Colegiu Economic "Hermes" Petrosani
Petrosani, Hunedoara

Prezentare

Colegiul Economic Hermes Petroșani

II.3.2. Materiale ºi resurse didactice Clãdirea ºcolii are patru nivele, la fiecare aflându-se un laborator: chimie, fizicã, biologe ºi merceologie. Mobilierul acestora, ca ºi cel al celorlalte sãli de clasã sau cabinete a fost înlocuit fie cu sprijinul comitetelor de pãrinþi ale unor clase, fie prin bani proveniþi din fonduri de la buget. În ºcoalã funcþioneazã 2 laboratoare de informaticã, fiecare dotate cu mobilier nou în care s-au pus cele 50 calculatoare primite prin programe guvernamentale. Ambele laboratoare de informaticã au legãtura la Internet, precum ºi calculatoarele aflate la direcþiune, contabilitate ºi secretariat. S-a înfiinþat un mic cabinet pentru firmele de exerciþiu, dotat cu 5 calculatoare conectate la internet. Au mai fost dotate cu calculatoare conectate la NET ºi minicabinetele catedrelor de matematicã, limbã ºi comunicare, socio-umane, fizicã, biologie. Existã 4 multifuncþionale, 2 xerox-uri, 3 imprimante, 3 videoproiectoare ºi 2 laptopuri. La parter o clasã a fost transformat în bibliotecã. Aceasta are peste 16000 volume (exclusiv colecþia ,,Tribuna economicã” ºi Monitoarele oficiale), însã fondul de carte este învechit. Biblioteca are calculator conectat la Internet. Prin program guvernamental s-a dotat biblioteca cu cãrþi de beletristicã ºi de specialitate în valoare de 18 700 RON. În anul ºcolar 2007-2008 s-au suplimentat fondurile pentru bibliotecã ºi noi cãrþi valoroase au putut fi consultate de profesori ºi elevi. Alte trei sãli de clasã adãpostesc atelierele ºcoalã transformate în magazin clasã pentru mãrfuri alimentare, magazin clasã pentru mãrfuri nealimentare ºi laborator culinar. Deºi sunt bine dotate, mobilierul ar trebui modernizat, unele utilaje actualizate. Doar laboratorul culinar a fost adus la standarde corespunzãtoare prin bunãvoinþa unui sponsor generos: GEROM ºi ,,Fundaþia Sfânta Maria” din Petroºani. ªcoala beneficiazã de un internat cu 32 de garsoniere, o cantinã cu 100 de locuri la mese ºi o salã de sport A.PUNCTE TARI Dotarea cantinei cu veselã nouã Înlocuirea tãmplãriei din lemn de la uºi ºi ferestre deteriorate cu tâmplãrie PVC Amenajarea cabinetului de consiliere ºi orientare profesionalã Existenþa sãlii de sport ;
B.PUNCTE SLABE: Materiale didactice de instruire insuficiente; Calculatoarele existente într-un laborator sunt uzate moral; Mobilierul din majoritatea sãlilor de clasã este degradat parþial; Instalaþiile de încãlzire ºi electrice sunt învechite ºi apar frecvente întreruperi în funcþionare; Accesul în curtea ºcolii nu poate fi controlat deoarece porþiunea de gard aferentã minihotelului ce urmeazã a fi construit nu existã Cãminul necesitã mobilier nou C. MÃSURI: Dezvoltarea parteneriatelor pentru instruire practicã ºi sponsorizarea cu materiale de instruire
33
Derularea proiectului POSDRU -,,Parteneriat activ pe piaþa muncii”, pentru 7 grupe a 15 elevi din clasele a XII a . Depunerea unor proiecte pentru dotarea laboratoarelor Înlocuirea tablourilor electrice din clãdirile ºcolii Reorganizarea bibliotecii
II.3.3. Rezultatele elevilor A.PUNCTE TARI: în cadrul olimpiadelor ºi concursurilor ºcolare, în ultimii trei ani, elevii ºcolii noastre au obþinut rezultate bune la nivel judeþean ºi naþional (anexa 1); promovabilitatea la examenele de obþinere a competenþelor profesionale în ultimii trei ani a fost 100% (anexa 2); implicarea elevilor în activitãþi extracurriculare
B.PUNCTE SLABE: promovabilitatea mai slabã la examenele de bacalaureat iunie-august 2012 numeroase medii la purtare sub 7, din cauza numãrului mare de absenþe ale elevilor sancþionati, conform regulamentului ºcolar, cu scãderea notei la purtare.
C.MÃSURI: realizarea ºi aplicarea unei proceduri privind serviciul pe ºcoala a cadrelor didactice realizarea ºi aplicarea unei proceduri privind testele iniþiale folosirea unor metode alternative de evaluare a elevilor organizarea programelor de pregãtire suplimentarã proiectarea lectiilor în funcþie de stilurile de învãþare ºi nevoile individuale ale elevilor dezvoltarea parteneriatelor cu pãrinþii pentru reducerea absenþelor ºi a abaterilor disciplinare realizarea ºi aplicarea unei proceduri privind monitorizarea zilnicã a absentelor
II.3.4. Consilierea ºi orientarea profesionalã oferite elevilor A.PUNCTE TARI: existenþa unui Cabinet de consiliere ºi orientare ºcolarã; existenþa unui psiholog ºcolar, angajat cu normã întreagã ; existenþa unei reþele de parteneriat între ºcoalã ºi numeroase instituþii ºi organizaþii : Centrul Judeþean de Asistenþã Psihopedagogicã, angajatori locali, A.J.O.F.M., Camera de Comerþ, Poliþie, Consiliul Local pentru a furniza consiliere ºi orientare privind cariera; 80% dintre elevii ºcolii apreciazã ca foarte bunã relaþia diriginte-elevi, sursa- chestionar elevi; 92% dintre pãrinþii intervievaþi considerã eficientã relaþia elev-diriginte ºi sunt mulþumiþi de colaborarea realizatã între aceºtia ºi echipa managerialã, diriginþi, membrii consiliului clasei (sursa: chestionar pãrinþi).
B.PUNCTE SLABE: 36% dintre profesorii ºcolii considerã cã activitatea de consiliere ºi orientare privind cariera oferitã elevilor este un aspect al ºcolii care trebuie îmbunãtãþit (sursa : chestionare profesori). Comunicare deficitarã cu unii dintre pãrinþi ºi familiile elevilor. Organizarea unui numãr redus de activitãþi comune cu pãrinþii Existã cadre didactice la început de carierã care nu au beneficiat de cursuri de consiliere ºi orientare
C.MÃSURI: dezvoltarea parteneriatelor cu pãrinþii
34
implicarea pãrinþilor în proiectele ºi activitãþile ºcoli prelucrarea regulamentelor ºi a codurilor de conduitã
II.3.5. Calificãri ºi curriculum Oferta educaþionalã a Colegiului Economic ,,Hermes” Petroºani cuprinde 5 niveluri educaþionale: nivel primar, nivel gimnazial, nivel ºcoalã profesionalã, nivel liceal, nivel postliceal. În cadrul fiecãrui nivel educaþional se oferã calificãri specifice domeniilor de pregãtire.

Materiale și resurse didactice

Clãdirea școlii are patru nivele, la fiecare aflându-se un laborator: chimie, fizicã, biologe și merceologie. Mobilierul acestora, ca și cel al celorlalte sãli de clasã sau cabinete a fost înlocuit fie cu sprijinul comitetelor de pãrinþi ale unor clase, fie prin bani proveniþi din fonduri de la buget. În școalã funcționeazã 2 laboratoare de informaticã, fiecare dotate cu mobilier nou în care s-au pus cele 50 calculatoare primite prin programe guvernamentale. Ambele laboratoare de informaticã au legãtura la Internet, precum și calculatoarele aflate la direcțiune, contabilitate și secretariat.

S-a înființat un mic cabinet pentru firmele de exercițiu, dotat cu 5 calculatoare conectate la internet. Au mai fost dotate cu calculatoare conectate la NET și minicabinetele catedrelor de matematicã, limbã și comunicare, socio-umane, fizicã, biologie. Existã 4 multifuncționale, 2 xerox-uri, 3 imprimante, 3 videoproiectoare și 2 laptopuri. La parter o clasã a fost transformat în bibliotecã. Aceasta are peste 16000 volume (exclusiv colecþia ,,Tribuna economicã” și Monitoarele oficiale), însã fondul de carte este învechit. Biblioteca are calculator conectat la Internet. Prin program guvernamental s-a dotat biblioteca cu cãrþi de beletristicã și de specialitate în valoare de 18 700 RON. În anul școlar 2007-2008 s-au suplimentat fondurile pentru bibliotecã și noi cãrți valoroase au putut fi consultate de profesori și elevi. Alte trei sãli de clasã adãpostesc atelierele școalã transformate în magazin clasã pentru mãrfuri alimentare, magazin clasã pentru mãrfuri nealimentare și laborator culinar. Deși sunt bine dotate, mobilierul ar trebui modernizat, unele utilaje actualizate. Doar laboratorul culinar a fost adus la standarde corespunzãtoare prin bunãvoința unui sponsor generos: GEROM și ,,Fundaþia Sfânta Maria” din Petroșani.

Școala beneficiazã de un internat cu 32 de garsoniere, o cantinã cu 100 de locuri la mese și o salã de sport

PUNCTE TARI Dotarea cantinei cu veselã nouã. Înlocuirea tãmplãriei din lemn de la uși și ferestre deteriorate cu tâmplãrie PVC Amenajarea cabinetului de consiliere și orientare profesionalã Existenþa sãlii de sport ;

PUNCTE SLABE: Materiale didactice de instruire insuficiente; Calculatoarele existente într-un laborator sunt uzate moral; Mobilierul din majoritatea sãlilor de clasã este degradat parțial; Instalaþiile de încãlzire și electrice sunt învechite și apar frecvente întreruperi în funcționare; Accesul în curtea școlii nu poate fi controlat deoarece porțiunea de gard aferentã minihotelului ce urmeazã a fi construit nu existã Cãminul necesitã mobilier nou

MÃSURI: Dezvoltarea parteneriatelor pentru instruire practicã și sponsorizarea cu materiale de instruire. Derularea proiectului POSDRU -,,Parteneriat activ pe piața muncii”, pentru 7 grupe a 15 elevi din clasele a XII a . Depunerea unor proiecte pentru dotarea laboratoarelor Înlocuirea tablourilor electrice din clãdirile școlii Reorganizarea bibliotecii.

Rezultatele elevilor

A.PUNCTE TARI: în cadrul olimpiadelor și concursurilor școlare, în ultimii trei ani, elevii școlii noastre au obþinut rezultate bune la nivel județean și național (anexa 1); promovabilitatea la examenele de obþinere a competențelor profesionale în ultimii trei ani a fost 100% (anexa 2); implicarea elevilor în activitãți extracurriculare

B.PUNCTE SLABE: promovabilitatea mai slabã la examenele de bacalaureat iunie-august 2012 numeroase medii la purtare sub 7, din cauza numãrului mare de absențe ale elevilor sancționați, conform regulamentului școlar, cu scãderea notei la purtare.

C.MÃSURI: realizarea și aplicarea unei proceduri privind serviciul pe școala a cadrelor didactice realizarea și aplicarea unei proceduri privind testele inițiale folosirea unor metode alternative de evaluare a elevilor organizarea programelor de pregãtire suplimentarã proiectarea lectiilor în funcþie de stilurile de învãþare ºi nevoile individuale ale elevilor dezvoltarea parteneriatelor cu pãrinþii pentru reducerea absenþelor și a abaterilor disciplinare realizarea și aplicarea unei proceduri privind monitorizarea zilnicã a absentelor

Consilierea și orientarea profesionalã oferite elevilor

A.PUNCTE TARI: existența unui Cabinet de consiliere și orientare școlarã; existența unui psiholog școlar, angajat cu normã întreagã ; existența unei rețele de parteneriat între școalã și numeroase instituții și organizații : Centrul Județean de Asistențã Psihopedagogicã, angajatori locali, A.J.O.F.M., Camera de Comerț, Poliție, Consiliul Local pentru a furniza consiliere și orientare privind cariera; 80% dintre elevii școlii apreciazã ca foarte bunã relaþia diriginte-elevi, sursa- chestionar elevi; 92% dintre pãrinții intervievați considerã eficientã relaþia elev-diriginte și sunt mulțumiți de colaborarea realizatã între aceștia și echipa managerialã, diriginți, membrii consiliului clasei (sursa: chestionar pãrinți).

B.PUNCTE SLABE: 36% dintre profesorii școlii considerã cã activitatea de consiliere și orientare privind cariera oferitã elevilor este un aspect al școlii care trebuie îmbunãtãțit (sursa : chestionare profesori). Comunicare deficitarã cu unii dintre pãrinþi și familiile elevilor. Organizarea unui numãr redus de activitãți comune cu pãrinții Existã cadre didactice la început de carierã care nu au beneficiat de cursuri de consiliere și orientare

C.MÃSURI: dezvoltarea parteneriatelor cu pãrinții implicarea pãrinților în proiectele și activitãțile școli prelucrarea regulamentelor și a codurilor de conduitã.

Calificãri și curriculum Oferta educaționalã a Colegiului Economic ,,Hermes” Petroșani cuprinde 3 niveluri educaționale: nivel școalã profesionalã, nivel liceal, nivel postliceal. În cadrul fiecãrui nivel educațional se oferã calificãri specifice domeniilor de pregãtire.

Colaborarea cu A.J.O.F.M. şi O.N.G.-uri

O bună colaborare s-a derulat de-a lungul timpului cu: A.J.O.F.M.-ASOCIAŢIA DE CALIFICARE, ,,EUROJOBS”. Astfel cadrele didactice din şcoală au fost formatori la cursurile organizate de aceste entităţi, iar instruirea practică s-a desfăşurat în spaţiile amenajate în şcoală, cu maiştrii instructori titulari în unitatea noastră şcolară. ONG-urile cu care avem activităţi comune sunt:

- Organizaţia de tineret PHOENIX

- Fundaţia Noi orizonturi prin cluburile liceului: Impact Hermes Team și  Impact New Life

- ONG Salvaţi copiii

- ONG Noua speranţă

- Subfiliala de Cruce roşie

- ONG Hermes Comunitas