Colegiul National Catolic "Sf. Iosif" Bacau
Bacau, Bacau

Prezentare

MISIUNEA

COLEGIUL NAŢIONAL CATOLIC „SF. IOSIF” îşi propune să ofere cadrul educaţional propice împlinirii celor două dimensiuni, umană şi spirituală, în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor şi cadrelor didactice, cultivării valorilor creştine, pregătirii pentru competiţie, performanţă şi excelenţă, conform cerinţelor societăţii moderne.


VIZIUNEA

COLEGIUL NAŢIONAL CATOLIC „SF. IOSIF” din Bacău este o organizaţie şcolară ce cultivă cu grijă statornică facultăţile intelectuale, pune în contact cu patrimoniul cultural moştenit de la generaţiile trecute, promovează simţul valorilor, pregăteşte pentru o bună inserţie socială şi viaţa profesională de succes, favorizează spiritul de bună înţelegere, dialogul ecumenic şi valorizarea propriei carisme şi vocaţii, creează în comunitatea şcolară o atmosferă însufleţită de spiritul evanghelic al libertăţii şi iubirii, o atmosferă de familie.

Prin clasele din cadrul filierei teologice, colegiul pregăteşte viitori preoţi pentru Dieceza de Iaşi şi Bucureşti, fiind pentru cultul romano-catolic, alături de Seminarul din Roman, singurele instituţii de acest gen din România.

Prin toate activităţile de educaţie formală şi non-formală pe care le propune împreună cu partenerii săi educaţionali, colegiul sprijină activitatea de formare plenară a tinerilor, îi ajută să dobândească cunoaşterea despre lume, viaţă şi credinţă, necesare unui om social complet, capabil şi motivat pentru a atinge excelenţa şi a creşte permanent „în duh”.


SCURTĂ PREZENTARE

COLEGIUL NAŢIONAL CATOLIC „SF. IOSIF” din Bacău continuă tradiţia instituţiilor de învăţământ catolic din România, cu deschidere spre dialogul ecumenic. În perspectiva dezvoltării sociale, şcoala noastră asigură pregătirea pentru viaţă a tinerilor, pregătire privită ca un proces global care vizează nu numai volumul de cunoştinţe, dar în egală măsură toate capacităţile care definesc dezvoltarea integrală a personalităţii, favorizând astfel o raportare corectă la valori şi o înţelegere profundă a responsabilităţilor ce le revin în comunitatea umană, cu alte cuvinte o pregătire oferită tinerilor pentru a fi oameni în societate şi pentru societate, în Biserică şi pentru Biserică.

Accentul în acest liceu este pus în mod deosebit pe latura formativă, pe educarea moral-creştină a tinerilor zilelor noastre. De aceea, Colegiul National Catolic "Sf. Iosif" Bacău excelează prin ordine şi disciplină, prin iubirea de adevăr şi de frumos. Chiar dacă uneori sunt copii cu posibilităţi intelectuale mai modeste, provenind din medii defavorizate, spiritul care domneşte în liceu, perseverenţa educaţiei, sârguinţa şi seriozitatea dascălilor determină an de an rezultate deosebite la concursurile şcolare, atingându-se performanţe constante.

Deşi oferta şcolii noastre se adresează tuturor absolvenţilor de gimnaziu, majoritatea tinerilor care urmează cursurile Colegiului Catolic din Bacău provin din familii numeroase, sărace, din zone defavorizate din punct de vedere economic. O parte dintre elevi sunt susţinuţi financiar de unitatea noastră de învăţământ, din fonduri proprii, cu sprijinul Episcopiei Romano-Catolice Iaşi, şi suntem convinşi că fără acest ajutor instruirea lor s-ar reduce la învăţământul obligatoriu. Sunt ajutaţi cu precădere, material şi spiritual, tinerii proveniţi din medii defavorizate, unde familia este deficitară în exercitarea îndatoririlor. Aceşti copii găsesc la şcoală un climat de familie, obţinând sprijin din partea preoţilor şi profesorilor, după absolvire întorcându-se frecvent în liceu pentru a regăsi oaza de linişte. O mare parte dintre absolvenţii Liceului, datorită condiţiilor materiale în care se găsesc familiile lor, nu ar avea acces la un liceu dacă nu li s-ar oferi sprijinul moral şi material de care au nevoie.

Populaţia şcolară este în scădere, dar analiza evoluţiei demografice  în comunităţile noastre arată că sunt încă multe familii cu mulţi copii pentru care formarea umană şi intelectuală reprezintă o prioritate; drept dovadă, opţiunile absolvenţilor clasei a VIII-a pentru Colegiul Naţional Catolic „Sf. Iosif” din Bacău au fost în fiecare an mult mai numeroase decât numărul de locuri oferit prin cifra de şcolarizare.

Oferta noastră pentru profilul teoretic este deschisă tuturor absolvenţilor de gimnaziu, indiferent de confesiune şi are o reprezentare mai semnificativă în Moldova, unde am reuşit să fidelizăm cu precădere şcoli gimnaziale din judeţele Bacău, Neamţ şi Iaşi.

Oferta pentru profilul teologic se adresează tuturor absolvenţilor de gimnaziu de confesiune romano-catolică care, pe lângă pregătirea umană, intelectuală şi spirituală, doresc să facă un discernământ vocaţional.

În acest sens, Colegiul Naţional Catolic „Sf. Iosif” din Bacău este singura instituţie de limbă română din ţară aparţinând Bisericii Romano-Catolice de rit latin, care pregăteşte viitori slujitori ai Bisericii Catolice şi personal pentru structurile bisericii,  aria geografică deservită fiind aşadar foarte vastă: Dieceza de Iaşi (cuprinde toate comunităţile catolice din Moldova), Arhidieceza de Bucureşti (comunităţile catolice din Ţara Românească şi din Dobrogea), Moldova de dincolo de Prut.

De asemenea, pentru că în aşa numitele „sate de ceangăi”  încă mai există încercări de recrutare a elevilor pentru a fi şcolarizaţi şi educaţi în străinătate într-un spirit antiromânesc şi antinaţional, considerăm că existenţa acestui Colegiu în Bacău este mai mult decât necesară şi benefică.

În perioada 1958–1993 au absolvit Seminarul un număr de 437 elevi; numărul mic de absolvenţi se explică prin intervenţia autorităţilor timpului care aprobau doar 6 locuri în fiecare an şcolar examenul de admitere susţinându-se odată la patru ani pentru a se putea forma o clasă!

În perioada 1994–2004 au absolvit Liceul 884 elevi; au promovat examenul de bacalaureat 879 elevi iar 72% dintre ei au continuat sau continuă pregătirea în facultăţi sau institute de învăţământ superior.

În perioada 2005-2011 au absolvit la Colegiul Naţional Catolic un număr de 685 elevi, dintre care 672 au promovat examenul de bacalaureat; procentul de promovare în aceasta perioadă este de 98,10%.

Situaţiile statistice arată un procent foarte mic de sancţiuni disciplinare aplicate elevilor, dar, cu toate acestea,  se poate considera că este necesar să acordăm în continuare o atenţie constantă disciplinei elevilor.  Pentru descurajarea absenteismului – probabil cel mai grav fenomen înregistrat în privinţa disciplinei elevilor – au fost iniţiate o serie de măsuri concrete, vizând în esenţă o creştere a consecvenţei aplicării prevederilor regulamentare. Astfel, fiecare diriginte monitorizează cererile pentru motivarea absenţelor din partea părinţilor, care sunt înregistrate şi aprobate, s-au stabilit şi aplicat sancţiuni pentru situaţiile de absenţe nemotivate.

Rata abandonului școlar în ultimii 4 ani la Colegiul Naţional Catolic a fost de 0,11% (2 elevi), ceea ce dovedeşte implicarea activă a tuturor factorilor de decizie în controlul acestui fenomen.


ISTORIC ŞI EVOLUŢIE ÎN TIMP

Colegiul Naţional Catolic „Sf. Iosif” Bacău a fost înfiinţat în anul 1993, la solicitarea Msgr. Petru Gherghel, episcop de Iaşi, prin autorizaţia Secretariatului de Stat pentru Culte numărul 630/30.01.1992, cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale - Protocolul nr. 1985/16.03.1993 .

Având în vedere că în anul 1994 Colegiul Naţional Catolic „Sf. Iosif” a fuzionat cu Seminarul Liceal Catolic „Sf. Iosif”, transferat de la Iaşi la Bacău, atât istoria cât şi evoluţia  celor două instituţii de învăţământ au devenit una singură.

Seminarul Teologic diecezan a fost deschis cu mari sacrificii de către episcopul Nicolae Iosif Camilli (1884-1894; 1904-1915) la data de 29 septembrie 1886, fără vreo dispoziţie specială din partea Congregaţiei De Propaganda Fide, fiind pus încă de la început sub patronajul sfântului Iosif. Scopul declarat al întemeierii acestui Seminar diecezan l-a constituit necesitatea resimţită de-a lungul veacurilor de către Biserica locală de a avea un cler diecezan indigen.

În 1918 Seminarul a fost închis deoarece la 10 septembrie, Ministerul de Război îi preia clădirea pentru a fi folosită de Marele Stat Major al Armatei; în octombrie 1918, clădirea a fost ocupată de Universitatea din Iaşi pentru căminul de studenţi, numit “Căminul latin” şi va fi retrocedată, după multe insistenţe, la 26 octombrie 1929.

Între timp, la 31 octombrie 1918, cursurile seminarului se redeschid în vechea clădire de lângă Episcopia din Iaşi.

În 4 august 1948 clădirile Seminarului au fost naţionalizate, cursurile încetează până în 1953-1954, iar seminariştii moldoveni pleacă la Alba Iulia, pentru o perioadă de patru ani.

Seminarul din Iaşi se redeschide în 1953 în clădirea din Copou unde va funcţiona până în 1989.

În 1956 atât Seminarul Liceal cât şi Institutul Teologic au primit autorizaţia de funcţionare – adresa nr. 15.519 din 3 octombrie 1956 a Ministerului Cultelor şi decizia nr. 23.206/1956.

Evenimentele din 1989, au făcut ca lucrurile să ia o întorsătură fericită pentru evoluţia Bisericii locale, implicit pentru cea a Seminarului diecezan.

Msgr. Petru Gherghel, episcop de Iaşi, a început demersurile pe lângă autorităţile statului şi în 1992  a obţinut aprobarea înfiinţării unui Liceu Catolic la Bacău; în anul 1993, prin autorizaţia Secretariatului de Stat pentru Culte numărul 630/30.01.1992, cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale - Protocolul nr. 1985/16.03.1993 şi prin decretul Episcopiei Catolice de Iaşi, se înfiinţează la Bacău, Liceul Catolic.

În anul 1994, Episcopia de Iaşi (decretul nr. 1073/01.09.1994) decide transferarea Seminarului Liceal “Sf. Iosif” de la Iaşi la Bacău. Decizia a fost aprobată de Ministerul Educaţiei Naţionale - adresa nr. 10.614/12.09.1994 şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău - dispoziţia nr. 133/08.12.1994 – clasele fiind repartizate pentru desfăşurarea cursurilor la Grupul Şcolar de Chimie, cazarea elevilor făcându-se în căminul Nr. 1 al Grupului Şcolar „H. Coandă” – Bacău;

În urma acestor decizii şi aprobări, cele două unităţi de învăţământ -  Seminarul şi Liceul - au fuzionat, devenind una singură, cu titulatura Seminarul Teologic Liceal Catolic “Sf. Iosif”, titulatură ce va fi schimbată, la recomandarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în Liceul Teologic Romano – Catolic „Sf. Iosif”; liceul a fost inclus în reţeaua instituţiilor de învăţământ de stat - adresa Secretariatului de Stat pentru Culte nr. 1986/16.03.1993.

Începând cu anul şcolar 2000-2001, prin decizia Inspectoratului Şcolar judeţean Bacău nr. 5111/06.09.2000, şi protocolul încheiat între Grupul Şcolar „H. Coandă” şi Seminarul Teologic Liceal Catolic „Sf. Iosif” nr. 713/11.09.2000 clasele care au funcţionat până atunci în cadrul Grupului Şcolar de Chimie se transferă în spaţiile de şcolarizare ale Grupului Şcolar „H. Coandă”.

In data de 14 septembrie 2006, după mai bine de 11 ani de aşteptare şi speranţă, de muncă şi sacrificii, a fost inaugurat noul sediu al Liceului, construit de Episcopia Romano - Catolică de Iaşi.

Prin decizia nr. 1574/20.09.2006 a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bacău, Liceul Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” Bacău, primeşte autonomie financiară proprie prin organizarea unui compartiment financiar-contabil propriu.

Începând cu anul şcolar 2008-2009, prin Ordinul nr. 4913/28.07.2008 al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Liceul Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” devine Colegiul Naţional Catolic „Sf. Iosif”, cu sediul în Calea Moldovei, nr. 233, Municipiul Bacău.

În momentul de faţă Colegiul Naţional Catolic „Sf. Iosif” Bacău  îşi desfăşoară activitatea formativ-educativă în două sedii: clasele de Seminar în complexul din Calea Moldovei 233, iar clasele de Liceu în spaţiul repartizat de Colegiul „H. Coandă” – Bacău.

Încă din primele decenii după înfiinţare, Colegiul Naţional Catolic „Sf. Iosif” Bacău s-a bucurat de un bun renume ilustrat atât de rezultatele bune şi performanţele obţinute de elevi pe parcursul anilor de studii, la examenul de bacalaureat şi la olimpiade şi concursuri şcolare, cât şi de calitatea absolvenţilor. Numeroase personalităţi ale vieţii religioase şi culturale (clerul diecezan din Dieceza de Iaşi şi Arhidieceza de Bucureşti, episcopii celor două dieceze, profesori universitari care activează în ţară sau străinătate, şi-au început pregătirea în Seminarul diecezan din Iaşi), profesionişti din toate domeniile, s-au format pe băncile colegiului nostru.