Şcoala Gimnazială Specială "Constantin Păunescu" Tecuci
Tecuci, Galati

Alte date

ANUNȚ - 24 septembrie 2020

Școala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu” Tecuci organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

-         post de PROFESOR ITINERANT ȘI DE SPRIJIN (16 ore pe săptămână),

-         post de PROFESOR EDUCATOR-Educație specială (20 ore pe săptămână),

-         post de PROFESOR KINETOTERAPIE(16 ore pe săptămână).

Înscrierea candidaților se face în perioada 23 septembrie 2020– 6 octombrie 2020 la secretariatul unității (adresă: Str. Victoriei, nr. 33, localitatea Tecuci, jud. Galați, telefon: 0236820265).

La concursul de ocupare a posturilor vacante menționate anterior, se poate înscrie orice persoană care îndeplinește următoarele condiții generale:

a)      are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b)   cunoaște limba română scris și vorbit;

c)   are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)  are capacitate deplină de exercițiu;

e)   are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverințelor medicale eliberate de medicul de familie și de medicul psihiatru;

f)    îndeplinește condițiile de studii;

g)   nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o imcompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice pentru postul de PROFESOR DE SPRIJIN:

-    studii superioare în specialitate (psihologie, psihopedagogie specială);

Condiții specifice pentru postul de PROFESOR EDUCATOR:

-    studii superioare în specialitate (psihologie, psihopedagogie specială).

 

Componența dosarului de concurs:

              Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a)   Cerere de înscriere la concurs;

b)   Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)   Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și al altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

d)  Carnetul de muncă, sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)   Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

h)   Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

f)    Adeverința medicală de la medicul psihiatru privind capacitatea de exercitare a profesiei în învățământ;

g)   Curriculum vitae.

Concursul se va desfășura la sediul școlii după următorul grafic:

 1. Depunerea dosarelor la secretariatul Școlii Gimnaziale Speciale ”Constantin Păunescu” Tecuci, zilnic între orele 10.00 – 14.00 în perioada 23 septembrie 2020 – 06 octombrie 2020 .
 2. Proba scrisă pentru candidații care corespund cerințelor, se va desfășura în data de 08.10. 2020, ora 10.00.
 3. Proba practică - se va susține în data 9.10.2020, ora 09.00.

*Notă : Pentru POSTUL DE PROFESOR KINETOTERAPIE comunicăm faptul că:   Selectia dosarelor se va desfășura în data de– 12.10.2020 ora 9.00

             Proba scrisa si interviu - 13.10.2020 ora 9,00

*Contestațiile se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor probelor.

Bibliografie:

-          Psihopedagogie specială – Programa concurs titularizare 2019.

 1. Boici, G., Stănică, I.(2019) – Evaluarea copiilor cu CES în perspectiva integrării, Timpul, Reșița
 2. Cerghit, I., Neacşu, I., Pânişoară, I.O., Potolea, D. (2001) – Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, Iaşi
 3. Cerghit, I. (2006) – Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi
 4. Cozma, A. (2008) – Psihopedagogia comunicării la copii cu dizabilităţi mintale, Editura RAR, Bucureşti
 5. Cucoș, C. (2014), Pedagogie, ed. a III-a revăzută și adăugită, Ediitura Polirom, Iași
 6. Gherguţ, A. (2005) – Sinteze de psihopedagogie specială, Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice, Editura Poliorom, Iaşi
 7. Gherguţ, A. (2006) – Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie, Editura Polorom, Iaşi
 8. Gherguț, A., Frumos, L., Raus, G., (2016) – Educația specială. Ghid metodologic, Editura Polirom, Iași
 9. Ionescu, M., Radu, I. (2004) – Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj
 10. Muşu, I., Taflan, A. (coord.)(1997) –  Terapia educaţională integrată, Editura Pro Humanitate, Bucureşti
 11. Păunescu, C., Muşu, I. (1997) – Psihopedagogia specială integrată. Handicapul mintal. Handicapul intelectual, Pro Humanitate, Bucureşti
 12. Peeters, T. (2009) – Autismul. Teorie şi intervenţie educaţională, Editura Ştiinţele Educaţiei
 13. Popovici, D.V. (2000) – Dezvoltarea comunicării la copiii cu deficienţe mintale, Editura Pro Humanitate, Bucureşti
 14. Radu, Gh. (2001) – Psihopedagogia şcolarilor cu handicap mintal,  Editura Pro Humanitate, Bucureşti
 15. Roșan, A. (2015) – Psihopedagogie specială. Modele de evaluare și intervenție, Editura Polirom, Iași
 16. Verza, E. (2003) – Tratat de logopedie, Editura Fundaţiei Humanitas, Bucureşti
 17. Verza, E., Verza, F. (2011) – Tratat de psihopedagogie specială, Editura Universității din București.
 18. Vlad, M. (coord.) (2007) – Terapie educațională complexă și integrată, Editura Spiru Haret, Iași
 19. Vrăsmaş, E. (1999) – Învăţarea scrisului - o perspectivă comprehensivă şi integrativă, Editura Prohumanitate, Bucureşti
 20. Vrăsmaş, E., Stănică, C. (1997) – Terapia tulburărilor de limbaj – Intervenţii logopedice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

 

Bibliografie:

-          KINETOTERAPIE :

 1. Cordun, M.(1999), kinetologie medical,Editura AXA,București,
 2. Bota,A.,Stănescu,M.,Teodorescu,s.(2003), Educație fizică,Editura Semne,București,
 3. Dumitru,D(1984).Reeducarea funcțională în afecțiunile coloanei vertebrale, Editura Sport-Turism.București,
 4. Robănescu,N.(1992).Reeducare neuro-motorie.Editura medicală.București,
 5. Teodorescu,S.Bota(2007).Educație fizică și sport adaptat pentru deficiențe motorii,Editura prontech.București.

 

 

 

PLANUL OPERAŢIONAL AL SCOLII GIMNAZIALE SPECIALE,,C-TIN PAUNESCU”- TECUCI

PE SEMESTRUL AL II-lea

AN SCOLAR 2018-2019

 

CAP.I Valorificarea resurselor materiale

Nr.crt.

OBIECTIVE

MASURI SI ACTIUNI

RESPONSABIL

TERMEN

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3

Asigurarea materialelor pentru desfăşurarea activităţilor în şcoală

 

 

Efectuarea lucrarilor de reparaţii şi întreţinere a spaţiilor şcolii şi centralei termice

 

Extinderea transportului elevilor cu mijloace proprii

Aprovizionarea cu materiale de birotica, materiale de curatenie

Aprovizionarea cu materiale pentru reparatii si igienizare.

 

Incheierea de contracte cu toti furnizorii de utilitati

Intocmirea documentatiei si efectuarea lucrarilor pentru sala multisenzoriala si spatiul de joaca .

Aprovizionarea cu manuale de la şcolile publice pentru refacerea necesarului în anul 2017-2018

Revizie funcţionare centrala termica 2017-2018

Imbunatatirea conditiilor de transport pentru elevii de pe ruta Draganesti- Hanu Conachi,Matca ,Movileni.

Cerere microbuz scolar POCU

Contabil

Vlad Mariana

Administrator

Chitiga Dorel

director

Administrator

Chitiga Dorel

Administrator

Chitiga Dorel

Secretar

Director Iacob Ion

Permanent

 

15.06.2019

 

 

aprilie 2019

 

 

aprilie2019

 

mai 2019

 

CAP.II VALORIFICAREA RESURSELOR UMANE

Nr.crt.

OBIECTIVE

MASURI SI ACTIUNI

RESPONSABIL

TERMEN

1.

Asigurarea condiitilor optime desfasurarii activitatilor specifice

Efectuarea instructajului pe linie de PSI şi protecţia muncii, pentru elevi şi personal

Planificarea serviciului pe şcoală.

Raport de evaluare a calitatii

Prezentarea planului operational de activităţi pentru personalul unităţii în sem al II-lea an şcolar 2018-5019

 

Chiţiga Dorel.

Prof.Cojocaru Z.

Anghel M.

Director prof.Iacob Ion

 

lunar, semestrial

 

lunar

 03.2019

 

CAP.III ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV- EDUCATIV ŞI DE RECUPERARE

 

Nr.crt.

OBIECTIVE

MASURI SI ACTIUNI

RESPONSABIL

TERMEN

1.

 

 

 

 

2

Corelarea conţinuturilor din învăţământul special cu cele ale învăţământului public.

 

 

Centrarea activitatilor didactice pe formarea de deprinderi si competente.

 

Intocmirea planificărilor calendaristice în concordanţă cu nivelul de pregătire si capacităţile de înţelegere ale elevilor ; dar şi corelarea lor (pt.elevii cu rezultate f.bune)cu cele ale şcolilor publice

Reactualizarea planurilor de interventie personalizate pentru cat mai multi elevi.

Intocmirea documentelor scolare c. O. 1985/2016

Identificarea si formarea celor mai potrivite deprinderi si competente, in raport cu tipul si gradul de deficienta ale elevilor autisti..

Evaluarea obiectiva si ritmica a performantelor elevilor .

Folosirea unui limbaj adecvat nivelului de înţelegere al elevilor,in cadrul lectiilor.

Mihaila Paula

Inv.-educ.Cojocaru Zoia

Prof. Ilas Alina

Prof. ed,. speciala

Prof.de ed,. speciala

 

 

10.02.2019

 

 

 

permanent

 

permanent

permanent

 

 

 

 

 

CAP IV ACTIVITATEA METODICĂ ŞI DE PERFECŢIONARE

 

Nr.crt.

OBIECTIVE

MASURI SI ACTIUNI

RESPONSABIL

TERMEN

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Perfecţionarea continuă si complexă a personalului didactic

 

 

 

 

 

 

 

Perfecţionarea la cerere a personalului didactic

Consiliul profesoral cu temă

 

Comisia metodica a diriginţilor

 

Comisia metodica a cadrelor didactice de predare

 

Comisia metodica a profesorilor şi înv.educatori

 

Cercul pedagogic al profesorilor şi învăţătorilor (prof. si inv.educ..)

Cercul pedagogic al educatorilor scolari.

 

Participarea cadrelor didactice la activităţi de perfecţionare organizate de ISJ.

Sustinerea activitatilordemonstrative de personalul didactic inscris la grade didactice

Director prof.Iacob Ion

 

Prof.Mihaila Paula

 

 

Inv.educ.Cojocaru Z

 

 

Responsabilii de cercuri ped.

 

Prof .Lupu Veronica

 

Director.prof.Iacob Ion

 

semestrial

 

semestrial

 

lunar

 

lunar

 

 

cf.planif.

 

10.02.2019-31 .VIII .2019

 

CAP.V ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ

 

Nr.crt.

OBIECTIVE

MASURI SI ACTIUNI

RESPONSABIL

TERMEN

1.

 

 

 

 

 

2.

 

Formarea unor comportamente adecvate pentru ocazii speciale.

 

 

 

Creşterea gradului de integrare socială

Sărbătorirea zilelor onomastice şi aniversare ale copiilor în cadru festiv.

Organizarea de vizite în oraş: parcuri,grădina zoologica,muzee.

Participarea la festivităţi organizate de municipalitate

Organizarea de activitati comune în parteneriat cu elevi de la liceele tecucene.

Organizarea de serbări şi spectacole, prezentarea lor şi în afara scolii.

Prezentarea în şcoală de spectacole organizate de alte şcoli.

Inv.-educ.Cojocaru Zoia

 

 

Prof. Condruz Gina

Vasilache Alina

 

Prof. Cojocaru Zoia

Lunar

 

în vacanţe şi ‘’saptamana altfel’’

 

 

conf.planificarii

lunar

CAP .VI CONDUCEREA EFICIENTĂ ŞI OPERATIVĂ A INSTITUŢIEI

 

Nr.crt.

OBIECTIVE

MASURI SI ACTIUNI

RESPONSABIL

TERMEN

1.

 

 

2

Conducerea eficientă şi operativa a instituţiei

 

Sustenabilitatea proiectului’Sprijinirea sistemului educational special prin portal educational dedicat” la nivelul scolii

Implementarea   proiectelor cu finantare europeana in curs de validare.

 

Elaborarea planului operaţional pe semestrul a- II-lea.

 

Planificarea activităţilor în toate sectoarele de activitate

Control operativ curent , însoţit de decizii adecvate

Derularea activitatilor specifice conform planificarilor

Protocol de colaborare cu scoli publice pentru sprijunirea evaluarii si orientarii scolare a copiilor cu CES.

Director prof.Iacob Ion

 

înv- educ Cojocaru Zoia

Director prof. Iacob I si

Cons.de admins.

 

Director prof. Iacob Ion

15.03.2018

 

15.03.2018

 

 

 

 

Permanent(10. II.- 2019- iunie 2019

Permanent(2018-2021

                                  

 

                                   DIRECTOR                                                                                              Lider sind.

                                   Prof. Iacob Ion’                                                                                         prof.Mihalache Valentin

 

 

 

SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA ,,CONSTANTIN PAUNESCU ‘-TECUCI

APROBAT, IN SEDINTA CONSILIULUI PROFESORAL DIN 28.09.2018

APROBAT, IN SEDINTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN 28.09.2018

                                                                                                                                                

PLANUL MANAGERIAL ( Operational) AL SCOLII SPECIALE GIMNAZIALE SPECIALE ,,CONSTANTIN PAUNESCU’’- TECUCI

PE SEMESTRUL I - AN SCOLAR 2018-2019

 

CAP.I - VALORIFICAREA RESURSELOR MATERIALE

 

Nr.crt.

OBIECTIVE

MASURI SI ACTIUNI

RESPONSABIL

INDICATORI PERFORMANŢĂ

TERMEN

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Pregatirea localului scolii pentru inceperea anului scolar 2018-2019

 

 

 

 

 

 

Asigurarea materialelor pentru desfasurarea activitatii.

 

 

 

 

 

Asigurarea functionalitatii la nivelul unităţii a cabinetelor si dotarilor facuteproiectelor cu finanţare externă derulate prin ISJ,MEN

Finalizarea curateniei , reparatiilor si igienizarii

 

Verificarea instalatiilor de incalzire si obtinerea autorizatiei ISCIR.-Gaze

 

Aprovizionarea cu materiale de birotica, rechizite materiale de curatenie, cataloage.

Responsabil al programului « lapte- corn »

 

 

Aprovizionare cu manuale si alte materiale didactice si repartizarea lor pe clase(inclusiv manuale de la scolile publice tecucene).

 

Ornarea claselor, ,cabinetelor, holurilor.

Repararea sistemului AEl

Multiplicarea suportului electronic cu lectii pentru copiii cu CES pentru toate clasele si cabinetele din scoala.

Director prof.Iacob Ion

Ad-tor patrimoniu

Director prof.Iacob Ion

 

Director prof.Iacob Ion

 

Farcasanu Elena

 

Ad-tor Chiţiga Dorel

 

 

 

Prof. Dorus Iuliana

Prof Ilas Alina

Sefii comisiilor metodice

Director

 

 

Finalizarea acţiunilor până la termenele stabilite.

 

Existenţa vizelor pe documentele menţionate.

 

Existenţa materialelor în şcoală.

 

 

Ambient placut

 

Dotarea corespunzătoare a cabinetelor si salilor de clasa cu materiale educationale adecvate

10.09.2018

 

20.10.2018

 

 

15 10 2018

 

 

01.10.2018

 

 

 

20.09.2018

 

 

15 .11..2018

 

CAP.II VALORIFICAREA RESURSELOR UMANE

 

Nr.crt.

OBIECTIVE

MASURI SI ACTIUNI

RESPONSABIL

INDICATORI PERFORMANŢĂ

TERMEN

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

Asigurarea condiitilor necesare desfasurarii activitatilor didactice si specific recuperatorii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementarea la nivelul unităţii a proiectelor cu finanţare externă derulate prin ISJ.

Creşterea calităţii activităţilor specifice şi evaluarea periodică a acestora

Repartizarea cadrelor didactice pe catedre si functii

 

Intocmirea orarului

Organizarea serviciului pe scoala

 

Constituirea grupelor pentru CFM, TTL, psihomotrice

Efectuarea controlului medical periodic si vizarea carnetelor de sanatate.

 

Efectuarea instructajului pe linie de PSI si protectia muncii, pentru elevi si personal

 

Stabilirea responsabililor comisiilor de inventariere, casare ,receptie triere si selectie oferte,arhiva,PSI,NTSM.

 

 

Refacerea Fişei postului pentru toţi salariaţii

 

 

 

Realizarea de activităţi de sprijin, terapii specifice şi consiliere pentru elevi, părinţi, cadre didactice

 

 

 

 

Funcţionarea CEAC conform legislaţiei în vigoare

Director prof. Iacob Ion

 

Prof. Mihaila Paula

 

 

Consiliul de admin. si director prof. Iacob Ion

 

 

 Chitiga Dorel

 

 

 

 

Director

 

 

 

 

Prof Ilas Alina

 

 

 

 

 

Crisan Elena

Formarea claselor.

 

Nominalizarea cadrelor didactice pe funcţii.

 

 

 

 

 

 

Stabilirea responsabililitatatilor

 

 

 

 

 

Fişe noi de posturi.

 

 

 

Acordarea de sprijin educational la toste scolile repartizate de ISJ

 

Elaborarea documentelor specifice

 

17.09.2018

 

17.09.2018

12.09.2018

 

17.09.2018

 

30.09.2018

 

3.10.2018

semestrial si

lunar( dupa caz)

 

15.10.2018

 

 

 

15.11.2018

 

 

 

 

Permanent

 

 

 

 

Permanent

 

 

 

 

CAP.III ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV- EDUCATIV SI DE RECUPERARE

 

Nr.crt.

OBIECTIVE

MASURI SI ACTIUNI

RESPONSABIL

INDICATORI PERFORMANŢĂ

TERMEN

1.

Corelarea continuturilor din invatamantul special cu cele ale invatamantului public.

 

Intocmirea planificarilor calendaristice in concordanta cu nivelul de pregatire si capacitatile de intelegere ale elevilor ; dar si corelarea lor (pt.elevii cu rezultate f.bune)cu cele ale scolilor publice

Inv.educ.Cojocaru Z.

Prof.Mihaila Paula

Existenţa documentelor

 

1.10.2018

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

Centrarea activitatilor didactice pe formarea de deprinderi si competente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuprinderea unui numar cat mai mare de elevi in activitati de sprijin

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglarea procesului instructiv- educativ si de recuperare; optimizarea acestuia in ansamblu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cresterea gradului de disciplina in randul elevilor si pregatirea lor pentru viata

 

 

Intocmirea planurilor de interventie personalizate pentru cat mai multi elevi.

 

Identificarea si formarea celor mai potrivite deprinderi si competente, in raport cu tipul si gradul de deficienta al elevului.

 

Evaluarea obiectiva si ritmica a performantelor elevilor .

 

Folosirea in scenariile didactice a unui limbaj adecvat nivelului de intelegere al elevilor, cu fraze scurte si usor de explicat.

 

 

Cuprinderea in activitati de sprijin a elevilor din scolile publice tecuene (cu ajutorul ISJ Galati) si a fostilor elevi ai scolilor speciale ce sunt inclusi in invatamantul public.

Colaborarea Scolii GimnazialeSpeciale Tecuci cu scolile publice in care sunt inclusi elevi de le scolile speciale sau exista elevi ce primesc sprijin.

 

Dotarea unitatii cu aparatura specifica activitatilor de recuperare

 

Implicarea cadrelor didactice pentru sustinerea de activitati atractive care sa capteze atentia elevilor.

Reglarea ‘’din mers’’ a procesului instructiv educativ in functie de rezultatul evaluarilor.

Asistente la ore.

 

Efectuarea de ore in echipa in cadrul activitatilor de consiliere pe teme : rutiere,sanitare,combaterea prostitutiei si traficului de carne vie,educatie estetica,religioasa,aparare civica,PSI etc.

Planificarea unor activitati practice de evacuare a cladirii in caz de incendiu sau alte dezastre.

 

Organizarea unor intalniri cu reprezentanti ai ; politiei, primariei, bisericii si ai altor institutii in vederea combaterii delicventei juvenile, formarea unor comportamente sociale adecvate.

 

Prof.psihopedagogi

 

 

Toate cadrele d.

 

 

 

 

Toate cadrele d.

 

 

 

 

 

Director

 

Contabil Vlad M.

Director prof.Iacob Ion

 

 

 

Toate cadrele d.

 

 

Director prof.Iacob Ion

Sef comisie diriginti

 

 

Prof. Mihalache V.

 

Prof. Prof.Palade Anca

 

Existenţa PIP

 

 

 

Deprinderi si comportamente adecvate

 

Note, calificative

 

 

Planuri de lectii, activitati demonstrative

 

 

Cuprinderea grupului ţintă la activităţile de consiliere, sprijin, terapii specifice

Convenţii de colaborare în cadrul SNAC

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistenţe la ore

 

 

 

 

Exerciţii practice

 

Planuri de măsuri şi organizarea de întâlniri cuprinse în planurile de activităţi

 

 

 

30.11.2018

 

 

permanent

 

 

 

permanent

 

 

permanent

 

 

 

permanent

 

 

permanent

 

 

permanent

 

 

 

 

25 .12. 2018

 

permanent

 

permanent

 

permanent

 

permanent

 

lunar

semestrial

 

 

CAP IV ACTIVITATEA METODICA SI DE PERFECTIONARE

 

Nr.crt.

OBIECTIVE

MASURI SI ACTIUNI

RESPONSABIL

INDICATORI PERFORMANŢĂ

TERMEN

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Perfectionarea continua si complexa a personalului didactic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfectionarea la cerere a personalului didactic

Consiliul profesoral cu tema

 

Consilier educativ

Comisia metodica a dirigintilor

 

Comisia metodica a profesorilor psihopedagogi si de educatie speciala

 

Comisia metodica a profesorilor si inv.educatori

 

 

Participarea cadrelor didactice la activitati de perfectionare organizate de ISJ.

 

Inscrierea la grade didactice a personalului didactic

Director prof.Iacob Ion

Prof.Palade Anca

 

Mihaila Paula

 

Cojocaru Zoia

 

Director prof.Lupu V.

 

 

 

Planificarea activităţilor şi desfăşurarea acestora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrierea a cel puţin un c.d la def. GRD.II

Semestrial

 

semestrial

 

lunar

 

lunar

 

noiembrie 2018

 

cf.planif.

 

cf.planif.

10..10.2018

 

CAP.V ACTIVITATEA EXTRACURRICULARA ŞI DE PARTENERIAT

 

Nr.crt.

OBIECTIVE

MASURI SI ACTIUNI

RESPONSABIL

INDICATORI PERFORMANŢĂ

TERMEN

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Formarea unor comportamente adecvate pentru ocazii speciale.

 

 

 

 

 

 

 

Cresterea gradului de integrare sociala

Sarbatorirea zilelor onomastice si aniversare ale copiilor in cadru festiv.

Participarea elevilor la slujbele religioase

 

Organizarea de vizite in oras: parcuri,gradina zoologica,muzee.

 

Participarea la festivitati organizate de municipalitate

 

Organizarea de activitati comune in parteneriat cu elevi de la liceele tecucene.

Organizarea de serbari si spectacole cu ocazia sarbatorilor de iarna,prezentarea lor si in afara scolii (casa de cultura, alte scoli si Primaria Tecuci).

Prezentarea in scoala de spectacole organizate de alte scoli.

 

 

Prof.religie

 

Prof. Prof.Totolici Rusu Saftica

 

 

 

 

Prof Prof. Totolici Rusu Saftica

Inv.educ.CojocaruZ

Prof. Totolici Rusu Saftica..

 

 

 

Desfăşurarea a 95% din activităţile planificate

 

 

 

Desfăşurarea a 95% din activităţile planificate

Lunar

 

in vacante si duminica

semestrial

 

 

conf.planificarii

 

 

lunar

 

24.12.2018

sarbatorile de Craciun

 

 

CAP.VI ACTIVITATEA AD-TIVA,CONTABILA SI DE SECRETARIAT

 

Nr.crt.

OBIECTIVE

MASURI SI ACTIUNI

RESPONSABIL

INDICATORI PERFORMANŢĂ

TERMEN

1.

Buna desfasurare a activitatii, respectarea normelor legale in vigoare.

Intocmirea documentelor, circuitul documentelor si pastrarea lor conform legislatiei in vigoare.

Efectuarea controlului financiar preventiv, efectuarea lucrarilor si intocmirea documentelor de contabilitate conform legislatiei in vigoare, buna gestionare a patrimoniului scolii, a surselor financiare.

Secretara

 

Contabil Vlad M.

 

 

 

Existenţa documentelor conform legislaţiei în vigoare

Permanent

 

Permanent

 

CAP .VII CONDUCEREA EFICIENTA SI OPERATIVA A INSTITUTIEI

 

Nr.crt.

OBIECTIVE

MASURI SI ACTIUNI

RESPONSABIL

INDICATORI PERFORMANŢĂ

TERMEN

1.

Conducerea eficienta si operativa a institutiei

Repartizarea sarcinilor(delegarea de competente)pe membri ai consiliului de administratie si sefi de compartiment.

 

Planificarea activitatilor consiliului de administratie

 

 

Elaborarea unui plan de munca ancorat in realitatea scolii cu respectarea legislatiei in vigoare.

 

Control operativ curent ,insotit de decizii adecvate

Director prof.Iacob Ion

 

Director prof.Iacob Ion

 

Director prof.Iacob Ion

Lider FSLI prof Mihalache V..

 

Director prof.Iacob I si

Cons.de admins.

Conform standardelor ARACIP

 

 

 

 

 

 

Conform standardelor ARACIP

15.10.2018

 

 

 

15.10.2018

 

 

 

15.10.2018

Permanent

                                                              

 

                                                                DIRECTOR,

                                                             PROF.IACOB ION