Acest site foloseşte cookie-uri

Folosim cookie-uri pentru analiza şi îmbunătăţirea site-ului, personalizarea vizitei, marketing şi reclamă.

Prin navigarea pe acest site, vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor în aceste scopuri.

Citiţi mai mult

Nu sunt de acord Sunt de acord

Scoala Gimnaziala Nr.1 Garoafa
Garoafa, Vrancea

Consiliul părinţilor

Art.146.
(1) Adunarea generală a părinţilor din unitatea de învăţământ este compusă din preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase.
(2) Adunarea generală prevăzută la alin.(1) este convocată de director, în vederea alegerii consiliului reprezentativ al părinţilor şi a comisiei de cenzori a acestuia.
(3) Comisia de cenzori verifică activitatea financiară a consiliului reprezentativ al părinţilor.

Art.147.
(1) Consiliul reprezentativ al părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu prezentul regulament  de ordine interioară.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor este organul executiv al adunării generale.
(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ desemnează reprezentanţii săi în consiliul de administraţie şi numeşte părinţii care pot participa, în calitate de invitaţi, la şedintele consiliului profesoral.

Art.148.
(1) Consiliul reprezentativ al părinţilor se alege o dată la 2-3 ani şi se completează ori de câte ori este necesar.
(2) Consiliul reprezentativ al părintilor este format din 5-7 membri, între care un preşedinte, un vicepreşedinte şi membri cu atribuţii specifice.
(3) Comisia de cenzori este formată din 1-3 membri.
(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor păstrează legatura cu unitatea de învăţământ prin directorul acesteia.
(5) Consiliul reprezentativ al părinţilor şi comisia de cenzori prezintă anual, spre aprobare, adunării generale a părinţilor execuţia bugetară, activitatea desfăşurată pe parcursul anului şcolar anterior, precum şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul şcolar următor.
(6) Consiliul reprezentativ al părinţilor poate dobândi personalitate juridică în condiţiile legii.

Art.149. Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:
a) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale necesare unei activităţi eficiente;
b) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;
c) susţine conducerea unităţii şcolare în organizarea şi desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii pe teme educaţionale;
d) conlucrează cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor din unitatea de învăţământ respectivă care au nevoie de ocrotire;
e) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale;
atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din unitatea de învăţământ.

Art.150. Consiliul reprezentativ al părinţilor şi comitetele de părinţi ale claselor pot atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., venite din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, care vor fi utilizate pentru:
a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului şcolii;
b) acordarea de premii şi burse elevilor;
c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară;
e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinţilor.

Art.151.
(1) Colectarea şi administrarea sumelor reprezentând o cotă-parte din contribuţia prevăzută la art. 145, alin.(2), se face numai de consiliul reprezentativ al părinţilor.
(2) Fondurile colectate de consiliul reprezentativ al părinţilor se cheltuiesc numai prin decizia acestuia, din propria iniţiativă sau la propunerea directorului.
(3) Adunarea generală a părinţilor din unitatea de învăţământ stabileşte suma de bani care poate să se afle permanent la dispoziţia consiliului reprezentativ al părinţilor şi care să fie folosită pentru situaţii urgente, la solicitarea directorului unităţii de învăţământ.