Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin
Drobeta Turnu Severin, Mehedinti

Oferta educaţională

    Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin oferă fiecărui participant la activități posibilitatea abordării unor domenii pe care nu i le oferă școala. Pentru aceasta fiecare elev va fi sprijinit să-și cunoască și să-și dezvolte potențialul și aptitudinile în funcție de interesul și motivațiile personale, precum și de cerințele comunității.

Activităţile educative din instituţia noastră au ca finalitate formarea şi dezvoltarea personalităţii tinerilor prin:

-    dezvoltarea armonioasă a individului prin educaţie intelectuală, morală, estetică, informaţională şi antreprenorială pentru a deveni o persoană activă, responsabilă, cu competenţe de gândire critică;

-    dezvoltarea abilităţilor practice, a lucrului în echipă şi a disponibilităţilor afective optime pentru asigurarea egalităţii şanselor şi pentru o integrare socio-profesională eficientă;

-    asimilarea cunoştinţelor ştiinţifice şi utilizarea lor trandisciplinară în medii culturale diverse;

-    educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al atitudinii civice şi democratice;

-    cultivarea respectului faţă de natură şi mediul înconjurător;

       În domeniul curricular una din strategiile adecvate culturii organizaţionale este construirea propriei identităţi şi se are în vedere modul de administrare şi gestionare a programelor, construirea şi conceperea efectivă de curriculum extrașcolar, descongestionarea şi flexibilitatea programelor nonformale.

OBIECTIVE SPECIFICE

  • Adecvarea curriculumului la nevoile şi interesele elevilor
  • Dezvoltarea autonomiei instituţionale prin asumarea responsabilităţilor care decurg din descentralizarea curriculară extrașcolară
  • Dezvoltarea unui program coerent de activităţi formale şi nonformale, cu caracter educativ, adecvat nevoilor şi intereselor elevilor

   OPȚIUNI STRATEGICE

  • Adaptarea curriculumului la nevoile comunităţii;
  • Realizarea unui curriculum suplimentar pentru elevii capabili de performanţe extracurriculare;
  • Dezvoltarea unui program de activităţi extracurriculare, în conformitate cu interesele, aptitudinile şi aspiraţiile elevilor;.

   REZULTATE AŞTEPTATE:

  • Ofertă educaţională diversificată;
  • Elevi motivaţi de propria formare;
  • Sistem educaţional performant;
  • Număr mare de elevi premianţi la concursuri  cuprinse în CAEN / CAERI / CAEJ avizate M.E.N. și I.S.J. Mehedinți;

         Urmărim să dezvoltăm un cadru propice dobândirii de informaţii şi de formare, a competenţelor care să-i ajute pe elevi să se descurce în orice situaţie, să facă faţă schimbărilor, în vederea dezvoltării proceselor cognitive, de adaptare la schimbare, de achiziţionare a deprinderilor şi abilităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii, încurajându-le gândirea critică şi comportamentul autonom şi responsabil.