Scoala Gimnaziala Cilnic
Calnic, Gorj

Proiecte educaţionale

PROIECTUL CÎȘTIGAT RUNDA 3 CEDU EDUCAȚIA 2000+ "TRĂIM ÎN DIVERSITATE"

Titlul Proiectului: „TRĂIM ÎN DIVERSITATE”

Durata Proiectului: MARTIE 2012 - OCTOMBRIE 2012

Nume şi Prenume Responsabil Proiect: POPESCU MARIA-MARIANA

Telefon: 0728782939

E-mail: marianam.popescu@yahoo.com

Alte Cadre Didactice Responsabile pentru Implementarea Proiectului

Nume, prenume, specializare profesor

1: VASIESCU ROMEO-DANIEL, PROFESOR RELIGIE-INFORMATICĂ

Nume, prenume, specializare profesor

2: IANC MARIA, ÎNVĂŢĂTOR

Nume, prenume, specializare profesor

3: PREDESCU CIUREA CARMEN LOREDANA, PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

Nume, prenume, specializare profesor

4: CIOCÂRLIE ION, PROFESOR GEOGRAFIE

Parteneri Potenţiali (dacă există):

Da                  nu

Co-Finanţator:

Localizare: ŞCOALA GENERALĂ CÎLNIC

Argument :

Pornind de la observaţia generală că, incertitudinea a devenit o trăsătură

fundamentală a existenţei noastre şi trebuie să ne obişnuim cu ea, iar că "singura certitudine este că ziua de mâine ne va surprinde pe toţi", o echipă de cadre didactice de la nivelul Şcolii Generale Cîlnic, preocupată permanent de destinele învăţământului de la nivelul comunităţii, a considerat o necesitate stringentă constituirea în echipa de proiect şi bazandu-se pe realităţile şcolii, nemulţumiţi fiind de finalităţile şi conţinuturile educaţiei, a considerat că în stadiul actual nu ne mai putem permite o "şcoală muzeu" orientată spre trecut, că devine tot mai important să ştii ce vrei, să faci ceea ce ţi-ai planificat şi să verifici dacă ceea ce ai făcut a avut rezultatele scontate.

Ştim cu toţii că în derularea procesului de învăţământ de-a lungul anilor am fost obişnuiţi să privim educaţia ca o activitate ce necesită continuitate, dar nu schimbare. Contextul european de derulare a procesului de reformă necesită schimbare, fapt ce derivă din mediul în care trăim, din întâmplările şi realităţile vieţii: programe şcolare schimbate frecvent, cadre didactice în permanenta mişcare, an de an alţi profesori la clase, reguli financiare noi ce trebuie să le receptăm pentru aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare, fapt ce ne determină să afirmăm că suntem într-o permanenta incertitudine cu care trebuie să ne acomodăm, ca fiind o trasatură fundamentală a existenţei noastre şi să concluzionăm că cea mai bună cale de a prevedea viitorul este de a-l inventa.

Progresul tehnologic şi accesul la informaţie şi cunoaştere ne determină să afirmăm că trebuie să ne modificăm modul de gândire în ceea ce priveşte prezentul şi viitorul şcolii, dar mai ales să răspundem în viitor la întrebări de genul :

 • ·         Ce competenţe trebuie să formeze şcoala, ce-i aşteaptă pe absolvenţii şcolii de azi peste 10-12 ani ?
 • ·         Care sunt obiectivele educaţiei în acest sens ?
 • ·         Ce cunoştinţe oferim copiilor şi tinerilor având în vedere că aceste cunoştinţe pot deveni rapid inutile? Oare le mai sunt de folos absolvenţilor de acum cunoştinţele predate, să spunem, în clasa a V-a?
 • ·         Ne mai putem permite o “şcoală muzeu”, orientată spre trecut, care pune accent pe cunoştinţe sau avem nevoie de o şcoală care îi pregăteşte pe copii şi tineri pentru viitor punând accent pe competenţele sociale şi de comunicare?
 • ·         Cum putem educa la copiii şi tinerii noştri “voinţa” şi “putinţa” de a schimba starea de lucruri prezentă şi de a alege unde şi cum să trăiască, chiar dacă şcoala noastră se află într-un sat izolat, aflat la distanţă mare de oraş?
 • ·         Cum putem educa toate faţetele personalităţii umane? Cum putem educa spiritul de iniţiativă dar şi responsabilitatea pentru ceea ce face fiecare?
 • ·         Cum putem dezvolta în şcoală dorinţa şi capacitatea elevilor de a învăţa pe tot parcursul vieţii?

Identificarea Problemei:

Existenţa, la nivelul comunităţii, a  unui număr mare de elevi ce provin din familii cu parinţii în străinătate, fac parte din grupuri dezavantajate cu familiile asistate social sau în situaţie de şomaj, care manifestă sensibilitate la  problemele de discriminare. Necesitatea acordării de şanse egale la educaţie pentru toţi elevii, mai ales pentru cei din mediul rural, în scopul îmbunătăţirii calităţii în educaţie.

Scopul Proiectului:

Îmbunătăţirea situaţiei copiilor aflaţi în dificultate: având deficienţe de învăţare, părinţi plecaţi în străinătate sau familiile aflate în şomaj sau asistate social,  creşterea sensibilităţii privind problemele discriminării şi manifestarea interesului pentru beneficiile convieţuirii în diversitate

Obiectivele Specifice ale Proiectului:

 • Formarea deprinderilor de studiu individual, petrecere a timpului liber având ca scop îmbunătăţirea situaţiei elevilor ce provin din familii cu parinţii aflaţi în străinătate, familii de şomeri, famiilii cu un potenţial financiar scăzut, elevi aflaţi în dificultate
 • Combaterea discriminării  pe motive de origine etnică, sex, religie .
 • Formarea competenţelor de comunicare, implicare activă, munca în echipă şi cunoaşterea de către elevi a altor unităţi de învăţământ în care diversitatea capătă un alt aspect
 • Dezvoltatea gândirii creative şi cultivarea imaginaţiei şi a spiritului creativ prin implicarea în acţiunile proiectului în scopul sprijinirii elevilor aflaţi în dificultate

Activităţi şi Rezultate:

Activitatea 1.   “ Ne facem cunoscuţi”

-mediatizarea şi diseminarea activităţilor cuprinse în proiect

Resurse:- umane: 45 elevi, 5 profesori, 6 părinţii din comitete

- materiale -invitaţii, broşuri ce conţin calendarul activităţilor cuprinse în proiect, 3 topuri de coli A4, foi cartonate, markere, aparat foto, camera video

Descrierea activităţii:

Directorul scolii, in prezenta elevilor, cadrelor didactice, parintilor, reprezentantilor Primariei si a altor membri ai comunitatii locale, va vorbi despre organizarea si desfasurarea acestui proiect ce se va derula pe parcursul a 8 luni, accentuand, in acelasi timp, si importanta acestuia pentru elevii si membrii comunitatii carora li se adreseaza. In continuare, se vor imparti brosuri privind calendarul activitatilor proiectului, dupa care acestea se vor prezenta detaliat, folosind un afis care va fi expus in holul scolii pe toata perioada derularii proiectului. La sfarsitul activitatii, va fi tiparita o brosura cu rezultatele acestei activitati.

Activitatea 2.  “Vrem mai mult!”

- program de pregătire suplimentară;

Resurse- umane: 45  elevi ai grupuli ţintă, 5 cadre didactice.

-materiale: rechizitele şcolare, aparat foto, cameră video

Descrierea activităţii:

Pe baza rezultatelor şcolare obţinute în anii şcolari anteriori, cunoscând situaţia familială a elevilor cu părinţii plecaţi în străinătate, cu deficienţe de învăţare, cu familiile în situaţie de şomaj sau asistate social, au fost selectaţi 45 elevi care sunt discriminaţi în activităţile şcolare şi extra-şcolare, prezinta lacune în însuşirea cunoştinţelor la materiile de bază, respectiv: limba română, matematică, ştiinţe, istorie, geografie.

Se va întocmi un program de recuperare în funcţie de posibilităţile şi disponibilităţile elevilor şi ale cadrelor didactice. Programul se va desfăşura în unitatea de învăţământ situată cât mai aproape de domiciliul elevilor.

Activitatea  3. “ Nu stii, colegii te ajuta” (“Peer education”)

-realizarea unui parteneriat intre elevi/colegi;

Resurse- umane: 45 elevi, cadre didactice.

-materiale: rechizitele şcolare, aparat foto, camera video

Descrierea activităţii:

Având selecţionaţi elevii care prezintă lacune în asimilarea materiei, se împart în grupuri de căte 5 elevi. De asemenea, se aleg elevii care excelează la disciplina respectivă. Aceştia din urmă vor lucra cu grupele deja formate pe ateliere de lucru, în scopul recuperării materiei şi consolidării cunoştinţelor asimilate, sub stricta supraveghere a unui cadru didactic. Un alt obiectiv este de a stimula aptitudinile pedagogice ale unor elevi, astfel încât aceştia să poată acordă sprijin nu numai în învăţare, ci şi în comportament.

Această activitate porneşte de la premisă potrivit căreia – oamenii sunt dispuşi să audă şi să interiorizeze un mesaj, dar şi să-şi schimbe comportamentul atunci când în faţa lor se află o persoană de vărstă apropiată.

Rezultatele se vor reflecta în manifestarea interesului pentru beneficiile diversităţii, convieţuind şi studiind împreună elevi cu situaţie materială precară cu elevii cu o situaţie materiala ce asigură condiţii optime de studiu.

Activitatea 4. “ De la inimă la inimă”

-realizarea unei tombole cu scop caritabil;

Resurse- umane: 80 elevi, 22 cadre didactice, 10 membrii ai comunităţii;

-materiale:jucării, haine, încălţăminte, rechizite şcolare, aparat foto, camera video

Descrierea activităţii:

Cu ajutorul unui pliant se mediatizează această activitate în rândul elevilor şi al populaţiei comunităţii. Scopul acestei activităţi este implicarea cât mai multor persoane (antrenarea agenţilor economici din zonă) în ajutorarea elevilor care provin din familii cu risc socio-economic. Donaţiile pot fi diverse: jucării, haine, încălţăminte, rechizite şcolare, dulciuri etc. La sfârşitul activităţii, va fi tiparită o broşură cu rezultatele acestei activităţi.

Activitatea 5. „ Micii pictori de icoane”

- realizarea unor icoane pe suport de hârtie, sticlă şi expunerea lor.

Resurse:- umane: -membrii grupului tinta, şcoala ca organizaţiie, comunitatea locală

-materiale: 45 seturi culori (apa, ulei), 45 pensule,45 materiale-suport (sticlă), top coli A4,

înrămarea a 10  lucrări, aparat foto, camera video

Descrierea activităţii:

Din grupul ţintă de 45 de elevi se va forma cercul Micii pictori, în cadrul căruia  vor picta icoane pe suport de hârtie şi sticlă, activitatea desfăşurându-se o dată pe săptămână,  în sala de clasă. Lucrările realizate vor fi expuse în şcoală, în alte instituţii din cadrul comunităţii şi vor participa la concursurile şcolare. La sfârşitul activităţii, va fi tiparită o broşură cu rezultatele acestei activităţi şi pliante pentru popularizare în cadrul parteneriatelor cu alte instituţii. Se aşteaptă ca rezultate formarea deprinderilor de petrecere a timpului liber în mod util.

Activitatea 6. “Ne bucură rezultatele muncii noastre“

-organizarea unui minimuzeu şi a unor activităţi de divertisment;

Resurse- umane: 30 elevi, 6 cadre didactice;

-materiale: aparat foto, camera video, broşuri, costume populare, covoare olteneşti, vase de lut, monede vechi, ştergare, obiecte de uz gospodăresc etc

Descrierea activităţii:

În holul şcolii se va amenaja un spaţiu destinat expunerii tuturor obiectelor tradiţionale achiziţionate şi colectate de către elevi, pe parcursul întregului proiect: costume populare, covoare olteneşti, vase de lut, monede vechi, ştergare, obiecte de uz gospodăresc etc.

Ca răsplată a implicării şi participării elevilor la derularea proiectului, în fiecare săptămână, se vor organiza diverse activităţi de recreere: vizionarea unui film cuprinzând imagini cu activităţile proiectului, program liber de dans, vizionarea unui film specific vârstei. La sfârşitul activităţii, va fi tiparită o broşură cu rezultatele acestei activităţi.

Activitatea 7. « Olaritul »

-vizita la un olar ;

Resurse:- umane : membrii grupului ţintă: 45 elevi , 6 cadre didactice, olar

- materiale: roata olarului, lut, obiecte de arta populara, mijloc de deplasare;

Descrierea activităţii:

Pentru  cunoaşterea şi înţelegerea obiceiurilor şi tradiţiilor culturale şi meşteşugăreşti locale, stimularea curiozităţii pentru investigarea acestora şi sensibilizarea copiilor în ceea ce priveşte arta şi tradiţia populară locală, elevii vor merge în vizită la un olar din satul Vîrtop sau Pinoasa. Acolo vor observa uneltele olarului, precum şi modul în care acesta lucrează.

Activitatea 8. “ Fiecare cu meşteşugul lui”

- parteneriat cu Şcoala Generală Sohodol/Pocruia, comuna Tismana;

Resurse- umane:45 elevi, 5 cadre didactice, membrii ai comunităţii;

-materiale: covoare olteneşti, vase de lut, aparat foto, camera video, deplasări, broşuri.

Descrierea activităţii:

Realizarea unor activităţi în colaborare cu Şcoala din satul Sohodol/Pocruia, comuna Tismana în vederea realizării unui schimb de experineţă în ceea ce priveşte tradiţiile şi meşteşugurile specifice celor 2 localităţi. Elevii şcolii partenere vor merge în vizită la un olar pentru a observa instrumentele şi modul de realizare al vaselor de lut, iar elevii noştri se vor deplasa în satul Sohodol pentru a observa procesul de ţesere al covoarelor olteneşti.

La sfârşitul activităţii, va fi tiparită o broşură cu rezultatele acestei activităţi.

 

Activitatea 9. ”Acasă la Hercule, pe meleaguri încărcate de istorie”

-excursie la Herculane– 1 zi;

Resurse- umane:45 elevi- grupul ţintă, 5 cadre didactice;

-materiale: mijloc de deplasare, cazare, masă, taxa de intrare la diferite obiective turistice, aparat foto, camera video, alte cheltuieli;

Descrierea activităţii:

Având în vedere că elevii grupului ţintă provin din familii cu risc socio-economic, neavând astfel posibilitatea de a se deplasa în diferite locaţii cu caracter turistic, scopul acestei activităti este vizitarea unor obiective turistice naturale şi antropice.  Itinerariul acestei excursii este următorul: Cîlnic –Godeanu-  Herculane – Orşova- Drobeta Turnu Severin- Cîlnic .

Activitatea 10„ O alimentaţie sănătoasă”

-realizarea unui colaj cu imagini şi articole pe această temă

Resurse- umane:45 elevi din grupul ţintă, 4 cadre didactice;

-materiale:.hârtie colorată, foarfeci, lipici, ziare, reviste, markere, panou, pioneze, laptop, retroproiector

Descrierea activităţii:

Dat fiind faptul că la vârsta copilăriei nu se cunosc destule lucruri despre ce înseamnă o alimentaţie sănătoasă şi una nesănătoasă, se vor prezenta imagini în format power-point cu tema: „Consecinţe ale unei alimentatii nesănătoase”. Se vor achiziţiona ziare şi reviste, în care elevii vor căuta şi vor decupa articolele şi imaginile referitoare la  această temă. Cu ajutorul acestora, ei vor realiza un panou pe care vor lipi aceste colaje, iar în centru vor poziţiona „ Piramida alimentelor”.

Activitatea 11. Suntem buni, putem fi mai buni”

-prezentarea rezultatelor proiectului şi a celor 2 numere din revista şcolii “În pas cu timpul “ editate pe parcursul Proiectului

Resurse umane : membrii grupului ţintă- 45 elevi,  parinţi, membri ai comunităţii, cadrele didactice;

Resurse materiale: cele 2 numere din revista şcolii,  portofoliile activităţilor, camera foto, camera video, pozele developate

Descrierea activităţii:

În prezenţa cadrelor didactice, a elevilor, a părinţilor şi a celorlaţi membri ai comunităţii, se face o prezentare a tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul acestui proiect, se prezintă cele 2 numere ale revistei şcolii “În pas cu timpul “ editate pe parcursul Proiectului ce cuprind articole şi imagini ale activitatilor din proiect. Se prezintă şi rapoartele periodice ale Proiectului scoţându-se în evidenţă importanţa acestui proiect, precum şi impactul pe care fiecare activitate desfaşurată a avut-o asupra grupului ţintă, şi nu numai. Prezentarea se realizează sub forma unei analiza SWOT, cu precizarea punctelor tari, slabe, a ameninţărilor şi a oportunităţilor.

Rezultate asteptate:

 • 95% din cei 45 elevi ai grupului tinta isi vor imbunatati situatia la invatatura,
 • 85% din elevi vor avea un alt potential de invatare,
 • 90% din elevi vor avea competente crescute de comunicare, se vor integra colectivelor claselor,
 • 90% din elevi vor depasi efectele discriminarii,
 • 75% din elevi se vor acomoda traiului in diversitate,
 • 100% din elevi îşi vor imbogati universul cultural

Plan de Acţiune:

PLANUL DE ACŢIUNE

Activitate

Luna

1

2

3

4

5

6

7

8

Activitatea 1 “ Ne facem cunoscuţi”

///

Activitatea 2 “Vrem mai mult!”

///

///

////

////

///

Activitatea 3“ Nu ştii, colegii te ajuta”

(“Peer education”)

///

///

////

////

///

Activitatea 4“ De la inimă la inimă”

///

Activitatea 5„ Micii pictori de icoane”

////

////

////

////

Activitatea6 “Ne bucură rezultatele muncii noastre”

////

Activitatea 7 “Olăritul “

///

///

Activitatea 8 “ Fiecare cu meşteşugul lui”

////

Activitatea 9”Acasă la Hercule, pe meleaguri

încărcate de istorie”

////

Activitatea 10„ O alimentaţie sănătoasă”

////

////

Activitatea 11Suntem buni, putem fi mai buni”

///

Impactul Proiectului:

Proiectul îşi dovedeşte eficienţa în măsura în care, numeroşi copii care sunt victime  ale apartenenţei la grupuri dezavantajate, cu părinţii plecaţi în străinătate, cu familiile asistate social sau în situaţii de şomaj, nu vor mai avea rezultate slabe la învăţătură, vor petrece organizat timpul liber, nu vor mai fi discriminaţi de către elevii cu situaţie materială bună. Prin activităţile desfăşurate, elevii ce manifestă discriminare faţă de colegi vor deveni mai buni, mai toleranţi, mai solidari, mai atenţi la problemele celor din jurul lor, iar cei discriminaţi vor fi mai bine informaţi cu privire la drepturile şi responsabilităţile lor. Toţi elevii din grupul ţintă îşi vor îmbunătăţi situaţia la învăţătură, formându-şi deprinderi de studiu individual, de petrecere utilă a timpului liber,  îşi vor forma un comportament empatic, tolerant , responsabil, dar şi competente de implicare activă şi muncă în echipă. Vor învăţa să trăiască, să muncească în diversitate socială, să aibă oportunităţi egale, să interacţioneze unii cu alţii, în condiţiile în care fiecare persoană este diferită de cealaltă. La nivelul şcolii şi al comunităţii, derularea proiectului va contribui la crearea unei atmosfere de ajutorare, toleranţă, încredere, respect reciproc, valorizare a tuturor, promovare a diversităţii şi egalităţii de şanse  ca valori pozitive şi benefice pentru comunitate. Cadrele didactice vor şti să răspundă provocărilor socio-economice, iar şcoala va deveni Centru cultural în comunitate.

Continuitatea Proiectului:

 • funcţionarea in viitor a şcolii noastre ca centru cultural pentru comunitate in vederea derularii de Proiecte ce vizeaza imbunatatirea situatiei copiilor aflati in dificultate cu familii asistate social sau in somaj, cu parintii plecati in strainatate asupra carora se reflecta manifestarile de discriminare din partea celorlati colegi
 • activităţi de consiliere, orientare şi  recuperare a elevilor .

PLANUL DE CONTINUITATE

Nr crt

Activitatea

Data

Responsabil

Indicator de performanta

1

Identificarea unui nou grup ţintă pentru un subroiect pe aceeaşi temă

Septembrie 2012

Echipa de proiect

Îmbunătăţirea situaţiei elevilor ce provin din grupuri dezavantajate

2

Relansarea unui subproiect pe aceeaşi tema cu Proiectul derulat

Octombrie 2012

Directorul –Popescu Maria-Mariana, Echipa de proiect

Reducerea fenomenului de discriminare

3

Derularea activităţilor subproiectului

Noiembrie 2012-Iunie 2013

Echipa de proiect

Reducerea fenomenului de discriminare şi sesizarea beneficiilor traiului în diversitate

4

Editarea trimestrială a revistei şcolii „În pas cu timpul”

Anii scolari 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, etc

Colectivul de redactie al revistei

Popularizarea principalelor activităţi ale Proiectului

Bugetul total al proiectului: 15000 lei

Bugetul detaliat al proiectului

Nr.

Categorie de buget

Unitate

Număr de unităţi

Cost unitar

Total

1

Consumabile

pe lună

30

44

1320

2

Materiale didactice

pe lună

20

25

500

3

Mijloace didactice

pe lună

15

30

450

4

Echipamente

 

 

 

 

 

Cameră foto

pe articol

1

1200

1200

 

Cameră video

pe articol

1

2250

2250

 

Webcam

pe articol

0

0

0

5

Masă

pe persoană

50

40

2000

6

Transport

pe persoană

50

100

5000

7

Publicaţii

pe lună

1

80

80

8

Cheltuieli poştale

pe lună

5

14

70

9

Alte cheltuieli

 

 

 

500

 

Bilete intrare diverse instituţii

pe persoană

50

8

400

 

Achiziţionare domeniu web

pe articol

0

0

0

 

Developare foto

 

20

5

100

 

Total

 

 

 

13770

10

Onorariu coordonator de proiect

pe persoană

1

1230

1230

 

 

 

 

 

 

 

Total buget proiect

 

 

 

15000

 

 

 

 

 

 

Grupul Ţintă : 45 elevi, din care:

 1. Nr. elevi care provin din familii cu părinţi şomeri : 17
 2. Nr. elevi care au unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate :10
 3. Nr. elevi cu cerinţe educaţionale speciale :6
 4. Nr. elevi din familii cu venit minim garantat :12

Informaţii despre Aplicant

Aplicant : Şcoala Generală Cîlnic

Tip Unitate de Invatamant : Primar +Gimnazial

Adresa: Sat Cîlnic, comuna Cîlnic

Localitate: Cîlnic

Judet: Gorj

Website:

E-mail: scgenerala1cilnic@yahoo.com

Total Elevi înscrişi la 15 Septembrie 2011: 236

Număr Profesori la 15 Septembrie 2011: 22

Informaţii despre Director :

Nume si Prenume Director: Popescu Maria-Mariana

Telefon: 0728782939

E-mail: marianam.popescu@yahoo.com

Ultimele Participări la Alte Proiecte / Programe finanţate

 • 2009- Grădiniţa estivală
 • 2009-2010 – Toţi la grădiniţă, toţi în clasa I