Şcoala Gimnazială Specială "Constantin Păunescu" Tecuci
Tecuci, Galati

Regulament

 MEN-ISJ GALAŢI                                                                         

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ 

,,CONSTANTIN PAUNESCU’-TECUCI                                                 

                                                                                                    

Discutat in sedinta Cons. Prof .din 28.09.2018

   şi Aprobat in Consiliul de ad-tie din 28.09.2018                                                               

Director, Iacob Ion

  

REGULAMENTUL INTERN

AL ŞCOLII GIMNAZIALE SPECIALE,,CONSTANTIN PAUNESCU’’- TECUCI JUD. GALAŢI

PENTRU ANUL SCOLAR

2018-2019

 

Art.1 Prezentul regulament este întocmit ţinând seama de următoarele prevederi legale:

- Legea Educatiei Nationale nr. 1 /2011;

- Ordinul Ministerului Educatiei Nationale nr. 5.115/2014

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ special şi celelalte regulamente şcolare în vigoare;

-         Constituţia României.

-         Codul Muncii /2011.

     În vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a activităţii unităţii, conducerea ŞCOLII GIMNAZIALE SPECIALE ,,CONSTANTIN PAUNESCU’-TECUCI, cu acordul sindicatului şi în concordanţă cu Contractul colectiv de muncă la nivel de ramură, elaborează prezentul REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

NUMIT SI ,,REGULAMENT INTERN’’.

 

Capitolul I     DISPOZIŢII GENERALE

Art.2. Ca instituţie de învăţământ special, Şcoala Gimnaziala Specială ,,Constantin Paunescu”- Tecuci, este subordonată ISJ Galaţi, respectiv M.EN., fiind instituţie cu personalitate juridică.

Art.3 Prevederile prezentului regulament se aplică diferenţiat, după calitatea de angajat sau elev al instituţiei:

-         tuturor salariaţilor, indiferent de durata contractului individual de muncă sau forma de angajare;

-         tuturor celor ce lucrează în cadrul unităţii ca detaşaţi, delegaţi, precum şi elevilor şi studenţilor ce fac practică în unitate;

-         tuturor elevilor unităţii.

   Toate prevederile Ordinului Ministrului Educatiei Nationale nr 5115 /2014,publicat in M.O. Nr.23 Bis. din 13 ianuarie 2015,care nu contravin prevederilor Legii nr.1/2011 privind organizarea sa functionarea invatamantului special, se aplica si in cadrul prezentului regulament .

 

Capitolul II.     CONDUCEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Art.4 Conducerea unităţii este asigurată de Consiliul de Administraţie şi de Consiliul Profesoral.

Art.5 Hotărârile Consiliului profesoral se pot supune analizei Consiliului de Administraţie, care ia hotărâri definitive în organizarea şi desfăşurarea activităţii din unitate.

   Hotărârile Consiliului de administraţie pot fi contestate la forurile ierarhic superioare (ISJ – GL. şi M.EN) şi în justiţie în termenul prevăzut de lege.

Art.6 Sarcinile membrilor Consiliului profesoral sunt reglementate de „ Regulamentul de funcţionare al Consiliului profesoral”, iar cele ale membrilor Consiliului de administratie, prin hotatare proprie a acestuia.

Art 7. Hotărările în cele două consilii pot fi adoptate cu o majoritate simplă de voturi.

Art 8.Sedintele celor doua consilii sunt de regula lunare.

Art 9.   Conducerea curentă a activităţii din unitate este asigurată de directorul unităţii, care se sprijină pe activitatea şefilor de compartimente şi a membrilor Consiliului de administratie prin delegarea de competenţe.

Art.10 .Delegarea de competenţe se poate face atât pentru membri ai Consiliului de administraţie, cât şi pentru membrii Consiliului profesoral, pe o perioadă de până la un an şcolar,prin decizie a conducatorului unitatii.

Art.11 Conducerea unităţii întocmeşte „Fişa postului” pentru fiecare post / salariat, unde se înscriu toate sarcinile de serviciu ale angajaţilor

Art.12   Conducerea unităţii are obligaţia de a asigura salariaţilor condiţii corespunzătoare de muncă potrivit specificului activităţii acestora, materialele necesare desfăşurării activităţii, condiţii igienico- sanitare, de protecţia muncii şi PSI la toate locurile de muncă şi să asigure salarizarea angajaţilor conform legislaţiei în vigoare.

Art 13. După calitatea şi volumul activităţilor desfăşurate salariaţii pot fi premiaţi sau sancţionaţi.

CAP III.SARCINI DE SERVICIU:

Art14. Sarcinile de serviciu tin de specificul locului de munca , deontologia profesionala, incadrarea in standarde de performanta, preîntâmpinarea evenimentelor nedorite şi se vor anexa în „Fisa postului” pentru fiecare angajat al unităţii.

 

Sarcini speciale pentru siguranta in scoala

a.Se va face permanent prezenţa nominală a elevilor de cadrele didactice si se vor controla elevii să nu deţină asupra lor: chibrituri, pocnitori, obiecte tăioase, cuţite, aşchii de sticlă sau metal, cuie, ace, substanţe chimice, brichete, obiecte contondente, obiecte pentru uz necunoscut, combustibili, etc.

b.Cadrele didactice sau orice persoană (salariat al unităţii) care descoperă la elevi astfel de produse va proceda la confiscarea acestora; va anunţa urgent profesorul de serviciu şi directorul unităţii

c.În cazul în care se constată că materialele descoperite pun în pericol imediat viaţa, sănătatea şi integritatea corporală a celor din jur se vor anunţa prin –serviciul unic de urgenta- pompierii şi poliţia, se vor evacua elevii din preajma pericolului şi apoi se anunţă profesorul de serviciu şi directorul unităţii.

d.Cadrele didactice îşi asumă responsabilitatea pentru hotărârile luate în cazul descoperirii de obiecte şi substanţe periculoase

Sarcini pentru personalul de întreţinere, îngrijitoare:

e.Se verifică în toate încăperile din unitate, holuri, casa scărilor etc. cu ocazia curăţeniei zilnice, prezenţa obiectelor şi substanţelor enumerate la pct. Se verifică sertare, pupitre, dulapuri care nu sunt încuiate, spaţiile dintre ferestre, coşuri de gunoi, etc. precum şi starea de funcţionare a instalaţiilor electrice (prize sau întrerupătoare deteriorate, corpuri de iluminat ce nu funcţionează su nu sunt bine fixate) , instalaţiile tehnice (calorifere insuficient fixate, conducte îndoite sau fisurate, geamuri sparte) instalaţii sanitare (robineţi defecţi, chiuvete sparte sau înfundate, apă care se prelinge în preajma instalaţiilor electrice) etc.

f.Toate neregulile constatate se aduc la acunoştinţa profesorului de serviciu şi directorului, iar în cazul în care se constată incendii, scurtcircuite, miros de fum sau alte substanţe periculoase se anunţă mai întâi poliţia şi pompierii.

 

Sarcini pentru profesorul de serviciu:

g.Profesorul de serviciu va urmări întreaga activitate din şcoală şi va aduce la cunoştinţa celor în drept (după caz) evenimantele deosebite, luând decizii pentru care îşi asumărăspunderea.

Toate cadrele didactice prin rotatie indeplinesc functia de profesor de serviciu.

h.Sarcinile pentru cadrele didactice sunt valabile şi pentru profesorul de serviciu.

i.Cadrele didactice poartă la loc vizibil ecusonul pe care este înscris numele, prenumele precum şi funcţia; profesorul de serviciu va purta şi un ecuson ce îndică această funcţie.

j.Profesorul de serviciu verifică desfăşurarea programului, sună de intrare şi ieşire de la ore, supraveghează copiii în pauze şi de bunul mers al întregii activităţi din şcoală.

Supravegherea elevilor pe timpul pauzei se face de cadrul didactic care a avut ora la clasa respectiva .

k.Este interzisă folosirea expresiilor jignitoare la adresa elevilor, părinţilor, colegilor. Nu se vine la program sub influenţa băuturilor alcoolice, nu se consumă băuturi alcoolice în şcoală; telefoanele mobile vor fi închise în timpul orelor de curs, iar ţinuta vestimentară va fi decentă.

l. Profesorul de serviciu va informa conducerea şcolii şi organele abilitate în cazul producerii unui eveniment de natură să pună în pericol siguranţa persoanelor şi securitatea bunurilor aflate în şcoală.

m. Persoanele străine nu vor pătrunde în şcoală fără acordul profesorului de serviciu, a conducerii unităţii şi numai după ce, în prealabil, a înscris datele de identitate ale acesteia în registru de evidenta.

n.Verifică zilnic personalul ce intră în unitate să nu deţină materiale inflamabile, explozive, toxice, arme albe sau de foc sau orice alt obiect sau substanţă ce ar pune în pericol viaţa, sănătatea sau integritatea copiilor, personalului unităţii sau ar putea produce distrugeri, avarii sau incendii în incinta unităţii.

o.Legitimează orice persoană care doreşte să intre în unitate, verifică delegaţia acestora (după caz), înscrie ăn registru datele de identificare ale acestora, şi controlează conform pct. 9.

p.Aduce la cunoştinţa şefilor ierarhici superiori şi conducerii instituţiei şcolare orice eveniment deosebit ce s-a ivit.

Orice salariat in caz de nevoie apeleaza la sarviciul de paza si protectie, asigurat prin firma specializata la tel 0236 816266 sau 0722863376,numere ce vor exista salvate in telefoanele personale.

r.Profesorul de serviciu îşi desfăşoară activitatea conform planificării întocmite de conducerea unităţii între orele 7.50 – 13. şi respectiv 11,45. – 16.30.

Sarcinile profesorului de serviciu, sunt si cele cuprinse in Anexa 1 a ,,Planului managerial al scolii’’.

s.Funcţia de profesor de serviciu este atribuită obligatoriu prin rotaţie, la toate cadrele didactice din şcoală, proporţional cu fracţiunea sau norma pe care este încadrat.

t.La sfârşitul programului se întocmeşte un raport scris în care se menţionează toate problemele ivite în timpul programului legate de prezenţa copiilor şi personalului şcolii, desfăşurarea activităţilor în şcoală.

u.Pentru copiii ce provin din centre, care sunt însoţiţi de instructori pentru educaţie, evidenţa sosirii şi plecării se va ţine nominal pe clase şi se va face un proces-verbal de predare-primire între profesorul de serviciu şi instructor

Supravegherea acestor elevi se face in atit de instructorii pentru educatie, cadre didactice si infirmiera ; dupa caz.

v.În lipsa directorului din unitate profesorul de serviciu îl reprezintă faţă de organele ierarhic superioare şi faţă de organele de control (SANEPID, Protecţia Muncii, PSI, Protecţia consumatorului,Politie, etc.); intervine în buna desfăşurare a activităţii, căutând să înlăture problemele ivite, luând măsuri pentru care îşi asumă răspunderea.

x.Asigură şi răspunde de servirea, distribuirea şi primirea produselor din programul „lapte-corn”si verificând cantitativ şi calitativ (termene de garanţie, certificate de garanţie şi calitate, aviz sanitar-veterinar) produsele ce intră în unitate şi consumul acestora.

y.Anunţă conducerea şcolii de orice neregulă ivită în bunul mers al activităţii, iar în situaţii de necesitate (accidente, incendii, cutremure, etc.) anunţă mai întâi organele abilitate pentru rezolvarea acestora (ambulanţa, pompieri, poliţia, protecţia civilă, ISJ, etc.)

z.Pentru toate activităţile desfăşurate, modificările aduse programului sau deciziile luate, profesorul de serviciu îşi asumă răspunderea.

 

Capitolul IV   DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR

Art. 14. Drepturile persoanelor încadrate în muncă sunt cele prevăzute în : Constitiţia României, Codul Muncii în România, cu completările şi modificările ulterioare, Legea nr. 1 / 2011 a Educatiei Nationale, Regulamentul de funcţionare al unităţilor de învăţământ special.

Obligaţiile generale ale salariaţilor sunt cele ce decurg din legislaţia in vigoare

Obligaţii specifice salariaţilor de la Şcoala Gimnaziale Speciale,,C-tin Paunescu”- Tecuci:

 1. Cadrele didactice preiau elevii la intrarea în schimb ( începerea programului) de la instructorii de educaţie şi îi predau acestora la sfârşitul ultimei ore de curs.
 2. Predarea primirea se face pe bază de raport scris şi semnătura persoanelor ce efectuează predarea şi respectiv primirea elevilor.
 3. Profesorul de serviciu întocmeşte zilnic un raport scris în care precizează numărul de elevi pe fiecare clasă ce au frecventat cursurile, problemele ivite în timpul programului, referiri la starea de sănătate a copiilor.
 4. Cadrele didactice au obligaţia de a supraveghea copiii şi pe timpul pauzelor.
 5. Pauza este un drept al copilului.
 6. În situaţia în care cadrul didactic îţi termină programul de lucru preluarea elevilor se face de profesorul de serviciu respectiv profesorul-educator.
 7. Salariaţii vor avea o comportare civilizată la locul de muncă, un vocabular adecvat în relaţiile cu colegii de muncă şi cu elevii; nu vor jigni, înjura sau molesta (verbal sau fizic) nici o persoană din unitate indiferent de calitatea acesteia.
 8. Sunt interzise pedepsele corporale sau măsurile coercitive (izolarea în spaţii închise, înfometare, lipsă de căldură, etc).
 9. Să nu se consume băuturi alcoolice în unitate, să nu se fumeze decât în spaţii special amenajate şi să nu se desfăşoare activităţi ce ar pune în pericol viaţa sau securitatea angajaţilor sau elevilor.
 10. Să se efectueze la timp controlul medical periodic.
 11. Să se anunţe conducerea în cel mai scurt timp posibil de persoana care este în incapacitate temporară de muncă.
 12. Tot personalul unităţii are obligaţia de a respecta prevederile „Regulamentului intern”, să-şi îndeplinească sarcinile trasate prin fişa postului şi să desfăşoare orice activitate trasată prin planul managerial de muncă sau prin decizia conducerii unităţii.

 

   Capitolul V.  

ORGANIZAREA UNITĂŢII ŞI A TIMPULUI DE LUCRU

Art.15.Timpul de lucru este de 40 de ore pe săptămână iar norma didactică este stabilită conform Legii educatiei.

Activitatea în unitate începe la orele 800 şi se desfăşoară conform orarului.

Art.16. Durata orei de curs este de 45 de minute iar a pauzelor de 10-15 minute, cu excepţia pauzei mari care este de 30 de minute,conform programului aprobat.

Anunţarea pauzelor şi începerii orelor de curs se face prin grija profesorului de serviciu.

Art.17. Calitatea de profesor de serviciu o au toate cadrele didactice care au cel puţin o jumătate de normă în unitate. Cadrele didactice au obligaţia de a îndeplini funcţia de profesor de serviciu prin rotaţie conform planificării.                    

Art.18. Activităţile didactice se desfăţoară în şcoală de toate cadrele didactice şi elevi .

Pentru desfăşurarea unor activităţi cu elevii în afara şcolii se va cere şi acordul şefilor de centre (CACCES Tecuci, Casa Speranţa Tecuci, Casa David Austin Munteni).

Art.19. Cadrele didactice suplinitoare şi cele debutante vor întocmi schiţe de proiect de lecţie pe care le prezintă spre avizare înainte de desfăşurarea lecţiei şefului comisiei metodice din care face parte sau directorului unităţii.

Art.20. Este interzisă desfăşurarea activităţii în cadrul atelierelor fără ca elevii să aibă făcut instructajul de protecţia muncii şi PSI. Pentru activităţile sportive elevii vor avea avizul medicului că pot desfăşura astfel de activităţi.

Art.21.Este interzisă condiţionarea participării elevilor la activităţi extraşcolare de contribuţii băneşti sau materiale. Nu se constituie fondul clasei din contribuţii băneşti ale părinţilor copiilor.

Art.22.Profesorul de serviciu este cel care răspunde de primirea şi distribuirea cornului şi laptelui pentru elevii scolii.

Art.23 Cadrele didactice inclusiv profesorul de serviciu nu pot acorda bilete de voie elevilor interni pentru părăsirea incintei unităţii,fara acordul persoanei din centru care insoteste copiii.

Art 24.Orice disfuncţionalitate apărută în programul zilnic se aduce la cunoştinţă de persoana care a constatat-o în cel mai scurt timp profesorului de serviciu, respectiv directorului.

Art25.Un cadru didactic poate efectua ore in locul altui coleg (la cererea acestuia) cu conditia de a fi in specialitate si sa se gaseasca in timpul liber; cu acordul conducerii scolii.

Art26.În caz de incendiu sau alte calamităţi se vor anunţa mai întâi pompierii şi salvarea.

 

Capitolul V  

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ELEVILOR

Art27..Drepturile elevilor decurg din „Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului special” completate cu cele din „Regulamentul învăţămâtul preuniversitar”-Ordinul MEN-5115/2014 , Hotărâri ale Guvernului României privind drepturile copilului.

Art28. Drepturile copiilor din Şcoala Specială:

 1. Şcolarizarea elevilor este gratuită
 2. Elevii au acces la informaţie, au drepturi şi şanse egale ce presupun activităţi individuale cât şi eliminarea obstacolelor sociale.
 3. Dreptul la educaţie, indiferent de forma şi gradul de deficienţă.
 4. Participare şi integrare şcolar-socială prin includere într-un mediu educaţional cât mai puţin restrictiv, cât mai puţin separat de ceilalţi copii de aceeaşi vârstă.
 5. Asigurarea unei educaţii şcolare de o calitate similară copiilor de aceeaşi vârstă, în condiţii de organizare cât mai apropiate de cele din instituţiile şcolare obişnuite.
 6. Acordarea sprijinului individual pentru stimularea tuturor capacităţilor şi disponibilităţilor cognitive, de limbaj, psihomotorii, afectiv-relaţionale şi social adaptative.
 7. Să opteze pentru participarea la unele activităţi şi pentru orientare şcolară şi profesională în limita posibilităţilor individuale.
 8. Să beneficieze de terapie educaţională specifică gradului de deficienţă.
 9. Să fie recompensat sau premiat.

Art29. Obligaţiile elevilor:

a Să-şi însuşească cunoştinţele prezăzute de programele şcolare şi să participe la toate activităţile şcolare.

b.Să cunoască şi să respecte programul de funcţionare al şcolii.

c.Să aibă o comportare civilizată în şcoală şi în afara şcolii, să fie cinstiţi şi prietenoşi.

d.Să păstreze curăţenia, să aibă grijă de bunurile şcolii şi cele personale, să aibă o ţinută îngrijită şi decentă.

e.Să cunoască şi să respecte normele PSI şi NTSM, normele de igienă şi de circulaţie pe drumurile publice.

eSă nu consume băuturi alcoolice şi să nu fumeze.

f.Să nu frecventeze localuri în care se servesc băuturi alcoolice, să nu practice jocuri de noroc.

g.Să aibă un limbaj decent, să nu înjure, să nu fure, să nu mintă, să nu fie agresiv faţă de colegi sau alte persoane, să fie respectuoşi faţă de personalul unităţii, să nu lipsească nemotivaţi de la şcoală, să respecte legile ţării.

 

        Capitolul VI.

         MĂSURI DE SECURITATE A ELEVILOR SI PERSONALULUI

         Art.30.   Măsuri de securitate în şcoală:

-         intrarea persoanelor străine în şcoală se face cu acordul profesorului sau a paznicului ,care vor legitima persoanele,vor nota datele din actul de identitate intr-un registru si va fi dat in grija persoanei unde se deplaseaza,pe toată perioada cât acesta va rămâne în unitate.

-         nu se va permite intrarea în şcoală cu diferite bagaje sau aparate de fotografiat şi filmat dacă persoanele nu au acordul scris al ISJ.

-         până la   verificarea documentelor de acces şi primirea avizului favorabil de vizită în unitate din partea conducerii, persoanele străine vor rămâne în aşteptare în spaţiul special amenajat din preajma puntului de control.

-         la intrarea elevilor în şcoală se face controlul zilnic de către profesorul de serviciu,instructorului de educaţie şi gardianului public,pentru a preveni introducerea în şcoaă a obiectelor

-         tăioase,contondente,a substanţelor toxice,inflamabile,explozive şi a mijloacelor de foc,de catre cadrul didactic care preia copiii si are prima ora la clasa respectiva.

-         se verifică zilnic încăperile, mobilierul,curtea de către îngrijitoare pentru înlăturarea eventualelor obiecte şi substanţe menţionate mai sus.

-         se verifică instalaţia electrică,prizele,întrerupătoarele şi obiectele ce funcţionează cu electricitate pentru a preveni electrocutarea şi eventualele incendii .

-         se fac exerciţii de evacuare din clădire în caz de incendiu şi cutremur în cadrul activităţilor educative.

-         Patrunderea in unitate a persoanelor prin violenta ,sau fara acordul profesorului de serviciu , obliga la apelarea serviciului de protectie si paza la tel-0236 816 266.-Wipguard, sau la apel unic de urgenta -112.

 

Art 31. Măsuri de securitate în afara şcolii pe timpul vizitelor şi a excursiilor:

           Pe timpul deplasărilor organizate în afara şcolii pentru prevenirea evenimentelor de orice natură se vor respecta următoarele:

-         orice deplasare se face numai după o instruire prealabilă asupra traseului, riscurilor de accident si a obiectivelor ce urmează a fi vizitate sau a acţiunilor ce vor fi întreprinse.

-         deplasarea în excursii în timpul anului şcolar se face numai cu acordul ISJ.

-         un cadru didactic nu poate însoţi mai mult de 15 elevi cu CES .

-         deplasarea în excursie a elevilor ce provin din centre de plasament se face numai cu acordul DJPDC Galaţi care vor fi însoţiţi şi de un instructor pentru educaţie şi un cadru medical.

-         ,,Procedura operationala privind reglementarea accesului persoanelor in unitatea de invatamant” face parte integranta din prezentul regulament.

-          

Capitolul VII

SANCŢIUNI PENTRU SALARIAŢI

Art.32. Încălcarea cu vinovăţie de cel încadrat în muncă a obligaţiilor sale, inclusiv a normelor de comportare, constituie abatere disciplinară care se sancţionează după gravitatea ei şi după consecinţe.

Art.33. Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic şi didactic auxiliar sunt:

 1. Observaţia scrisă
 2. Avertisment
 3. Diminuarea salariului de bază cu până la 15 % pe o perioadă de 1- 6 luni.
 4. Suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs sau pentru obţinerea gradelor didactice pe o perioadă de până la 3 ani.
 5. Destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare sau control.
 6. Desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

Art.34. Propunerea de sancţionare se face de către director sau de cel puţin 1/3 din numărul         membrilor Consiliului profesoral sau de administraţie.

           Sancţiunea disciplinară se aplică numai după efectuarea cercetării faptei sesizate în scris, audierea celui în cauză şi verificarea susţinerilor făcute de acesta conform Legii educatiei si Codului muncii.

Art.35. Sancţiunile de diminuare a salariului se aplică de unitatea de învăţământ iar cele de suspendare, destituire sau desfacere a contractului de muncă vor fi luate de Inspectoratul Şcolar Galaţi sau MECTS .

Art.36.   Diminuarea calificativului didactic nu reprezintă o sancţiune ci este o consecinţă a gradului în care salariaţii s-au achitat de sarcinile de serviciu.

 

Capitolul VIII

SANCŢIUNI PENTRU ELEVI

Art.37. Având în vedere deficienţele elevilor din şcolile speciale sancţiunile ce se aplică acestora nu sunt aceleaşi cu ale elevilor din şcolile de masă.

Art.38. Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor din Şcoala Specială sunt:

 1. Mustrare în fata parintelui/tutorelui legal
 2. Diminuarea notei la purtare
 3. Mutarea într-o clasă paralelă
 4. Mutarea într-o altă instituţie.
 5. Exmatricularea şi aplicarea pedepsei de lipsire de libertate prin internarea într-o instituţie corecţională se face de instituţii ierarhic superioare, Poliţie, Protecţia copilului, etc.                         

Reprez.parinti

Bocanet Doru Nicolae

 

Director                                                     Lider sind.

Prof.Iacob Ion                                              prof. Mihalache Valentin                

 

...........................................................................................................................................................................................................................................