Gradinita cu program prelungit Tinca
Tinca, Bihor

Regulament

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR - 2005 –

 

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Regulamentul
de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
denumit în continuare regulament, cuprinde norme referitoare la organizarea şi
funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi
particular, în conformitate cu Legea învăţământului nr. 84/1995,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Legea nr.
128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi
completările ulterioare. Art.2. Respectarea regulamentului este obligatorie
pentru personalul de conducere, îndrumare şi control din Ministerul Educaţiei
şi Cercetării, din inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului
Bucureşti, denumite în continuare inspectorate şcolare, pentru personalul de
conducere, îndrumare, control, didactic de predare şi instruire practică,
didactic auxiliar, nedidactic, pentru elevii şi părinţii care vin în contact
cu unitatea de învăţământ. Art.3. În România, cetăţenii au drepturi
egale de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ, indiferent de
condiţia socială şi materială, de sex, de rasă, de naţionalitate, de
apartenenţă politică sau religioasă, fără restricţii care ar putea
constitui o discriminare sau o segregare. Art.4. Statul coordonează şi
sprijină organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ de pe
teritoriul ţării. Sprijinul acordat de stat nu afectează, în limitele legii,
independenţa instituţională în organizarea şi desfăşurarea
activităţilor specifice unităţilor de învăţământ. Art. 5. Activitatea
de instruire şi educaţie din cadrul unităţilor de învăţământ se
desfăşoară potrivit principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor
Omului, ale Convenţiei cu privire la drepturile copilului şi potrivit actelor
normative generale şi speciale. Art.6. (1) Unităţile de învăţământ sunt
organizate şi funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a
actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, a
prezentului regulament, a deciziilor inspectoratului şcolar şi a
regulamentului intern al fiecărei unităţi. (2) Regulamentul intern este
aprobat de Consiliul de administraţie, cu participarea reprezentanţilor
organizaţiilor sindicale, recunoscute la nivel de ramură, existente în
şcoală şi cuprinde reglementări specifice condiţiilor concrete de
desfăşurare a activităţii, în concordanţă cu prevederile legale, în
vigoare. (3) Regulamentul intern se propune şi se dezbate de către consiliul
profesoral, la care participă, cu drept de vot, şi personalul didactic
auxiliar şi nedidactic, reprezentanţi ai părinţilor şi ai elevilor din
clasele a IX a – a XII-a/a XIII-a. (4) Respectarea regulamentului intern este
obligatorie pentru tot personalul salariat al unităţii de învăţământ,
pentru elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora. Art.7. În
incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar sunt interzise, potrivit
legii, crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi
desfăşurarea activităţilor de propagandă politică şi prozelitism
religios, orice formă de activitate care încalcă normele convieţuirii
sociale, care pun în pericol sănătatea fizică, psihică a elevilor, a
personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. Art.8. (1) Anul şcolar
începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic
următor. (2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a
cursurilor, a vacanţelor şi a sesiunilor de examene se stabilesc prin ordin al
ministrului educaţiei şi cercetării, după consultarea reprezentanţilor
federaţiilor sindicale, reprezentative la nivel de ramură - învăţământ.
(3) În situaţii obiective, ca de exemplu: epidemii, calamităţi naturale etc.
cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată. (4)
Suspendarea cursurilor şcolare se poate face, după caz: a) la nivelul
unităţii de învăţământ, la cererea directorului, după consultarea
sindicatelor şi cu aprobarea inspectorului şcolar general; b) la nivelul
grupurilor de unităţi din acelaşi judeţ/municipiu Bucureşti, la cererea
inspectorului şcolar general, cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi
Cercetării. c) la nivel regional sau naţional, prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării. (5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri
privind parcurgerea integrală a programei şcolare până la sfârşitul
semestrului, respectiv al anului şcolar. Aceste măsuri se stabilesc prin
decizie a directorului unităţii/unităţilor de învăţământ. Art.9. Pentru
învăţământul seral, cu frecvenţă redusă şi pentru învăţământul la
distanţă, structura anului şcolar, efectivele colectivelor de elevi şi
modalităţile de evaluare sunt aceleaşi cu cele din învăţământul de zi,
cu adaptările specifice. 2 CAPITOLUL II ORGANIZAREA UNITĂŢILOR DE
ÎNVĂŢĂMÂNT Art.10. (1) Reţeaua unităţilor de învăţământ de stat
care organizează cursuri de zi, serale, cu frecvenţă redusă şi la
distanţă, precum şi planurile de şcolarizare se aprobă, potrivit
prevederilor legale în vigoare. (2) Unităţile de învăţământ primar şi
gimnazial sunt obligate să şcolarizeze, cu prioritate, în limita planului de
şcolarizare aprobat, elevii care au domiciliul în aria de cuprindere a
unităţii de învăţământ respective. Înscrierea se face în urma unei
solicitări scrise din partea părintelui / tutorelui legal. (3)
Părintele/tutorele legal are dreptul de a solicita şcolarizarea fiului/fiicei
sale la o altă unitate şcolară de învăţământ primar sau gimnazial decât
cea la care domiciliul său este arondat. Înscrierea se face în urma unei
solicitări scrise din partea părintelui / tutorelui legal şi se aprobă de
către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ la care se
solicită înscrierea, în limita planului de şcolarizare aprobat, după
asigurarea şcolarizării elevilor aflaţi în aria de cuprindere a şcolii
respective. (4) Inspectoratele şcolare stabilesc arondarea străzilor din
fiecare localitate la unităţile de învăţământ primar/gimnazial cele mai
apropiate. Arondarea se face, inclusiv, pentru unităţile de învăţământ
liceal sau profesional, care organizează clase de învăţământ primar /
gimnazial. (5) Unităţile şcolare, cu sprijinul autorităţilor locale şi al
serviciului de evidentă a populaţiei, au obligaţia de a face, anual,
recensământul copiilor de 6 / 7 ani din zona arondată. Art.11. (1) În
învăţământul preuniversitar, formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase
sau ani de studiu, conform art.158 din Legea învăţământului nr.84/1995,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Activitatea de
învăţământ pe grupe de studiu se reglementează prin ordin al ministrului
educaţiei şi cercetării. (2) Studiul disciplinelor de specialitate din
învăţământul de artă şi sportiv se realizează pe clase, pe grupe sau
individual, potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, prin metodologii specifice. (3) Ministerul Educaţiei şi
Cercetării poate stabili, prin reglementări specifice, şi alte discipline de
învăţământ la care predarea se face pe grupe sau individual. Art.12. (1) La
înscrierea în învăţământul gimnazial, liceal, şi profesional (şcoala de
arte si meserii şi anul de completare), continuitatea studiului limbilor
moderne se asigură în funcţie de oferta educaţională a unităţii de
învăţământ. (2) La înscrierea în învăţământul liceal şi profesional
(şcoala de arte si meserii şi anul de completare), pentru a evita
împărţirea excesivă a elevilor în grupe de studiu al unor limbi moderne,
directorul unităţii de învăţământ poate interveni, la solicitarea scrisă
a părinţilor şi a elevilor, pentru inversarea ordinii de studiere a celor
două limbi sau chiar pentru schimbarea lor. Art.13. (1) În învăţământul
liceal, în cadrul aceluiaşi profil/specializare, clasele se constituie în
funcţie de oferta educaţională a unităţii de învăţământ, de limbile
moderne care se studiază în unitatea de învăţământ, de opţiunile
elevilor şi de alte criterii proprii, cuprinse în regulamentul intern. (2)
Pentru studiul disciplinelor din Curriculum la decizia şcolii, al limbilor
moderne sau pentru situaţii speciale, clasele pot fi împărţite în grupe.
Constituirea de grupe poate fi efectuată numai în situaţia în care studiul
cu întreaga clasă nu este posibil. (3) O grupă de studiu conţine minimum 10
elevi; în situaţii speciale, inspectoratul şcolar poate aproba grupe
cuprinzând cel puţin 7 elevi, cu asumarea consecinţelor financiare implicate.
(4) În învăţământul preuniversitar, în situaţii speciale, grupele,
clasele şi anii de studiu sub efectiv funcţionează cu aprobarea Ministerului
Educaţiei şi Cercetării. Art.14. (1) În unităţile de învăţământ
preuniversitar, cursurile se desfăşoară într-un singur schimb, în situaţia
în care resursele materiale şi umane permit acest lucru. (2) Învăţământul
primar, precum şi clasele terminale din învăţământul gimnazial, liceal şi
din şcoala de arte şi meserii funcţionează, de regulă, în această ordine,
în programul de dimineaţă. (3) În învăţământul primar, ora de curs este
de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute, după fiecare oră şi o pauză de 20
de minute, după cea de-a doua oră de curs. (4) În situaţiile în care
clasele I - a IV-a funcţionează împreună cu clasele din alte cicluri de
învăţământ, ora de curs este de 50 de minute, iar în ultimele cinci minute
învăţătorii organizează activităţi extracurriculare, de tip recreativ. 3
(5) Pentru clasele din învăţământul gimnazial, liceal, profesional (şcoala
de arte si meserii şi anul de completare) şi din învăţământul postliceal,
ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră;
după a treia oră de curs, se poate stabili o pauză de 15 minute. (6) În
situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi
durata pauzelor pot fi modificate, cu aprobarea inspectorului şcolar general,
la propunerea, bine fundamentată, a consiliului de administraţie al unităţii
de învăţământ. CAPITOLUL III CONDUCEREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Secţiunea 1 Dispoziţii generale Art.15. (1) Conducerea unităţilor de
învăţământ preuniversitar este asigurată în conformitate cu prevederile
Legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale Legii nr. 128/1997, cu modificările şi
completările ulterioare. (2) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ
din România, se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii în educaţie, conform prevederilor legale în vigoare. Secţiunea a
2- a Directorul Art.16. (1) Directorul exercită conducerea executivă a
unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile conferite de
lege, cu hotărârile Consiliului de administraţie al unităţii de
învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. (2) Directorul este
subordonat inspectoratului şcolar, reprezentat prin inspectorul şcolar
general. Fişa postului şi fişa de evaluare ale directorului sunt elaborate de
inspectoratul şcolar, în baza reperelor stabilite şi comunicate în teritoriu
de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (3) Directorul reprezintă
unitatea de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi
juridice, în limitele competenţelor prevăzute de lege. (4) Directorul trebuie
să manifeste loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate
şi responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacităţile
angajaţilor, să încurajeze şi să susţină colegii, în vederea motivării
pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim
desfăşurării procesului de învăţământ. (5) Directorul unităţii de
învăţământ cu personalitate juridică, în care funcţionează compartiment
financiar-contabil prin care se realizează evidenţa contabilă sintetică şi
analitică, precum şi execuţia bugetară, coordonează direct acest
compartiment. Personalul compartimentului financiar-contabil este subordonat
directorului şi îşi desfăşoară activitatea conform atribuţiilor stabilite
de acesta, prin fişa postului. (6) Directorul are drept de îndrumare şi
control asupra activităţii întregului personal salariat al unităţii de
învăţământ; el colaborează cu personalul cabinetului medical şi
stomatologic. (7) Vizitarea unităţii de învăţământ şi asistenţa la
orele de curs sau la activităţi şcolare / extraşcolare, efectuate de către
persoane din afara unităţii de învăţământ, se fac numai cu aprobarea
directorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Fac excepţie de
la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de control asupra
unităţilor de învăţământ. Art.17. (1) Drepturile şi obligaţiile
directorului unităţii şcolare sunt cele prevăzute de lege, de prezentul
regulament, precum şi de regulamentul intern. (2) Directorul beneficiază de
indemnizaţie de conducere, conform reglementărilor legale în vigoare. (3)
Norma didactică de predare a directorului şi/ sau degrevarea de ore a acestuia
se stabilesc prin fişa postului, în baza normelor metodologice aprobate de
Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (4) Perioada concediului anual de odihnă
al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar general. Art.18. (1)
Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de
administraţie, în faţa cărora prezintă rapoarte semestriale şi anuale. (2)
În cazul în care hotărârile acestor organisme încalcă prevederile legale,
directorul are dreptul să interzică aplicarea lor şi este obligat să
informeze, în acest sens, în termen de 3 zile, inspectorul şcolar general. 4
(3) Directorul numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele
de corigenţe, amânări sau diferenţe. Preşedinte al acestor comisii este
directorul sau directorul adjunct. Art.19. În realizarea funcţiei de
conducere, directorul are următoarele atribuţii: a) coordonează elaborarea
proiectului de dezvoltare a şcolii, prin care se stabileşte politica
educaţională a acesteia; b ) este direct responsabil de calitatea educaţiei
furnizate de unitatea de învăţământ; c) lansează proiecte de parteneriat
cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană sau din alte
zone; d) emite decizii şi note de serviciu care vizează realizarea
obiectivelor politicii educaţionale şi de dezvoltare instituţională; e)
propune inspectorului şcolar general proiectul planului de şcolarizare, avizat
de consiliul profesoral, de Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului
Social în Formarea Profesională (pentru învăţământul profesional, tehnic
şi postliceal) şi aprobat de consiliul de administraţie; f) numeşte
învăţătorii / diriginţii la clase şi coordonatorul pentru proiecte şi
programe educative şcolare şi extraşcolare, care este şi şeful comisiei
diriginţilor, în urma consultării şefilor de catedră/ ai comisiilor
metodice, cu respectarea principiului continuităţii şi al performanţei; g)
stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu; h) în baza propunerilor
primite, numeşte şefii catedrelor şi ai comisiilor metodice, comisia pentru
curriculum, comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, şefii
compartimentelor funcţionale, ai comisiilor şi colectivelor pe domenii şi
solicită avizul consiliului profesoral cu privire la programele de activitate
ale acestora; i) numeşte, dintre membrii comisiei de curriculum, echipa de
întocmire a orarului unităţii de învăţământ, pe care îl verifică şi
îl aprobă; j) poate propune consiliului profesoral, spre aprobare, cadre
didactice care să facă parte din consiliul de administraţie şi solicită
Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz,
Consiliului local, desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de
administraţie al unităţii de învăţământ; k) stabileşte atribuţiile
directorului/directorilor adjuncţi, ai şefilor catedrelor şi ai comisiilor
metodice, ai colectivelor pe domenii, precum şi responsabilităţile membrilor
consiliului de administraţie; l) vizează fişele posturilor pentru personalul
din subordine, conform legii şi contractului colectiv de muncă; m)
elaborează, după consultarea şefilor de catedre /comisii metodice, proiectele
de încadrare pe discipline de învăţământ, urmărind respectarea
principiului continuităţii; n) asigură, prin şefii catedrelor şi ai
comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a programelor
şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare; o)
elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de
îndrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară
în unitatea de învăţământ. Instrumentele respective se aprobă în
Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu avizul
consultativ al sindicatelor reprezentate la nivelul unităţii şcolare; p)
controlează, cu sprijinul şefilor de catedră, calitatea procesului
instructiv-educativ. În cursul unui an şcolar, directorul efectuează
săptămânal 3-4 asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru
didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru. La asistenţele
efectuate sau la unele activităţi ale catedrelor, directorul este însoţit,
de regulă, de şeful de catedră; r) monitorizează activitatea de formare
continuă a personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic; s) aprobă
graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic şi al elevilor;
atribuţiile acestora sunt precizate în regulamentul intern al unităţii de
învăţământ; t) aprobă graficul desfăşurării tezelor semestriale; u)
coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu
rezultate deosebite, pentru elevii care participă la olimpiade, concursuri,
competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; v) aprobă
regulamentele de funcţionare a cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice,
tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de
învăţământ: w) îndeplineşte atribuţiile stabilite prin alte metodologii
aprobate de M.Ed.C. Art.20. Directorul, în calitate de angajator, are
următoarele atribuţii: a) încheie contracte individuale de muncă cu
personalul angajat şi aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic,
didactic auxiliar şi nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora,
conform codului muncii şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 5 b)
aprobă concediu fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor
legale şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg
personalul, în condiţiile asigurării suplinirii activităţii acestora; c)
consemnează zilnic, în condica de prezenţă, absenţele şi întârzierile de
la orele de curs ale personalului didactic de predare şi de instruire practic