Scoala Gimnaziala "M.Kogalniceanu" Braila
Braila, Braila

Regulament

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL

ȘCOLII GIMNAZIALE ”MIHAIL KOGĂLNICEANU” BRĂILA

TITLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1- Regulamentul de organizare și funcționare  al Şcolii Gimnaziale ,,Mihail Kogălniceanu’’ Brăila a fost aprobat prin hotărâre  de către Consiliul de administraţie, in conformitate cu prevederile Legii învaţamântului nr.1/2011, cu modificările şi completarile ulterioare, ale Ordinului nr. 5079 din 31.08.2016 de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, a dispozițiilor obligatorii prevăzute la art. 242 din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicat, cu modificărle și completările ulterioare  şi ale Contractului colectiv de munca.

Prezentul regulament, elaborat potrivit prevederilor Legii 29/ 2010, stabileşte măsurile necesare siguranţei civice din unitatea noastră şcolara şi asigură climatul pentru desfaşurarea în bune condiţii a procesului instructiv educativ.

Art.2-Alături de documentele sus-menţionate, el constituie documentul de bază ce reglementează funcţionarea tuturor compartimentelor din şcoală.

Art.3-A fost elaborat de către comisia de lucru, numită prin Hotărârea consiliului de administrație, alcătuită din cadre didactice, reprezentant al părinților și elevilor. Prezentul regulament de ordine interioară va fi respectat de tot personalul unitaţii de învaţământ, de elevi şi părinţi.

 

TITLUL II

ORGANIZAREA UNITĂŢII ŞCOLARE

Art.4-Elevii şi cadrele didactice îşi desfaşoară activitatea în şcoală conform orarului şcolii, dupa următorul program:

- învăţământul preşcolar: 8 - 17

- ciclul primar :8-12(13) , cu pauze de 15 minute după fiecare oră;

- ciclul gimnazial: 10-17, cu pauze de 10 minute după fiecare oră.

Art.5-Cadrele didactice vor respecta programul stabilit venind cu cel putin 15 minute înaintea începerii orei.

Art.6 - Învăţătorul (profesorul) de serviciu are obligaţia de a veni la şcoala cu 30  de minute înaintea începerii cursurilor.

Art.7- Accesul persoanelor străine școlii este permis numai după obţinerea aprobării directorului şcolii .

Art.8.- Personalul didactic auxiliar (secretar, bibliotecar, administrator, contabil) îşi desfaşoară activitatea între orele 8-16, precum şi în afara acestui program în situaţii deosebite. Personalul muncitor şi de ingrijire işi desfaşoară  activitatea intre orele 6-14 şi  11-19.

Art.9. Incadrarea membrilor colectivului în activitatea curentă a şcolii se va face conform relaţiilor de colaborare şi subordonare reieşite din organigrama unitaţii şcolare.

 

TITLUL III

MANAGEMENTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

III.1 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art.10- Consiliul de administrație se organizează și funcţionează conform prevederilor Metodologiei- cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ, aprobață prin ordin de ministru.

Art.11- Directorul unității de învățământ este președintele consiliului de administrație.

Art.12-Atributiile consiliului de administrație se regasesc in art.96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

Art.13-Membrii consiliului de administrație coordonează şi răspund de domenii de activitate, pe baza delegării de sarcini stabilite de preşedintele consiliului de administrație prin decizie.

Art.14-Componenţa consiliului de administrație este următoarea : preşedintele consiliului de administrație ; doi reprezentanţi ai consiliului local ; un reprezentant Primăriei Municipiului Brăila ; trei cadre didactice ; doi reprezentanţi ai părinților.

Art.15 - Consiliul de administrație se va întruni lunar, precum şi ori de câte ori consideră necesar directorul sau o treime din membrii acestuia şi este legal constituit în prezenţa a cel putin 2/3 din numărul membrilor.

Art.16- Membrii consiliului de administrație, observatorii și invitații sunt convocați cu cel puțin 72 de ore înainte de începerea ședinței ordinare, comunicându- li- se ordinea de zi și documentele ce urmează a fi discutate.

III.2 DIRECTORUL ŞCOLII:

Art.17- Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ, delegând competenţele directorului educativ, membrilor consiliului de administraţie, şefilor comisiilor si catedrelor metodice şi a celorlalte compartimente de lucru.

Art.18-Atribuțiile directorului şcolii de conducere executivă, de ordonator de credite, de angajator, precum și alte atribuții  sunt cele prevăzute în cap. 3  din Ordinului MENCS nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și cele ale prezentului Regulament de ordine interioară.

Art.19- Directorul școlii emite decizii și note de serviciu.

Art.20- Directorul unității școlare este președintele consiliului de administrație, consiliului profesoral și prezidează ședințele acestora.

 

TITLUL IV

PERSONALUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

IV.1. PERSONALUL DIDACTIC

Art.21-Funcţiile, competenţele, responsabilitaţile, drepturile şi obligaţiile personalului didactic sunt reglementate de legislația în vigoare și de contractele de muncă aplicabile.

Art.22 -Cadrele didactice au obligația de a participa la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul activității si cu reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie.

Art.23-Cadrele didactice au obligația să sesizeze instituțiile abilitate în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică a elevilor.

Art.24-Cadrele didactice nu au voie să agreseze verbal sau corporal elevii și colegii.

Art.25-Personalul didactic are obligația să se supună anual unei examinări psihologice şi medicale unui medic cu competenţe de medicina muncii, care va consemna rezultatele într-un carnet personal.

Art.26-Asigură parcurgerea materiei prevazută de programa şcolară pe baza planificărilor calendaristice elaborate semestrial, planificări care vor fi predate, la termenul stabilit, responsabilului comisiei sau catedrei metodice, iar acesta directorului, pentru avizare.

Art.27-Se pregătesc zilnic pentru ore, prin planuri şi schiţe de lecţii, iar in perioada recapitulărilor finale prin planuri de lecţie, indiferent de vechime sau grad didactic.

Art.28-Folosesc în lecţii metode activ- participative, materialul didactic intuitiv din dotare sau confecţionat, pentru creşterea eficienţei activitaţii didactice.

Art.29-Organizează activităţi de pregătire suplimentară a elevilor- meditaţii, consultaţii, pregătiri pentru examene şi concursuri- in şcoală, fără perceperea de taxe.

Art.30- Organizează activităţi extracurriculare cu caracter ştiinţific, tehnic, cultural-artistic, sportiv-turistic sau recreativ, din proprie iniţiativă sau la solicitarea elevilor sau părinţilor.

Art.31-Desfaşoară activităţi de orientare şcolară şi profesională pe tot parcursul şcolarizării elevilor, colaborând cu familia şi cu centrul de asisenţa psiho- pedagogică.

Art.32-Participă în comisiile de examinare stabilite de şcoala sau ISJ în calitate de corector sau supraveghetor, asigurând corectitudinea examenelor şi completarea corectă a documentelor.

Art.33-Participă la şedinţele Consiliului profesoral, la activitaţile metodice organizate in şcoală, la cercurile pedagogice, consfătuiri, cursuri de perfecţionare.

Art.34-Respectă programul stabilit pentru orarul şcolii, venind la serviciu cu cel puţin 15 minute inaintea începerii orelor.

Art.35-Ca invăţator/ profesor de serviciu vine cu 30 de minute înaintea începerii programului, supraveghează intrarea elevilor, semnalizează situaţiile in care sunt cadre didactice absente sau intârziate, răspund de completarea condicii cadrelor didactice și, după terminarea ultimei ore de curs, vor asigura cataloagele prin numărare şi închidere în dulapul special din cancelarie.

Art.36-Este interzisă intrarea sub influenţa alcoolului sau consumul de băuturi alcoolice in timpul programului, precum şi fumatul in faţa elevilor şi în incinta şcolii. Locul de fumat este în faţa şcolii, la teiul din curtea interioară.

Art.37-Participă la recenzarea copiilor din circumscripţia şcolară pentru intocmirea unui plan de şcolarizare corect.

Art.38-Urmăresc zilnic starea de sănătate a elevilor, semnalând cazurile de imbolnăviri.

Art.39-Acordă asistenţa psihopedagogică părinţilor elevilor in cadrul şedinţelor, lectoratelor şi consultaţiilor.

Art.40-Răspund, împreună cu elevii clasei, de integritatea bunurilor şi mobilierului din sălile de clasă luate în primire la începutul anului şcolar.

Art.41-In timpul programului, elevii şi personalul şcolii nu sunt folosiţi pentru rezolvarea unor probleme de ordin personal.

Art.42-Completează conform instrucţiunilor catalogul clasei şi se ingrijeşte de păstrarea unui aspect ingrijit al acestuia, răspunzând de exactitatea datelor inscrise.

Art.43-Este interzisă pedepsirea elevilor prin scoaterea lor din clasă şi nici învoirea lor in timpul desfăşurării orelor.

Art.44-Nu vor scoate din şcoală obiecte de inventar pentru folosirea lor în interes personal.

Art.45-La ciclul primar, in timpul orelor predate de profesor, invăţătorii participă la lecţie sau desfăşoară alte activităţi in cancelaria şcolii.

Art.46-După ultima oră de curs, cadrele didactice insoţesc elevii până la ieşirea din şcoală.

V.2 CONSILIUL CLASEI

Art.108-Este constituit din totalitatea personalului didactic de predare, un părinte delegat al Comitetului de părinţi si reprezentantul elevilor clasei respective, cu excepția învățământului primar.

Art.109-Presedintele Consiliului clasei este învăţătorul sau dirigintele.

Art.110-Consiliul clasei se întrunește cel puțin o dată pe semestru, hotărârile se adoptă cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor, în prezența a cel puțin două treimi din numărul acestora.

Art.111-Obiectivele urmarite se regasesc in ROFUIP/2016

Art.112-Atribuţiile se regăsesc in ROFUIP/2016

V.5. PROFESORUL DIRIGINTE/ ÎNVĂȚĂTORUL CLASEI

Art.122- Profesorii diriginți sunt numiți anual, de către directorul școlii, în baza hotărârii consiliului de administrație al unitîții de învățământ, după consultarea consiliului profesoral. Numirea acestora are în vedere principiul continuității.

Art.123- Profesorul diriginte realizează planificări semestriale și anuale avizate de către directorul școlii.

Art.124- Activitățile profesorului diriginte se referă la consiliere și orientare, sănătate, stil de viață sănătos, educație rutieră, educație civică, pregătire antiinfracțională, protecție civilă, educație antiseismică, prevenirea violenței în mediul școlar, precum și la activități extrașcolare stabilite cu consultarea elevilor și părinților.

Art.125- Profesorul diriginte și învățătorul stabilesc o oră săptămânal și două ședințe cu părinții semestrial pentru prezentarea situației școlare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaționale sau comportamentale specifice sau alte situații ivite. Planificarea acestor ore/ședințe se aprobă de către director și se comunică elevilor și părinților.

Art.126-Atribuțiile profesororului diriginte/învățătorului sunt prevăzute la ROFUIP la care se adaugă atribuții specifice care vor fi prevăzute în fișa individuală a postului.

TITLUL VI :

BENEFICIARII PRIMARI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR

VI.1. DOBÂNDIREA ȘI EXERCITAREA CALITĂȚII DE ELEV

Art. 146- Calitatea de elev o are orice persoană  de vârstă şcolară indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, care este înscrisă în unitatea noastră şcolară şi participă la programul acesteia.

Art. 147-Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul şcolar următor,iar elevii repetenţi sau retraşi se pot reînmatricula la cerere, în următorii trei ani consecutivi dobândind calitatea de elev.

Art. 148-Calitatea de elev se exercită prin frecventarea şi participarea la cursuri şi la toate activităţile şcolii. Evidenţa prezenţei elevilor se va face la fiecare ora de curs de catre

învăţător/ profesor, care va consemna fiecare absentă în catalog.

Art.149-Absenţele datorate îmbolnavirii sunt considerate motivate pe baza următoarelor acte :

- adeverinţă eliberată de medicul şcolar sau de familie ;

- certificat medical in cazul in care elevul a fost internat in spital ;

- cerere scrisă a părintelui/ tutorelui legal adresată directorului şcolii, pentru motivarea a maxim trei zile/ semestru

Motivarea absenţelor se va face de catre învăţător/ diriginte in ziua prezentării actelor justificative. Actele justificative vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile de la emiterea lor și vor fi păstrate pe tot parcursul anului școlar

VI.2 DREPTURILE ELEVILOR:

Art.150Elevii din unitatea şcolară se bucură de toate drepturile legale. Nici o activitate organizată de/sau in unitatea de invăţământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea acestora.

Art.151-(1) Elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit ; pentru unele activităţi se pot percepe taxe şi contribuţii potrivit Legii educaţiei naţionale nr.1/2011,  cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Elevii pot beneficia de burse şi alte ajutoare ocazionale, cu precădere  cei care obţin rezultate foarte bune la invăţătură sau alte activităţi artistice şi sportive, precum şi pe cei cu situaţie materială precară.

(3) Elevii potbeneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale

unităţii de învăţământ.

Art.152-Elevii pot utiliza gratuit, sub indrumarea profesorilor, baza materială de care dispune unitatea de invăţământ la care sunt inscrişi.

Art.153-In timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică, logopedică, de consiliere și informare şi medicală gratuită. De asemenea ei au dreptul la bilete cu preţuri reduse la spectacole, muzee, manifestări cultural-sportive.

Art.154 -Elevii din unitatea şcolară au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense pentru rezultatele deosebite, precum şi pentru atitudine civică exemplară.

Art.155- Elevii din învăţământul primar şi gimnazial primesc gratuit manuale şcolare.

Art.156-Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care o vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor. Pentru elevii minori acest drept se exercită de către părinţi/tutori legali ai copiilor.(CDȘ)

Art.157-(1) Se va constitui Consiliul Şcolar al Elevilor, format din liderii elevilor de la fiecare clasă. Preşedintele, vicepreşedintele, secretar vor fi aleşi prin votul secret al elevilor şcolii.

(2) Consiliul Şcolar al Elevilor funcţionează in baza unui regulament propriu , parte a Regulamentului de ordine interioară.

Art.158-Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de unitatea de invăţămănt, precum şi  la cele se desfăşoară in palatele şi cluburile elevilor, bazelor sportive, de agrement, taberele şi unităţile conexe, Inspectoratele şcolare, in cluburile şi asociaţiile sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora.

Art.159-(1)Elevilor le este garantată, conform legii, libertatea de asociere in cercuri şi asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unităţii de invăţământ.

(2) Exercitarea dreptului la reuniune conform art.15 alin.(2) din Convenţia cu privire la drepturile copilului, nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege, vor fi exercitate în afara orarului zilnic și numai cu aprobarea consiliului de administrație al școlii.

Art.160(1)-In unitatea şcolară, este garantată libertatea elevilor de a redacta și difuza reviste/ publicații școlare proprii.

(2) In cazul în care aceste publicații contin elemente care afectează siguranța națională, ordinea publică, sănătatea și moralitatea, drepturile și libertățile cetățenești sau prezentul regulament, directorul va suspenda editarea/ difuzarea acestora.

Art. 161- Copiii cu cerințe educative speciale integrați în învățământul de masă au aceleași drepturi ca și ceilalți elevi.

VI.3. OBLIGAȚIILE BENEFICIARILOR EDUCAȚIEI

Art.162- Elevii au obligația de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a-şi insusi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.

Art.163- (1) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi ţinută şcolară propusă de Consiliul Şcolar al Elevilor , de Comitetul reprezentativ al părinţilor şi aprobată de Consiliul de administraţie şi anume : cămaşă de culoare albă sau albastru deschis, pantalon de culoare închisă( negru sau bleumarin) şi cravată cu însemnele şcolii(MK)- grena pentru fete şi albastru pentru băieţi.

(2) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte :

legile statului ;

prezentul regulament  de ordine interioară ;

regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii ;

normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor

normele de protecţie civilă ;

normele de protecţie a mediului

Art.164- Este interzis elevilor :

să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.

să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de invăţământ, iar in caz contrar  vor suporta cheltuielile de reparaţii sau de înlocuire a acestora ;

să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa ;

să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii de invaţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor ;

să blocheze căile de acces in spatiile de invăţământ;

să detină şi să consume in perimetrul unităţii şi in afara ei droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocurile de noroc;

să introducă in perimetrul unităţii de invaţământ orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori etc., care prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de invaţământ;

să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;

să folosească mijloacele de înregistrare audio/video, cât şi publicarea acestor fişiere pe site-uri de socializare sau în orice alt fel.

să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile in perimetrul unităţii de invaţământ;

să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate in limbaj şi in comportament faţă de colegi  şi faţă de personalul unităţii de invaţământ.

sa aiba ținuta, comportamente și atitudini ostentative și provocatoare.

Art.165-Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor/invăţătorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare in legătură cu situaţia şcolară.

Art.166-Elevii din unitatea noastră școlară trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie in stare bună la sfârşitul anului şcolar.

Art.167- Elevii au obligația de a efectua conform unei planificări stabilite serviciul pe școală. Acesta se va realiza numai de către elevii claselor a VII-a și a VIII-a.

Art.168- Obligațiile elevilor care efectuează serviciul pe școală sunt următoarele :

prezentarea la școală cu 15 minute înainte de începerea orelor de curs

să își atașeze însemnele elevului de serviciu

să nu permită accesul în școală persoanelor străine, fără acordul profesorului de serviciu/ conducerii școlii

să anunțe prin soneria școlii începerea și terminarea fiecărei ore de curs, conform orarului școlii

să nu părăsească perimetrul care îi este destinat pentru efectuarea serviciului și să anunțe de urgență orice posibil incident apărut

VI.4 RECOMPENSE ȘI SANCȚIUNI ALE BENEFICIARILOR PRIMARI AI EDUCAȚIEI

Art.169- Elevii care obțin rezultate foarte bune în activitatea școlară și extrașcolară și care se disting prin comportament exemplar, pot primi următoarele recompense :

-evidențierea în fața colegilor clasei,

-evidențiere de către director în fața colegilor in școală și/sau în fața consiliului profesoral

-comunicare verbală sau scrisă adresată părinților

-premii, diplome, medalii

-premiul de onoare al școlii se va acorda acelora care au obținut media zace anuală.

Art.170- La sfârșitul anului școlar, elevii din învățământul gimnazial obțin premii dacă au primele medii generale pe clasă și acestea nu au valori mai mici de nota nouă. Sub nota nouă se acordă trei mențiuni.

Art.171- Elevii din școală care săvârșesc fapte de încălcare a regulamentelor școlare vor fi sancționați în funcție de gravitatea acestora :

Observația- constă în atenționarea elevului căruia în situația de neschimbare a comportamentului i se va aplica o sancțiune mai severă. Sancțiunea se aplică de către învățător/ diriginte.

Avertismentul- în fața clasei și/sau consiliului profesoral constă în atenționarea elevului și sfătuirea lui de a-și îndrepta comportamentul. Sancțiunea se aplică de către învățător/ diriginte.

Mustrarea scrisă- constă în atenționarea elevului în scris de către învățător/ diriginte, sancțiune ce se stabilește de către consiliul profesoral. Sancțiunea aplicată va fi consemnată în registrul de procese verbale al consiliului clasei, redactată și semnată de învățător/ diriginte și de către director și înregistrată în registrul de intrări- ieșiri al școlii. Sancțiunea se înregistrează în catalogul clasei, va fi însoțită de scăderea calificativului/notei la purtare și înmânată părinților.

Retragerea temporară sau definitivă a bursei- se aplică de către director, la propunerea consiliului clasei și aprobată prin hotărârea consiliului profesoral. Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare.

Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de trei- cinci zile- sancțiune ce se consemnează în catalogul clasei, va fi însoțită de scăderea calificativului/notei la purtare și înmânată părinților și aprobată prin hotărârea consiliului profesoral. Pe perioada eliminării, elevul desfășoară alte activități în unitatea școlară, activitate stabilită de către director la propunerea consiliului clasei.

Mutarea disciplinară la o clasă paralelă sau la o altă unitate școlară- se propune de către consiliul clasei și se aprobă de către consiliul profesoral. Sancțiunea este însoțită de scaderea notei la purtare, se consemnează în catalogul clasei și în registrul matricol.

Art.172- Elevilor de gimnaziu, la fiecare zece absențe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau 10% absențe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, nota la purtare se scade cu câte un punct. Elevii din clasa a VIII-a care au media la prtare mai mică de nouă în anul școlar anterior nu pot fi admiși în învățământul militar, confesional și pedagogic.

Art.173- Elevii care sustrag, deteriorează, distrug bunurile școlii sunt obligați, personal sau prin părinți, să acopere toate cheltuielile de reparații sau înlocuirea bunurilor. In cazul în care vinovatul nu se cunoaște, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase.

Art.174- Elevii care se fac vinovați de deteriorarea, distrugerea manualelor școlare primite gratuit sunt obligați să înlocuiască respectivul manual cu un exemplar nou sau elevii vor achita de cinci ori contravaloarea.

VI.5. CONSILIUL ELEVILOR

Art.175- Consiliul elevilor este format din reprezentanții elevilor de la fiecare clasă și are următoarea structură : președinte, secretar, membrii( reprezentanții claselor). Președintele va fi ales dintre reprezentanții elevilor claselor a VII-a și a VIII-a și are un mandat de maxim doi ani. Președintele participă cu statut de observator la ședințele consiliului de administrație prin invitație scrisă a directorului, când tematica vizează problematica elevilor.Funcționează după un regulament propriu și atribuții conform ROFUIP.

Art.176- Adunarea generală a consiliului elevilor se întrunește o dată pe lună.

Art.177 Consiliul profesoral al școlii va desemna un cadru didactic care va stabili legătura între corpul profesoral și consiliul elevilor.

VI.6. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ

Art.178- Activitatea educativă se desfășoară în afara orelor de curs și pot fi activități culturale, civice, artistice, sportive, de protecție civilă, de educație pentru sănătate și voluntariat.

Art.179- Activitățile educative extrașcolare se stabilesc în consiliul profesoral împreună cu consiliul elevilor, în conformitate cu opțiunile elevilor și părinților și cu resursele de care dispune școala.

Art.180- Evaluarea activității educative extrașcolare se va realiza anual printr-un raport al coordonatorului pentru proiecte și programme educative școlare și extrașcolare.

VI.7. EVALUAREA ELEVILOR ȘI ÎNCHEIEREA SITUAȚIEI ȘCOLARE

Art.181- Evaluarea are ca scop orientarea și optimizarea învățării, se realizează în mod ritmic și urmărește :

Ameliorarea rezultatelor procesului de predare- învățare

Fixarea și sistematizarea cunoștințelor

Stimularea preșcolarilor/ elevilor cu ritm lent de învățare în

dobândirea cunoștințelor, deprinderilor și în formarea și dezvoltarea atitudinilor

Stimularea pregătirii elevilor capabili de performanță.

Art.182- La sfârșitul clasei pregătitoare evaluarea se finalizează prin completarea unui raport de către învățătorul clasei

Art.183- In învățământul primar și gimnazial se realizează cel puțin o evaluare semestrială prin lucrare scrisă

Art.184- Rezultatele evaluării seconsemnează în catalog prin calificative la clasele I-IV și prin note de la 1 la 10 la clasele V-VIII, vare se comunică obligatoriu elevilor prin trecerea lor și în carnetul de elev.

Art.185- Numărul calificativelor/notelor acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină, exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială(teză), trebuie să fie cel puțin egal cu numărul săptămânal de ore prevăzut în planul de învățământ. La disciplinele cu o oră de curs pe săptamână evaluarea se finalizează cu cel puțin două calificative/note pe semestru.

Art.186- Elevii aflați în situație de corigență vor fi evaluați cu cel puțin un calificativ/ notă în plus, acestea fiind acordate de regulă în ultimele două săptămâni ale semestrului.

Art.187- La disciplinele la care nu se susțin teze media semestrială se încheie prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. La disciplinele la care se susțin teze, media semestrială se încheie prin calculul 3M+T/4, unde M reprezintă media la evaluarea periodică, iar T nota la teză. Nota obținută se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg, iar la o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se realizează în favoarea elevului.

Art.188- Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale a tuturor disciplinelor, inclusiv purtarea.

Art.189- La clasele I-IV, calificativul semestrial se alege din două calificative cu frecvența cea mai mare, iar calificativul anual este dat de unul dintre calificativele semestriale.

Art.190- Elevii cărora nu li se poate definitiva situația școlară la una sau mai multe discipline din cauza absentării motivate și nemotivate la cel păuțin 50% din numărul de ore prevăzut într-un semestru sunt declarați amânați.

Art.191- (1)Elevilor declarați amânați pe semestrul I își vor încheia situația școlară în primele patru săptămâni de la începerea semestrului al doilea pe baza calificativelor/ notelor consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării.

(2) Elevilor declarați amânați pe semestrul al II-lea și celor declarați amânați pe semestrul I, care nu și-au încheiat situația școlară în perioada prevăzută, li se va stabili de către conducerea școlii o perioadă de evaluare înaintea sesiunii de corigențe. Elevii amânați care nu promovează la una sau două discipline se pot prezenta la sesiunea de examene de corigențe.

Art.192- Sunt declarați corigenți elevii care obțin calificative/ medii insuficient/sub cinci la cel mult două discipline de studiu.

Art.193- Sunt declarați repetenți elevii care au obținut calificativul insuficient/ medii anuale sub cinci la mai mult de două discipline de învățământ la sfârșitul anului școlar, insuficient sau medie anuală mai mică de șase la purtare și cei care nu se prezintă la sesiunea de corigențe.

Art.194- La sfârșitul claselor pregătitoare și întâi elevii nu pot fi lăsați repetenți, cei din această situație vor fi obligați la parcurgerea unui program de remediere/ recuperare școlară pe parcursul anului școlar următor.

Art.195- Elevii care au împlinit vârsta de optsprezece ani și nu au finalizat învățământul obligatoriu, precum și depășirea cu mai mult de trei ani a vârstei clasei își pot continua studiile la forma de învățământ cu frecvență redusă.

Art.196- Elevii care au urmat cursurile într-o unitate școlară din altă țară pot dobândi calitatea de elev în unitatea noastră școlară numai după echivalarea de către MECȘ și, după caz, a susținerii examenelor de diferență. Dosarul de echivalare va fi depus de către părinți la secretariatul școlii, care mai departe îl va transmite inspectoratului școlar.

Art.197- La nivelul consiliului profesoral din școală se vor valida situațiile școlare ale elevilor, pe clase, în ședințele de încheiere a cursurilor semestrial și anual, menționându-se numărul elevilor promovați, corigenți, repetenți, amânați, exmatriculați, precum și numele elevilor ncu note la purtare mai mici de șapte.

VI.8. EXAMENELE ORGANIZATE ÎN ŞCOALĂ :

ART.198-Examenele organizate în școală sunt :

- evaluare naţională, evaluare clasele II, IV, VI;

- examen de corigență ;

- examen pentru elevii declarați amânați ;

- examene de diferențe pentru elevii proveniți din altă țară.

-Se interzice organizarea de examinări în vederea înscrierii în clasa I/V.

Art.199-Examenele vor cuprinde două tipuri de probe ( scrise si orale), iar componenţa comisiilor(preşedinte şi doi profesori examinatori) și datele de desfașurare se vor stabili de către director.

-Proba scrisă are o durata de 45 de minute/invățământ primar și 90 de minute/ invățământ gimnazial, din momentul transcrierii subiectelor pe tablă sau a primirii de catre elev a foii cu subiecte. Proba scrisă va conține două variante de subiecte, din care elevul tratează o singură variantă, la alegere.

-Proba orala se va desfășura prin dialog profesor- elev, pe baza de bilete de examen al caror număr va fi de două ori mai mare decat numărul elevilor. Fiecare bilet va conține două subiecte. Elevul va putea schimba de cel mult două ori biletul, fiecare schimbare atragând scaderea notei cu cate un punct.

-Fiecare profesor acordă câte o notă la fiecare probă, orală – cu note întregi ; scrisă- cu note întregi sau fracționare. Media aritmetică a notelor celor două probe se va rotunji la nota întreagă cea mai apropiată și va reprezenta nota finală a examenului de corigență, acordată de profesor/ invaățător.

-Media examenului de corigență va fi media aritmetică, nerotunjită, a notelor finale acordate de cei doi examinatori, fară a exista o diferență mai mare de un punct.

Art.200-La clasele I-IV, evaluarea examenului de corigență se va face prin calificative  ( proba orală/ scrisă), acordate de fiecare examinator, care vor stabili de comun acord nota finală.

Art.201- Elevii corigenți sau amânați, care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, dovedite cu acte, în cel mult cinci zile lucrătoare, vor fi examinați la o dată ulterioară stabilită de director, dar nu mai târziu de inceputul noului an școlar.

Art.202-Rezultatele obținute in urma examenelor de corigență se vor trece, în maxim 5 zile, de către profesorii/ invățătorii examinatori în catalogul clasei, respectiv registrul matricol.

-Rezultatele examenelor de corigență- amânare, precum și situația școlară anuală a elevilor se vor afișa a doua zi după sesiunea de examinare și se vor consemna în procesul verbal al consiliului profesoral de la începutul noului an școlar.

-Lucrările scrise și însemnările de la proba orală se păstrează timp de un an.

VI.9. TRANSFERUL ELEVILOR

Art.203-Transferul elevilor de la și în  unitatea noastră școlară se face cu aprobarea consiliului de administrație al școlii la care se solicită transferul. De regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanței de vară. Excepție fac situațiile de schimbare a domiciliului părinților și a transferului de la și la învățământul de artă și sportiv.

 

TITLUL VII. PARTENERI EDUCAȚIONALI

VII.1. DREPTURILE PĂRINȚILOR, TUTORILOR SAU SUSȚINĂTORILOR LEGALI

Art.204-Părintele, tutorele sau susținătorul legal are dreptul să decidă, în limitele legii, cu privire la unitatea de învățământ unde va studia copilul.

Art.205- Părintele, tutorele sau susținătorul legal are dreptul să fie informat periodic(consultări săptămânale și ședințele bisemestriale) cu referire la situația școlară și comportamentul propriului copil.

Art.206- Accesul acestora în incinta școlii este permis numai dacă :

-solicită discuții cu un cadru didactic, dirigintele clasei sau cu directorul școlii ;

-desfășoară activități în comun cu cadrele didactice ;

-depun cerere/ un document la secretariatul școlii ;

-participă la întâlnirile programate de către educatoare/ învățător/ dirigintele clasei ;

Art.207- Părintele, tutorele sau susținătorul legal are dreptul să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil prin discuții amiabile cu educatorul/ învățătoru/ dirigintele clasei și directorul școlii. In cazul în care rezolvarea stării conflictuale nu este satisfăcătoare, are dreptul să rezolve situația la inspectoratul școlar.

VII.2.INDATORIRILE PĂRINȚILOR, TUTORILOR, SUSȚINĂTORILOR LEGALI

Art.208- Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a asigura frecvența la școală a copilului și de a lua măsurile necesare pentru școlarizarea acestuia până la finalizarea învățământului obligatoriu.

Art.209- Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului poate fi sancționat cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1000 lei, ori este obligat să prestee muncă în folosul comunității. Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale se realizează de persoane împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administrație al școlii.

Art.210- Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a prezenta documentele medicale solicitate în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/ clasă.

Art.211- Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația ca cel puțin o dată pe lună să ia legătura cu educatorul/ învățătorul/ dirigintele clasei pentru a cunoaște evoluția copilului său.

Art.212- Părintele, tutorele sau susținătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de elev.

Art.213- Se interzice sub orice formă agresarea fizică, psihică și verbală a elevilor și personalului școlii.

VII.3.ADUNAREA GENERALĂ A PĂRINȚILOR

Art.214- Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevilor din grupa/ clasa respectivă, se convoacă de către educator/ învățător/ diriginte bisemestrial, iar întrunirea este valabilă în prezența a jumătate plus unu din totalul părinților.

VII.4 . COMITETUL DE PĂRINȚI

Art.215- Comitetul de părinți se înființează la nivelul fiecărei grupe/ clase prin alegerea cu majoritate simplă a voturilor, în fiecare an și se compune din trei persoane : un președinte și doi membri.

Art.216- Comitetul de părinți are următoarele atribuții :

-sprijină unitatea școlară și educatorul/ învățătorul/ dirigintele implicându-se activ în întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a grupei/ claseiși a școlii

-sprijină educatorul/ învățătorul/ dirigintele în organizarea și desfășurarea de proiecte, programme și activități extrașcolare și în derularea programelor de prevenire și combatere a absenteismului la nivelul clasei/ grupei.

 

VII.5 .CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINȚILOR

Art.217- La nivelul școlii funcționează consiliul reprezentativ al părinților compus din președinții comitetelor de părinți pe clase/ grupe, care își desemnează conducerea : președinte, secretar, casier.

Art.218- Consiliul reprezentativ al părinților desemnează reprezentanții părinților în consiliul de administrație și comisiile din unitatea școlară.

Art.219- Consiliul reprezentativ al părinților are următoarele atribuții :

-propune discipline prin curriculum la decizia școlii

-sprijină parteneriatele educaționale

-susține derularea programelor de prevenire și combatere a absenteismului în mediul școlar

-promovează imaginea școlii în comunitatea locală

-susține unitatea școlară în organizarea și derularea tuturor activităților

-sprijină conducerea școlii în asigurarea sănătății și securității elevilor

-susține conducerea școlii în organizarea și susținerea programului ”Săptămâna altfel”

-sprijină conducerea unității școlare în întreținerea și modernizarea bazei materiale prin atragerea de surse financiare extrabugetare, contribuții proprii, donații, sponsorizări.

VII.6. CONTRACTUL EDUCAȚIONAL

Art.220- Unitatea școlară încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în momentul înscrierii în grupa mică/ clasa pregătitoare a preșcolarilor/ elevilor un contract educațional valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul unității de învățământ.

TITLUL VIII. REGULI  INTERNE DE DESFASURARE A ACTIVTATII

VIII.1.  ORDINEA SI DISCIPLINA IN SCOALA

Art.221- Intrarea şi ieşirea elevilor in şi din şcoală se face pe poarta dinspre str. C.Negruzzi şi poarta dinspre str. Smârdan.

Art.222-După inceperea orelor, persoana care asigură paza pe timp de zi  pentru a evita pătrunderea in şcoală a persoanelor străine care pot perturba desfăşurarea procesului instructiv-educativ, închide uşile de la holurile şcolii, accesul fiind permis pe la intrare cadre didactice.

Art.223-Se recomandă elevilor să nu părăsească incinta şcolii in timpul pauzelor, pentru evitarea accidentelor rutiere.

Art.224-Intrarea elevilor în şcoală la începerea  programului se va face cu 10 minute înainte de începerea orelor în ordinea claselor şi sub  supraveghearea învăţătorilor şi profesorilor de serviciu.

Art.225-Se interzice cu desăvârşire fumatul, consumul de băuturi alcoolice şi de substanţe halucinogene.

Art.226- Se interzice introducerea şi folosirea in şcoală a chibritelor, pocnitorilor şi a altor surse provocatoare de incendii sau accidente, precum şi a obiectelor contodente care pot provoca autoaccidentarea sau accidentarea altor persoane.

 

Art.227-Se interzice poluarea sonoră(strigăte, fluierături, urlete) precum şi introducerea şi folosirea in şcoală a aparatelor audio, de inregistrare video sau a telefoanelor mobile.

Art.228-In relaţiile cu colegii sunt interzise manifestările agresive in limbaj sau fizice, jignirea, lovirea sau vătămarea corprală a acestora.

Art.229-Sunt interzise alergatul prin sălile de clasă, coridoare scări, pentru evitare accidentelor şi pentru menţinerea stării de curăţenie.

Art.230-La ieşirea de la cursuri elevii se vor indrepta spre casă liniştit, având  o comportare civilizată.

Art.231-Se interzice apelarea la bătăuşi pentru rezolvarea unor neînţelegeri ivite in şcoală.

Art.232-Se interzice elevilor să practice jocuri de noroc, să practice sau au să intermedieze comertul ambulant in scopul obţinerii de beneficii.

Art.233-Se interzice acordarea de interviuri unor reporteri de la ziare, reviste, posturi de radio TV fără acordul conducerii şcolii.

Art.232- La orele de educaţie fizică participă toţi elevii clasei, elevii scutiţi medical şi cei fără echipament vor asista la lecţie de pe marginea terenului, fiind in permanenţă în atenţia profesorului.

Art.233-Indiferent de scopul vizitei, accesul persoanelor străine in localul şcolii se realizează cu persimiunea directorului școlii.

Art.234-Nu sunt permise organizarea de cursuri, meditaţii consultaţii contracost in incinta scolii şi cu folosirea şi cu folosirea bazei materiale a şcolii.

VIII.2   CIRCULAŢIA INFORMAŢIEI

Art.235- Cadrele didactice furnizează conducerii şcolii datele şi situţiile cerute, la termenele stabilite, în vederea întocmirii de materiale informative pentru I.S.J., P.M.B., pentru şedinţele şedinţele Consiliul profesoral sau Consiliului de admnistraţie.

Art.236-Compartimentul secretariat va asigura transmiterea promptă a datelor şi situaţiilor cerute de I.S.J, Primărie, C.C.D. etc.

Art.237-Compartimentul adminstrativ va informa operativ directorul despre problemele de gospodărie şi aprovizionare precum şi cu soluţiile ce se impun in vederea asigurarii condiţiilor optime desfăşurării procesului instructiv-educativ.

Art.238-Conducerea va informa cadrele didactice cu toate problemele discutate in şedintele cu directorii, punând la dispoziţie documentele transmise pentru a fi consultate.

Art.239- Toate compartimentele şi serviciile din şcoală se subordonează şi păstrează relaţiile dintre ele conform organigramei unităţii şcolare.

Art.240-Informarea vizuală se realizează prin afişarea documentelor specifice la avizierele situate în cancelarie şi pe holurile şcolii.

TITLUL IX

IX.1. DISPOZITII FINALE

Art.249- Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui fond destinat derulării evaluărilor naționale.

Art.250-Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a unității școlare va fi respectat de către toate persoanele implicate în actul educațional.

Art.251-Pentru siguranța elevilor, personalului și a bunurilor materiale,unitatea școlară are încheiat contract de intervenție rapidă în cazuri de efracție cu o societate specializată pe acest domeniu și este prevăzută cu un sistem de supraveghere video, cu opt puncte de supraveghere și posibilitate de înregistrare de douăsprezece zile.

Art.252-Prezentul Regulament de ordine interioară intră în vigoare începând cu data de 10 septembrie 2018.

 

Director,

prof.Chiru Dorin