Scoala Gimnaziala Balcesti
Balcesti, Gorj

Regulament

SCOALA GIMNAZIALA BALCESTI

REGULAMENT DE ORDINE

INTERIOARĂ

Prezentul Regulament de Ordine Interioara se aplica tuturor persoanelor încadrate la SCOALA GIMNAZIALA BALCESTI si structuri cat si elevilor.

 Organizarea activitatii in unitatea scolara

Structura anului şcolar 2021-2022 : conform Ordin MEN 3220/ Structura anului scolar 2021-2022 cuprinde:

 Anul școlar 2021-2022 are 2 semestre:

 • Semestrul I are 14 săptămâni, cursurile încep din data de 13 septembrie 2021 și se încheie la 22 decembrie 2021.
 • Semestrul al II-lea are 20 de săptămâni, cursurile încep din data de 10 ianuarie 2022 și se încheie la 10 iunie 2022.

 

168 de zile lucratoare (34 de saptamani). 

Vacanțele elevilor sunt programate astfel:

 • 25 - 31 octombrie 2021: vacanță pentru învățământ preșcolar și primar;
 • 23 decembrie 2021 - 9 ianuarie 2022: vacanța de iarnă;
 • 15 aprilie 2022 - 1 mai 2022: vacanța de primăvară;
 • 11 iunie 2022 - până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului școlar 2022 – 2023, vacanța de vară.

Elevii din clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă) studiază 32 de săptămâni în anul școlar 2021-2022 și încheie cursurile mai devreme la data de 27 mai 2022, pentru cei din clasa a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 1 iulie 2022.

 SEMESTRUL I (13 septembrie 2021 – 22 decembrie 2021

 • Vacanța pentru elevii din clasele 0-IV - 25 - 31 octombrie 2021
 • Vacanța de iarnă - 23 decembrie 2021 - 9 ianuarie 2022

SEMESTRUL al II-lea (10 ianuarie 2022 - 10 iunie 2022)

 • Vacanța de primăvară - 15 aprilie 2022 - 1 mai 2022
 • Vacanța de vară - 11 iunie 2022 - septembrie 2022 (cu excepția claselor a VIII-a, a XII-a zi, a XIII-a seral, a XIII-a frecvență redusă, clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică și clasele din învățământul profesional).

Zile importante în calendarul școlar:

 • 5 octombrie 2021, Marți – Ziua Internațională a Educației
 • 5 iunie 2022, Duminică – Ziua Învățătorului

Sărbători legale:

 • 30 noiembrie 2021, Marți - Sfântul Andrei
 • 1 decembrie 2021, Miercuri - Ziua Națională a României
 • 25 decembrie 2021, Sâmbătă - Crăciun
 • 26 decembrie 2021, Duminică – Crăciun
 • 1 ianuarie 2022, Sâmbătă - Anul nou
 • 2 ianuarie 2022, Duminică - A doua zi de anul nou
 • 24 ianuarie 2022, Luni – Ziua Unirii Principatelor Române
 • 22 aprilie 2022, Vineri - Vinerea Mare
 • 24 aprilie 2022, Duminică - Paștele
 • 25 aprilie 2022, Luni - Paștele
 • 1 mai 2022, Duminică - Ziua Muncii
 • 1 iunie 2022, Miercuri - Ziua Copilului


 

„Programul Național „Școala altfel” se va desfășura în perioada 8-14 aprilie 2022. Intervalul aferent programului „Școala altfel” nu va coincide cu perioada în care se susțin lucrările scrise semestriale (tezele). Etapele naționale ale olimpiadelor școlare se vor organiza, de regulă, în perioada dedicată programului „Școala Altfel”, conform calendarului olimpiadelor naționale școlare”, se arată în structura anului școlar 2021-2022.

Acestea vor avea loc, de regula, la finalul semestrelor, dupa parcurgerea programei scolare, cu cel putin trei saptamani inainte de finalul semestrului. Etapele nationale ale olimpiadelor scolare se organizeaza, in general, in perioada vacantei de primavara, potrivit unui calendar specific.
 

Unitatile de invatamant si inspectoratele scolare vor marca prin manifestari specifice ziua de 5 octombrie - Ziua Internationala a Educatiei si ziua de 5 iunie - Ziua Invatatorului, in masura in care, prin contractul colectiv de munca aplicabil, nu sunt instituite ca zile nelucratoare.

 

b)La SCOALA GIMNAZIALA BALCESTI,

Vacanța de primăvară – vineri 15 aprilie 2022 – duminică 1 mai 2022.

Cursuri: luni, 2 mai 2022 – vineri, 10 iunie 2022.

Vacanța de vară – sâmbătă, 11 iunie 2022 – data din septembrie 2022 la care încep cursurile anului școlar 2022-2023.

Lucrările scrise semestriale (tezele) se susțin după ce se parcurge programa școlară, cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalizarea semestrului.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 27 mai 2022.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 3 iunie 2022.

Pentru clasele din învățământul liceal, filiera tehnologică cu excepția claselor a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, și pentru toate clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 1 iulie 2022.

c)Programul de desfăşurare a activităţii in scoală:

- ciclul preşcolar: 8,30 – 12,30 (conform cu orarul fiecărei grupe);

- ciclul primar: 8,30 - 12,30 si conform orarelor fiecarei clase , pana la 13,30;

- ciclul gimnazial: 8,30 - 14,30 conform orarelor fiecarei structuri.

La clasele din invatamantul primar ora de curs este de 50 de minute, iar in ultimele cinci minute se organizeaza activitati de tip recreativ. La clasa pregatitoare si la clasa I, activitatile de predare-invatare-evaluare acopera 30—35 de minute, restul de timp fiind destinat activitatilor liber-alese, recreative. Pauza este de 10 minute, cu exceptia cele de a doua , care este de 20 minute.

 

d)Program de lucru:

Secretariat: 8.30-16.30.

Bibliotecă: 12.30-14.30.

Programul personalului nedidatic (muncitori de întreţinere, îngrijire, fochisti) şi al soferului se vor stabili în raport cu cerinţele specifice ale şcolii, pe durata intregii saptamanii.

 C)DREPTURILE SALARIAŢILOR

Drepturile personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic sunt cele prevăzute în documentele specifice : Codul Muncii (Legea nr.53/2003), Statutul Personalului Didactic, Contractul Colectiv de Muncă la nivel de ramură .

 

D)Personalul incadrat are următoarele OBLIGATII:

1. Fiecare cadru didactic, cât şi personalul administrativ sunt obligaţi să-şi cunoască atribuţiile ce le revin ca angajaţi în învăţământ, pe linia muncii, ordinii şi disciplinei, prevăzute în normele ce le reglementează.

2.Conducerea şcolii va aduce la cunoştinţă, ori de câte ori este nevoie, schimbări ale normărilor şi măsuri stabilite de Consiliul de administraţie sau forurile superioare.

3.Personalul didactic este obligat sa realizeze norma de incadrare si celelalte sarcini ce decurg din fisa postului si sa răspundă de îndeplinirea lor fata de colectivul de conducere al scolii.

4.Intregul personal este obligat sa respecte cu stricteţe programul de lucru.

5.Intregul personal este obligat sa aiba o ţinuta vestimentara corespunzătoare.

6. Intregul personal este obligat sa nu se prezinte la lucru sub influenta alcoolului;

7.Este interzisă introducerea băuturilor alcoolice sau consumul acestora, a altor substante interzise prin lege, în incinta scolii.

8. Intregul personal este obligat sa cunoască, sa aplice si sa respecte normele de sănătate si securitate în munca, a celor privind prevenirea si stingerea incendiilor sau oricăror alte situaţii care ar pune în pericol viata, sănătatea sau integritatea corporala a elevilor si a celor ce isi desfăşoară activitatea în scoală, precum si in clădirea/ instalaţiile scolii.

9.In incinta scolii sunt interzise: crearea si funcţionarea oricăror formaţiuni politice, desfăşurarea de activităţi de organizare si propaganda politica, de prozeletism religios, orice forma de activitate care incalca normele generale de moralitate si care primejduiesc sănătatea fizica si psihica a elevilor. 10.Fiecare angajat este obligat sa contribuie prin eforturile, atitudinea şi comportamentul său la asigurarea unui climat corespunzător muncii din şcoala noastră, la ridicarea continuă a prestigiului şi autorităţii ei în faţa elevilor, părinţilor, a comunităţii locale.

11. Se interzice lovirea elevilor, folosirea de cuvinte jignitoare sau insulte la adresa lor, ameninţări, persecuţii de orice fel, răzbunări, indiferent de motivele ce se pot invoca.

12.Se interzice implicarea elevilor in actiuni, activitati neavizate de conducerea scolii.

13 Se interzice introducerea in unitate de materiale cu subiecte obscene, furnizarea catre elevi sau mediatizarea pe retele a materialelor pornografice sau cu o anumita conotatie sexuala.

14. Profesorii sunt obligaţi să respecte orarul, intrând în clasă imediat ce a sunat.

15. Prezenţa la serviciu a personalului este obligatorie, nu se admit întârzieri, absenţe nemotivate sau nerealizări ale orelor prevăzute în programul zilnic. Pentru eventualele învoiri, este obligatorie aprobarea scrisă a conducerii şcolii, cu obligativitatea celui învoit de a asigura suplinirea orelor.

16. În cazul în care unii profesori realizează activităţi la alte ore decât cele prevăzute în orar (lecţii, ore de dirigenţie, aplicaţii practice, etc.), este necesară aprobarea conducerii şcolii.

17. În cazuri cu totul deosebite, orice absenţă de la ore va fi anunţată la secretariatul şcolii, pentru ca directorul să poată asigura înlocuitorul necesar, astfel încât clasele să nu rămână nesupravegheate. 18. Refuzul unor sarcini sau îndeplinirea necorespunzatoare a acestora de către cadrele didactice atrage dupa sine sanctionarea.

19. Invatatorul/profesorul întocmeşte programul de lucru suplimentar cu elevii şi îl prezintă spre aprobare directorului şcolii.

20. Invatatorul/profesorul răspunde de instruirea suplimentara, în funcţie de potenţialul fiecărui elev şi de dificultăţile constatate pentru ameliorarea situaţiei la invatatura.

21. Invatatorul/Dirigintele realizează comanda anuala de manuale şcolare si o transmite compartimentului administrativ .

22. Invatatorul/Dirigintele tine evidenta stricta a manualelor si obiectelor de inventar din clasa.

23. Educatorul/Invatatorul/profesorul răspunde de respectarea termenelor fixate in indeplinirea sarcinilor de serviciu.

24. Documentele zilnice ale cadrului didactic : programele scolare la disciplinele pe care le preda, planificarile anuale, planificarea unitatii de invatare, programele/planificarile de remediere/ameliorare/ performanta, materiale didactice necesare procesului instructiv-educativ , alte documente stabilite la nivelul comisiilor metodice sunt obligatorii dupa avizarea de catre director sau responsabilul comisiei metodice.

25. Este obligatoriu a fi respectate prevederile Codului de conduita la nivelul unitatii precum si a Codului de conduita profesionala la nivelul invatamantului preuniversitar________.

 g)Neindeplinirea obligatiilor atrage sanctionarea angajatilor conform Len 1/2011, cu modificarile si actualizarile ulterioare, Codului muncii actualizat, altor prevederi legale si prezentului Regulament.

 E) MASURI DE SECURITATE

1. Accesul elevilor în şcoală se face pe usile laterale.

2. Cadrele didactice se vor prezenta in unitate cu cel puţin 10 minute inainte de începerea cursurilor, cu exceptia profesorilor de serviciu pe scoala , care se vor prezenta in scoala la 7,20 in Scoala Gimnaziala Balcesti si la 8,00 in celelalte structuri .

3. Elevii vor fi prezenţi in curtea scolii cu cel putin 10 minute inainte de inceperea programului, sau conform programului stabilit pentru microbuzului scolar.Elevii care vor intra in clase dupa inceperea orei sunt considerati absenti, motivarea facandu-se de catre diriginte dupa caz.

4. Intrarea elevilor în scoală se va face sub supravegherea invatatorilor / prof. de serviciu si numai pe usile destinate elevilor.

5. Cadrele didactice isi desfăşoară activitatea conform orarului, respectarea acestuia fiind strict obligatorie.

6. Se considera intarziere la ora, pentru cadrele didactice, timpul in care clasa ramane

nesupravegheata dupa ce s-a sunat de intrare.

7. In cazul unei întârzieri mai mari de 5 minute, conducerea scolii va consemna in condica întârzierea si va dispune reţinerea retribuţiei pentru ora respectiva.

8. Cazurile de boala sau alte situaţii ce determina neprezentarea la ore vor fi comunicate din timp la secretariatul scolii pentru a putea fi asigurata suplinirea.

9. Concediile fara plata vor fi aprobate de către conducerea scolii conform legislatiei, numai in urma unei cereri scrise din partea solicitantului.

10. Concediile medicale vor fi anunţate si transmise in timp util secretariatului scolii .

11. Efectuarea serviciului pe scoală este obligatorie pentru toate cadrele didactice. In timpul recreaţiilor inv. / prof. de serviciu va supraveghea elevii atat pe culoare cat si în curtea scolii.

12. Este interzis accesul parintilor/reprezentantilor legali ai elevilor in toate spatiile scolare in timpul orelor de curs.Contactarea educatoarelor/invatatorilor/profesorilor se face doar in timpul pauzelor si doar prin intermediul profesorului de serviciu.

13. In pauze, pe timp favorabil, învăţătorii si profesorii au obligaţia de a scoate din clasa elevii, pentru evitarea pagubelor materiale si a accidentărilor. In clasa vor ramane 2 elevi de serviciu care pregătesc clasa pentru ora următoare. Pe timp nefavorabil elevii vor ramane in clase. Pachetul cu mancare, inclusiv cel din programul national „Laptele si cornul” se vor consuma doar in clase sub supravegherea educatorului/invatatorului/profesorului, iar ambalajele ce vor rezulta se vor colecta doar in cosul de gunoi al clasei/scolii.

14. Elevii vor intra in clase numai dupa ce s-a sunat de intrare, sub supravegherea profesorului de serviciu.

15. De pagubele materiale produse pe timpul pauzei, in sălile de clasa, răspunde profesorul care nu a scos elevii din clasa.

16. Elevii gasiti în clasa in timpul pauzei vor fi atenţionaţi ( propunere de sanctionare pentru nerespectarea prevedererii).

17. Invăţătorii care doresc ca elevii sa ramana in clasa pe durata pauzei au obligaţia de a-si supraveghea elevii. In cazul unor accidente petrecute în clasa, pe durata pauzei, isi vor asuma răspunderea.

18. Inv. / prof. de serviciu pe scoală are următoarele atribuţii:

- coordonează echipa de serviciu formata din elevi;

- asigura securitatea documentelor şcolare (cataloage, condici);

- supraveghează intrarea si ieşirea elevilor din scoală;

- semnalează conducerii scolii neregulile constatate în timpul serviciului;

- întocmeşte procesul-verbal si verifica prezenta condicii si a cataloagelor in cancelaria şcolii la ora 14,45.

18. Invăţătorii au obligaţia sa se asigure ca profesorii de limbi moderne, ed.fizică sau religie au intrat în clasa. In cazul absentei profesorului, învăţătorul va asigura supravegrerea clasei.

19. Cadrele didactice vor prezenta si dezbate cu elevii Regulamentul Şcolar precum si Normele de securitate si sănătate a muncii si de evitare a unor accidente în timpul orelor, pauzelor sau activităţilor extrascolare.

20. Fiecare invatator, diriginte va răspunde de disciplina, curăţenia, ţinuta colectivului pe care il conduce. De asemeni fiecare profesor, la ora sa, răspunde de disciplina, frecventa si punctualitatea elevilor.

21. Uniforma şcolara pentru clasele pregatitoare-IV sunt obligatorii zilnic. Invăţătorii vor controla zilnic ţinuta vestimentara a elevilor. Elevii cu o ţinuta vestimentara necorespunzatoare vor fi atenţionaţi.

22. Abaterile grave de la disciplina şcolara, situaţia unor elevi problema vor fi anunţate profesorului de serviciu pe scoala, profesorului coordonator pe structura, directorului scolii, dirigintelui .

23. Se interzice trimiterea elevilor la cancelarie dupa condica sau cataloage.

24. Dupa ultima ora de curs a elevilor aceştia vor fi conduşi de către cadrul didactic pana la ieşirea din scoală / la microbuzul scolar.

25. Cadrele didactice se vor adresa elevilor într-un limbaj decent, evitând invectivele si etichetările.

26. Sunt interzise agresiunile verbale si fizice in scoală.

27. Criticile la adresa personalului scolii, colegilor de clasa, sau a conducerii scolii vor fi formulate si prezentate dirigintelui/educatoarei/ invatatorului, sau se vor prezenta la secretariat pentru inregistrare si prezentare conducerii scolii.

28. Este interzisa solicitarea unor sume de bani elevilor pentru fondul clasei .

29. Nu este permisa ieşirea cadrului didactic de la ora decât in caz de forţa majora.

30. Refuzul unor sarcini sau îndeplinirea necorespunzatoare a acestora de către cadrele didactice atrage dupa sine sanctionarea.

31. Invatatorul/profesorul întocmeşte programul de lucru suplimentarcu elevii şi îl prezintă spre aprobare directorului şcolii.

32. Invatatorul/profesorul răspunde de instruirea suplimentara, în funcţie de potenţialul fiecărui elev şi de dificultăţile constatate pentru ameliorarea situaţiei la invatatura .

33. Invatatorul/Dirigintele realizează comanda anuala de manuale şcolare si o transmite compartimentului administrativ .

34. Invatatorul/Dirigintele tine evidenta stricta a manualelor si obiectelor de inventar din clasa.

35. Educatorul/Invatatorul/profesorul răspunde de respectarea termenelor fixate in indeplinirea sarcinilor de serviciu.

36. Documentele zilnice ale cadrului didactic : programele scolare la disciplinele pe care le preda, planificarile anuale, planificarea unitatii de invatare, programele/planificarile de remediere/ameliorare/ performanta, materiale didactice necesare procesului instructiv-educativ, alte documente stabilite la nivelul comisiilor metodice.

37.In caz de accidentari / imbolnaviri se anunta parintii copilului sau reprezentantii legali da r si profesorul de serviciu si directorul .

38. Se va urmari de catre fiecare cadru didactic ca conditiile sanitare contra sars cov 2 sa fie respectate

CAPITOLUL II: Prevenirea si eliminarea oricaror comportamente, definite drept discriminare bazata pe criteriul de sex . Conducerea unitatii este obligata :

1) sa asigure egalitatea de sanse si de tratament intre angajati, femei si barbati, in cadrul relatiilor de munca de orice fel pentru interzicerea discriminarilor bazate pe criteriul de sex;

2) sa emita de sanctiuni disciplinare, in conditiile prevazute de lege, pentru angajatii care incalca demnitatea personala a altor angajati, prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin actiuni de discriminare, astfel cum sunt definite la art. 4 lit. a)-e) si la art. 11 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, modificata si completata prin Legea 178/2018 si Legea 232/2018

3) sa ii informeze permanent pe angajati, inclusiv prin afisare in locuri vizibile, asupra drepturilor pe care acestia le au in ceea ce priveste respectarea egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati in relatiile de munca;

4) sa informeze imediat dupa ce a fost sesizat autoritatile publice abilitate cu aplicarea si controlul respectarii legislatiei.

 

CAPITOLUL III: Egalitatea de sanse si de tratament in ceea ce priveste accesul la educatie, la sanatate, la cultura si la informare

1) Este interzisa orice forma de discriminare bazata pe criteriul de sex in ceea ce priveste accesul femeilor si barbatilor la toate nivelurile de instruire si de formare profesionala, la perfectionare si, in general, la educatia continua.

2) Restrictionarea accesului unuia dintre sexe in institutii de invatamant publice sau private se face pe criterii obiective, anuntate public, in conformitate cu prevederile legislatiei antidiscriminare.

3) Ministerul Educatiei Nationale asigura, prin mijloace specifice, instruirea, pregatirea si informarea corespunzatoare a cadrelor didactice, la toate formele de invatamant, public si privat, pe tema egalitatii de sanse pentru femei si barbati.

4) Scoala noastra asigura accesul la informatiile din sfera noastra de activitate, in limitele legii, solicitantilor, femei sau barbati, fara discriminare.

5) Informatiile distribuite prin mass-media vor respecta legislatia privind protejarea informatiilor personale si egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati si nu vor contine, promova sau provoca nicio forma de discriminare .

 

CAPITOLUL IV: ATRIBUŢIILESI RESPONSABILITĂŢILE COMISIILOR SI COLECTIVELOR DE LUCRU:

 1OBLIGAŢIILE PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ŞI A PERSONALULUI NEDIDACTIC

Disciplina muncii impune respectarea de către întreg personalul didactic auxiliar şi nedidactic a următoarelor obligaţii generale:

 a)Să îndeplinească cu stricteţe îndatoririle de serviciu executând la timp şi în bune condiţii lucrările ce îi sunt atribuite în conformitate cu fişa postului, să se conformeze întocmai dispoziţiilor primite din partea şefilor ierarhici şi a organelor de conducere;

b)Să cunoască şi să respecte întocmai normele de protecţia muncii, a normelor PSI şi a normelor de apărare împotriva dezastrelor naturale;

c)Să aducă imediat la cunoştinţa şefului ierarhic orice neregulă, abatere, defecţiune sau greutăţi în muncă, precum şi orice încălcare a normelor de protecţia muncii şi a normelor PSI ; înştiinţarea se face verbal, direct, telefonic, sau, după caz, în scris (referat);

d)Să respecte întocmai programul de lucru stabilit şi să utilizeze eficient timpul de lucru, să anunţe în caz de îmbolnăvire, din prima zi la locul de muncă;

e)Să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă, să-şi ridice continuu nivelul profesional

f) să aibă o atitudine demnă şi corectă faţă de ceilalţi angajati.

  PROGRAM DE FUNCŢIONARE :

 1. DIRECTOR : Program cu publicul luni marti miercuri :8,30-9,30; 13,30-14,30 ;

Joi , vineri 12,30-14,30 ;

2. Secretariat/contabilitate: 8,30 - 16,30 cu o pauză de 15 minute pentru masă-program cu publicul,in zilele stabilite pentru unitate.

3. Bibliotecar:12,30-15,30.

4.Personal nedidactic: conform cu Anexa si fisa postului . 

CAP.VI.   REGULAMENTDE ORDINE INTERIOARA PENTRU ELEVI

a)Dobândirea si exercitarea calitatii de elev

1.Orice persoană, indiferent de sex, rasă, naţionalitate sau religioasă, care este înscrisă, conform legislatiei in vigoare ,în unitatea de învaţământ şi participă la activitatile organizate de aceasta, are calitatea de elev.

2.În învăţământul primar (clasele 0-a - IV-a) şi în ciclul gimnazial al învăţământului secundar inferior (clasele a V-a – a VIII-a), calitatea de elev se dobândeste în urma solicitarii scrise adresate de părinţi sau tutori legali către unitatea de învăţământ de stat.

3.Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor de studiu.

4.Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ.

5.Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către învăţător / profesor, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.

6.Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.

7.Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte:

   a) adeverinţa eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie şi avizată de medicul şcolar (dacă există);

   b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost internat în spital, avizat(a) de medicul scolar (dacă există);

   c) cererea scrisă a parintelui / tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii de învăţământ şi aprobată de acesta, în urma consultarii cu dirigintele / învăţătorul clasei.

8.Motivarea absenţelor se face de către învăţător sau diriginte, în ziua prezentării actelor justificative.

9.În cazul elevilor minori, părintele/tutorele legal are obligaţia de a prezenta, personal, dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului lor.

10.Actele pe baza caărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţător/diriginte pe tot parcursul anului şcolar.

11.Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidenţă fişele medicale / carnetele de sănătate ale elevilor.

12.Nerespectarea termenului de 7 zile de la reluarea activităţii elevului atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate.

13.Elevii cu handicap fizic, cu boli cronice grave, nedeplasabili, din învăţământul obligatoriu pot fi scutiţi parţial sau total de frecvenţă, beneficiind de îndrumarea unităţii de învăţământ.

14.Scutirea se acordă, la cerere, de director, pe baza actelor medicale doveditoare şi a recomandării exprese a compartimentului de igiena şcolara din cadrul direcţiei de sănătate publică a judeţului. b)Drepturile elevilor

1.Elevii din unitate ca si toti elevii din învăţământul de stat şi particular se bucură de toate drepturile constituţionale.

2.Elevii din învăţământul de stat şi particular acreditat se bucură de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de elev.

3.Nicio activitate din unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor.

4.Elevul sau, după caz, reprezentantul sau legal, are dreptul de a contesta modalităţile şi rezultatele evaluării. Contestaţia se adresează cadrului didactic respectiv, care are obligaţia de a motiva / justifica modalitatea de evaluare şi rezultatele acesteia. În situaţia în care argumentele nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul / reprezentantul său legal se pot adresa directorului unităţii şcolare, care, pentru soluţionarea contestaţiei, va desemna profesori de specialitate, care nu predau la clasa respectivă.

5.Elevii din învaţământul de stat beneficiaza de învatamânt gratuit.

6.Elevii pot beneficia de burse sociale/merit sau de alte forme de sprijin material şi financiar pentru studii, în condiţiile legii. Statul îi sprijină material, cu precădere pe elevii care obţin performanţe, rezultate foarte bune la învăţătură sau la activităţi artistice şi sportive, precum şi pe cei cu situaţie materială precară.

7.În timpul şcolarizarii, elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită. De asemenea, ei au dreptul la bilete cu preţuri reduse, la spectacole, muzee, manifestări cultural-sportive şi la transportul în comun, pe baza carnetului de elev, vizat la zi.

8.Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense, pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică exemplară.

9.Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor. Pentru elevii minori, acest drept se exercită de către părinţii / tutorii legali ai copiilor.

10.Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, precum şi la cele care se desfăşoară în palatele şi în cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor şcolare, în cluburile şi în asociaţiile sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora.

c)Obligaţiile elevilor

Frecvenţa elevilor

1.Frecvenţa elevilor la cursuri este obligatorie;

2.Părintele / tutorele legal al elevilor poate solicita învoirea acestuira, 3 zile pe parcursului unui semestru. Cererile scrise se prezintă personal de către părinte învăţătorului sau dirigintelui. Recuperarea materiei pierdute revine elevului;

3.Nu este permisă învoirea elevilor de la ore, cu excepţia cazurilor de participare la diverse activităţi cu specific şcolar (olimpiade, concursuri, festivaluri, etc). În aceste situaţii învoirea se face de către conducerea unităţii şcolare la solicitarea profesorului care îndrumă elevii respectivi;

4.In cazul îmbolnăvirilor, elevii sunt obligaţi să prezinte adeverinţe medicale în maximum 7 zile de la reluarea activităţii.

Obligaţiile elevilor în şcoală:

5.Indiferent de momentul şi locul unde se află, elevii trebuie să aibă un comportament civilizat, dovedind prin aceasta respect pentru numele şcolii în care învaţă;

6.Se interzice cu desăvârşire folosirea telefoanelor mobile;

7.Este interzis oricărui elev să aducă în şcoală sau în clasă persoane străine, sau să fie aşteptaţi de alte persoane (cu excepţia membrilor familiei) în şcoală sau în curtea şcolii;

8.Este interzisă introducerea sau folosirea în incinta şcolii a sprayurilor lacrimogene-paralizante şi orice alte materiale pirotehnice sau de altă natură care ar putea pune în periocol integritatea fizică a celor din jur;

9.Gustarea se serveşte numai în timpul pauzelor, iar ambalajele resturilor de mâncare se vor arunca în containerele din curte;

10.Nu se intră cu pachete de alimente în grupurile sanitare; se vor aduce la şcoală numai cărţile, rechizitele şi instrumentele necesare lecţiilor din ziua respectivă;

11.Se interzice cu desăvârşire fumatul, consumul de băuturi alcoolice, droguri şi substanţe etnobotanice;

12.Se interzice introducerea în şcoală a materialelor vizuale-auditive, care atentează la bunele moravuri, precum şi a cărţilor de joc;

13.In pauze elevii ies, obligatoriu, în curte, fără a alerga pe coridoare şi pe scări;

14.Se interzice cu desăvârşire părăsirea curţii şcolii în timpul pauzelor;

15.Dacă în timpul pauzelor, vremea este nefavorabilă, elevii vor sta pe coridoare, protejând pereţii acestora şi materialele expuse;

16.Când sună de intrare, elevii se încolonează în curte, pe clase, şi numai la solicitarea învăţătorului sau profesorului de serviciu vor intra în şcoală;

16.Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte învăţătorului/profesorului pentru consemnarea notelor;

17.Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună la sfârşitul anului şcolar;

18.Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică, în echipament specific orei, pentru a le fi atribuite sarcini organizatorice;

19.Este interzis jocul cu mingea în spaţiile şcolare;

20.Se interzice elevilor să intre sau să rămână în şcoală pentru joacă, atunci când nu au activităţi şcolare;

21.Se interzice părăsirea şcolii în timpul orelor de curs sau în pauze. În cazuri excepţionare, elevii au obligaţia să solicite permisiunea profesorului/învăţătorului care predă la ora respectivă învoirea, pe răspundere proprie, dar se va consemna absenţa în catalog. Profesorul diriginte/învăţător va motiva absenţa numai după ce va lua legătura cu familiile elevilor;

22.In situaţii excepţionale, de întârziere sau lipsă a profesorului de la oră, elevii vor rămâne în clasă sub conducerea şefului clasei şi vor desfăşura, în perfectă ordine şi linişte, activităţi de muncă independentă, pentru a nu deranja celelalte clase. Dacă aceasta se întâmplă la ultima oră din orarul şcolar, elevii vor putea pleca acasă, după ce au anunţat conducerea şcolii şi au primit învoirea în acest sens. Dacă o clasă părăseşte şcoala înaintea terminării programului, fără aprobarea conducerii şcolii, toţi elevii clasei primesc absenţă nemotivată la ora la care au lipsit;

23.Este interzis elevilor:

să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elevi, foi matricole;

să deterioreze bunuri din patrimoniul şcolii;

să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale care, prin conţinutul lor, cultivă violenţa şi intoleranţa;

să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;

24.Să introducă în perimetrul şcolii orice tipuri de arme şi instrumente precum: muniţie, petarde, pocnitori etc. care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului şcolii;

25.Să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ;

26.Să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul din învăţământ.

27.Să intre în curtea şcolii cu role, bicilete şi cu animale de companie

28.Să folosească în scoală, în timpul orelor si în perimetrul scolii aparate de înregistrare audio-video fără acceptul conducerii scolii.

Obligaţiile elevilor în timpul orelor de curs:

28.Elevii vor avea pe bancă caietele, carnetul de elev, cartea şi rechizitele necesare pentru ora respectivă;

29.Elevul care răspunde este obligat să prezinte profesorului / învăţătorului caietul de teme şi carnetul de elevi, dacă acesta i le cere, nota acordată va fi trecută în carnet;

30.Toţi elevii clasei vor asculta cu atenţie răspunsurile colegilor şi nu vor face corecturi numai cu permisiunea profesorului / învăţătorului;

31. Elevii care influențează răspunsul colegilor vor fi notaţi cu nota 1. Aceeaşi sancţiune se aplică şi elevilor care copiază la lucrările scrise;

32.Elevii care vor să răspundă la întrebările cadrului didactic sau să corecteze răspunsurile colegilor, vor face acest lucru prin ridicarea mainii;

33.In timpul lecţiilor elevii sunt obligaţi să asculte cu atenţie explicaţiile cadrului didactic, să ia notiţe şi să nu aibă alte preocupări sau manifestări de naturîă să deranjeze buna desfăşurare a lecţiei;

34.Se interzice cu desăvârşire folosirea gumei de mestecat în spațiile de învățămant;

35.Se interzice aruncarea de obiecte pe geamuri, nu se stoarce buretele de la tablă pe parchet;

la sfarșitul activităților scolare băncile vor fi lăsate curate;

36.La sfârşitul orei elevii îşi vor aşeza lucruri în bancă, se vor ridica în picioare pentru a saluta cadrul didactic apoi, cu permisiunea acestuia, se vor încolona pentru a ieşi în pauză. Pe coridoare se vor deplasa pe partea dreaptă;

se interzice tuturor elevilor să se apropie, să manipuleze sau să folosească instalaţiile electrice sau alte aparate şi materiale de laborator, instalaţii de gaz, apă, în absenţa cadrelor didactice.

 Obligaţiile elevilor în timpul recreaţiilor:

37.Pe timp favorabil, elevii vor ieşi obligatoriu în pauze în curtea şcolii;

38.In orice împrejurare pe coridoare elevii vor avea un comportament civilizat;

39.Elevul este obligat să păstreze curăţenia clasei, a curţii, a coridoarelor, a grupurilor sanitare. Este interzis să se scrie pe bănci, uşi, mobilierul şcolii, pereţi;

40.Se interzice, pe timp de iarnă, introducerea zăpezii în incinta şcolii, aruncarea cu bulgări în clădirea şcolii şi agresarea colegilor cu zăpadă;

41.Se interzice folosirea, în joacă, a obiectelor care pot cauze accidente sau a tipurilor de jocuri care pot fi periculoase;

42.Elevii pot aduce mingi la şcoală, doar la solicitarea cadrelor didactice, pentru buna desfăşurare a orelor de educaţie fizică, sau alte activităţi cu caracter sportiv, dar este interzisă folosirea lor în clasă, pe coridoare.

 Ţinuta elevilor:

43.Este obligatoriu ca elevii să aibă o ţinută decentă, curată şi îngrijită. Este interzisă purtarea unor articole vestimentare indecente şi a accesoriilor care nu se pretează mediului şcolar;

44.Băieţilor li se interzice purtarea părului lung, a cerceilor, brăţărilor, inelelor şi pierce-urilor.

este interzis elevilor să folosească însemne şi să poarte îmbrăcăminte neadecvată vârstei şi calităţii de elevi;

45.Imbrăcămintea trebuie să corespundă următoarelor standarde:

46.bluzele vor fi mai lungi de talie, fără decolteu, fără a fi mulate pe corp sau tran

47.încălţămintea va fi fără tocuri înalte;

48.nu se admite vopsirea părului, şuviţe colorate şi se va prinde în codiţe dacă este lung;

nu se vor folosi farduri, oje de unghii, iar acestea vor fi tăiate scurt;

accesorii acceptate: cerceii medii, o singură pereche, un inel, un lănţişor, o brăţară.

49.Cadrele didactice care constată la unul sau mai mulţi elevi o ţinută neconformă cu prevederile ctualului regulament, vor întocmi un referat pe baza căruia dirigintele va înştiinţa părintele elevului şi va lua măsurile disciplinare care se impun.

 

 VII. Conducerea unităţii şcolare:

A.            Conducerea şcolii răspunde în faţa ME şi a Inspectoratului Şcolar, a colectivului de cadre didactice, de organizarea judicioasă a întregii activităţi din instituţie, de organizarea ştiinţifică a procesului de învăţământ, de modul cum sunt realizate planurile şi programele adoptate, de dezvoltarea bazei didactico-materiale şi întreţinerea ei.

                Conducerea şcolii este obligată:

1.să respecte atribuţiile ce-i revin potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar;

2.să organizeze munca colectivului didactic şi a personalului muncitor potrivit legislaţiei în vigoare,

3.să stabilească orarul, activităţile profesionale, cultural-artistice şi sportive extraşcolare;

4.să constituie şi să urmărească activitatea colectivelor de catedră şi a comiilor metodice;

5.să organizeze şi să controleze întregul proces instructiv-educativ;

6.să repartizeze judicios sarcinile permanente pentru fiecare membru al colectivului;

7.să colaboreze în permanenţă cu consiliul reprezentativ al părinţilor, cu ceilalţi factori cu implicaţii în desfăşurarea procesuolui de învăţământ;

8.să asigure elevilor manualele şcolare;

9.să asigure păstrarea şi dezvoltarea bazei didactico-materiale a şcolii;

10.cu ajutorul colectivelor comisiilor metodice şi a catedrlor, urmăreşte parcurgerea integrală a materiei cuprinse în programele şcolare, organizarea şi desfăşurarea etapelor de evaluare sumativă;

11.asigură respectarea normelor igienico-sanitare, PSI, ISU, de circulaţie rutieră.

 B. Drepturile personalului didactic si didactic auxiliar sunt cele prevazute conform art. 266-271 din LEN 1/2011 actualizata 2021.

C.Obligatii-Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic

                Tot personalul este obligat să respecte întocmai ordinea şi disciplina, prevederile legale, dispoziţiile, ordinele ME, ale inspectoratului şcolar şi ale conducerii şcolii.

             Personalul angajat este obligat:

1.            - să respecte atribuţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar, fisa postului, 2021.

2. să se prezinte la muncă punctual, să respecte programul de lucru stabilit prin obligaţiile generale de serviciu.

3.Timpul de lucru pentru întregul personal se stabileşte astfel:

4.pentru personalul didactic conform orarului şi atributiilor stabilite de conducerea scolii ;

pentru ceilalti angajaţi in conformitate cu atribuţiile speciale prezentate de conducerea şcolii la începutul anului şcolar;

5.personalul didactic să semneze în condica de prezenţă (la intrarea la ore), iar personalul auxiliar şi personalul de întreţinere în condica de prezenţă aflată la secretariat.

6.Prezenţa la activitate şi respectarea programului de muncă stabilit este obligatorie. Învoirea de la program se acceptă pe baza cererii scrise şi este aprobată de conducerea şcolii, iar întârzierea sau absenţa de la program se va comunica din timp conducerii,pentru a lua masurile organizatorice ce se impun. Concediile medicale se depun la secretariatul scolii în timp de maximum 3 zile de la reluarea activităţii.

7.            Pentru absenţe nemotivate de la ore sau pentru acţiuni care determină îndepărtarea elevilor de la orele de curs, cadrele didactice vor fi supuse sancţiunii Statutului Personalului Didactic.

8.           Cadrele didactice care nu-si desfăşoară una sau mai multe ore din lipsa întregului colectiv de elevi şi nu au consemnat absenţele în catalog la a elevilor absenţi, li se va reţine din salariu ora / orele astfel neefectuate. Aceste cadre didactice au obligaţia de a rămâne în şcoală pe toata durata programului lor.

9.            Organizarea oricărui tip de manifestare colectivă cu caracter extraşcolar care se va desfăşura prin implicarea de cadre didactice şi elevi va fi adusă la cunoştinţa conducerii şcolii cu cel putin 3 zile inainte de desfăşurarea evenimentului pentru a obţine avizul. În caz contrar, toate responsabilităţile revin persoanelor care au organizat acţiunea respectivă.

10.Întregul colectiv didactic va asigura respectarea orarului zilnic, intrarea şi ieşirea la timp de la ore, păstrarea ordinii şi curăţeniei, organizarea în cele mai bune condiţii a muncii cu elevii. \

11.Cadrele didactice se vor prezenta cu 10 minute înaintea începerii orelor de curs.Vor respecta prevederile art. 51,52,54 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar.

12.Educatorii , invăţătorii şi profesorii de serviciu au urmatoarele sarcini:

vor fi prezenţi în şcoală de la ora 7,30 – 14,00 conform graficului stabilit;

vor supraveghea intrarea şi iesirea la timp de la ore a elevilor;

vor supraveghea serviciul pe şcoala al elevilor;

pe tot timpul pauzelor vor scoate elevii în curte şi îi vor supraveghea;

vor veghea asupra ordinii, curăţeniei şi disciplinei elevilor in sălile de clasă şi în afara lor;

vor răspunde de toată activitatea din şcoală în lipsa directorilor;

vor aduce la cunostinţa direcţiunii școlii abaterile de orice fel săvârşite în timpul cât sunt de serviciu.

 Personalul didactic este obligat:

13.să desfăşoare activităţi de documentare şi studiu individual în vederea perfecţionării profesionale continue;

14.să realizeze integral programa şcolara la toate clasele;

15. cadrele didactice care au program prelungit răspund de securitatea şi integritatea elevilor pe perioada cât se desfăşoară această activitate;

16.să respecte durata orei de curs şi să utilizeze cu eficienţă maximă această perioadă;

17. să asigure caracterul formativ al învăţământului;

18.să amenajeze laboratoare, cabinete, să dezvolte şi gospodărească baza materială a acestora;

19să utilizeze cu eficienţă mijloacele de învăţământ din dotare şi să creeze noi mijloace;

20să -şi aducă în permanenţă contribuţia la modernizarea învăţământului în conţinut şi formă;

21.să realizeze programul suplimentar de pregătire pentru elevii corigenţi, pentru participarea la olimpiadele şcolare şi pentru elevii claselor a VIII-a;

22.să se preocupe în permanenţă de realizarea educaţiei elevilor;

23.să participe la acţiunile de formare continuă în cadrul comisiilor, catedrelor, cercurilor pedagogice și cele organizate de CCD;

24.să supravegheze şi să însoţească elevii la toate activităţile organizate în cadrul şcolii cât şi în afara ei pentru activitati organizate de scoala sau de parteneri;                            

25.să asigure ieşirea elevilor în recreaţie, la sfârşitul orei de curs, şi să vegheze la intrarea acestora în clasă, aceasta să se facă în mod ordonat;

26. să educe elevii în sprijinul păstrării în bune condiţii a bazei materiale din sălile de clasă, laboratoare, cabinete, atelier, teren de sport;

27.să consemneze în catalog prin notarea absenţelor;

28.să verifice zilnic ţinuta elevilor;

29.să ţină legatura permanentă cu familiile elevilor să-i ţină la curent pe părinţi cu întreaga activitate şcolară şi extraşcolară a elevilor;

30.să alcătuiască fişe de observaţie psiho-pedagogică a tuturor elevilor din clasă;

31.să realizeze în termenele fixate de conducerea şcolii toate sarcinile stabilite;

32.să nu se preteze la discuţii neprincipiale, să contribuie la realizarea unui climat de muncă sănătos, 33.să promoveze relaţii colegiale, să nu consume băuturi alcoolice înainte şi în timpul programului şcolar;

34.să nu scoată sub nici un motiv elevii de la ore fără aprobarea conducerii scolii;

35.să asigure transparenţa privind activitatea şcolara, precum şi a instrumentelor şcolare primare;

36.să prelucreze elevilor prevederile regulamentului de ordine interioară, să urmărească respectarea acestor prevederi, să propună sancţionarea elevilor la care se înregistrează abateri;

37.să efectueze serviciul pe şcoală, conform normelor stabilite de conducerea şcolii;

38.sa urmareasca, cel putin o data pe saptamana, site-ul Inspectoratului Scolar judetean Gorj in vederea informarii asupra prevederilor legislative, metodologice si de interes personal( ex. consfatuiri, titularizare, grade didactice, gradatie merit, simpozioane, conferinte etc.)

39.în incinta unităţilor de învăţământ de stat sunt interzise crearea şi funcţionarea oricărei formaţiuni politice, desfăşurarea activităţilor de organizare şi propaganda politică sau a celor de prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele de moralitate;

40.se interzice fumatul în toate spațiile școlare și a bazei sportive

41.se interzice folosirea telefonului mobil în timpul activităților

42.ţinuta şi comportamentul personalului angajat în şcoala trebuie să constituie un model pentru elevi.

43.Diriginţii şi învăţătorii, responsabilii laboratoarelor, cabinetelor, şi sălii de sport, asigură păstrarea în bune condiţii a bunurilor materiale preluate pe subinventare.

44.Cadrele didactice sunt grupate în comisii şi catedre, îndrumate de către responsabilii validati de Consiliul de administraţie.

45.Ele se preocupă de perfecţionarea activităţii didactice şi pedagogice, de amenajarea şi dotarea cabinetelor şi laboratoarelor precum şi organizarea diferitelor activităţi cuprinse în calendarul de acţiuni, anual.

46.Notele acordate elevilor vor fi in raport cu numărul orelor din planul de învăţământ repartizat fiecărui obiect de studiu.

47.Analiza tezelor şi consemnarea notelor în catalog se face cel puţin cu două săptămâni inainte de încheierea semestrului.        

48.Personalul auxiliar va asigura realizarea la cel mai înalt nivel şi operativ, lucrările ce-i aparţin în conformitate cu atribuţiile speciale stabilite prin fişa postului.

50.Personalul de întreţinere şi curăţenie va asigura curăţenia, igiena şi întreţinerea spaţiilor şcolare, a curţii şi a instalaţiilor anexe, a împrejurimilor şcolii, conform fişei postului.

51.Toate persoanele încadrate în munca vor avea o comportare corectă în cadrul relaţiilor de serviciu, promovând întrajutorarea cu toţi membrii colectivu.

53.Inregistrarea prin orice procedee a activităților desfășurate în spațiile școlare este permisă numai cu acordul personalului de conducere, cu excepția celor de la Art.272 alin. (3) ,LEN 1/ 2011. Mediatizarea inregistrarilor fara acordul conducerii scolii, poate constitui abatere disciplinara.

 D) Obligatii-Diriginţii:

1.Profesorul diriginte răspunde de întreaga problematică a colectivului de elevi.

2.Dirigintele are obligaţiile potrivit fisei postului , anexa a CIM:

 E) Sancţiuni disciplinare

1.Încălcarea obligaţiilor de serviciu se consideră abateri disciplinare şi se sancţionează potrivit prevederilor LEN NR 1/2011, ACTUALIZATA 2021 si Codului Muncii Legea 53/2003, actualizata si completata ulterior.

2.Responsabilii comisiilor metodice, responsabilii colectivelor de catedră sunt obligaţi să prevada măsuri în vederea prevenirii abaterilor personalului, iar cânds-au săvârşit abateri pot să propună sancţiuni disciplinare conducerii şcolii.

3.Sancţiunile disciplinare se iau in considerare la stabilirea calificativelor anuale.

4.Se consideră abateri disciplinare :

a)absenţe nemotivate de la activităţ/serviciu, întârzieri;

b)nerespectarea programului zilnic de lucru;

c)încălcarea disciplinei de serviciu cu nesupunerea deciziilor luate in organismele de conducere a scolii-consiliu profesoral, consiliu de administratie, comisii de lucru /metodice ;

d)neîndeplinirea obligaţiilor din Regulamentul de ordine interioară şi din fişa postului cu atribuţiile de serviciu;

e)introducerea in scoala de materiale/ substante interzise legal (droguri, bauturi alcoolice,tutun), distribuirea sau mediatizarea de materiale obscene, cu conotatii sexuale

e)deteriorarea imaginii scolii prin actiuni sau inactiuni care contravin interesului public si al beneficiarilor primari.

 5.Sancţiunile cu caracter disciplinar se stabilesc conform Legii Educatiei Nationale nr.1/2011si Codului Muncii şi ele sunt :

a) observație scrisă;

b) avertisment;

c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare sau pentru obținerea gradelor didactice ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control;

e) destituirea din funcția de conducere, de îndrumare și de control din învățământ;

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Desfacerea contractului de muncă se aplică în cazul unor abateri grave, încălcarea repetată a obligaţiilor de muncă, inclusiv a normelor de comportare în şcoală, alte abateri foarte grave derivate din neindeplinirea prevederilor din Fisa postului.

Decizia de sancţionare se emite de directorul şcolii iar cel sancţionat poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii. Dacă este cazul, sancţiunea se ridică de către emitent.

Sancţiunile disciplinare sunt urmate de diminuarea punctajului anual, pana la 5 puncte.

 F. Consiliul Profesoral

Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi de înstruire practică, cu norma de bază în unitatea de învăţământ respectivă, titular şi suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ este obligat să participe la şedinţele consiliului profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat, absenţele nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare.

Atribuţiile Consiliului Profesoral sunt stabilite in Legea Educatiei Nationale 1/2011,actualiozata

a) gestionează şi asigură calitatea actului didactic; b) stabileşte Codul de etică profesională şi monitorizează aplicarea acestuia;c) validează fişele de autoevaluare ale personalului angajat al unităţii de învăţământ, în baza cărora se stabileşte calificativul anual; d) propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic; e) propune consiliului de administraţie curriculumul la dispoziţia şcolii; f) propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului de "profesorul anului" personalului cu rezultate deosebite la catedră; g) aprobă sancţionarea abaterilor disciplinare ale elevilor; h) propune consiliului de administraţie iniţierea procedurii legale în cazul cadrelor didactice cu performanţe slabe sau pentru încălcări ale eticii profesionale; i) propune consiliului de administraţie programele de formare şi dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice; j) alege cadrele didactice membre ale consiliului de administraţie; k) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie.

G). Consiliul de Administraţie

În unitatea noastra de învățământ de stat consiliul de administrație este organ de conducere și este constituit din 9 membrii,dintre aceștia 4 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți ai consiliului local și 2 reprezentanți ai părinților. Directorul este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din scoala noastra; Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea directorului sau a două treimi dintre membri. Metodologia-cadru de organizare și de funcționare a consiliului de administrație este stabilită prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

 Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii a) adoptă proiectul de buget și avizează execuția bugetară la nivelul unității de învățământ; b) aprobă planul de dezvoltare instituțională elaborat de directorul unității de învățământ; c) aprobă curriculumul la decizia școlii, la propunerea consiliului profesoral; d) stabilește poziția școlii în relațiile cu terți;f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar, precum și schema de personal nedidactic; g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral; h) sancționează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii; i) aprobă comisiile de concurs și validează rezultatul concursurilor; j) aprobă orarul unității de învățământ; k) își asumă răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământ, alături de director; l) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin ordine și metodologii ale ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, respectiv ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. (8) Consiliul de administrație poate emite hotărâri în condițiile în care sunt prezenți minimum jumătate plus unu din totalul membrilor exceptând situațiile prevăzute la art. 93 alin. (1). Hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu votul a 2/3 din membrii prezenți exceptând situațiile prevăzute la art. 93 alin. (1). Hotărârile consiliului de administrație care vizează personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancțiuni și altele asemenea, se iau prin vot secret.Membrii consiliului de administrație care se află în conflict de interese nu participă la vot. (9) Deciziile privind bugetul și patrimoniul unității de învățământ se iau cu majoritatea din totalul membrilor consiliului de administrație.