Școala Gimnazială comuna Smeeni
Smeeni, Buzau

Regulament

EXTRASE DIN REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA


CAPITOLUL II

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE


Art.8. Şcoala Gimnazială Smeeni funcţionează conform Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, în formă de învăţământ zi.

Art.9. Anul şcolar 2015-2016 începe pe data de 1 septembrie 2015 şi se încheie pe data de 31 august 2016 ( cursurile pentru elevi încep pe data de 14 septembrie 2015 şi se încheie pe data de 18 iunie 2016).

Art.10. Activitatea şcolară se desfăşoară de luni până vineri după următorul program :


DENUMIRE UNITATE ȘCOLARĂ

NIVEL ÎNVĂȚĂMÂNT

PROGRAM CURSURI

Școala Gimnazială Smeeni

Primar

08:00 – 13:00

Gimnazial

12:10 – 18:00

GPN Smeeni

Preșcolar

08:00 – 12:00

GPN Sălcioara

Preșcolar

08:00 – 12:00

Școala Primară Sălcioara


08:00 – 13:00

Școala Gimnazială Albești

Preșcolar

08:00 – 12:00

Primar

08:00 – 13:00

Gimnazial

08:30 - 14:00

Școala Primară Călțuna

Primar

08:00 – 13:00

Durata orei de curs este de 45 minute, iar pauza este de 15 minute pentru ciclul primar.

Durata orei de curs este de 50 minute, iar pauza este de 10 minute pentru ciclul gimnazial Smeeni iar la SO8 Albesti durata orei este de 50 min. iar pauzele sunt de 5 min cu exceptia unei pauze mari de 10 min(din motive de transport).

Art.11. Activităţile extracurriculare ( pregătirea suplimentară, cercurile, activităţile cultural artistice, sportive, etc.) se desfăşoară în afara orarului şcolii, la sfârşitul săptămânii cu excepţia unor activităţi de comemorare a unor personalităţi sau de marcare a unor evenimente care se petrec pe plan mondial după un calendar bine stabilit ( Ziua Pământului, Zilele Francofoniei, etc.).

Art.12. În situaţii obiective ( epidemii, calamităţi naturale, etc ) cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată. Suspendarea cursurilor şcolare se poate face la cererea directorului, după consultarea sindicatului şi aprobarea inspectorului şcolar general. Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare.

Art.13. Graficul orar este elaborat de către Comisia pentru elaborarea orarului școlii numită prin decizia directorului la începutul anului școlar. Directorul verifică fiecare versiune de grafic, îl aprobă prin semnătură și aplicarea ștampilei şi stabilește persoana care răspunde de arhivarea acestuia.

1)   Orarul va respecta planurile cadru și planurile de învățământ pentru fiecare formă de învățământ;

2)   La modificarea orarului, noua versiune se va afișa pe site-ul școlii, în sala profesorală și la panoul pentru elevi, cel mai târziu joi în săptămâna anterioară modificării.

Art.14. Programul de lucru al personalului didactic auxiliar și nedidactic

Personalul didactic auxiliar îşi desfăşoară de regulă programul între orele 08:00-16:00, de luni până vineri.


CAPITOLUL III

PERSONALUL DIDACTIC

Art.32. Activitatea cadrelor didactice cuprinde:

a)  activitatea de predare la clasă;

b)  activitatea de pregătire a lecţiilor;

c)   activitatea de perfecţionare metodico-ştiinţifică;

d)  activitatea în cadrul catedrei de specialitate din care face parte;

e)   activitatea ca membru CEAC sau al altor comisii constituite la nivelul școlii;

f)   activitatea de dirigenţie (după caz) ;

g)   activitatea în cadrul comisiei metodice (după caz);

h)  activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii;

i)   activitatea ca profesor de serviciu.

Art.33. Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile:


 1. să apere interesele învăţământului în general şi al şcolii în special în orice împrejurare, în ceea ce spun şi fac;
 2. să contribuie la menţinerea atmosferei de respect reciproc, de consideraţie pentru toate discipinele, de stimă, de colaborare şi sprijin reciproc;
 3. să abordeze munca didactică cu responsabilitate, dovedind o bună pregătire profesională și pedagogică;
 4. să fie punctual la fiecare activitate organizată și mai ales să nu întârzie sub nici un pretext la intrarea la oră;
 5. să utilizeze cu eficiență maximă întreaga oră și numai în scopul predării, și educației;
 6. să nu prelungească ora în detrimentul pauzei;
 7. să fie consecvent în cerințe;
 8. să realizeze o evaluare a cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor elevilor periodic, ritmic şi printr-o varietate de mijloace, folosite cu obiectivitate şi corectitudine, pentru a oferi elevului posibilitatea de afirmare a tuturor laturilor personalităţii acestuia;
 9. să informeze elevii despre modalităţile şi criteriile de evaluare pe care le vor aplica, precum şi asupra rezultatelor evaluării;
 10. să participe la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul activităţii şi cu reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie;
 11. să aibă o ţinută morală demnă în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite elevilor, un vocabular și o vestimentaţie decentă, un comportament demn şi responsabil;
 12. să realizeze orele de pregătire pentru examenele naţionale şi olimpiade precum şi cele de recuperare (dacă este cazul);
 13. să fie preocupat de achiziționarea, pregătirea şi întreținerea în bune condiţii a materialelor didactice, mijloacelor audiovizuale, aparatelor şi instrumentelor de lucru;
 14. să participe la organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare şi a examenelor naţionale;
 15. să participe obligatoriu la toate şedintele şi activităţile Consiliului Profesoral
 16. să îndeplinească sarcinile şi atribuţiile care îi revin în calitate de profesor de serviciu;
 17. să asigure suplinirea orelor colegilor absenţi, conform orarului de suplinire întocmit de direcţiune;
 18. să participe la activităţile comisiei metodice din care face parte, ale Consiliului Clasei, precum şi la activităţile convocate de director;
 19. ca diriginte se va îngriji de respectarea tuturor regulilor de completare a catalogului clasei pe care o conduce, care îl va verifica periodic iar la sfârșitul semestrului I și la sfârșitul anului școlar îl va preda spre verificare directorului;
 20. să completeze zilnic condica de prezenţă;
 21. să respecte cu strictețe regulile de completare a catalogului.


Art.34. Cadrele didactice se prezintă la şcoală cu cel puţin 10 minute înainte de prima oră de curs din orarul propriu.

Art.35. La intrarea în clase, toate cadrele didactice vor lua măsuri pentru desfăşurarea orelor în condiţii corespunzătoare, civilizate de ţinută, ordine şi curăţenie iar la ieșirea de la oră vor supraveghea cu atenție evacuarea sălii în ordine precum și starea de curățenie a acesteia.

Art.36. Accesul în clase, în timpul orelor, a oricărei persoane este permisă numai cu acordul profesorului şi a directorului.

Art.37. În incinta şcolii fumatul este interzis.

Art.38. Cadrele didactice vor respecta următoarele reguli concrete privind disciplina muncii în unitate:

1)   Este interzisă învoirea elevilor din timpul programului de şcoală, indiferent de motivul pentru care solicită învoirea;

2)  Este interzisă scoaterea elevilor de la ore pentru abateri disciplinare;

3)    Cadrele didactice au obligaţia de a înregistra absenţele elevilor la începutul fiecărei ore;

4)    Elevii care sosesc după acest moment vor fi consemnaţi întârziaţi, la sfârşitul orei;

5)  Elevii navetiști sunt înregistrați absenți numai la sfârșitul orei;

6)  Să folosească eficient timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

7)     Să utilizeze spaţiul şi bunurile şcolii numai pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu şi nu pentru lucrări în interes personal;

8)  Profesorii care vor fi surprinși că nu sunt punctuali cu respectarea duratei orei de curs ( întârzie nejustuificat sau ies de la ore înainte de sonerie) în mod repetat, vor fi atenționați verbal iar dacă nu se corectează, după trei atenționări, orele le vor fi anulate în condică, de către directorul şcolii;

9)   Având în vedere că profesorilor le sunt repartizate săli fixe în orar, aceștia vor respecta planificarea orelor conform orarului;

10)   Pe perioada pauzelor elevii nu sunt lăsați în sălile de clasă nesupravegheați, chiar dacă au ore consecutive;

11)    De starea, dotarea și gradul de confort din sălile de curs, răspunde fiecare responsabil de sală. Acesta are obligaţia de a recupera de la colectivele respective contravaluarea daunelor produse. Acolo unde lucrează mai mulți profesori în zile diferite în aceeași sală, vor lua legătura unii cu alții și vor transmite orice neregulă ce o constată de la o zi la alta;

12)      Cadrele didactice vor respecta întocmai regulamentul de completare a catalogului şi răspund pentru corectitudinea înscrisurilor din catalog, motiv pentru care semnează angajamentul de la sfârșitul catalogului, la începutul anului școlar;

13)      Săptămânal profesorul în învăţământul primar sau dirigintele motivează absenţele elevilor pe baza documentelor prezentate de elevi (adeverinţe medicale eliberate de medicul de familie sau de o unitate spitalicească şi în baza unor cereri personale, motivate, ale părinţilor acestora, avizate de conducerea şcolii), prin încercuirea acestora cu cerneală albastră;

14)    La sfârşitul fiecărui semestru, profesorul în învăţământul primar/dirigintele numără absenţele, calculează şi înregistrează în catalog media semestrială (anuală) a elevilor şi precizează situaţia lui şcolară, conform formularului din catalog;

15)     Aprecierea performanţelor elevilor la învăţătură se face cu calificative la învăţământul primar şi cu note de la 1 la 10 la învăţământul gimnazial;

16)   Calificativele şi notele acordate se comunică imediat elevilor, se motivează şi se trec în documentele de înregistrare corespunzătoare, numai de profesorul în învăţământul primar sau profesorul care a efectuat evaluarea;

17)  Rezultatele lucrărilor scrise semestriale (la disciplinele la care acestea se dau) vor fi analizate împreună cu elevii, vor fi păstrate în şcoală până la sfârşitul anului şcolar şi vor putea fi consultate de părinţii elevilor în cazul în care aceştia doresc să le vadă, în prezenţa profesorului care predă disciplina respective;

18)     Este interzisă modificarea de note sau medii. Notele neclare sau eronat consemnate se pot anula prin tăierea cu o linie numai cu cerneală roşie după care se va aplica sigiliul şcolii şi semnătura directorului şcolii. În acelaşi mod se va proceda şi la anularea mediilor înscrise eronat;

19)    Catalogul încheiat cu toate datele completate la zi şi cu procesul verbal completat împreună cu : caietul dirigintelui, raportul de activitate, propuneri de îmbunătăţire a activităţii educative şi statisticile de sfârşit de semestru sau an vor fi predate directorilor la sfârșitul fiecărui semestru.

Art.39. Toate cadrele didactice au obligaţia de a consulta materialele informative puse la dispoziție în cancelarie, de a respecta termenele anunţate de consilierul educativ, responsabilul comisiei metodice, director sau secretariat prin avizier.

Art.40. Toate cadrele didactice vor urmări conţinutul fişei postului şi contractual colectiv de muncă şi vor respecta legislaţia în vigoare.


CAPITOLUL V

ELEVII

Art.64. Are calitatea de elev orice persoană, indiferent de sex, naţionalitate, rasă, apartenenţă politică sau religioasă, care este înscrisă în unitatea de învăţământ, participă la activităţile organizate de aceasta sau reprezintă unitatea de învăţământ în diferite ocazii.

Art.65. Elevii au dreptul şi obligaţia de a cunoaşte şi de a respecta prevederile Regulamentului de ordine interioară şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

Art.66. Elevii se bucură de toate drepturile legale şi nici o activitate din şcoală nu le poate leza demnitatea sau personalitatea.

Drepturile elevilor

Art.67. Drepturile elevilor:

-   elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit;

-   elevii pot beneficia de burse pentru studii în condiţiile prevăzute de lege;

-   elevii pot utiliza gratuit sub îndrumarea profesorilor baza materială a şcolii;

-    elevii din învăţământul de stat pot primi premii şi recompense pentru merite deosebite la activităţile curriculare şi extracurriculare;

-   elevii îşi pot alege forma de învăţământ pe care doresc să o urmeze;

-   elevii au dreptul să participe la activităţile extracurriculare organizate de şcoală sau de cluburile copiilor fără a afecta programul zilnic;

-     elevii au dreptul de a se organiza (la nivelul şcolii se constituie Consiliul Elevilor , format din reprezentanţi ai elevilor din fiecare clasă şi funcţionează pe baza unui regulament propriu).

Transferul elevilor

Art.68. Transferul elevilor

1)  Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta. Transferul se face cu avizul consultativ al Consiliului de Administraţie al unităţii de la care se face transferul şi cu aprobarea C.A. al unităţii la care se face transferul (OMECTS nr. 6152/07.11.2012).

2)   În caz de transfer, şcoala primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a elevului în termen de 5 zile. Şcoala de la care se transferă elevul este obligată să trimită, la şcoala primitoare, situaţia şcolară a celui transferat, în termen de 10 zile. Elevul nu este înscris în catalog până la primirea situaţiei şcolare de către şcoala la care s-a transferat.

Îndatoririle elevilor

Art.69. Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:

-   legile statului;

-   legea învăţământului;

-   regulamentul interior;

-   regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;

-   normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire si stingere a incendiilor;

-   normele de protecţie civilă;

-   normele de protecţie a mediului.

Art.70. Frecvenţa elevilor

a)    Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi participarea la toate activităţile iniţiate de unitatea de învăţământ.

b)    Frecvenţa elevilor la cursuri este obligatorie. Intrarea în şcoală se face cu maxim 10 minute înaintea primei ore.

c)   Nu este permisă învoirea elevilor de la ore cu excepţia cazurilor de participare la diferite activităţi şcolare desfăşurate în timpul programului cu aprobarea ISJ.

d)    Elevii nu au voie să chiulească de la ore şi nu au voie să iniţieze sau să participe la acţiuni colective de chiul.

e)   Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesor.

f)   Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor sau altor cauze obiective sau de forţă majoră, se consideră motivate.

g) Motivarea absenţelor se face pe baza următoarelor acte :

-   adeverinţă eliberată de medicul de familie;

-   adeverinţă eliberată de spitalul în care elevul a fost internat;

-   cerere scrisă a părintelui elevului adresată directorului şi aprobată de acesta în urma consultării cu profesorul în învăţământul primar/dirigintele clasei ( maxim 4 zile / semestru).

h)        Motivarea absenţelor se face de către profesorul în învăţământul primar/diriginte.

i)   Actele pe baza cărora se face motivarea se vor prezenta în decurs de 7 zile de la întoarcerea elevului la cursuri şi vor fi păstrate de diriginte pe tot parcursul anului şcolar

j)    Nerespectarea termenului de 7 zile pentru prezentarea actelor de motivare a absenţelor atrage după sine considerarea acestora ca fiind nemotivate.

k)    Elevii scutiţi de efort fizic sunt obligaţi să fie prezenţi la orele de educaţie  fizică şi să rămână sub supravegherea profesorilor. Elevii scutiţi de efort fizic vor prezenta la şcoală documentul respectiv până la data de 1 octombrie 2015. Orice scutire medicală prezentată după această dată este luată în evidenţă cu data respectivă fără a avea însă efect asupra absenţelor primite anterior. Tot până la 1 octombrie toti elevii apţi de efort fizic vor prezenta adeverinţa de sănătate de la medicul de de familie conform căreia pot participa la orele de educaţie fizică fără riscuri.

Art.71. Comportamentul elevilor

a)     Indiferent de momentul şi locul unde se află, elevii trebuie să aibă un comportament civilizat, corect, dovedind prin aceasta că sunt elevi şi respectă numele şcolii în care învaţă.

b)   Este interzis oricărui elev să aducă în clasă sau în şcoală persoane străine sau să fie aşteptaţi de alte persoane în şcoală sau în curtea şcolii (cu excepţia membrilor familiei).

c)    Elevii nu au voie să aducă în şcoală şi să folosească nici un fel de spray-uri lacrimogene/paralizante şi orice alte materiale pirotehnice sau de altă natură care ar putea pune în pericol integritatea fizică a celor din jur.

d)    Se interzice cu desăvârşire elevilor fumatul, consumul de băuturi alcoolice sau droguri, doze de energizante sau doze de sucuri, gumă de mestecat, seminţe, chipsuri sau îngheţată.

e)    Este interzisă introducerea în şcoală a materialelor vizuale sau auditive care atentează la bunele moravuri.

f)    Elevii nu au voie să introducă în perimetrul şcolii patine cu rotile, biciclete, motorete, pantofi sport cu role, aparate radio sau casetofoane.

g)     Este interzisă utilizarea telefoanelor celulare în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor, în concluzie este interzis a intra în perimetrul şcolii cu telefoane celulare. În cazul în care cadrele didactice constată că un elev deţine un telefon celular în perimetrul şcolii, cadrul didactic va confisca telefonul; telefonul este predat directorului care îl va păstra sigilat până la venirea părinţilor elevului la şcoală.

h)  Se interzice jocul cu mingea şi cu bulgări de zăpadă în curtea şcolii.

i)    După ultima oră, rezidurile din bănci vor fi aruncate în coşul de gunoi. De asemenea, elevii de gimnaziu vor aşeza toate scaunele pe mese.

j)   În perioada martie - noiembrie, elevii de la gimnaziu vor petrece pauza în mod obligatoriu în curtea şcolii, exceptând zilele cu precipitaţii sau vânt puternic. Elevii nu vor părăsi curtea şcolii.

k)   În zilele cu timp nefavorabil, elevii vor rămăne în sălile lor de clasă, fără a avea acces în alte săli de clasă.

l)     Este interzis consumul de băuturi răcoritoare şi alimente în laborator, se interzice introducerea în sălile de curs a băuturilor în pahare de plastic.

m) Elevii vor aştepta profesorul în clasă şi vor intra în laborator doar însoţiţi de acesta.

n)    Se interzice elevilor să posede sau să folosească orice tip de armă şi să se implice în acte de violenţă sau intimidare.

p)   Elevilor le este interzis să-şi însuşească bunuri, obiecte sau bani care nu le aparţin.

q)  Este interzisă folosirea produselor oferite gratuit ca supliment alimentar (lapte, corn, biscuiţi, măr) în alte scopuri decât cel pentru care au fost distribuite.

r)   Elevii nu au voie să mâzgâlească, să scrie, să deseneze cu pix, marker, creion, spray colorat, vopsea etc. mobilierul şcolii, pereţii interiori sau exteriori, lambriul, gardul şcolii, ferestrele sau uşile.

s)     Elevii care produc daune sau deteriorează bunurile din dotarea şcolii au obligaţia să repare sau să înlocuiască obiectele deteriorate sau să achite contravaloarea pagubelor produse. În cazul în care vinovatul nu a fost identificat, răspunderea (şi implicit achitarea pagubei) revine colectivului care a folosit sala sau echipamentul respectiv.

t)   Resturile de alimente consumate în pauză şi hârtiile nefolosite se vor pune în coşurile speciale destinate colectării selective a deşeurilor.

u)     Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev şi să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea notelor

v)   Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în bună stare la sfârşitul anului şcolar.

w)     Este interzisă folosirea în timpul orelor a aparatelor foto, aparatelor de filmat sau telefoanelor fără acordul cadrelor didactice care predau la ora respectivă.

x)  La încheierea cursurilor elevii sunt datori:

 1. Să părăsească în ordine clasa şi clădirea;
 2. Să iasă civilizat din curtea şcolii;
 3. Să evite în drum spre casă manifestările zgomotoase, dezordinea sau cuvintele injurioase;

Art.72. Accesul elevilor în şcoală

a)  Accesul elevilor în şcoală se face numai pe la intrarea elevilor.

b)  Accesul elevilor în şcoală se face numai pe baza carnet de elev.

c)   Intrarea elevilor în şcoală se va face în perfectă ordine sub directa îndrumare a învăţătorului sau profesorului de serviciu.

d)  Circulaţia elevilor pe holuri şi scări se va face în mod civilizat atât la intrare cât şi la ieşire.

e)   La terminarea cursurilor, elevii vor părăsi imediat sala de clasă sub supravegherea învăţătorului sau a profesorului cu care au avut ultima oră de curs şi nu vor staţiona în curtea şcolii fără un motiv bine întemeiat.

Art.73. Elevii au obligaţia de a efectua serviciul pe şcoală conform planificării sub îndrumarea învăţătorului/dirigintelui şi a cadrului didactic de serviciu pe şcoală.

a)     Serviciul pe şcoală va fi efectuat de elevii claselor V-VIII.

b)    Fiecare clasă va avea obligatoriu un caiet în care profesorul ultimei ore de curs va consemna constatările privind starea clasei:

 • golirea coşului de gunoi
 • curăţenia
 • ridicarea scaunelor (pentru clasele de gimnaziu)

c)     Diriginţii au obligaţia de a verifica de două ori pe săptămână starea generală a clasei, precum şi observaţiile din caietul clasei luând măsurile necesare remedierii deficienţelor.

d)    În fiecare zi, la începutul cursurilor, elevii de serviciu au obligaţia de a verifica starea mobilierului scolar. În cazul în care se constată existenţa unor scaune rupte sau bănci murdare, elevii de serviciu trebuie să informeze prompt (în maxim 1 oră) dirigintele şi femeile de serviciu despre această situaţie. În cazul nerespectării acestui termen, responsabilitatea pentru repararea mobilierului şcolar revine clasei respective.

e)     Elevii de serviciu vor şterge tabla după fiecare oră şi vor aerisi clasa.

f)      Diriginţii şi direcţiunea nu răspund de furturile din clasă.

g)     După ultima oră de curs în sala de clasă, elevii de serviciu vor:

-   anunţa profesorul că este ultima oră;

-   aştepta împreună cu acesta ieşirea colegilor;

-   verifica curăţenia clasei, vor consemna eventualele neajunsuri

în caietul clasei;

- prezenta caietul clasei profesorului de la ultima oră de curs la semnat;

- golirea coşul de gunoi şi găleata cu apă.

Art.74. Ţinuta elevilor

a)  Uniforma şcolară este obligatorie

b)    Băieţilor le este interzis să-şi vopsească părul, să poarte cercei sau tricouri fără mâneci. Tunsoarea băieţilor trebuie să fie decentă, pieptănătura la fel.

c)    Fetelor le este interzis să se fardeze strident, să poarte haine transparente, excesiv de scurte şi strâmte, excesiv de decoltate.

d)   Este interzis elevilor să poarte îmbrăcăminte neadecvată vârstei şi calităţii de elev şi să folosească însemne specifice unor grupuri sataniste , etc.

Art.75. Recompensarea elevilor

Pentru rezultate deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară , elevii pot fi recompensaţi după cum urmează :

-      evidenţierea  în  faţa  colegilor  de  clasă,  a  colegilor  de  şcoală  sau  a Consiliului Profesoral;

-     acordarea de premii, diplome şi recompense materiale din fondul şcolii sau din sponsorizări la sfârşitul anului şcolar. La clasele preg.-IV se vor acorda elevilor diplome de merit iar la clasele V-VIII premii şi menţiuni cu condiţia ca la purtare să fie 10.

Art.76. Sancţiunile aplicate elevilor

1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.

2) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt:

a)  Observaţia individuală;

b)     Mustrare în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului elevilor sau consiliului profesoral;

c)   Mustrare scrisă;

d)  Eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile.

3) Toate  sancţiunile  aplicate  elevilor  sunt  comunicate  în  scris  părinţilor, reprezentantului legal.

(a) Observaţia individuală

-   Sancţiunea se aplică de diriginte/învăţător sau director;

-   Sancţiunea nu atrage şi alte măsuri disciplinare.

(b)     Mustrarea în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului elevilor sau consiliului profesoral constă în dojenirea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă de îndreptare, atrăgându-i-se totodată atenţia că, dacă nu-şi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă;

-Sancţiunea se aplică de către diriginte/învăţător sau director; -Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.

(c)       Mustrarea scrisă constă în dojenirea elevului, în scris, la propunerea consiliului clasei sau a directorului, de către diriginte/învăţător şi director şi înmânarea documentului părinţilor/tutorelui legal, personal sub semnatură.

-Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numarul Documentului;

-Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar; -Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.

(d)    Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea consiliului clasei sau a directorului.

-Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.

(e)     Eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3/5 zile constă în înlocuirea activităţii , obişnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate, desfăşurată, de regulă, în cadrul unităţii de învăţământ, în conformitate cu prevederile regulamentului intern şi stabilită, de catre director, la propunerea consiliului clasei.

-Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi, absenţele sunt considerate nemotivate şi se consemnează în catalogul clasei;

-Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul şi data documentului, în raportul consiliului clasei la sfârşitul semestrului sau anului şcolar;

-Această sancţiune nu li se aplică elevilor de la clasele I-IV; -Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.

4) Sancţiunile aplicate elevilor pentru abaterile de la disciplină sunt: a) observaţia individuală;

b) mustrarea în faţa clasei/ consiliului clasei/ consiliului profesoral.

5) Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune dă dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală până la încheierea semestrului/ anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se poate anula. Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea.

6) Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate, pe semestru, din totalul orelor de studiu sau 10 % absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină/ modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.

7)   Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc toate lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.

a) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase.

b) În cazul distrugerii/ deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate, achită contravaloarea acestuia.

8) Pentru faptele prevăzute la alin. (a) şi (b), elevii pot fi sancţionaţi.

9) Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute se adresează, în scris,consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii.

a)   Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul şcolii.

b)  Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă.

CAPITOLUL VII

PĂRINŢII

Art.90. Părinţii / tutorii legali au obligaţia:

1)  să respecte întocmai toate hotărârile Consiliului Profesoral și Consiliului de Administrație;

2) de a ţine permanent legătura cu şcoala prin:

a)    prezenţa la şedinţele cu părinţii, organizate atât la nivelul clasei cât şi la nivelul şcolii;

b)  prezenţa la cel puţin o consultaţie pe lună cu dirigintele/învăţătorul clasei;

c)prezenţa la şcoală în urma solicitării secretariatului, a dirigintelui/învăţătorului şi a directorului.

3) de a semna la timp carnetele de elev precum şi toate comunicările trimise de către şcoală pentru a se putea asigura o eficienţă a acestor comunicări;

4) să trateze cu respect orice persoană cu care intră în contact în incinta sau prin intermediul şcolii;

5) de a însoţi copiii la şcoală numai până la poarta de intrare, accesul părinţilor/curte fiind interzis în timpul cursurilor, cu excepția situațiilor care necesită prezența acestora;

6) Părinţii / tutorii legal instituiţi sau susţinătorul legal, sunt obligaţi, conform legii, să asigure frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu.

Art.91. Comitetul de părinţi al clasei

1) Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an şcolar în Adunarea Generală a părinţilor elevilor clasei, convocată de către învăţător/diriginte, care prezidează şedinţa.

2) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al clasei are loc în primele 30 de zile de la începerea anului şcolar.

3) Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei persoane: preşedinte şi doi membri.

4) Învăţătorul/dirigintele convoacă adunarea generală a părinţilor la începutul şi la sfârşitul fiecărui semestru şi ori de câte ori este necesar.

5) Şedinţele comitetului de părinţi al clasei sunt consemnate în procesul verbal

Art.92. 1) Comitetul de părinţi al clasei ţine legătura cu unitatea de învăţământ prin învăţătorul / dirigintele clasei.

2) Comitetul de părinţi al clasei poate propune în Adunarea Generală dacă se consideră necesar, o sumă prin care părinţii elevilor clasei să contribuie la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a claselor sau a şcolii.

3) Contribuţia prevăzută la alineatul (2) nu este obligatorie şi neachitarea acesteia nu limitează exercitarea drepturilor elevilor.

4) Contribuţia prevăzută la alineatul (2) se colectează şi se administrează numai de către comitetul de părinţi, fără implicarea cadrelor didactice şi a elevilor.

5) Fondurile băneşti ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la initiative acestuia sau ca urmare a propunerii învăţătorilor / diriginţilor sau a directorului însuşite de către comitet.

6) Sponsorizarea clasei sau a şcolii nu atrage după sine drepturi în plus pentru anumiţi elevi.

Art.93.Consiliul Reprezentativ al părinţilor

1) La nivelul şcolii funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor .

Art.94 1) Consiliul Reprezentativ al părinţilor este constituit din preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase.

2) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează un organism de conducere, format din: preşedinte, vicepreşedinte, casier şi doi membri.

3) Consiliul Reprezentativ al părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul regulament de ordine interioară.

Art.95.1) Comitetele de părinţi ale claselor /Consiliul Reprezentativ al părinţilor pot atrage resurse financiare extrabugetare (donaţii, sponsorizări, etc) venite din partea unor persoane fizice sau juridice, în următoarele scopuri:

a) Modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ;

b) Sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;

c) Acordarea de premii şi burse elevilor;

d) Acordarea de sprijin financiar sau material copiilor din familiile defavorizate;

e) Alte activităţi destinate bunului mers al şcolii.

2) Colectarea şi administrarea sumelor prevăzute la alineatul (1) se face numai de către Consiliul reprezentativ al elevilor;

3) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri;

4) Fondurile colectate în condiţiile alineatului 1 se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor părinţilor, din proprie iniţiativă sau în urma consultării Consiliului de Administraţie al şcolii.

5) Consiliul reprezentativ al părinţilor /Asociaţia de părinţi are următoarele atribuţii:

a) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau de integrare socială a absolvenţilor;

b) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă a absolvenţilor;

c) propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii;

d) identifică surse de finanţare extrabugetară şi propune Consiliului de administraţie al unităţii, la nivelul căreia se constituie, modul de folosire a acestora;

e) sprijină parteneriatele educaţionale dintre unităţile de învăţământ şi instituţiile cu rol educativ în plan local;

f) susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a abandonului şcolar;

g) se preocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în plan local, de dezvoltare a multiculturalităţii şi a dialogului cultural;

h) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale;

i) susţine conducerea unităţii şcolare în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, pe teme educaţionale;

j) conlucrează cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire;

k) sprijină conducerea unităţii de invăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale.

Aprobat în data de 24.09.2015 în Consiliul Profesoral şi în data de 24.09.2015 în cadrul Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Smeeni.