Scoala Gimnaziala Vinatori
Vanatori, Vrancea

Regulament

Şcoala îşi desfăşoară activitatea potrivit ROFUIP şi a Regulamentului de Ordine Interioară,  aprobat în Consiliul Profesoral la data de 12.10.2011.

Ministerul Educaţiei Nationale

Inspectoratul Şcolar Vrancea

Şcoala Gimnaziala Vînători

Tel. 0237/262312, E-mail: scoalavinatori@yahoo.com

 

Aprobat în şedinţa Consiliului profesoral din data ….……………

REGULAMENT INTERN

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Prezentul regulament conține prevederi privind organizarea si funcționarea școlilor de pe raza comunei Vînători, a colectivelor de elevi din aceste unități si este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011, Legea educației naționale, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Regulamentul de ordine interioara a fost stabilit în comun acord cu:

- Consiliul Profesoral;

- Comitetul Reprezentativ al părinților;

- Consiliul elevilor.

Art. 2 -  Regulamentul de ordine interioara intră în vigoare din data de 12.09.2011, fapt ce-i conferă un caracter obligatoriu pentru cadrele didactice, personal auxiliar, părinți și elevi. Atât elevii cât si părinții vor lua la cunoștință, sub semnătură proprie, despre obligativitatea respectării normelor cuprinse în regulament (necunoașterea conținutului nu poate fi invocată drept scuză nici de către elev, nici de către părinte) si respectiv încheierea ACORDULUI DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAȚIE, conform ROFUIP.

Art. 3 -  Acest regulament se aplică în incinta școlii si în spațiile anexe (curtea, aleile de acces) si poate fi completat atunci când este necesar.

PROGRAMUL ŞI ORARUL ŞCOLII

 

Art.4 – Programul cadrelor didactice se desfășoară în intervalul 8,00 – 18,30, în funcție de orar și excepțional mai târziu, în cazul unor activități extrașcolare, ședințe cu părinții, consilii profesorale.

Art. 5– Programul compartimentului de secretariat se desfășoară în intervalul 8,00 – 16,00 cu posibilitatea de modificare în funcție de nevoile școlii sau ale părinților.

Art. 6– Programul compartimentului administrativ se desfășoară în intervalul 6,00 – 20,00, cu posibilitatea de modificare în funcție de nevoile școlii. În perioada de iarnă fochistul va începe programul la ora 5,00.

Art. 7 - Programul bibliotecii se va desfășura în intervalul 8,00 – 16,00

Art. 8 -  Activitatea școlară începe în fiecare zi (luni – vineri) după cum urmează:

-         Grupele de preșcolari între orele: 8,00 – 13,00

-         Clasele primare între orele: 8,00 – 12,15

-         Clasele gimnaziale între orele: 12,30 – 18,20.

Art. 9 -  Durata orei de curs la clasele primare este de 45 min cu primele 2 pauze de 10 min, ultimele 2 pauze de 5 min, la clasele gimnaziale 50 de minute cu pauza de 10 min. pentru a se putea realiza transportul elevilor din satele arondate școlii.

În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata pauzelor pot fi modificate cu acordul I.S.J., la propunerea bine fundamentată a Consiliului de administraţie al şcolii.

Ordinea si disciplina în scoală se asigură de conducerea școlii, profesorul de serviciu si personalul didactic aflat în scoală cu sprijinul elevilor de serviciu.

Art. 10 -  Zilnic va exista 1 elev de serviciu după amiază. Planificarea serviciului pe scoală a cadrelor didactice și a elevilor este efectuată de comisia de orar, iar profesorii diriginți si profesorii de serviciu răspund de corectitudinea si modul de îndeplinire a sarcinilor.

Art.11 - În ziua în care se desfășoară consiliul profesoral, ora de curs va fi de 40 min şi pauza de 5 min, astfel încât ședința să înceapă la 12,00.

Art.12 - Cadrele didactice din învățământul preșcolar vor reactualiza recensământul copiilor cu vârste cuprinse între 0-3 ani în fiecare an școlar și vor preda situația la secretariatul școlii.

Art.13 - În incinta şcolii sunt interzise:

a) desfășurarea activităților cu caracter politic;

b) comportamente imorale si ilegale, cum ar fi: tâlhăria, violul, prostituția, proxenetismul, pornografia, jocurile de noroc, agresiunile fizice si psihice, traficul cu substanțe interzise, discriminarea rasială, etnică, culturală,

c) orice formă de activitate care încalcă normele convieţuirii sociale, pun în pericol sănătatea fizică şi psihică a elevilor, personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;

d) introducerea în scoală a oricărui tip de armă - letală sau neletală.

e) ţinuta ostentativa şi provocatoare

f) violenţa, agresiunea fizică şi verbală

 

CAPITOLUL  II

ORGANIZAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Art. 14 - Reţeaua unităţilor de învăţământ de stat de pe raza comunei Vînători cuprinde patru şcoli: Şcoala cu clasele I-VIII Vînători - unitate cu personalitate juridică, Şcoala cu clasele I-VIII Mirceşti, Şcoala cu clasele I-IV Răduleşti şi Şcoala cu clasele I-IV Balta Raţei - structuri şi 6 grădiniţe cu program normal, amplasate în incinta fiecărei şcoli şi în satele Petreşti şi Jorăşti.

Art. 15 – În unităţile de învăţământ, cursurile se desfăşoară într-un singur schimb, excepţie făcând Şcoala cu clasele I-VIII Vînători şi Şcoala cu clasele I- VIII Mirceşti , unde cursurile se desfăşoară în două schimburi, între 8-12,20 şi 12,30-18,20.

SECURITATEA INSTITUŢIEI ŞI SERVICIUL PE ŞCOALĂ

Art.16 - Securitatea școlii este asigurată de către elevul de serviciu pe școală împreună cu profesorul de serviciu în intervalul 8,00 – 18,30, de către personalul administrativ de întreținere în intervalul 6,00 – 20, 00.

Art.17 - Accesul în școală va fi permis numai în timpul pauzelor dintre ore, la serviciul secretariat este permis între orele 8,00-16,00.

Condițiile de acces în școală sunt următoarele: - intrarea prin spatele școlii pentru elevi, intrarea prin fața școlii pentru cadre didactice, părinți și vizitatori.

Art.18 - Elevii au obligația să poarte însemnul școlii (ecuson), cadrele didactice – legitimația, iar vizitatorii vor prezenta BI/CI. Persoanele străine au acces limitat în școală, fiind obligate să aștepte în holul de la intrare unde se află elevul de serviciu.

Se va ține permanent legătura cu poliția locală.

Art.19 - Serviciul pe școală are caracter obligatoriu pentru toate cadrele didactice și pentru elevii claselor V-VIII care sunt desemnați de către diriginți să îndeplinească această responsabilitate. Serviciul pe școală al elevilor va fi asigurat zilnic de un elev care va sta la intrarea principală. Supravegherea elevilor la intrarea și ieșirea din școală va fi asigurată de către profesorul de serviciu, conform graficului de serviciu zilnic pe școală. Supravegherea elevilor în timpul pauzelor va fi asigurată de către învăţătorul/profesorul de serviciu, conform graficului de serviciu zilnic pe școală.

Art.20 - Elevul de serviciu pe școală are următoarele atribuții:

-         Se prezintă la școală cu 15 minute înaintea începerii cursurilor luând legătura cu profesorul de serviciu pe școală.

-         Verifică împreună cu profesorul de serviciu integritatea bunurilor din dotarea școlii

-         Distribuie cretă elevilor de serviciu pe clase, la solicitarea acestora;

-         Asigură realizarea regimului zilnic de școală sunând la timp;

-         Împreună cu profesorul de serviciu asigură ordinea și disciplina pe durata pauzelor;

-         Legitimează și înregistrează persoanele străine care intră în școală

-         Anunță eventualele distrugeri sau degradări de materiale la nivelul claselor sau din incinta școlii;

Art.21 - Sarcinile profesorului de serviciu:

-         Se prezintă la școală cu 15 minute înaintea începerii cursurilor și își încheie misiunea după finalizarea tuturor activităților din programul zilei respective;

-         Să cunoască toate activitățile planificate pentru ziua respectivă;

-         Activitatea și-o desfășoară în mijlocul elevilor în pauze, înainte și după ore;

-         Asigură în limita posibilităților suplinirea cadrelor care absentează;

-         Informează conducerea școlii despre situațiile care apar;

-         Previne fuga elevilor de la ore și interzice intrarea în școală a persoanelor ce pot avea asupra elevilor influențe nocive.

-         Anunță neregulile constatate învățătorilor și diriginților, eventualele distrugeri sau degradări de materiale

-         În absența conducerii școlii ia măsurile ce se impun pentru a soluționa aspectele solicitate prin notele telefonice sau alte mijloace de comunicare.

Securitatea zilnică a cataloagelor va fi asigurată de către învăţătorul/profesorul de serviciu, conform graficului de serviciu pe școală.

Art.22 - Neefectuarea serviciului pe școală sau nerespectarea atribuțiilor prevăzute atrage o serie de sancțiuni.

(1) Sancțiuni aplicate cadrelor didactice, personalului auxiliar implicat în asigurarea securității școlii, care nu efectuează sau nu respectă atribuțiile privind serviciul pe școală sunt: atenționare verbală, atenționare scrisă, punerea în discuție în cadrul Comisiei de disciplină, diminuarea calificativului anual.

(2) Sancțiuni aplicate elevilor care nu efectuează sau nu îndeplinesc atribuțiile privind serviciul pe școală: mustrare verbală, mustrare în fața Consiliului clasei, mustrare scrisă însoțită de scăderea notei la purtare.

CAPITOLUL III

 

MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

CONDUCEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

DIRECTORUL

Art. 23 - Directorul unităţii de învăţământ preuniversitar încheie contract de management, conform modelului cadru stabilit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, cu primarul localităţii în a cărei rază teritorială se află unitatea de învăţământ

Art. 24 – (1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de administraţie, precum şi cu alte reglementări legale.

(2) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deține, conform legii, funcţiile de președinte sau vicepreședinte al unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.

Directorul reprezintă unitatea de învăţământ în relaţii cu terţe persoane fizice sau juridice.

(3) Directorul are drept de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal salariat al unităţii de învăţământ.

(4) Vizitarea unităţilor de învăţământ de pe raza comunei şi asistarea la orele de curs şi la alte activităţi, efectuate de persoanele din afara unităţii de învăţământ, se fac numai cu aprobarea directorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Excepţie fac reprezentanţii instituţiilor cu drept de control asupra unităţii şcolare.

(5) Directorul este președintele Consiliului profesoral, în faţa căruia prezintă rapoarte semestriale şi anuale.

(6) Directorul coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare a şcolii şi este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ.

(7) Directorul, în baza propunerilor primite, numeşte şefii catedrelor şi ai comisiilor metodice, comisia pentru curriculum, comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii, numeşte echipa de întocmire a orarului, stabileşte atribuţiile consilierului educativ, precum şi responsabilităţile membrilor Consiliului de administraţie, vizează fişele posturilor pentru personalul din subordine, controlează, cu sprijinul şefilor de catedră, calitatea procesului instructiv-educativ.

Art. 25 - Consilierul educativ îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului şi răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din unitatea de învăţământ şi preia toate atribuţiile directorului în lipsa acestuia.

 

PERSONALUL DIDACTIC

Art. 26 - Personalul didactic manifestă respect față de conducerea școlii, colegi, elevi și părinți;

Personalul didactic este interesat de formarea sa continuă;

Personalul didactic este obligat să prezinte la începutul anului școlar analizele medicale solicitate;

Fiecare cadru didactic are obligația să cunoască regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar și regulamentul de ordine Interioară a Școlii Vînători;

Personalul didactic are obligația de a efectua serviciul pe școală în conformitate cu prezentul regulament;

Cadrele didactice au obligația de a-și îndeplini toate atribuțiile care le revin conform fișei postului pentru anul școlar 2011-2012.

Art. 27 - Diriginții și învățătorii vor colabora cu părinții si vor atrage fonduri extrabugetare pentru dotarea clasei și a școlii.

Strângerea de fonduri se va face la propunerea părinţilor sau a învăţătorului/dirigintelui , dar doar cu acordul părinţilor.

Fondurile strânse se vor cheltui exclusiv pentru materiale necesare clasei şi şcolii, la propunerea comitetului de părinţi sau a profesorului şi se vor justifica cu bonuri, chitanţe sau facturi.

Învăţătorul/dirigintele poate opera cu fondul clasei dacă reprezentanţii comitetului de părinţi consideră că aceasta este varianta optimă de alegere şi achiziţionare a anumitor materiale didactice a căror utilitate şi calitate poate fi evaluată doar de către cadrul didactic.

Art. 28 - Se interzice cadrelor didactice să scoată elevii din clasă în timpul orei pentru acte de indisciplină.

Cadrelor didactice li se interzice să se adreseze elevilor cu etichetări nepotrivite, jignitoare, vor avea o ținută morală în concordanță cu valorile educaționale pe care le transmit elevilor.

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Art. 29 - Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor legale, a Metodologiei de organizare şi de funcţionare a consiliului de administraţie, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar 2011.

Art. 30 - Atribuțiile consiliului de administraţie sunt în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu prevederile Metodologiei de organizare şi de funcţionare a consiliului de administraţie și cu prevederile prezentul regulament.

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a)     aprobă planul de dezvoltare instituțională elaborat de directorul unității de învățământ; aprobă planul managerial al directorului unității de învățământ ;

b)    validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învățământ şi promovează măsuri ameliorative, conform normelor legale în vigoare;

c)     avizează proiectul planului de școlarizare;

d)    aprobă procedurile elaborate, conform Sistemului de Control Managerial Intern;

e)     aprobă transferurile școlare ale elevilor cu acordul ambelor unităţi şcolare şi cu prezentarea unui motiv întemeiat;

f)      aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare;

g)     adoptă proiectul de buget și avizează execuția bugetară la nivelul unității de învățământ ;

h)     adoptă proiectul de venituri și cheltuieli din surse extrabugetare și avizează execuția bugetară la nivelul unității de învățământ ;

i)       aprobă regulamentul intern al unităţii de învăţământ, după ce a fost dezbătut în consiliul profesoral;

j)      stabilește poziția școlii în relații cu terți;

k)    stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor pe domenii de activitate din unitatea de învăţământ;

l)       aprobă orarul instituției de învățământ;

m)   controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, solicitând rapoarte sintetice din partea şefilor de catedre/comisii metodice;

n)     aprobă curriculumul la decizia școlii la propunerea consiliului profesoral;

  • o)    aprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar precum și schema de personal nedidactic;

p)    elaborează, prin consultare cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice unităţii de învăţământ stabileşte perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise ale tuturor salariaţilor unităţii de învățământ preuniversitar;

q)     aprobă comisiile de concurs și validează rezultatul concursurilor; acordă calificativele anuale pentru întreg personalul salariat; aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice la propunerea consiliului profesoral; acordă titlul de “profesorul anului, pe unitatea de învățământ preuniversitar, personalului cu rezultate deosebite la catedră, la propunerea consiliului profesoral;

r)      sancționează abaterile disciplinare etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;

s)     își asumă răspunderea public;

t)      îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

ORGANISME FUNCŢIONALE ŞI RESPONSABILITĂŢI LA NIVELUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

CONSILIUL PROFESORAL

 

Art. 31 - (1) Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului de predare, titulari şi suplinitori şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ.

(2) Consiliul profesoral se întruneşte la începutul  şi sfârşitul fiecărui semestru, sau când directorul consideră necesar, sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului didactic.

(3) Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie, absenţa nemotivată constituind abatere disciplinară.

(4) La sfârşitul consiliului profesoral, toţi membri şi invitaţii după caz, au obligaţia de a semna procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Nesemnarea proceselor-verbale ale consiliului profesoral se consideră abatere disciplinară.

Atribuțiile consiliului profesoral sunt în conformitate cu prevederile legale, precum şi alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

CONSILIERUL EDUCATIV

Art. 32 - (1) Consilierul educativ, numit şi coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extrașcolare, este cadru didactic titular, numit directorul unităţii, pe baza hotărârii consiliului de administraţie, la propunerea consiliului profesoral.

(2) Consilierul educativ își desfășoară activitatea pe baza prevederilor legale ale programelor și ale ghidului metodologic „Consiliere și orientare”, ale Strategiei Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului privind educația formală și nonformală și a Strategiei Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, privind reducerea fenomenului de violență în mediul școlar.

(3)  Consilierul educativ coordonează activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţile extraşcolare şi extracurriculare la nivelul unităţii în colaborare cu șeful comisiei diriginților și cei ai comisiei de învățământ primar, cu comitetul de părinți pe școală.

 

CONSILIUL CLASEI

Art. 33 – (1) Consiliul clasei funcţionează în învăţământul primar, gimnazial, este constituit din totalitatea personalului didactic de predare care predă la clasa respectivă. În consiliul clasei intră și reprezentanți ai elevilor și reprezentanți ai părinților cu statut de observatori.

(2) Preşedintele consiliului clasei este profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru învățământul gimnazial.

(3)  Hotărârile adoptate în ședințele consiliului clasei se înregistrează în registrul de procese verbale ale consiliului clasei.

Art. 34 - Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase având următoarele obiective:

a)    armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor şi așteptările părinţilor;

b)   evaluarea corectă a progresului şcolar şi comportamental al elevilor;

c)    stabilirea modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învăţare şi aplicarea acestora;

d)   organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare.

Art. 35 - Consiliul clasei are următoarele atribuţii:

a)    analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;

b)   stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de

comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;

c)    propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei;

d)   propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;

e)    participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului

pentru învăţământul primar/profesorului diriginte pentru învățământul gimnazial,  sau a cel puţin

1/3 dintre părinţii elevilor clasei;

f)     propune profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte pentru învățământul

gimnazial, directorului sau consiliului profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare prevăzute

pentru elevi în conformitate cu legislaţia în vigoare;

g)     decide, după caz, încheierea situaţiei şcolare a elevilor care absentează motivat, din cauza unor

probleme grave de sănătate, menţionate ca atare în documente medicale, sau din alte cauze, pe

care consiliul clasei le apreciază ca fiind justificate.

Art. 36 - (1) Deciziile consiliului clasei se iau prin majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi.

(2)     Mediile la purtare se decid cu majoritatea simplă a voturilor tuturor membrilor consiliului

clasei.

(3)     La toate întrunirile consiliului clasei se întocmesc procese-verbale, care se păstrează în arhiva

unităţii de învăţământ preuniversitar.

(4)     Registrul de procese verbale al consiliului clasei este însoțit în mod obligatoriu, de dosarul care conține anexele proceselor verbale.

PROFESORUL DIRIGINTE

 

Art. 37 – (1) Profesorii diriginţi sunt numiţi de către directorul unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice care predau la clasa respectivă, în urma consultării membrilor consiliului de administrație, având în vedere principiul continuităţii.

(2) Profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru învăţământul gimnazial,

desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează. Activităţile cuprind:

a)    teme pe baza programelor şcolare pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare” în vigoare şi în concordanţă cu specificul vârstei şi cu interesele sau solicitările elevilor;

b)   teme privind educaţia sanitară, rutieră, educaţie civică, educaţia şi pregătirea antiinfracţională a elevilor, protecţia civilă, educaţia antiseismică, antidrog, împotriva traficului de persoane etc., în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale, precum şi în baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în colaborare cu alte ministere, instituţii şi organizaţii.

c)    Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă şi eficientă cu părinţii, dirigintele

realizează activităţi de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi.

(3) Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează, sunt desfăşurate de diriginte, în funcţie de prevederile planurilor-cadru, astfel:

a)                  în cadrul orei de orientare şi consiliere, dacă aceasta este prevăzută în planul-cadru;

b)                 în afara orelor de curs, în situaţia în care în planul-cadru nu este prevăzută ora de consiliere şi orientare. În această situaţie, dirigintele stabileşte un interval orar pentru desfăşurarea activităţilor de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională, într-un spaţiu prestabilit şi destinat acestei activităţi, cu aprobarea conducerii unităţii .  Planificarea orei destinate acestor activităţi se realizează cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezenţă a cadrelor didactice.

COMISIILE DIN UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNR PREUNIVERSITAR

CATEDRELE COMISIILOR METODICE

 

Art. 38 - La nivelul comunei Vînători, comisiile metodice se constituie pe comună la învăţământul primar şi preşcolar pe ciclu de învăţământ, la învăţământul gimnazial pe arii curriculare.

2) Atribuţiile comisiilor metodice sunt următoarele:

Elaborează propuneri pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ, elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale, consiliază cadrele didactice în procesul proiectării şi planificării materiei, elaborează instrumente de evaluare şi notare, organizează activităţi de pregătire specială pentru concursurile şcolare, organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare, elaborează informări semestriale asupra activităţii comisiei, implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice.

3) Şedinţele comisiei metodice se ţin lunar, după o tematică stabilită, sau ori de câte ori directorul sau membri comisiei consideră necesar.

Art. 39 – comisiile metodice de pe raza comunei Vînători sunt următoarele:

-         Comisia metodica a educatoarelor

-         Comisia metodica a învăţătorilor

-         Comisia metodica a diriginţilor

-         Comisia metodica „Matematică şi ştiinţe”

-         Comisia metodica „Om şi societate”

 

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR

Art. 40 - La nivelul fiecărei unităţi şcolare din România se înfiinţează Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar.

Art. 41 - Atribuţiile Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar sunt următoarele:

(a)    gestionează sistemul de comunicare între şcoală, autorităţi şi familie pentru identificarea, monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă/infracţiunilor, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali;

(b)   sesizează conducerea şcolii şi comisia judeţeană pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar în legătură cu fenomenele şi actele de violenţă constatate;

(c)    analizează cauzele fenomenelor şi actelor de violenţă constatate;

Activitatea Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar se desfăşoară după un regulament propriu, discutat şi aprobat în consiliul de administraţie.

COMISIA DE DISCIPLINĂ

Art. 42 - (1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar din România se înfiinţează comisia de disciplină pentru elevi.

(2) Comisia de disciplină pentru elevi va fi formată din reprezentanţi ai corpului profesoral, ai elevilor, ai părinţilor din unitatea de învăţământ .

Art. 43 - Atribuţiile comisiei de disciplină pentru elevi sunt următoarele:

(a)               cercetează presupusele abateri disciplinare săvârşite de elevi faţă de prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern al unităţii şcolare şi întocmeşte un raport pe care îl prezintă în consiliul clasei şi în consiliul profesoral;

(b)               propune, după caz, consiliului profesoral sau consiliului de administraţie sancţionarea elevilor care au săvârşit abateri disciplinare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi cu regulamentul intern;

(c)               propune, atunci când consideră că este necesar, consilierea psihopedagogică a elevului care a săvârşit abateri;

(d)               verifică aplicarea măsurilor disciplinare de către profesorii pentru învăţământul primar/ profesorii diriginţi.

COMISIA PENTRU PREVENIREA DISCRIMINĂRII

 

Art. 44 - La nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar se constituie şi funcţionează comisia pentru combaterea discriminării.

Comisia are drept scop promovarea, în cadrul unităţii de învăţământ, a principiilor şcolii incluzive. Şcoala incluzivă este o şcoală prietenoasă şi democratică, care valorifică diversitatea culturală, o şcoală în care toţi copiii sunt respectaţi şi integraţi fără discriminare şi excludere generate de originea etnică, deficienţe fizice sau mentale, origine culturală sau socio-economică, limbă maternă. Prevenirea şi eliminarea fenomenului de segregare şcolară, care reprezintă o formă gravă de discriminare, constituie o condiţie imperativă pentru implementarea principiilor şcolii incluzive.

 

Art. 45 - Alte comisii de lucru permanente din Şcoala cu clasele I-VIII Vînători

-         Comisia pentru curriculum

-         Comisia tehnica de prevenire şi stingere a incendiilor

-         Comisia pentru asigurarea calităţii în învăţământ

-         Comisia de perfecţionare metodică şi cercetare

-         Comisia de activităţi extraşcolare

-         Comisia pentru asigurarea şi păstrarea manualelor şcolare

-         Comisia de organizare şi coordonare a testelor naţionale

-         Comisia de coordonare şi organizare a examenelor de corigenţă

-         Comisia de înscriere privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal

-         Comisia pentru cunoaşterea şi aplicarea corectă a legislaţiei de control a documentelor şcolare.

-         Comisia de şcolarizare, frecventă (monitorizarea absenţelor), notare ritmică

-         Comisia de inventariere anuală a patrimoniului

-         Comisia de salarizare, acordare a burselor si ajutoarelor ocazionale

CAPITOLUL IV

BENEFICIARII PRIMARI AI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR

ELEVI – DREPTURILE ELEVILOR

 

Art. 46 - Elevii scolii se bucură de toate drepturile constituţionale si de cele prevăzute în Regulamentul de Organizare si Funcţionare a unităţilor de Învăţământ preuniversitar ( ROFUIP ).

Elevul/părintele are dreptul de a contesta modalitatea de evaluare si rezultatele evaluării conform prevederilor ROFUIP.

Art. 47 - Elevii au dreptul să participe la activităţi extracurriculare organizate în afara şcolii sub îndrumarea dirigintelui si aprobarea directorului, sa folosească întreaga bază didactică a scolii;

Art. 48 - În conformitate cu Legea Educaţiei, elevii care obţin rezultate remarcabile la învăţătură pot primi următoarele recompense:

a) evidenţierea făcută de diriginte în fata clasei sau de director în fata scolii si a Consiliului Profesoral;

b) acordarea de premii, diplome etc ;

e) acordarea premiilor se face după cum urmează:

f) Premiul de onoare al scolii pentru elevul care are CV-ul cel mai impresionant;

g) Premiul special pentru cea mai bună frecventă;

i) Premii speciale privind obţinerea de performante la olimpiade, pentru rezultate remarcabile obţinute în activitatea cercurilor ştiinţifice sau cultural sportive,

Acordarea premiilor se face din fondul scolii (din fondul comitetului de părinţi) sau cu ajutorul sponsorilor.

Art. 49 - Elevii au dreptul să organizeze reuniuni, activităţi sportive si tematice, sub directa coordonare si îndrumare a dirigintelui, numai cu aprobarea directorului, la cererea grupului de iniţiativă.

Aprobarea desfăşurării acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii privind

asigurarea securităţii persoanelor si a bunurilor de către organizatori.

Organizarea si desfăşurarea acestor activităţi educative presupune respectarea tuturor normelor de prevenire a accidentelor, norme PCI si PM.

 

 

 

 

OBIGAŢIILE ELEVILOR

Art. 50 -  Elevii sunt datori să cunoască si să respecte : legile ţării, regulamentul de ordine interioară, normele de protecţie civilă si a mediului, reguli privitoare la apărarea sănătăţii publice si personale, tehnica securităţii muncii, de prevenire si stingere a incendiilor, reguli de circulaţie rutieră, deoarece necunoaşterea legilor nu poate fi invocată de nimeni în apărarea sa.

Art. 51 - Elevii au obligaţia de a se comporta civilizat în scoală si în societate, făcând dovada respectului fată de cei din jur, prin atitudine, gestică, limbaj decent, fără manifestări violente sau scandaloase.

Art. 52 -  Elevii au obligaţia să frecventeze cursurile şi să participe, în măsura posibilităţilor la acţiunile stabilite de şcoală. Elevii care nu se află în clasă la intrarea cadrului didactic sunt consideraţi absenţi la ora respectivă. În cazuri bine motivate, elevii care întârzie pot cere permisiunea profesorului să asiste la oră.

Părăsirea spaţiilor de învăţământ în timpul orelor se face numai cu aprobarea cadrului didactic.

Art. 53 - Motivarea absentelor în cazul îmbolnăvirilor se efectuează pe baza următoarelor acte:

-   adeverinţă eliberată de medicul familiei ;

-   certificat medical eliberat de unitatea spitalicească, în cazul în care elevul a fost internat;

-   cererea părinţilor, pentru situaţii familiale deosebite, fără a depăşi 5 zile pe semestru;

-  pentru elevii participanţi la olimpiadele şcolare sau pentru sportivi, directorul poate aproba motivarea absenţelor, cu condiţia recuperării materiei, în vederea încheierii situaţiei şcolare. Motivarea absentelor se face de către diriginte, în prezenta sau după consultarea părinţilor (susţinători legali) în termen de cel mult 7 zile. Nerespectarea termenului de 7 zile atrage, de regulă, declararea absenţelor nemotivate.

Art. 54 - Elevii sunt obligaţi să păstreze baza materială si didactică a scolii. Pagubele materiale produse în sălile de clasa, laboratoare, cabinete, holuri, grupuri sanitare, săli de sport, vor fi suportate de vinovaţi. În cazul în care vinovaţii nu se cunosc, iar colegii nu vor să-i deconspire, răspunderea revine, în mod solidar, tuturor elevilor prezenţi în acel loc, la momentul respectiv.

Art. 55 - Elevii au obligaţia să aibă o ţinută vestimentară decentă si adecvată vârstei, sexului si statutului social de elev, la clasele primare uniformă neagră, la clasele gimnaziale sacou negru, pantalon sau fustă de culoare închisă, bluză sau tricou  alb . Nu sunt admise: extravagantele vestimentare, machiajul ostentativ, lanţuri metalice, podoabe ieşite din comun, tunsori si pieptănături necorespunzătoare.

Art. 56 - Elevii nu au voie să introducă în incinta scolii arme de orice fel, artificii, pocnitori, spray-uri paralizante si iritante, substanţe stupefiante, droguri, alcool, obiecte cu conţinut obscen sau pornografic, afişe sau publicaţii care instigă vizând ordinea de drept a statului sau aparţinând unor grupuri sau secte religioase ilegale. Este interzis accesul în scoală cu: animale, insecte vii, aparate audio-video, telefoane mobile deschise, patine cu rotile .

Art.57 - Este interzis elevilor :

- să distrugă documente şcolare (cataloage, foi matricole, carnete de note, etc ) sau să intervină pentru a - şi motiva absenţele sau a - şi adăuga note;

- să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;

- să lanseze anunţuri false.

Art. 58 - Elevii au obligaţia să se legitimeze la intrarea în clădire. Ei trebuie să prezinte conducerii (profesorului de serviciu/elevului de serviciu) carnetul de note/ecusonul. Elevii trebuie să prezinte profesorilor la solicitarea acestora carnetul de note.

Art. 59 - Elevii sunt obligaţi să părăsească incinta şcolii după terminarea orelor. Toate activităţile extraşcolare se vor desfăşura conform programului de activităţi stabilit de Consilierul şcolar.

Art. 60 - Elevii  au obligaţia să asigure serviciul pe scoală, sub directa îndrumare si conducere a profesorului de serviciu, conform celor precizate.

 

SANCŢIUNI

 

Art. 61 - Elevii care perturba în mod repetat orele de curs vor fi puşi în discuţia Consiliului

Profesoral pentru scăderea notei la purtare.

Art. 62 - Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate, pe semestru, din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.

Art.63 - Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.

Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele :

a) observaţia individuală;

b) mustrare în fata clasei si/ sau în fata consiliului clasei/ consiliului profesoral;

c) mustrare scrisă;

d) mustrare în fața colectivului școlii;

e) retragerea temporară sau definitivă a bursei;

În funcție de gravitatea problemei se vor aplica toate sancțiunile de mai sus până la rezolvarea situației ( termen de o săptămână între sancțiuni ).

Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/ reprezentantului legal.

La mai mult de trei situaţii în care elevul perturbă orele de clasă sau generează conflicte cu ceilalţi elevi, va fi propusă scăderea notei la purtare.

Art. 64 - Elevii nu au voie să fumeze în incinta şcolii . Contravenienţii vor fi amendaţi cu suma de 100 RON, de COMPARTIMENTUL CONTABILITATE.

Toate sancţiunile prevăzute vor fi comunicate părinţilor în termen de 5 zile de la luarea deciziei de sancţionare.

Art. 65 - Pentru prejudicii materiale, respectiv deteriorarea bunurilor, vor fi traşi la răspundere elevii vinovaţi împreună cu ocrotitorii lor legali, care sunt obligaţi la plata despăgubirilor pentru bunurile distruse. Elevilor vinovaţi li se va scădea nota la purtare.

Art. 66 - Contestaţiile împotriva sancţiunilor date se adresează Consiliului de Administraţie, în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii. Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul scolii. Hotărârea Consiliului de Administraţie este definitivă.

 

PĂRINŢII - OBLIGAŢII

 

Art. 67 - Părinţii elevilor au următoarele obligaţii:

- Să-si asume responsabilitatea promovării în educaţia elevilor a principiilor, valorilor şi normelor de conduită, susţinute de şcoală;

-         Să-si asume, alături de elev, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului din afara şcolii care ar putea prejudicia imaginea scolii

-         Să respecte normele şi prevederile ROFUIP şi ale Regulamentului de Ordine Interioară

-         Să asigure prezenţa zilnică şi o ţinută decentă a elevului la cursuri

-         Să informeze învăţătorul/profesorul despre motivul absentării elevului de la cursuri

-         Orice învoire va fi adresată directorului prin cerere scrisă de către părinte şi înaintată dirigintelui, pentru a se putea opera motivarea în catalog, imediat ce elevul se prezintă la şcoală.

-         Să se prezinte la şcoală cel puţin o dată pe lună pentru a discuta cu învăţătorul/dirigintele clasei sau ori de câte ori este solicitat de către acesta despre situaţia elevului

-         Să verifice şi să semneze carnetul de note

-         Să trateze cu respect instituţia de învăţământ şi cadrele didactice

-         Să nu deranjeze orele de curs, respectând orarul consultaţiilor cu părinţii sau pauzele

-         Părinţii nu au voie să agreseze verbal/fizic elevii, nu au voie să iniţieze/organizeze şi să desfăşoare acţiuni în vederea agresării elevilor.

-         Părinții nu pot asista la ore fără aprobarea cadrului didactic care are ora respectivă si fără acordul directorului unității școlare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Director,

Prof Seceleanu Andrei-Cosmin