Scoala de Arte si Meserii Diosti
Diosti, Dolj

Regulament

Regulamentul de ordine interioară (extras):

Şcoala este condusă de director numit de către ISJ Dolj pe baza rezultatelor obţinute la concurs.

Directorul este preşedintele Consiliului de Administraţie şi al Consiliului Profesoral. El reprezintă instituţia în relaţiile cu forurile superioare şi în relaţiile de parteneriat. Îşi îndeplineşte toate atribuţiile prevăzute în fişa postului, respectă şi duce la îndeplinire prevederile contractului de management semnat.

Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile din fişa postului şi cele delegate de director pe perioade determinate. Coordonează activitatea educativă şcolară şi extracurriculară, activitatea coordonatorului de proiecte şi programe şi a activităţii diriginţilor. El este membru de drept al Consiliului de Administraţie şi reprezintă conducerea şcolii la şedinţele Consiliului Reprezentativ al Părinţilor şi la cele ale Consiliului elevilor.

Consiliul de Administraţie al şcolii este organul de decizie al întregii activităţi şcolare în domeniile: curricular, extracurricular al programelor de dezvoltare a şcolii, al programelor de colaborare cu comunitatea locală, politicile salariale, financiare, de personal şi în domeniul administrativ. Consiliul de Administraţie se întruneşte lunar la convocarea preşedintelui sau ori de câte ori este nevoie.

Consiliul de Administraţie se compune din 11 membri:

-directorul şcolii-preşedinte

-directorul adjunct

-consilierul educativ

-2 cadre didactice coordonatoare de la structurile şcolare

-3 cadre didactice alese de Consiliul profesoral

-preşedintele Comitetului Reprezentativ al Părinţilor

- primarul

-reprezentantul Consiliului Local

Atribuţiile CAS sunt prevăzute în art. 31 din R.O.F.U.I.P.

Consiliul Profesoral este alcătuit din totalitatea cadrelor didactice din şcoală, are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ şi funcţionează în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Consiliul profesoral se întruneşte o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea a 2/3 din numărul membrilor consiliului elevilor, a 1/2 +1 din numărul membrilor consiliului reprezentativ al părinţilor sau la solicitarea a 2/3 din numărul membrilor consiliului de administraţie.

Hotărârile se iau prin vot din cel puţin jumătate plus unu şi sunt obligatorii pentru tot personalul şcolii.

Personalul didactic din şcoală, în vederea realizării procesului instructiv-educativ, este constituit în consilii şi comisii:

a) comisia metodică a educatoarelor;

b) comisia metodică a învăţătorilor;

c) comisia metodică Limbă şi comunicare, om şi societate;

d) comisia metodică Ştiinţe şi tehnologii;

e) comisia metodică a diriginţilor;

f) comisia pentru protecţie civilă şi prevenirea şi stingerea incendiilor;

g) comisia pentru sănătatea şi securitatea muncii;

h) consiliul pentru curriculum;

i) comisia pentru perfecţionare;

j) comisia rutieră;

k) comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;

l) Consiliul şcolar

m) alte comisii cu caracter permanent sau temporar.

Consiliul reprezentativ al părinţilor

Părinţii sunt organizati in consilii, pe clase si Consiliul Reprezentativ al Parintilor.

Consiliul Reprezentativ al Părinţilor este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase.

Consiliul clasei este format din toţi profesorii clasei, un părinte delegat de comitetul de părinţi al clasei şi liderul elevilor din clasă.

Se întruneşte la sfârşitul fiecărui semestru şi ori de câte ori directorul, dirigintele sau membrii acestuia consideră necesar.

Cadrele didactice

Tot personalul scolii are datoria de a respecta traditia scolii si de a contribui la ridicarea prestigiului acestuia.

In scoala, cadrele didactice trebuie sa adopte o atitudine si o tinuta vestimentara decente, morale ,corespunzatoare unor formatori de suflete si caractere.

Abaterile cadrelor didactice semnalate vor fi discutate in Comisia de disciplină, iar sancţiunile vor fi aplicate de Consiliul de administraţie.

Exprimarea sa fie civilizata, decenta, elevata, sa constituie un model pentru elevi si colegi. Nu se admit, la adresa elevilor, jignirile, bataia, sanctionarea abaterilor de la disciplina prin note si calificative la obiectul de predare.

Daca nu pot solutiona conflictele, se solicita sprijinul conducerii scolii.

Personalul de serviciu va semna, zilnic, condica de prezenţă.

Toate cadrele didactice au obligatia sa raspunda cu promptitudine tuturor activitatilor ce vor avea loc in scoala, indiferent de gradul de implicare.

Absentele se motiveaza numai pe baza adeverintei medicale (vizate de medicul scolii) si a invoirii scrise de catre parinte.

Toate cadrele didactice au obligatia sa stabileasca masuri operative pentru imbunatatirea activitatii educative.

Se impune semnalarea de urgenta a aspectelor comportamentale negative.

Elevii au următoarele obligaţii:

-Sa respecte programul scolii, iar accesul elevilor in scoala sa se faca numai pe intrarea destinata acestora. Numai in cazuri de calamitati sa respecte planul de evacuare.

-Este interzis accesul elevilor cu telefoane mobile în unitatea de învăţământ ;în situaţii excepţionale pot avea asupra lor telefonul, dar elevii sunt obligaţi să anunţe dirigintele/învăţătorul motivul pentru care au asupra lor telefonul.Aceştia îşi vor asuma riscul de pierdere sau deteriorare.În cazul în care telefonul va fi folosit în alte scopuri decât cel anunţat va fi reţinut până la prezentarea unuia din părinţi la şcoală.

-Elevii se vor putea juca în curtea şcolii, pe terenul de sport în mod civilizat; este interzisă aruncarea cu pietre, bulgări de zăpadă, etc. care periclitează integritatea corporală şi sănătatea colegilor.

-Este interzis jocul pe spaţiile verzi, ruperea florilor şi a pomilor.

-Nu se vor arunca în perimetrul şcolii hârtii, ambalaje, etc.

- Se interzice deteriorarea pereţilor interiori şi exteriori ai şcolii, spargerea geamurilor, deteriorarea mobilierului, materialelor didactice, precum şi modificarea inscripţiilor, afişelor sau a altor materiale vizuale expuse.

-De la începerea până la terminarea programului, elevii nu vor părăsi perimetrul şcolii.

-După intrarea în şcoală, elevii sunt obligaţi să se îndrepte către sala de clasă, să-şi ocupe locul în bancă şi să se pregătească pentru lecţii. După ce se sună de intrare, este interzisă ieşirea elevilor din clasă, chiar dacă învăţătorul sau profesorul nu este prezent în clasă.

-În timpul pauzelor, elevii vor avea o comportare civilizată, fără ţipete sau folosirea altor surse de zgomot, a expresiilor nepotrivite, etc.; jocul pe coridor şi în clase este interzis.

-Fumatul este interzis tuturor elevilor

-Este interzisă consumarea seminţelor în perimetrul unităţii şcolare.

-Prin orice acţiune întreprinsă elevii nu trebuie să prejudicieze prestigiul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea.

-Trebuie sa respecte : legile statului, regulamentele scolare, regulamentul de ordine interna, norme sanitare, norme de prevenire si stingere a incendiilor, norme de protectie civila, norme de tehnica a securitatii muncii, regulile de circulatie si normele de protectie a mediului.

-Se interzice urcarea pe pervazele ferestrelor, pe balustrade, pe barele tribunelor, pe aparatele de pe terenul de sport si pe garduri, fara supraveghere.

-Nu este admis vocabularul obscen fata de trecatori, colegi, personalul administrativ.

- Se interzice aruncarea cu obiecte din cladirea si curtea scolii pe trotuare si pe strada.

- Au obligatia sa se adreseze colegilor cuviincios, fara vorbe si expresii jignitoare, sa protejeze pe cei mici sa aiba respect pentru toate cadrele didactice din scoala si pentru personalul administrativ si de ingrijire.

-Accesul elevilor la cancelarie este permis numai in situatii deosebite si atunci va veni numai reprezentantul clasei. Nu vor mai fi trimisi elevii dupa condica si cataloage.

-In laboratoare nu se folosesc aparatura si materialele didactice decat sub supravegherea profesorului de specialitate.

-Elevii au obligatia de a pastra curatenia in scoala, pe holuri, in grupurile sanitare si in curtea scolii si de a manifesta o grija deosebita pentru clasa si mobilierul acesteia.

-Comportarea trebuie sa fie civilizata in timpul activitatilor organizate de scoala : spectacole, vizite, drumetii, excursii, concursuri, reuniuni etc.

-Elevii au obligatia de a pastra manualele scolare ( cele pierdute sau distruse se cumpara, nu se platesc !).

-Se interzice manifestarea urii de rasa , de nationalitate si de apartenenta religioasa.

- Nerespectarea acestor dispozitii duce la sanctionare .

-Sanctionarea pentru fiecare caz in parte se va face conform Regulamentului Scolar in vigoare, iar pentru cele deosebit de grave vor fi anuntate organele de politie, iar nota la purtare va fi scazuta la 6.

-Elevul de serviciu pe şcoală are următoarele obligaţii:

a) prezentarea la şcoală cu 15 minute înainte de începerea cursurilor;

b) supravegherea holurilor şcolii pe timpul pauzei;

c) luarea de măsuri pentru păstrarea curăţeniei pe hol;

d) comunică profesorului de serviciu neregulile apărute;

e) nu permite accesul persoanelor străine în şcoală decât după anunţarea profesorului de serviciu sau a conducerii şcolii.Persoanele vor fi legitimate şi înregistrate în registrul de evidenţă a persoanelor străine.

-Elevii de serviciu pe clase vor respecta regulile stabilite de diriginţi.