Scoala Gimnaziala "Vasile Lucaciu" Lucaceni
Lucaceni, Satu Mare

Prezentare

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  ,,VASILE LUCACIU”  LUCĂCENI

Istoricul şcolii

Şcoala Gimnazială ,,Vasile Lucaciu “ este o instituţie de învăţământ public, amplasată în centrul satului Lucăceni , pe strada Avram Iancu, nr.66, com. Berveni, jud. Satu-Mare.

Istoria satului Lucăceni începe după Marea Unire a tuturor românilor de la 1 Decembrie 1918, ca urmare a Reformei agrare din 1921 şi este strâns legată de numele şi personalitatea marelui om politic, Vasile Lucaciu.  Dr.Vasile Lucaciu, care a militat în Parlamentul României pentru grăbirea adoptării Legii privind reforma agrară, a propus  locuitorilor din satul Şişeşti, satul în care el a fost preot  după anul 1886, să participe la procesul de împroprietărire, prin înfiinţarea unei aşezări în Plasa Carei, judeţul Satu Mare. Documentele istorice din acele vremuri atestă faptul că satul a luat fiinţă la 7 august 1924 şi că  numele dat acestei  localităţi a fost “Urmaşii lui Vasile Lucaciu”,un omagiu adus ,,leului de la Şişeşti”, luptătorului pentru unitatea naţională, nume care ulterior s-a prescurtat la forma actuală: Lucăceni.  Acest eveniment este relatat într-un articol amplu, pe prima pagină, în publicaţia ,,Satu Mare”an VI,Nr.60 /duminică 10 august 1924:,, joi 7 august comisia formată din domnii: consilier agricol Teodoroiu, dl.inginer şef Barbul şi ing.Ioan Roja au descins pe terenul de lângă Berveni unde urmează să se întemeieze noua comună de colonişti URMAŞII LUI LUCACIU . Erau de faţă părintele dr. Epaminonda Lucaciu – cari după informaţiunile noastre va rămâne parohul noii comune - şi un numeros grup de săteni colonişti din comunele Şişeşti, Surdeşti şi Bontăieni,cuprinşi în tabelul de împroprietăriţi…”

Satul a început să se construiască abia din anul următor(1925),când soseşte un grup mai mare de  colonişti hotărâţi să se stabilească aici.Una din preocupările imediate ale locuitorilor şi administraţiei, după ce şi-au construit primele case, a fost construirea unei biserici şi a unei şcoli. Prima şcoală a fost construită în anul 1927, şi era o construcţie modestă cu o singură sală de clasă, primul învăţător fiind Alexe Gheorghe.Astăzi pe locul vechii clădiri se află o magazie a morii din Lucăceni. În perioada 1938-1939 se construieşte o nouă şcoală cu două săli de clasă,sub conducerea directorului Ioan Stan. De-a lungul timpului şi acest spaţiu devine insuficient,motiv pentru care în anul 1961 se mai adaugă două săli de clasă,director al şcolii fiind în acea vreme domnul Vasile Maghiar.În această clădire au funcţionat clasele de învăţământ gimnazial până în anul şcolar 2003-2004. Actualmente acest corp de clădire(corp A) nu este utilizat şi se află într-o stare avansată de degradare,urmând să fie reabilitat cât mai curând posibil. În anul 1970 începe construcţia noului local al şcolii şi al căminului cultural în care azi funcţionează patru săli de clasă - învăţământ primar - şi o sală de sport.Această clădire monumentală,situată lângă biserică, cu faţada spre şosea, are două nivele şi constituie corpul de clădire B. A fost realizată cu sprijin din partea autorităţilor şi cu contribuţia majoră a comunităţii în timp ce director al şcolii era Alexandru Ştefănuţiu. În partea din spate a clădirii,spre biserică, este sala Căminului cultural. În anul 1993, la propunerea Consiliului de administraţie al scolii,în urma Hotărârii Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare, Scoala cu clasele I-VIII Lucăceni,comuna Berveni a primit denumirea de Şcoala cu clasele I-VIII ,,Vasile Lucaciu”, un omagiu adus marelui om politic, filosof , memorandist şi luptător pentru întregirea neamului românesc. Între anii 2003-2004 la zestrea edilitară a satului Lucăceni s-a adăugat un nou local de şcoală (corpul C) cu un nivel, construit de către statul român cu sprijin din partea Băncii Mondiale, inaugurat  în septembrie 2004, director al şcolii fiind Ana Tivadar. Clădirea aceasta este situată în curte,în spatele corpului B şi are patru săli de clasă unde învaţă elevii claselor V-VIII, bibliotecă, un laborator de informatică.În anul 2010 s-a dat în folosinţă un  grup sanitar modern,construit în continuarea noii clădirii a şcolii. La grupul imobiliar şcolar alcătuit din cele trei clădiri se adaugă şi clădirea Grădiniţei cu program normal Lucăceni,construită în anul 1956,unde funcţionează în prezent două grupe cu aproximativ 40 de preşcolari.

Adresa: Str. Avram Iancu, nr.66, com.Berveni, jud. Satu Mare

Telefon/fax: 0261 872592; Cod poştal 447051, Email: scoalalucaceni@yahoo.com;

Tipul scolii: Şcoală Gimnazială , cursuri de zi;

Orarul şcolii: 8.00-15.00 / un schimb;

Populaţia şcolară:în anul şcolar 2012-2013 în şcoală învaţă un număr de 138 de copii români, maghiari , şvabi şi de etnie rromă, cuprinşi în: 2 grupe de grădiniţă, 4 clase de învăţămînt primar şi 3 clase de învăţământ gimnazial.

Încadrarea şcolii: Prin oferta educaţională aferentă anului şcolar 2012-2013, numărul de posturi este de 16,75  cu următoarea structură:12,75 posturi cadre didactice ocupate de 13 cadre didactice,1  post cadre didactice auxiliare: secretar/contabil şi 3  posturi personal nedidactic: 2 îngrijitoare, 1  fochist

Actul educaţional de desfăşoară sub îndrumarea unui număr de 13 cadre didactice,fiecare având calificare în domeniul învăţământului.La grădiniţă lucrează 2 educatoare-institutoare,titulare,una cu grad didactic II;la învăţământul primar:4 învăţătoare calificate,una cu grad didactic I;la învăţământul gimnazial:7 profesori,din care 4 titulari, 2cu grad didactic I(1director), 2 cu definitivat şi înscrişi la gradul II. Doi profesori sunt angajaţi prin PCO,  au grad didactic I şi un cadru didactic asociat predă religia ortodoxă.La limba franceză.educaţie fizică şi religie profesorii au ore şi la ciclul primar. Ponderea personalului didactic titular cu gradul I  şi II este de 46%, alte 3 cadre didactice  sunt înscrise pentru obţinerea gradelor didactice,toate  cadrele didactice utilizează calculatorul în pregătirea şi activitatea didactică şi cunosc cel puţin o limbă străină.

Resurse materiale

Corpurile de clădiri B şi C în care ne desfăşurăm activitatea sunt în stare bună de funcţionare.La clădirea C există sursă de apă proprie, încălzire centrală şi grup sanitar în interior,4 săli de clasă,un cabinet de informatică dotat cu 10 calculatoare conectate la Internet,o multifuncţională,TV,combină  muzicală, bibliotecă. La clădirea B sunt amenajate 4 săli de clasă, clasa pregătitoare beneficiind de o sală în plus, amenajată ca spaţiu de joacă şi mişcare. La clasa simultană I-III există un calculator conectat la Internet şi o multifuncţională, achiziţionată prin sponsorizarea părinţilor,care este folosită de toate clasele primare.  Pe parcursul acestui an şcolar se va face racordarea la sursa de apă şi la încălzirea centrală,ţevile şi caloriferele  fiind deja fixate pe pereţi. Dotarea şcolii cu mobilier,aparatură modernă şi materiale didactice este bună. Grădiniţa cu program normal Lucăceni dispune de sursă de apă proprie,  grup sanitar interior,mobilier modern şi materiale  didactice.

Lucăceni, 16.03.2013

Director,

Prof. Mărneanu Maria

Galerie foto

Clasa pregătitoare îşi desfăşoară activitatea în incinta şcolii şi dispune de 2 săli, o sală de curs şi o sală unde este amenajată ludoteca , unde elevii învaţă jucându-se. Clasa pregătitoare îşi desfăşoară activitatea în incinta şcolii şi dispune de 2 săli, o sală de curs şi o sală unde este amenajată ludoteca , unde elevii învaţă jucându-se. Clasa pregătitoare îşi desfăşoară activitatea în incinta şcolii şi dispune de 2 săli, o sală de curs şi o sală unde este amenajată ludoteca , unde elevii învaţă jucându-se. Clasa pregătitoare îşi desfăşoară activitatea în incinta şcolii şi dispune de 2 săli, o sală de curs şi o sală unde este amenajată ludoteca , unde elevii învaţă jucându-se. Clasa pregătitoare îşi desfăşoară activitatea în incinta şcolii şi dispune de 2 săli, o sală de curs şi o sală unde este amenajată ludoteca , unde elevii învaţă jucându-se. Şcoala nouă sau corpul de clădire C, a fost inaugurată anul 2004 Şcoala nouă sau corpul de clădire C, a fost inaugurată anul 2004 Şcoala este situată în centrul localităţii Lucăceni şi dispune de două corpuri de clădire. Şcoala este situată în centrul localităţii Lucăceni şi dispune de două corpuri de clădire.