Scoala Gimnaziala Tarcau
Tarcau, Neamt

Prezentare

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "Iulia Hălăucescu"

comuna Tarcău, judeţul Neamţ

Comuna Tarcău este situată în partea de S-V a judeţului Neamţ, la poalele de N-E ale Munţilor Tarcău şi cele de N-V ale Munţilor Goşman, în zona de confluenţă a râului Tarcău cu Bistriţa. Localitatea se află situată la 23 km de municipiul Piatra Neamţ şi 4 km distanţă faţă de oraşul Bicaz. La nord, comuna se învecinează cu oraşul Bicaz, la est cu comunele Alexandru cel Bun, Piatra Şoimului, Borlesti şi Tazlău, la sud cu judeţul Bacău, iar la vest cu comunele Dămuc şi Bicaz.

Tarcăul este cunoscut din documentul medieval moldovenesc din 10 octombrie 1458, prin care Ştefan cel Mare întăreşte zidul Mănăstirii Bistriţa "braniştea" veche, în care este menţionat şi Tarcăul.

La 12 iulie 1908 se înfiinţează comuna Tarcău în mod oficial. În componenţa ei intrau satele Tarcău, Straja, Lunca Strâmbului şi Schitu Tarcău. După terminarea primului război mondial, în 1919, se pun bazele unei noi aşezări, satul Ardeluţa.

Şcoala din Tarcău a fost înfiinţată la data de 1 ianuarie 1895, din porunca Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii publice şi s-a deschis la 10 ianuarie 1895 prin sfinţirea apei de către preotul V. Mărculescu din Bicaz, în faţa primului diriginte al acestei şcoli C. R. Teofănescu Gribincea, a primarului comunei Pângăraţi I. Şova, notar I. Blăgescu şi a unui grup mai mare de locuitori.

La început şcoala avea două clase şi 28 de elevi şi eleve, împărţiţi astfel: 14 băieţi şi 11 fete în clasa I şi 2 băieţi şi o fată în clasa a II-a.

Şcoala Gimnazială "Iulia Hălăucescu" are un total de 9 clase de elevi şi 4 grupe de preşcolari.

1. Şcoala Tarcău funcţionează în două corpuri de clădire, unul dat în folosinţă în anul 1942 şi celălalt dat în folosinţă în anul 1972. În prezent şcoala, împreună cu grădiniţa dispune de un număr de 15 săli de clasă, din care 3 săli pentru grădiniţă. Există aducţiune de apă în exteriorul clădirii. Sistemul de încălzire este asigurat de către o centrală termică dată în funcţiune în 2006. În cadrul şcolii Tarcău funcţionează şi un laborator de informatică şi un C.D.I. pentru preşcolari. De asemenea funcţionează şi un nou cabinet de informatică, realizat în cadrul proiectului “Economia bazată pe cunoaştere”, proiect realizat în parteneriat cu Primăria Tarcău

2. Grădiniţa cu Program Normal Straja a fost dată în folosinţă în anul 1904.

În anul şcolar 2015-2016 numărul elevilor şi al preşcolarilor este de 257 şi suntem departe de situaţia prezentată de Pr. Ghe. Verşescu, în monografia sa.

 

Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ

Şcoala Gimnazială „Iulia Hălăucescu”

Comuna Tarcău, Judeţul Neamţ

Telefon / Fax: 0233 240049

E-mail: scoalatarcau@yahoo.com

Nr. 2365 din 09.12.2014

Aprobat în Consiliul de Administraţie

din data de: 05.01.2015

 

Modificări aprobate in CA din data de: 09.09.2016

PROIECT DE DEZVOLTARE

INSTITUŢIONALĂ

2015 – 2018

Director,

Prof. Daniela Mîţu

 

“Şcoala nu e bună azi, dacă ieri, nu s-a gândit la mâine.”

Grigore Moisil

 • ·       PERIOADA: 2015 – 2018
 • ·       RESPONSABIL: Director, prof. Mîțu Daniela
 • ·       TEMA: Şcoala – furnizor de servicii educaţionale
 • ·       OBIECTIV GENERAL: Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale
 • ·       GRUP ŢINTĂ: elevi şi cadre didactice de la Şcoala Gimnazială „Iulia Hălăucescu” comuna Tarcău, judeţul Neamţ

Argument

La nivelul fiecărei unităţi şcolare proiectul de dezvoltare instituţională are o importanţă deosebită, deoarece concentrează atenţia asupra finalităţilor educaţiei (dobândirea de abilităţi, aptitudini, competenţe), asigurând concentrarea tuturor domeniilor funcţionale ale managementului (curriculum, resurse umane, material-financiare, relaţii sistemice şi comunitare) şi asigură coerenţa strategiei pe termen lung a şcolii.

Planul de dezvoltare ne arată direcţiile majore de progres, iar modul de întocmire a acestuia permite consultarea părţilor interesate şi implicarea în asumarea scopurilor, obiectivelor şi acţiunilor propuse.

Şcoala funcţionează şi se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere a şcolii, al personalului şcolii, elevilor şi părinţilor, aceştia alcătuind comunitatea educaţională.

Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2011-2015 s-a realizat plecând de la o radiografie complexă şi realistă asupra mediului extern în care activează instituţia de învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern.

Tehnicile de analiză SWOT au permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi mijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au asupra activităţii unităţii.

Planul de dezvoltare instituţională are în vedere eliminarea "punctelor slabe", a cauzelor generatoare şi a riscurilor asociate, înlăturarea "ameninţărilor" sau atenuarea efectelor acestora.

 

I. Viziunea

Într-o societate aflată în continuă schimbare, oamenii cer tot mai insistent calitatea, indiferent dacă este vorba de produse sau servicii.

 • ·        Calitatea sporită a procesului instructiv – educativ;
 • ·        Climatul intelectual oferit ca suport pentru cadrele didactice şi elevii şcolii;
 • ·        Realizarea unei educații pentru viață, pentru aprecierea ființei umane și a naturii.

II. Misiunea

A devenit evident faptul că societatea pentru care îi pregătim pe copiii noştri este într-o continuă schimbare. Şcoala trebuie să asigure calitatea în educaţie nu numai pe baza a ceea ce are nevoie acum un tânăr sau adult, ci şi în funcţie de modul în care ea reuşeşte să satisfacă nevoi viitoare. Pentru aceasta şcolii îi revine misiunea:

 • ·        de a asigura dezvoltarea individuală a elevului; crearea unui elev competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi respectarea valorilor unei societăţi democratice;
 • ·        de a crea un climat de muncă şi învăţare stimulativ;
 • ·        de a forma cadre didactice în scopul utilizării unor metode moderne de învăţare şi evaluare;
 • ·        de a diversifica oferta educațională în concordanță cu nevoile elevilor și părinților; adaptarea procesului instructiv-educativ la condițiile social-economice ale comunei Tarcău.

III. Diagnoza mediului intern şi extern

PREZENTATREA

UNITĂŢII ŞCOLARE

Şcoala Gimnazială „Iulia Hălăucescu” comuna Tarcău, judeţul Neamţ – este şcoală gimnazială, cu clasele CP-VIII, având în componenţa sa şi o structură, Grădiniţa cu program normal Straja..

Limba de predare: limba română.

În această unitate se învaţă într-un singur schimb.

LOCALIZARE GEOGRAFICĂ

Comuna Tarcău este situată în partea de S-V a judeţului Neamţ, la poalele de N-E ale Munţilor Tarcău şi cele de N-V ale Munţilor Goşman, în zona de confluenţă a râului Tarcău cu Bistriţa. Localitatea se află situată la 23 km de municipiul Piatra Neamţ şi 4 km distanţă faţă de oraşul Bicaz. La nord, comuna se învecinează cu oraşul Bicaz, la est cu comunele Alexandru cel Bun, Piatra Şoimului, Borlesti şi Tazlău, la sud cu judeţul Bacău, iar la vest cu comunele Dămuc şi Bicaz Chei.

Tarcăul este cunoscut din documentul medieval moldovenesc din 10 octombrie 1458, prin care Ştefan cel Mare întăreşte zidul Mănăstirii Bistriţa "braniştea" veche, în care este menţionat şi Tarcăul.

 

ISTORIC

Şcoala  Gimnazială „Iulia Hălăucescu” comuna Tarcău,  a fost înfiinţată la data de 1 ianuarie 1895, din porunca Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice şi s-a deschis la 10 ianuarie 1895 prin sfinţirea apei de către preotul V. Mărculescu din Bicaz, în faţa primului diriginte al acestei şcoli C. R. Teofănescu Gribincea, a primarului comunei Pângăraţi I. Şova, notar I. Blăgescu şi a unui grup mai mare de locuitori.

La început şcoala avea două clase şi 28 de elevi şi eleve, împărţiţi astfel: 14 băieţi şi 11 fete în clasa I şi 2 băieţi şi o fată în clasa a II-a.

 

CLĂDIRI

Şcoala Gimnazială „Iulia Hălăucescu” comuna Tarcău, funcţionează în trei corpuri de clădire:

 • ·        corpul A – şcoala veche, dată în folosinţă în anul 1942;
 • ·        corpul B - școala nouă, dată în folosință în anul 1972 și reabilitată în iulie 2014;
 • ·        corpul C – Grădiniţa cu Program Normal Tarcău, clădire construită în anul 1904, care necesită o reabilitare totală.

Trebuie menţionată şi existenţa Grădiniţei cu program normal Straja, care este structură a Şcolii Gimnaziale.

RESURSE UMANE

ELEVI ŞI PREŞCOLARI

An şcolar 2014 – 2015

 • ·        preşcolari: 58 – 4 grupe
 • ·        elevi în învăţământul primar: 113 – 6 clase
 • ·        elevi în învățământul gimnazial: 96 - 5 clase

Total: 267 copii

An şcolar 2015 – 2016

 • ·        preşcolari: 51 – 4 grupe
 • ·        elevi în învăţământul primar: 101 – 5 clase
 • ·        elevi în învățământul gimnazial: 96 - 4 clase

Total:  248 copii

An şcolar 2016 – 2017

 • ·        preşcolari: 54  – 4 grupe
 • ·        elevi în învăţământul primar: 96 – 5 clase
 • ·        elevi în învățământul gimnazial: 87 - 4 clase

Total: 237 copii

ELEVII

Provin de pe raza localităţii Tarcău şi din satele aparţinătoare comunei: Straja, Brateş, Cazaci şi Ardeluţa.

Elevii din satele învecinate se deplasează către şcoală cu 3 microbuze.

Transportul elevilor este gratuit. Pentru plata microbuzelor închiriate, banii sunt asiguraţi prin finanţarea complementară, de către Consiliul Local Tarcău.

PERSONALUL ŞCOLII

An şcolar 2014 – 2015

Şcoala Gimnazială „Iulia Hălăucescu” comuna Tarcău are un număr de 30 de angajaţi, după cum urmează:

 • ·        20 - cadre didactice;
 • ·        3 - personal didactic auxiliar:
 • ·        7 - personal nedidactic.

An şcolar 2015 – 2016

Şcoala Gimnazială „Iulia Hălăucescu” comuna Tarcău are un număr de 25 de angajaţi, după cum urmează:

 • ·        19 - cadre didactice;
 • ·        1,5 – norme personal didactic auxiliar;
 • ·        3,5 - norme personal nedidactic.

Serviciul contabilitate a fost externalizat.

 

An şcolar 2016 – 2017

Şcoala Gimnazială „Iulia Hălăucescu” comuna Tarcău are un număr de 25 de angajaţi, după cum urmează:

 • ·        18 - cadre didactice;
 • ·        1,5 – norme personal didactic auxiliar;
 • ·        3,5 - norme personal nedidactic.

Serviciul contabilitate este externalizat.

CADRE DIDACTICE

Colectivul de cadre didactice este stabil, format în proporţie de 88,89% din cadre didactice titulare, restul de 11,11 % fiind cadre didactice calificate (1 pensionar incadrat la plata cu ora si o educatoare suplinitoare calificata). Stabilitatea colectivului permite şcolii elaborarea politicilor educaţionale pe termen lung şi mediu.

Relaţiile dintre cadrele didactice sunt foarte bune, nu există stări conflictuale. Colaborarea dintre conducerea şcolii şi cadrele didactice este bună, existând o permanentă comunicare şi respect reciproc.

Cadrele didactice se implică în problemele şcolii, în activităţile extracurriculare, manifestând dorinţa de formare continuă şi perfecţionare şi sunt deschise spre noutăţile reformei din domeniul învăţământului.

Se are în vedere modernizarea actului de predare-învăţare, prin orientarea lui spre capacităţi şi aptitudini, utilizând şi metodele moderne activ-participative. Relaţiile interpersonale sunt bazate pe colaborare, deschidere, comunicare.

 

RESURSE MATERIALE

- 1 labotator AEL;

- 1 cabinet CDI;

- 1 sală de sport;

- internet;

- săli de clasă spaţioase şi luminoase;

- imprimante şi copiatoare;

- 9 laptopuri achizitionate prin sponsorizare, in anul scolar 2015-2016;

- 3 videoproiectoare achizitionate prin sponsorizare, in anul scolar 2015-2016;

- televizor şi DVD;

- 24 de costume populare lucrate la un mester popular din judet, platite prin sponsorizare, in anul scolar 2015-2016.

 

COMUNITATEA LOCALĂ

Şcoala colaborează bine cu autorităţile locale în ceea ce priveşte repartizarea fondurilor necesare pentru întreţinerea şi repararea clădirilor şcolii. In momentul de fata se lucreaza la un proiect de reabilitare (corpul A si corpul B al scolii) si s-a inceput construirea unei gradinite noi.

Relaţiile cu părinţii elevilor sunt foarte bune şi sunt întreţinute prin întâlnirile dese cu aceştia în cadrul şedinţelor şi a lectoratelor, iar ei sunt informaţi permanent cu privire la problemele şcolii.

Părinţii sunt organizaţi în comitete pe clase şi pe şcoală. Din anul scolar 2014-2015 s-a infiintat Asociatia Parintilor ,,Iulia Halaucescu,,.

Şcoala are relaţii de parteneriat cu.

 • ·        Primăria comunei Tarcău;
 • ·        Consiliul Local Tarcău;
 • ·        Casa Corpului Didactic Neamţ;
 • ·        Asociaţia Părinţilor „Iulia Hălăucescu”;
 • ·        Poliţia comunei Tarcău;
 • ·
 • ·        Biblioteca oraşului Bicaz;
 • ·        Parohia Tarcău – preot Pintilie Anton;
 • ·        Parohia Vaduri I, prin preot Păduraru-Bobric Mircea;
 • ·        Ocolul Silvic Tarcău;
 • ·        Ocolul Silvic Brateş;
 • ·        SC Forestar SA;
 • ·        şcoli din judeţ şi din ţară.

ANALIZA SWOT

Puncte tari:

 • ·        desfăsurarea continuă a procesului instructiv-educativ, fără sincope, disfunctionalităti, într-un climat calm, cald, prietenos;
 • ·        realizarea unui proces instructiv-educativ de calitate, concretizat prin rezultatele obtinute la învătătură, concursuri si olimpiade scolare;
 • ·        rezultate foarte bune obținute în ultimii doi ani la Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a;
 • ·        încadrarea numai cu cadre didactice calificate;
 • ·        continuarea studiilor de către toți elevii;
 • ·        lipsa abandonului școlar și a violenței;
 • ·        încurajarea elevilor în demersul lor spre cunoastere si dezvoltare a abilitătilor, consilierea lor si a părinţilor asupra rolurilor care le revin;
 • ·        elaborarea ofertei şcolii, prin CDŞ selectat pe baza optiunii majoritătii elevilor;
 • ·        activitate educativă scolară si extrascolară bine proiectată;
 • ·        climat de cooperare si colaborare prin derularea proiectelor educationale în care sunt încurajati să participe toți elevii scolii;
 • ·        crearea si întretinerea legăturilor cu autoritatea si comunitatea locală, prin încheierea unor parteneriate constructive;
 • ·        asigurarea sigurantei elevilor în şcoală (existența unui sistem de supraveghere video functional).

Puncte slabe:

 • ·        insuficienta laboratoarelor de specialitate;
 • ·        reticienţa unor cadre didactice faţă de utilizarea aplicării in demersul didactic a metodelor activ-participative de predare-învătare, în adecvarea formelor alternative de evaluare la nevoile elevului;
 • ·        număr mare de elevi care provin din familii dezorganizate sau cu o stare materială precară;

 

Oportunități:

 • ·        instituție bine apreciată între scoli;
 • ·        dezvoltare institutională si adaptarea la nevoile comunitătii;
 • ·        posibilitatea aplicarii pentru formări individuale, parteneriate;
 • ·        sprijin din partea autoritătilor si comunitătii locale;

 

Amenintări:

 • ·        discontinuitatea politicilor educationale;
 • ·        criza economico-financiară;
 • ·        reducerea entuziasmului si scăderea interesului pentru profesiunea didactică, urmare a subfinantării cronice a învătământului;
 • ·        scăderea populatiei scolare;
 • ·        risc social, ca urmare a plecării părintilor la muncă în străinătate;
 • ·        un număr mare de elevi cu familii dezorganizate, părinți șomeri;
 • ·        reticenta unor părinti fată de consilierea psihopedagogică;

 

CONCLUZIILE ANALIZEI

Există un număr semnificativ de puncte tari identificate în organizarea si funcționarea organizației școlare.

Mediul extern oferă o gamă destul de largă de oportunităti, prin valorificarea cărora se pot întrevedea perspective de dezvoltare educațională și instituțională.

Corelarea punctelor tari cu oportunitățile mediului extern conturează resursele strategice. Acestea sunt:

•        resurse umane calificate;

•        experientă în management, formare, consiliere si orientare, în derularea proiectelor;

•        parteneriate cu instituțiile educaționale, culturale, agenți economici , ONG-uri;

•        colaborarea eficientă, bazată pe parteneriat cu autoritățile publice locale și județene;

•        posibilități de finanțare din bugetele de stat și local, sponsorizări.

Din corelarea punctelor slabe cu amenințările, rezultă Tintele/Obiectivele strategice.

 

Ţintele strategice pentru dezvoltarea instituţională a Scolii Gimnaziale „Iulia Hălăucescu” comuna Tarcău, judeţul Neamţ în perioada următorilor 4 ani reprezintă soluţii propuse pentru rezolvarea optimă a problemelor prioritare identificate pe baza analizelor SWOT.

Problema 1:  Motivare scazută pentru studiu şi carieră

 • ·Ținta strategică 1: îmbunătățirea participării elevilor la activitățile didactice prin atragerea și motivarea acestora. Accent pe învățarea în clasă prin metode didactice moderne, interactive.

Problema 2:  Reticenţa unor cadre didactice faţă de utilizarea aplicării in demersul didactic a metodelor activ-participative de predare-învătare

 • ·Ținta strategică 2: Formarea corpului profesoral pentru utilizarea metodelor activ-participative, de grup și individuale.

Problema 3: Lipsa corelării competențelor

 • · Ținta strategică 3: Corelarea competențelor dobândite de elevi în școală, cu competențele cheie necesare integrării în spațiul european.

Problema 4: Aspecte de siguranță fizică și psihică

 • · Ținta strategică 4: Crearea în școală a unui climat de siguranță fizică și psihică.

Problema 5:  Numar mare de elevi cu familii dezorganizate, parinti someri

 • · Tinta strategica 5: Sprijinirea elevilor mai putin motivati sau mai putin sustinuti de familii în vederea incurajarii performantelor sau reducerii absenteismului si ameliorării rezultatelor școlare.

ANALIZA PESTE

P – Politici educaţionale

♦ Provenind din medii sociale diferite, elevii din şcoală sunt diferiţi în ceea ce priveşte premisele dezvoltării personale. Şcoala încearcă să minimizeze aceste diferenţe şi să asigure echitatea în educaţie.

♦ Pentru a preîntâmpina frecvenţa scăzută la ore, abandonul şcolar, indisciplina elevilor, învăţătorii şi diriginţii sunt în permanentă legătură cu părinţii elevilor prin lectorate cu părinţii, vizite la domiciliul elevilor, astfel monitorizând permanent situaţia elevilor.

♦ S-au desfăşurat parteneriate cu societăţi comerciale, şcoli din judeţ şi din ţară, alte instituţii publice.

 

E – Economic

În comuna Tarcău, rata ridicată a şomajului are efecte negative asupra şcolii:

♦ condiţii de viaţă şi de studiu reduse pentru elevii provenind din familiile cu părinţi şomeri;

♦ diminuarea motivaţiei pentru învăţătură a elevilor;

♦ dezbinarea unor familii din cauza lipsurilor materiale;

♦ plecarea multor părinţi în străinătate în căutarea unor locuri de muncă şi lăsarea copiilor în grija bunicilor.

 

S – Social

♦ Populaţia comunei tarcău la 01.07.2004, la ultimul recensământ: 3510 locuitori;

♦ Beneficiarii de ajutor social (Legea 416): 370 de familii; În ultimii ani s-a constatat o creştere a natalităţii, dar şi mortalitatea este destul de ridicată, rezultând un indice demografic negativ;

♦ Lipsa locurilor de muncă a generat în rândul populaţiei active fenomenul de migraţie în străinătate, în scopul căutării de locuri de muncă.

♦ Rata şomajului: aproximativ 20%;

♦ Etnie predominantă: etnia română.

T – Tehnologic

Mijloace de informare pentru elevi şi cadre didactice:

Televiziune prin cablu (elevii pot urmări programe educative pe canalele Animal Planet, Cultural, National Geographic).

Internet - Deşi numărul familiilor care au calculatoare conectate la internet a crescut în ultimii ani, el este încă destul de redus. Şcoala noastră pune la dispoziţia elevilor două săli cu calculatoare.

♦ În laboratorul AEL există doar 10 calculatoare.  Clasele având în medie 20 elevi, profesorii nu pot asigura un caracter interactiv, iar imposibilitatea de a angaja un informatician ingreunează predarea in sistem AeL.

 

E – Ecologic

♦ integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme precise în protejarea mediului de către unităţile şcolare;

♦ educaţia ecologică în unităţile de învăţământ devine prioritară;

♦ prin activitatea sa, unitatea şcolară trebuie să se implice în rezolvarea problemelor de

mediu (sortarea deşeurilor provenite din activitatea unităţii de învăţământ pe categorii – plastic, hârtie, resturi alimentare etc.);

♦ reabilitarea termică a corpului C;

♦ economisirea la maximum a resurselor de energie termică, electrică, apă etc. astfel încât să se protejeze mediul înconjurător.

 

IV. Prognoză / Strategie

1. Ţintele (scopurile) strategice:

 • ·Ținta strategică 1: îmbunătățirea participării elevilor la activitățile didactice prin atragerea și motivarea acestora. Accent pe învățarea în clasă prin metode didactice moderne, interactive.

 • ·Ținta strategică 2: Formarea corpului profesoral pentru utilizarea metodelor activ-participative, de grup și individuale.

 • ·Ținta strategică 3: Corelarea competențelor dobândite de elevi în școală, cu competențele cheie necesare integrării în spațiul european.

 • · Țintă strategică 4: Crearea în scoală a unui climat de sigurantă fizică si psihică.

 • ·Tinta strategica 5: Sprijinirea elevilor mai putin motivati sau mai putin sustinuti de familii în vederea incurajarii performantelor sau reducerii absenteismului si ameliorării rezultatelor școlare.

2. Obiective strategice:

A. DOMENIUL FUNCTIONAL: CURRICULUM

Obiective:

1.       Asigurarea calitătii educatiei prin oferirea programelor de educatie care să satisfacă asteptările beneficiarilor, precum si standardele de calitate.

 

2.       Cunoasterea si aplicarea documentelor de politică educatională si a finalitătilor, pe cele 3 niveluri de scolarizare, urmărind modificările legislative.

 

3.       Îmbunătătirea calitătii procesului de predare-învătare-evaluare, asigurarea sanselor egale tuturor elevilor, atingerea standardelor curriculare de performantă, pregătirea elevilor pentru o societate în schimbare.

 

4.       Promovarea activitătilor instructiv-educative bazate pe metode activ-participative, pe demersuri educationale inter- si transdisciplinare, diferentiate, stabilite conform nevoilor educationale individuale si/sau colective ale elevilor.

 

5.       Reconsiderarea tehnicilor de evaluare si a metodelor de examinare a performantelor scolare.

 

6.       Implementarea masurilor propuse de MENCȘ privind evaluarea initială, introducerea lecturii si a momentului ortografic in procesul instructiv-educativ.

 

7.       Personalizarea si diversificarea ofertei educationale: corelatia dintre curriculum-ul national și CDS.

 

8.       Monitorizarea si evaluarea întregii activităti, pe baza indicatorilor specifici (rata de participare, grad de cuprindere, rata de abandon, % reusită).

B. DOMENIUL FUNCTIONAL: RESURSE UMANE

Obiective:

1.       Eficientizarea activitătii manageriale din perspectiva descentralizării sistemului de invătământ preuniversitar;

 

2.       Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure cresterea calitătii si eficientizarea actvitătii;

 

3.       Evaluarea nevoii de formare a personalului;

 

4.       Asigurarea accesului la formarea continuă si perfectionarea cadrelor didactice: grade didactice, formare continuă obligatorie, formări prin CCD Neamţ, mentorat, educatie permanentă, formări prin proiecte comunitare;

 

5.       Sprijinirea cadrelor didactice in vederea accesului la proiecte cu finantare externă;

 

6.       Sprijinirea participării personalului înscris la proiectele de formare judetene / interregionale POSDRU;

 

7.       Imbunătătirea comunicării interne si externe;

 

8.       Imbunătătirea activitătii comisiilor, consiliului profesoral, de administratie, consiliului elevilor, etc;

 

9.       Abordarea într-un nou context a conlucrării/colaborării între echipa managerială – CEAC;

 

10.     Consolidarea sistemului de control intern managerial.

C. DOMENIUL FUNCTIONAL: RESURSE MATERIALE

Obiective:

1. Gestionarea eficientă a resurselor existente;

 

2. Continuarea demersurilor pentru inceperea lucrarilor de amenajare a laboratoarelor de specialitate;

 

3. Dezvoltarea parteneriatului scoală - autoritătile publice locale;

 

4. Depunerea proiectelor de finantare pentru dezvoltarea resurselor materiale si umane;

 

5. Dezvoltarea resurselor materiale în vederea eficientizării procesului educational.

D. DOMENIUL FUNCTIONAL: RELATII COMUNITARE SI DE PARTENERIAT (PROIECTE EDUCATIONALE SI PROGRAME COMUNITARE)

 

Obiective:

1. Consolidarea colaborării cu autoritătile publice locale: Primăria si Consiliul Local Tarcău, Poliția Tarcău, ISU Neamţ, ONG-uri, Asociatia Părinților ”Iulia Hălăucescu”, sindicat, în vederea asigurării unui mediu scolar atractiv, sigur si functional;

 

2. Dezvoltarea proiectelor educationale prin promovarea unor activităti educative formale si nonformale având ca scop dezvoltarea educatiei interculturale, antreprenoriale, de educatie pentru sănătate si ale celor care pot să ofere sprijinul necesar în promovarea desegregării scolare si egalizării sanselor;

 

3. Cresterea capacitătii si abilitătii institutionale pentru elaborarea si gestionarea proiectelor finantate prin programe comunitare de dezvoltare a resurselor umane, prin proiecte/granturi finantate prin fonduri structurale si prin proiecte ale MEN în vederea dezvoltării institutionale, creării conditiilor optime dezvoltarii educatiei permanente si a diversificării ofertelor si serviciilor educationale;

 

4. Dezvoltarea abilitatilor in privinta redactarii proiectelor si managementului de proiect;

 

5. Dinamizarea activitătii Comisiei pentru programe de cooperare internatională;

 

6. Eficientizarea activitătii Comisiei pentru programe educative scolare si extrascolare;

 

7.Promovarea imaginii școlii prin marketing instituțional și educațional.

 

 

 

 

 

 

LISTA NOMINALĂ CU PERSONALUL ANGAJAT LA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “IULIA HĂLĂUCESCU” COMUNA TARCĂU

An şcolar 2016-2017
 • Director: prof. Daniela Mîţu
 • CADRE DIDACTICE:

EDUCATOARE

 1. Păduraru Bobric Carmen Lucia
 2. Antal Vasilica
 3. Popa Ioana – Daniela
 4. Macovei Cecilia

ÎNVĂŢĂTORI

 1. Macovei Adriana-Liliana
 2. Enea Vasile
 3. Ciobanu Vasile
 4. Nistor Gabriela – Manuela
 5. David Adriana - Teodora

PROFESORI

1. Istrate Angela-Cerasela

2. Paşcu Elena - Lăcrămioara

3.Luca Violeta

4.Pupăză Valentin

5.Hegyesi Marton

6.State Victor

7.Andriesei  Diana - Cornelia

8.Bejan Andreea

9.Şolot Cristina-Nicoleta

10.Găină Claudia

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR:

SECRETAR: Gabriela Găleanu

PERSONAL NEDIDACTIC

MUNCITOR - Caia Ioan

ÎNGRIJITOARE - Benedek Albiniţa

ÎNGRIJITOARE – Cojoc Doina-Evidochia

ÎNGRIJITOARE - Balint Victoria


Director,

Prof. Daniela Mîţu

 


Galerie foto

JOCUL URŞILOR PROGRAM ARTISTIC INTERPRETAREA UNUI FRAGMENT LITERAR MOŞ CRĂCIUN CU UN PREŞCOLAR PROGRAMUL ARTISTIC AL ELEVILOR PROGRAM ARTISTIC AL PREŞCOARILOR laborator cu conectare la internet laboratorul AEL CLĂDIRE ŞCOALĂ CLĂDIRE ŞCOALĂ CLĂDIRE ŞCOALĂ CLĂDIRE ŞCOALĂ