Grupul Scolar "Avram Iancu" Zlatna
Zlatna, Alba

Prezentare

     1.Cadrul juridic şi instituţional
     Şcoala cu clasele I-VIII,,Horea’’ din Zlatna este o instituţie de învăţământ preuniversitar cu caracter public, de stat, integrată sistemului naţional de învăţământ preuniversitar, care funcţionează în baza Constituţiei României, a Legii Invăţământului nr 84/1995, cu modificările şi completările ulterioare Statutul personalului didactic, aprobat prin Legea nr. 128/1997, cu modificările ulterioare, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversiar, aprobat prin Ordinul M.Ed.C nr 4925/8.09.05, Legii finanţelor publice nr 500/2002, Legii contabilităţii nr. 82/1991, Ordinelor, notificărilor, dispoziţilori venite din partea M.Ed.C. şi ISJ Alba precum şi a Regulamentului de Ordine Interioar, Planului de dezvoltare instituţională, Planul managerial etc. ; este o şcoală din mediul urban.
     2. Organizarea procesului de învăţământ şi a activităţii administrative şi încadrarea cu personal didactic şi nedidactic, precum şi celelalte elemente de organizare instituţională se încadrează în standardele şi normativele legale pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat.
     3. Conducerea unităţii se realizează prin structurile şi organismele de conducere specifice: consiliul de administraţie, consiliul profesoral organizate potrivit legii şi funcţionând pe baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversiar şi a regulamentelor proprii.          
     Ministerul Educaţiei şi Cercetării elaborează, coordonează şi aplica politica Naţională în domeniul  educaţiei
     Principalele obiective desprinse din strategiile Ministerului Ed. ,Cercetării si Inovarii din Programul de Guvernare şi din programele de dezvoltare ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba ,în perioada următoare privesc:
                 -accesul egal şi sporit la educaţie -calitatea ridicată a educaţiei şi pregătirea societăţii bazate pe cunoaştere
                  -ridicarea standardului demersului didactic
                 -încurajarea competiţiei ,ridicarea nivelului de pregătire a elevilor ,obţinerea de performanţe superioare în învăţare
                 -reorganizarea şi stabilirea rolurilor ,competenţelor şi responsabilităţilor în domeniul politicilor alocării şi gestionării resurselor
                 -implicarea cadrelor didactice în aplicarea riguroasă a sistemului naţional de evaluare 
                 -crearea cadrului instituţional la nivelul şcolii pentru promovarea proiectelor
                 -reabilitarea unităţii şcolare
     Şcoala cu clasele I-VIII ,, Horea “ Zlatna este o şcoală din mediul urban şi are în componenţa sa ca structura, Scoala cu clasele I-VIII,,SAVA ALBESCU`` Fenes, Şcoala cu clasele I-IV Pirita, cu predare simultană I-III şi II-IV Şcoala cu clasele I-IV ,Pătrângeni, Galaţi, Izvorul Ampoiului, Trampoiele şi Valea Mică având predare simultană I-IV, precum şi Grădiniţa cu PN. Nr.1 şi 2 Zlatna, Grădiniţa Pirita, Pătrângeni , Valea Mică, Galati, Izvorul Ampoiului, Trâmpoiele si Feneş. Unitatea noastră de învăţământ fiind singura şcoală cu clasele I-VIII din oraş are un număr mare de elevi, conducerea este asigurată de director şi director adjunct.
     Învăţământul românesc la Zlatna îşi are începuturile la sfârşitul secolului al XVIII-lea, mai precis în anul 1782 şi este strâns legat de cărturarul Dimitrie Eustatievici, director al şcolilor neunite (ortodoxe) din Transilvania.
     Despre un învăţământ organizat la Zlatna, documentele vorbesc odată cu stăpânirea austriacă în Transilvania,cu intensificarea exploatării şi prelucrării minereurilor neferoase, prin înfiintarea topitoriilor în anul 1747. Pentru pregătirea cadrelor care urmau să lucreze în minerit s-au înfiinţat şcoli montanistice, una dintre ele funcţionând la Zlatna din anul 1771, în clădirea actuală, din locul numit ,,Intre brazi”, de pe strada Petru Dobra.
     În ultimul an al secolului al XIX-lea 1899/1900, în oraş funcţionau două şcoli primare: una de stat cu limbă de predare maghiară, în localul construit în anul 1893, care avea 4 corpuri de clădire.
     Între anii 1898 - 1926, timp de 18 ani, la Zlatna a funcţionat un gimnaziu de maghiar, pînă în anul 1918 de fete, din anul 1919, şcoala a funcţionat cu limba de predare română, după această dată a fost desfiinţată, fetele au trecut la Liceul de fete din Alba- Iulia.
     Începând cu anul şcolar 1954/1955 la Zlatna a luat fiinţă un liceu de cultură generală, cunoscut sub numele de liceul,,Horea” , cu prima promoţie în anul 1959.Liceul a funcţionat în localul fostei primării care se afla pe locul actualei Şcoli Generale şi la etajul clădirii locuinţei lui Scrobote, unde au funcţionat până anii trecuţi câteva clase ale şcolii generale.

Galerie foto