Școala Gimnazială Nicolae Velea
Cepari, Arges

Comisia CEAC

Responsabil: prof. Olteanu Mihaela

Membri: prof. Laită Elena, lider sindical; prof. Sasu Carmen; 

 

 

Școala Gimnazială Nicolae Velea

Comuna Cepari, Județul Argeș

Nr……din……………………

 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

 

 

 

STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII

2021-2025

 

 

Strategia CEAC se bazează pe documentele emise de ARACIP în acest domeniu (,,Ghidul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Unităţile de Învăţământ Preuniversitar – partea a II-a” etc.) şi pe Proiectul de Dezvoltare Instituţională (PDI) elaborat de directorul Școlii Gimnaziale „Toma Brătianu”.

 

 

 1. VIZIUNEA

 

     ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Nicolae Velea” este o școală în slujba comunitățiiavând capacitatea de a funcționa ca o instituție eficientă și echitabilă pentru toate categoriile de copii.

       În parteneriat cu părinții și comunitatea locală, școala noastră oferă copiilor condiții moderne de educație și instruire ajutându-i să-și dezvolte personalitatea, astfel încât fiecare să își găsească încrederea în sine și să își urmeze aspirațiile.

 

 1. MISIUNEA ORGANIZAȚIEI ȘCOLARE

 

       Școala noastră va fi locul unde fiecare elev își atinge maximum de capacități intelectuale, morale, civice pentru a se integra într-un mediu social concurențial.

       Demersul nostru educațional, alături de familie și comunitate, are ca ideal dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, formanrea personalității autonome și creative a tinerilor.

       Așa cum este firesc, școala noastră își propune să modeleze, să dezvolte personalități echilibrate, tolerante, apte pentru integrare, receptive la nou și la schimbare.

 

 1. MOTIVAȚIA

 

Comisia de Evaluare și Asigurarea a Calității se ghidează după următorul motto: ”un mediu educațional de calitate – garanția unei educații de calitate”.

Bazându-se pe ”buna tradiție a școlii românești” îmbinată cu cele mai moderne metode și procedee de predare-învățare-evaluare, abordarea actului educațional în cadrul Școlii Gimnaziale „Nicolae Velea” se dorește a fi una de tip integrativ, în care personalitatea elevului să fie armonios dezvoltată și valorizată.

      Școala Gimnazială „Nicolae Velea” își propune să formeze cetățeni europeni profund ancorați în realitățile românești, europene și mondiale. În vederea formulării țintelor strategice cele mai potrivite, echipa managerială a realizat următoarea diagnoză mediului intern și extern, prezentă și în Proiectul de Dezvoltare Instituțională pe 2021-2025.

        

     ANALIZA SWOT

 

 1. Curriculum
 2. Resurse umane
 3. Resurse materiale si financiare
 4. Relatii cu comunitatea  

 

 1. Curriculum

 

             PUNCTE TARI

       PUNCTE SLABE

* Curriculumul la decizia şcolii se raportează la respectarea nivelului de dezvoltare a copiilor, a abilităţilor individuale ale acestora şi a opţiunilor părinţilor, subordonându-se în acelaşi timp misiunii şi viziunii şcolii;

* * Oferta       variată     de     activităţi extracurriculare.

* Realizare unui învăţământ incluziv prin mixarea colectivelor de elevi;

* Activităţile de predare, învăţare şi evaluare sunt proiectate în echipă la nivelul ariilor curriculare;

*Abordarea programei se realizează prin metoda proiectelor (învăţare integrată, transdisciplinară).

* Valorizarea insuficientă a activității de învățarea limbilor străine și a rezultatelor obținute de elevi la concursurile școlare;

* Tentaţia profesorilor de a folosi în exces auxiliarele curriculare;

* Incapacitatea organizaţiei de a obţine un sprijin mai susţinut din partea autorităților locale.

 

OPORTUNITĂȚI

                   AMENINȚĂRI

* Existenţa unei legislaţii care recunoaște învățământul particular;

* Existenţa posibilităţii de documentare prin accesul la internet şi la biblioteca şcolii;

*CDS permite valorificarea abilitaţilor individuale ale elevilor;

* Existența manualelor alternative;

*Abundenţa pe piaţă a unor materiale auxiliare   care     uneori     sunt inconsistente si confuze.

* Programul prelungit ar putea conduce la instalarea stării de oboseală în rândul elevilor;

* Lipsa susţinerii de către unele familii a demersului educativ realizat în şcoală;

 1. Resurse umane

         PUNCTE TARI

       PUNCTE SLABE

* Cadre didactice calificate (100%);

* Cadre didactice care dovedesc spirit creator, realizând prin forţe proprii o serie de mijloace și auxiliare didactice.

* Cadre didactice bine pregătite din punct de vedere profesional, care asigură o educaţie diferenţiată în   funcţie   de particularităţile     de       vârstă şi de caracteristicile individuale ale copiilor.

* Existenta responsabilităţilor clare în cadrul fiecărei comisii.

* Cadre didactice bine pregătite în vederea utilizării de   soft educaţional în activitatea de predare – evaluare

* Numirea ca director al şcolii a unui cadru didactic cu performanţe manageriale şi cu un portofoliu reprezentativ;

* Proiectarea     si   promovarea   unui management eficient si transparent;

* Colaborarea bună cu toţi partenerii educaţionali.

*Cadre didactice care posedă abilitaţi de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională;

* Psiholog permanent în sprijinul copiilor, al părinţilor şi cadrelor didactice;

*Asistenţă medicală permanentă;

* Numărul de elevi înscriși a crescut;

* Numărul de cereri de înscriere în clasele de început de ciclu este în creștere.

 

 

 

 

* Insuficientă participare a cadrelor didactice, didactice auxiliare   şi nedidactice la   programele   de formare/dezvoltare profesională.

 

     OPORTUNITĂŢI

           AMENINŢĂRI

*Oferta diversificată de formare şi perfecţionare   din   partea   CCD, a universităţilor şi a altor instituţii de formare acreditate.

* Interesul cadrelor didactice de a participa la programe de formare si dezvoltare profesională.

* Colaborarea conducerii şcolii şi a cadrelor didactice cu numeroase organizaţii şi instituţii de profil din ţară

* Dezvoltarea unor     unor       programe și parteneriate   educaţionale cu şcoli şi grădiniţe la   nivel local, naţional şi internaţional.

*Organizarea unor schimburi de experienţă la nivel de sector,   municipiu,   care favorizează împărtăşirea experienţei şi exemplelor de bună practică;

* Acutizarea situaţiei financiare a familiilor afectează procesul de creștere a sporului natural si generează mutaţii (lipsa locurilor de munca, şomajul, creşterea inflaţiei).

* Scăderea interesului familiilor pentru educația copiilor, pe parcursul şcolarizării, pe măsura trecerii timpului

* Scăderea populaţiei şcolare şi orientarea către învăţământul public;

 1. Resurse materiale si financiare

             PUNCTE TARI

       PUNCTE SLABE

* Existența spaţiilor şcolare destinate încă de la început activităţilor şcolare;

* Existenţa unei biblioteci dotate cu fond de   carte de specialitate, materiale     informative şi materiale didactice;

* Scoala dispune de cabinet medical;

* Mobilier funcţional, adecvat desfăşurării optime a activităţii din şcoală;

* Resursele materiale si financiare sunt eficient utilizate, avându-se în vedere priorităţile specifice;

* Echipament informatic corespunzător şi   pentru compartimentul             administrativ financiar;

 

 

* Spaţii relativ insuficiente pentru desfăşurarea activităţilor de laborator;

* Insuficienta preocupare a echipei manageriale pentru obţinerea unor   sponsorizări ;

* Deficienţe de relaţionare cu reprezentanţi ai comunităţii locale în vederea realizării reparaţiilor curente şi a dezvoltării bazei materiale a şcolii;

* Număr insuficient de calculatoare utilizate în procesul de învăţământ;

 

       OPORTUNITĂŢI

    AMENINŢĂRI

* Existenţa programelor comunitare de atragere de fonduri.

* Existenţa parteneriatelor la nivel internaţional.

* Contribuţii ale părinţilor, inclusiv prin atragerea de sponsori, pentru achiziţionarea de mijloace de învăţământ;

* Relaţionarea cu alte ONG-uri;

.

*Legislaţia referitoare la sponsorizare prezintă carenţe şi este neofertantă pentru posibilii sponsori .

*Ritmul   accelerat     al   schimbărilor conduce   la     uzura   echipamentelor existente;

 

 

4.Relatii cu comunitatea

           PUNCTE TARI

       PUNCTE   SLABE

*Existenţa unor parteneriate eficiente, stabile şi durabile cu autorităţile locale (Primărie, Poliţie, etc) cu agenţi economici şi ONG - uri;

*Implicarea activă şi dinamică a unor membri ai Comitetelor de părinţi pe şcoală şi pe clase;

* Colaborarea şcolii cu licee şi instituţii de invăţământ superior în vederea creşterii performanţelor şcolare;

* Existenţa unor parteneriate cu instituţii culturale pentru diversificarea ofertei   activităţilor extracurriculare;

*Strânsa colaborare cu părinţii copiilor;

* Accesul şcolii la programe europene ce promovează dezvoltarea relaţiilor comunitare;

* Editarea şi distribuirea revistei şcolii, „Universul copiilor”;

*Promovarea ofertei educaţionale a şcolii prin diferite metode de marketing;

* Înregistrarea unui număr mare de cereri de înscriere în clasa pregătitoare și în clasa I din partea unor elevi din sectorul 1.

* Dezinteresul unor părinţi pentru întâlniri periodice la nivelul unităţii;

* Incapacitatea organizaţiei de a obţine un sprijin mai susţinut din partea Direcţiei pentru Învăţământ şi a Direcţiei pentru Protecţia Copilului în vederea asigurării suportului necesar integrării copilor cu CES.

* Lacune ale mecanismelor de comunicare intra şi inter – instituţionale

 

 

           OportunitĂŢi

       ameninŢĂri

*Posibilitatea promovării imaginii şcolii prin intermediul paginii web , al altor site-uri de profil, al mass-media şi al revistei şcolii;

*Implicarea părinţilor în susţinerea intereselor şcolii;

 

* *Absenţa unor mecanisme eficiente care să faciliteze parteneriatul dintre şcoală şi agenţi economici;                        

 

 

 

 

II. Proiectarea și planificarea activității de evaluare a calității

Țintele strategice ale evaluării calității

Bazându-se pe țintele strategice formulate în PDI, Comisia Evaluare și Asigurare a Calității va acționa în perioada 2021-2025 în vederea atingerii următoarelor ținte strategice:

 1. Creșterea calității actului educațional și asigurarea unui management performant;
 2. Crearea unui climat de siguranță și condiții optime necesare unui învățămȃnt de calitate;
 3. Inovarea procesului educațional prin integrarea noilor tehnologii și realizarea de programe educaționale specifice nevoii de formare a elevilor;
 4. Dezvoltarea de proiecte/parteneriale educaționale la nivel local, județean, național, internațional;
 5. Redimensionarea relației școală-familie-comunitate.

Avantajele opţiunilor

Am ales aceste ţinte strategice pentru că ele conduc la creşterea calităţii educaţionale în şcoală şi lărgesc accesul la educaţie al elevului.

Ţintele alese sunt necesare pentru existenţa şi dezvoltarea unităţii şcolare, ele respectând politicile şi strategiile de dezvoltare naţionale, regionale şi locale, dar în acelaşi timp ele vizează şi nevoile curente şi de viitor ale beneficiarilor săi direcţi: elevi şi părinţi.

Ţintele alese se pot realiza cu resursele financiare existente şi previzibile în perioada 2021-2025

Abordări strategice

 1. Dezvoltarea curriculară :
 • Optimizarea activităţii didactice la toate disciplinele iîn concordanţă cu planurile de învăţământ, adaptarea curriculum-ului naţional prin consultarea elevilor şi părinţilor.
 • Stabilirea în mod judicios a disciplinelor opţionale pe arii curriculare.
 • Echilibrarea componentelor formativ – informativ, educativ – instructiv, creativ – recreativ.
 • Structurarea metodologică a activităţilor didactice în concordanţă cu noile obiective şi principii educaţionale ale curriculum-ului naţional.
 • Aplicarea diferenţiată a propunerilor prin proiectarea conţinuturilor neobligatorii lăsate la decizia şcolii în funcţie de particularităţile colectivelor de elevi.
 • Asigurarea accesului la calculator al fiecărui elev din şcoală în cadrul activităţilor şcolare.

2. Dezvoltarea resurselor umane:

 • Prin implicarea cadrelor didactice din şcoală în programe de formare şi perfecţionare.

3. Dezvoltarea resurselor de timp

 • Prin dezvoltarea unor scheme orare bine-gândite, care să ţină cont de curba de efort a elevului.

4. Dezvoltarea resurselor de informaţie

 • Prin achiziţionarea şi utilizarea de soft-uri educaţionale, abonamente la revistele de specialitate, cât şi prin asigurarea accesului la internet.

Termenele de aplicare, rolurile și responsabilităţile diferitelor persoane și grupuri 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII 

PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII   EDUCAŢIEI

 

Denumirea activităţii

 

Frecvenţa

Sept

Oct

Nov

Dec

Ian

Febr

Mart

Apr

Mai

Iun

Numirea responsabilulul şi constituirea comisiei

Anual

 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planul operational

 

Anual

 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicare de chestionare pentru cadre didactice

 

La început şi sfârşit de semestru

 •  

 

 

 

 •  

 

 •  

 

 

 •  

Stabilirea stilului de învăţare pentru elevi

Anual

 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificare pe programe de învăţare

Semestrial

 •  

 

 

 

 

 •  

 

 

 

 

Evaluare iniţială

 

Anual

 •  
 •  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluare

 

Anual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

Portofoliile cadrelor didactice (pe program de învăţare şi dirigenţie)

Lunar

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
                 

Portofoliile elevilor

 

Lunar

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
                 

Observarea lecţiilor şi completarea fişelor de observare

 

Lunar

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
                 

Monitorizarea frecvenţei participării la programe de învăţare

 

La două luni

 

 •  

 

 •  

 

 •  

 

 •  

 

 •  

Monitorizarea completării cataloagelor şcolare

 

Lunar

 

 •  

 

 

 •  

 

 

 •  

 

 •  

Monitorizarea progresului şcolar

 

Semestrial

 •  

 

 

 

 •  

 

 

 

 

 •  

Raport de autoevaluare final

 

Anual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

Plan de îmbunătăţire

 

Anual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

Raport de inspecţie

 

Anual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

Sortarea, pastrarea şi verificarea materialelor şi dovezilor

Lunar

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
                 

Rezolvarea contestaţiilor

Lunar (ori de câte ori este necesar)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
                 

Verificarea documentelor oficiale

Semestrial

 

 

 •  

 

 

 •  

 

 

 

 •  

Monitorizarea orarului

Bilunar

 •  

 

 •  

 

 •  

 

 •  

 

 •  

 

III. Modalităţile de implementare a strategiei de evaluare a calităţii

Componenţa CEAC

Nr. crt.

Numele şi prenumele membrilor din comisie

Roluri specifice

1

Olteanu Mihaela

Coordonator CEAC

2

Sasu Carmen

Membru

3

Georgescu Alexandru

Membru

4

Găvan

Reprezentant al Consiliului local

5

 

Reprezentant al părinţilor

6

Laită Elena

Lider sindical

 

 

 

 

IV. Instrumente şi proceduri de evaluare internă (autoevaluare) a calităţii

 • Instrumente de evaluare internă a calităţii:

Documentele care fac parte din portofoliul comisiei de asigurare a calităţii sunt:

¨                  Legislaţie

¨                  Manualul de calitate

¨                  Planul operaţional al comisiei care cuprinde componenţa comisiei şi atribuţiile membrilor

¨                  Planificarea calendaristică a activităţii

¨                  Dosar cu procese verbale ale întâlnirilor comisiei

¨                  Dosar cu chestionarele (aplicate elevilor, cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar, părinţilor, reprezentanţi ai comunităţii locale) , ghiduri pentru interviuri

¨                  Dosar cu fişe de observaţie ale lecţiilor

¨                  Declaraţii de intenţie ale comisiilor de specialitate din şcoală

¨                  Proceduri operaţionale

¨                  Dosar cu rapoarte: Raport de autoevaluare; Plan de îmbunătăţire; Raport de inspecţie

¨                  Fişe de analiză a documentelor

¨                  Diverse documente: material de prezentare a dovezilor- clasificare şi modalităţi de păstrare

¨                  Dosar cu statistici- situaţii semestriale pe programe de învăţare

 • Proceduri de evaluare internă a calităţii
 1. Elaborarea, aplicarea şi interpretarea chestionarelor

Se elaborează de către membrii subcomisiei chestionare care se aplică conform calendarului activităţilor; după aplicarea chestionarelor se elaborează un material de interpretare a rezultatelor.

Membrii subcomisiei de elaborare, aplicare şi interpretare a chestionarelor

- responsabil

- membru

Instrucţiuni de lucru:

Membrii comisiei elaborează chestionarele pe baza analizei de nevoi.

Chestionarele se aplică conform nevoilor personalului căruia i se solicită anumite răspunsuri.

Se colectează chestionarele şi se analizează.

Pe baza analizei, se elaborează de către responsabilul subcomisiei un raport final care să cuprindă interpretarea rezultatelor.

Monitorizarea procedurii:

Se realizează de către şeful subcomisiei.

Periodicitate:

Conform calendarului de activităţi.

Analiza procedurii:

Se face în cadrul subcomisiei şi în cadrul comisiei C.E.A.C.

   Prezentarea activităţii se face şi în Consiliul Profesoral.

 1. Selectarea, păstrarea şi verificarea materialelor

Conform documentelor de calitate din fiecare şcoală, fiecare membru implicat în asigurarea calităţii va avea un document care să cuprindă materiale obligatorii în portofoliul personal.

Membrii subcomisiei de selectare, păstrare şi verificare a materialelor

- responsabil

- membru

Instrucţiuni de folosire:

Pe baza documentelor comisiei de calitate, la începutul anului şcolar şi apoi, pe parcursul întregului an şcolar, se urmăreşte selectarea materialelor, mai ales a dovezilor aferente principiilor de calitate.

Se realizează păstrarea materialelor conform documentelor comisiei de calitate.

După selectarea materialelor şi a dovezilor, se realizează evaluarea prin fişă de evaluare completată de membrii subcomisiei.

Monitorizarea procedurii:

Se realizează de către şeful subcomisiei.

Periodicitate:

Conform calendarului.

Analiza procedurii:

Se face prin raportul de autoevaluare.

 1. Rezolvarea contestaţiilor

Se constituie o subcomisie de contestaţii referitoare la: acordarea calificativelor la programele de învăţare (note), la aplicarea sancţiunilor pentru elevi şi alte măsuri care se pot contesta.

Membrii subcomisiei de contestaţii:

- responsabil

- membru

Instrucţiuni de lucru:

-      completarea unui formular de contestaţie;

-      dacă contestaţia nu este justificată este respinsă;

-      dacă este justificată, urmează analiza formularului de contestaţie şi a argumentelor contestaţiei prin investigarea aspectelor semnalate;

-      prin analiza şi investigaţiile aspectelor contestate se elaborează documentul care cuprinde măsurile de remediere şi modalităţile de aplicare ale acestora.

Monitorizarea procedurii:

Se realizează de către şeful comisiei.

Periodicitate:

Conform calendarului de acţiuni

Permanent

Analiza procedurii:

-      în subcomisiei

-      în comisia C.E.A.C.

-      în raportul de autoevaluare

 1. Verificarea modului de completare a documentelor oficiale (cataloage, registre matricole)

Având în vedere importanţa documentelor oficiale, se urmăreşte modul în care acestea sunt completate şi periodicitatea completării.

Membrii comisiei de verificare a modului de completare a documentelor oficiale:

- responsabil

- membru

Instrucţiuni de lucru:

Se completează fişa de verificare a cataloagelor de către membrii subcomisiei,conform unei împărţiri planificate a acestor documentelor.

Se extrag din fişe aspectele constatate şi urmează aplicarea măsurilor de corectare a erorilor constatate.

Monitorizarea procesului:

Se face de către şeful subcomisiei.

Periodicitate:

Conform calendarului de activităţi.

Analiza procedurii:

-      în cadrul C.E.A.C.

-      în Consiliul Profesoral

 1. Elaborarea, aplicarea şi verificarea orarului

Responsabilul subcomisiei elaborează orarul şcolii conform reglementărilor legale şi cu respectarea planurilor-cadru.

Membrii subcomisiei de elaborare, aplicare şi verificarea orarului:

- responsabil

- membru

Instrucţiuni de lucru:

Membrii comisiei urmăresc modul de îndeplinire a programului conform orarului aprobat de Consiliul de Administraţie.

Verificarea orarului se va face conform planificării.

Fiecare membru al subcomisiei va efectua două monitorizări pe parcursul unei luni, conform programului şi cu completarea fişei de monitorizare a orarului.

Monitorizarea activităţii subcomisiei:

Se realizează de către membrii subcomisiei.

Periodicitate:

           Bilunar

Analiza procedurii:

-      în cadrul subcomisiei

-      în cadrul C.E.A.C.

-      în Consiliul Profesoral şi în Consiliul de Administraţie

EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR

Avându-se în vedere descriptorii de performanţă din raportul de autoevaluare, în cadrul managementului calităţii evaluarea activităţilor se face prin:

▪                    Evaluări periodice- întruniri lunare ale membrilor comisiei şi analiză

▪                    Activităţilor comisiei în perioada anterioară desfăşurării întâlnirii

▪                    Evaluare finală prin elaborarea Raportului de autoevaluare de la sfârşitul anului

▪                    Elaborarea Planului de îmbunătăţire conform metodologiei şi avându-se în vedere punctele slabe care reies din raportul de autoevaluare

▪                    Elaborarea şi aplicarea periodică de chestionare care vizează activităţile membrilor personalului pentru asigurarea calităţii în învăţământ

▪                    S-a organizat în cadrul comisiei de calitate de la nivelul unităţii de învăţământ o subcomisie de analiză şi soluţionarea a contestaţiilor şi plângerilor depuse de factorii implicaţi în educaţie (elevi, părinţi, profesori)

▪                    Planul de îmbunătăţire elaborat este aplicat prin îndeplinirea acţiunilor precizate referitoare la punctele slabe identificate şi respectarea termenelor limită de desfăşurare a acţiunilor.

MODALITĂŢI DE CLASIFICARE ŞI GESTIONARE A DOVEZILOR

 1. Modalităţi de clasificare a dovezilor:

DOVEZI GENERALE

▪                    Materiale de marketing-ul şcolii (oferte şcolare, pliante)

▪                    Orarul şcolii

▪                    Prezentare oferta CDS

▪                    Regulamentul pentru elevi (însoţite de tabele de luare la cunoştinţă)

▪                    Regulament de ordine interioară

▪                    Aviziere

▪                    Orarul activităţilor diferenţiate (recuperare, performanţă)

▪                    Cataloage şcolare

▪                    Mape de lucru

DOVEZI SPECIFICE         C.E.A.C.

▪                    Planuri ale comisiilor

▪                    Documente de lucru ale comisiei

▪                    Dosare cu rapoarte de activitate

▪                    Dosare cu chestionare

▪                    Dosare cu fişele de observare ale lecţiilor

▪                    Dosare cu procese verbale

▪                    Dosarele profesorilor (personale şi dirigenţie)

▪                    Mapa de lucru (cancelarie)

DOVEZI SERVICIUL ADMINSTRATIV (SECRETARIAT, CONTABILITATE)

▪                    Documentele contabile specifice

▪                    Cărţile de muncă şi fişe ale postului

▪                    Procese verbale şi note interne

▪                    Cataloage şcolare

▪                    Fişe pentru CDS

▪                    Dosare examen de diferenţă/corigenţă

▪                    Fişe completate de diriginţi absolvenţilor

▪                    Asigurarea şanselor egale- alcătuirea colectivelor de elevi se face fără  

         nici o discriminare

▪                    Diverse fişe de instructaj

▪                    Documentele din arhiva şcolii

DOVEZI CADRE DIDACTICE

▪                    Programa şcolară

▪                    Planificări calendaristice

▪                    Planificări pe unităţi de învăţare

▪                    Planuri de lecţii

▪                    Modele de teste: iniţiale, formative, sumative

▪                    Modele de fişe de lucru

▪                    Fişe de evaluare (pentru elevi şi cadre didactice) a câtorva lecţii

▪                    Chestionare pentru managementul comunicării

▪                    Situaţii statistice care să cuprindă: media testelor iniţiale, media semestrială

▪                    Fişe de activitate elevi

DOVEZI DIRIGENŢIE

▪                    Mapa activităţii educative

▪                    Tabele nominale semnate de elevi pentru luarea la cunoştinţă

▪                    Chestionare pentru stabilirea stilurilor de învăţare la elevi (însoţite de răspunsurile elevilor)

▪                    Fişe pentru opţiuni CDS

▪                    Procese verbale ale întrunirilor Consiliului Profesorilor clasei, ale şedinţelor cu părinţii

▪                    Procese verbale pentru discutarea situaţiei şcolare la sfârşitul unui semestru

▪                    Diverse documente de lucru ale dirigintelui

SELECTAREA DOVEZILOR

Se face în funcţie de categoria din care fac parte aceste dovezi:

 1. DOVEZILE GENERALE- sunt păstrate în funcţie de specificul lor de către direcţiune, de serviciul administrativ sau de către comisia de calitate
 1. DOVEZILE SPECIFICE- sunt păstrate de către comisie (la cabinetul comisie), serviciul adminstrativ (secretariat, contabilitate, arhivă), iar dosarele cadrelor didactice se păstrează fie în cabinetul comisiei, fie de către cadrele didactice

Activitatea de selectare, păstrare şi verificarea dovezilor este supervizată de subcomisia stabilită în cadrul C.E.A.C. cu atribuţii în acest sens (vezi procedura corespunzătoare)

V. Modalităţi şi proceduri de îmbunătăţire a calităţii

1. Se selectează domeniul şi criteriul/criteriile avute în vedere, cf. ,,Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică” ( H.G.21/18.01.2007 sau art 10 din O.U.G. nr.75/12.07.2005 aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006).

2. Se urmăreşte îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi se realizează o diagnoză a nivelului de realizare.

3. Se identifică punctele tari, a celor slabe şi a ţintelor pentru intervenţiile de remediere/dezvoltare.

4. Se elaborează un plan de îmbunătăţire.

5. Se creează un grup de lucru pentru aplicarea măsurilor de îmbunătăţire (Evaluarea internă este coordonată şi realizată de către CEAC. Pentru zonele de îmbunătăţire se poate constitui o altă echipă, se pot stabili responsabili, în funcţie de rolul îndeplinit în organizaţie - profesor de specialitate, responsabil de comisie metodică, de arie curriculară etc., care să aplice programul de îmbunătăţire)

6. Se modifică / optimizează / completează PDI şi planurile operaţionale.

7. Se desfăşoară propriu-zis activităţile de dezvoltare/ optimizare/ remediere pentru domeniul selectat.

8. Se reaplică instrumentul de evaluare.

 Director,                                                  

prof. Romulus Hirică