COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU"
Targu Jiu, Gorj

Oferta educaţională

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2017-2018


ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL

DOMENIUL ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI

- TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL - 28 LOCURI
DOMENIUL TURISM ŞI ALIMENTAŢIE

- TEHNICIAN ÎN TURISM - 28 LOCURI
DOMENIUL PROTECŢIA MEDIULUI

- TEHNICIAN ECOLOG ŞI PROTECŢIA CALITĂŢII MEDIULUI - 28 LOCURI

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL

DOMENIUL SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ PEDAGOGICĂ

- ASISTENT MEDICAL GENERALIST - 60 LOCURI
DOMENIUL SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ PEDAGOGICĂ

- ASISTENT DE FARMACIE - 30 DE LOCURI
DOMENIUL ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI

- TEHNICIAN ÎN ECHIPAMENTE BIOMEDICALE - 30 LOCURI
DOMENIUL CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE

- TEHNICIAN DEVIZE ŞI MĂSURĂTORI ÎN CONSTRUCŢII - 30 LOCURI
DOMENIUL CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE

- MAISTRUCONSTRUCŢII CIVILE, INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE - 30 LOCURI

 

COLEGIUL TEHNIC ,,ION MINCU’’

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ÎNĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL

ANUL ŞCOLAR 2017-2018

SESIUNEA I

DATA / PERIOADA

ORA

ACTIVITATEA

30 mai

 

Afișarea metodologiei de admitere în învățământul postliceal

10 – 21 iulie

900 - 1800

Înscrierea candidaților

21 iulie

 

Afișarea listei candidaților înscriși și a anunțarea modalității de admitere (Prin punctaj dosar sau probă scrisă)

25 iulie

 

Evaluare dosare/Proba scrisă (după caz)

26 iulie

1000

Afișarea rezultatelor

26 iulie

1100 - 1900

Depunerea contestațiilor

27 iulie

1400

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale

27 – 28 iulie

900 - 1800

Confirmarea locurilor ocupate

SESIUNEA II

DATA / PERIOADA

ORA

ACTIVITATEA

14 – 18 august

900 - 1800

Înscrierea candidaților

21 - 23 august

 

Evaluarea dosarelor și calcularea mediilor de admitere

24 august

1000

Afișarea rezultatelor

24 august

1100 - 1900

Depunerea contestațiilor

25 august

1800

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale

28 – 30 august

900 - 1800

Confirmarea locurilor ocupate

METODOLOGIA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL ÎN ANUL ŞCOLAR  2017 – 2018

Elaborată conform O.M.E.C.T.S nr. 5346/07.09.2011

Aprobată în Consiliul de Administraţie din data 17.03.2017

Elaborată conform O.M.E.C.T.S nr. 5346/07.09.2011

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1.(1) Admiterea în învăţămantul postliceal în anul şcolar 2017-2018 se face pe baza criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal, elaborate de Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, aprobate prin O.M.E.C.T.S nr. 5346/7.09.2011 şi a prezentei metodologii elaborată de Colegiul Tehnic „Ion Mincu” aprobată de către Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ la data de: 17.03.2017.

(2) Admiterea în învăţământul postliceal se face:

 • ·         pe locuri fără taxă;
 • ·         pe locurile cu taxă.

(3) Invăţământul postliceal cuprinde şcoala postliceală şi şcoala de maiştri. Concursul de admitere se organizează pentru calificările:

 • ·         asistent medical generalist;
 • ·         asistent medical de farmacie;
 • ·         tehnician devize şi măsurători în construcţii;
 • ·         tehnician în aparatură biomedicală;
 • ·         maistru constructii civile, industriale si agricole.

(4) Criteriile generale de admitere în învăţământul postliceal cuprinse în ordinul M.E.C.T.S. nr. 5346/07.09.2011, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, sunt parte integrantă a prezentei metodologii.

(5) Numărul de locuri pentru învăţământul postliceal de stat se stabileşte în condiţiile art. 1. alin. (2) şi se aprobă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj pentru fiecare an şcolar.

(6) In cazul în care  se solicită suplimentarea locurilor pentru concurs, în regim de plată a taxei de şcolarizare, după aprobarea obţinută de la ISJ Gorj, Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic „Ion Mincu” va decide admiterea candidaţilor în ordinea mediilor de admitere obţinute,  în condiţiile semnării contractului de şcolarizare. Prezentul articol este valabil doar pentru a doua sesiune de înscriere, în cazul în care aceasta are loc.

ADMITEREA la Colegiul Tehnic „Ion Mincu”, învăţământ postliceal şi de maiştri se face pentru anul şcolar 2017-2018 astfel:

- pe bază de concurs de dosare în cazul în care numărul candidaților înscriși pentru o calificare

profesională este mai mic dacât numărul locurilor

- pe baza unei probe scrise în cazul în care numărul de candidați înscriși pentru o calificare

profesională depășește numărul de locuri. Durata probei scrise, tematica și bibliografia recomandată sunt specificate în Anexa 1, parte integrantă a prezentei metodologii.

(9) În cazul în care în prima sesiune nu se vor ocupa toate locurile, se va organiza şi a doua sesiune de admitere, în aceleaşi condiţii, pentru ocuparea locurilor rămase libere.

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

Art.2. Au dreptul să se înscrie la nivelul de învăţământ postliceal absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, pe baza următoarelor documente:

 1. cerere  tip de înscriere;
 2. diploma de bacalaureat (adeverinţă de promovare a examenului de bacalaureat pentru cei din promoţia 2017) sau diploma de absolvire a liceului pentru cei care nu au fost admişi la examenul de bacalaureat, însoţite de foaia matricolă (toate în original);
 3. copie după buletin sau carte de identitate,  conform cu originalul;
 4. copie după certificatul de naştere, conform cu originalul;
 5. copie după certificatul de căsătorie în cazul schimbării numelui conform cu originalul;
 6. adeverinţă medicală din care să reiasă că este apt pentru pentru calificarea profesională pe care doreşte să o dobândească, obţinută de la medicul de familie în luna în care se face înscrierea;
 7. chitanţa de plată a taxei de înscriere;

 • dosar cu şină;

Pentru şcoala de maiştri se va aduce o adeverinţă din care să rezulte o vechime de   minim  3 ani în domeniul de pregătire din care face parte calificarea.

Art.3. Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România toţi candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi la concurs cu numele din certificatele de naştere.

Art.4. Inscrierea candidaţilor pentru admiterea în învăţământul postliceal, anul şcolar 2017­-2018, se face conform calendarului de admitere, parte integrantă a prezentei metodologii.

Art.5. (1). Cererile de înscriere, însoţite de documentele solicitate se depun la secretariatul şcolii, între orele 900 – 1800, respectând termenul de înscriere. Actele de studii se depun în original, iar celelalte documente sunt certificate pentru conformitate de către unul dintre membrii comisiei de admitere.

Art.6. Concursul de admitere se organizează la sediul Colegiului Tehnic „Ion Mincu”, respectând prevederile legale şi pe cele ale prezentei metodologii.

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

Art. 12. În cazul în care numărul candidaților înscriși pentru o calificare profesională este mai mic dacât numărul locurilor, evaluarea dosarelor se desfăşoară conform calendarului, criteriul de admitere va fi media aritmetică a celor patru ani de liceu, în ordine descrescătoare.

În cazul în care sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie de admitere, departajarea se va face ţinându-se seama de următoarele criterii, în ordinea de mai jos:

a) media examenului de Bacalaureat;

b) media din clasa a X-a la disciplina Biologie pentru specializarea asistent medical generalist;

c) media din clasa a X-a la disciplina Chimie pentru specializarea asistent medical de farmacie;

Art. 13 Rezultatele admiterii se vor afişa în conformitate cu calendarul de admitere, la avizierul şcolii.

Art. 14 Contestaţiile se vor depune la Comisia de contestaţii, conform calendarului aprobat.

Art. 15 (1) Candidaţii admişi, în urma concursului, pe locurile fără taxă, vor confirma ocuparea lucului prin semnarea contractului de școlarizare în perioada indicată în calendarul de admitere.

(2). Candidaţii admişi, în urma concursului, pe locurile cu taxă,vor solicita înscrierea în anul I făcând dovada faptului că au semnat un contract de şcolarizare pentru anul şcolar 2017 – 2018 şi au plătit suma de 200 lei din valoarea primei tranşe din taxa de şcolarizare. Chitanţa de achitare a sumei de 200 lei din prima tranşă a taxei de de şcolarizare se depune la dosarul de concurs de către candidaţii declaraţi admişi în intervalul perioadei de confirmare a locului ocupat.

(3) Datele calendaristice până la care se realizează achitarea taxei în rate au fost stabilite de către Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic ”Ion Mincu” şi sunt anexate prezentei metodologii (anexa 3);

(4) Contractul de şcolarizare se semnează în 2 exemplare, între elev şi Colegiul Tehnic ”Ion Mincu”, un exemplar revenindu-i elevului.

(5) Nerespectarea prevederilor alin. (1) de către candidat atrage după sine pierderea locului.

Anexa 1

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE LA POSTLICEALA SANITARA, PROBA SCRISĂ, CALIFICAREA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

SISTEMUL DIGESTIV

-              tub digestiv (componente - localizare, morfologie, fără structura peretelui) şi glande anexe (glande salivare, ficat, pancreas exocrin) - localizare, rolul lor în digestia chimică a alimentelor;

-              boli ale sistemului digestiv la om (gastrită, ulcer gastroduodenal, toxiinfecţii alimentare, hepatită virală acută) - manifestări, cauze şi prevenire.

SISTEMUL RESPIRATOR

-căi respiratorii, plămâni - localizare, structură, mecanismul ventilaţiei pulmonare - inspiraţie, expiraţie;

-              boli ale sistemului respirator la om (bronşită, laringită, astm bronşic, pneumonie,TBC ) - manifestări, cauze şi prevenire.

SISTEMUL CIRCULATOR

-              sângele - compoziţie, rol;

-              inimă (localizare, structura macroscopică, rol), vase de sânge (artere, vene, capilare, rol);

-              boli ale sistemului circulator la om (varice, ateroscleroză, hipertensiune arterială, infarct miocardic, accident vascular cerebral) - manifestări, cauze şi prevenire.

-              SISTEMUL EXCRETOR

-              căi urinare şi rinichi (localizare, structură şi rol - fără mecanismul formării urinei);

-              boli ale sistemului excretor la om (litiază urinară, insuficienţă renală cronică) - manifestări, cauze şi prevenire.

ORGANELE DE SIMT

-              ochiul, urechea, nasul, limba, pielea - structură şi rol;

-              deficienţe senzoriale la om: (miopie, hipermetropie, strabism, astigmatism) - manifestări, cauze şi remedii.

SISTEMUL NERVOS

-              SNC (măduva spinării, encefal -localizare, componente, rol);

-              boli ale SNC la om (boala Parkinson, paralizie, epilepsie, scleroză în plăci) - manifestări, cauze, prevenire şi factori de risc (consum de droguri, alcool, cafea, tutun).

SISTEMUL REPRODUCĂTOR

-sistemul reproducător femeisc şi sistemul reproducător masculin (localizare, structură şi rol);

-boli cu transmitere sexuală (sifilis, gonoree, candidoză, SIDA) - manifestări, cauze şi prevenire.

BIBLIOGRAFIE

Biologie: clasa a X-a/ Stelica Ene, Sandu Gheorghita, Gheorghe Gamaneci.- Ploieşti: LVS Crepuscul, 2005

 

TRANŞELE DE PLATĂ A TAXEI DE ŞCOLARIZARE

Tranșa  I - 200 lei confirmare loc (în perioada de confirmare) + 400 lei până la data de 30

octombrie 2017 (Anul I);

Tranșa  I - 600 lei până la data de 30 octombrie 2017 (Anul II, III)

Tranșa  II - 500 lei până la data de 15 decembrie 2017;

Tranșa  III - 600 lei până la data de 1 martie 2018;

Tranșa  IV - 600 lei până la data de 30 aprilie 2018;

 

COLEGIUL TEHNIC “ION MINCU”

Str. Lt. Col.  Dumitru Petrescu,  Nr.4, Târgu.-Jiu, Gorj, cod poştal: 210182

Număr telefon: 0253 – 216689;   0253 – 214401

Adresa web: http://scoli.didactic.ro/grup-scolar-tehnologic-ion-mincu-targu-jiu

Adresă de e-mail: i_mincu_2003@yahoo.com

Informații suplimentare se pot obţine zilnic, între orele 830 – 1900,

de la secretariatul liceului.

Vă aşteptăm cu drag în liceul nostru!