Scoala Gimnaziala "Nicolae Iorga" Focsani
Focsani, Vrancea

Regulament

REGULAMENTUL INTERN DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

A ŞCOLII “NICOLAE IORGA”

FOCŞANI

An şcolar 2015-2016

Dezbătut şi avizat în Consiliul Profesoral din 24.09.2015

Aprobat în Consiliul de Administraţie din 24 .09.2015

DIRECTOR,

PROF. Trandafir Daniela

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1.  Începând cu anul şcolar 2012-2013, Şcoala cu cls. I-VIII “Nicolae Iorga” îşi schimbă denumirea în Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga”.

Art.2. Regulamentul intern de organizare şi funcţionare a Şcolii Gimnaziale “Nicolae Iorga”, Focşani cuprinde norme referitoare la organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, în temeiul art. 3, 18, 19, 20, 25, 33, 36, 42, 45, 46, 50, 51, 52, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 68,69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 92 96, 97, 98, 101, 105, 107, 112, 113, 234, 245, 247, 248, 249, 256, 266, 280, 281, 360 din Legea nr.1/2011, Legea educaţiei naţionale.

 

Art.3. Regulamentul intern se elaborează de către un colectiv de lucru, numit de consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Nicolae Iorga”, din care să facă parte şi reprezentanţii părinţilor, coordonat de un cadru didactic.

 

Art.4. (1) Regulamentul intern al Şcolii Gimnaziale “Nicolae Iorga”, Focşani  este aprobat de Consiliul de administraţie, cu participarea reprezentantului organizaţie sindicale.

(2) Regulamentul intern se propune şi se dezbate de către consiliul profesoral, la care participă, cu drept de vot, şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic, reprezentanţi ai părinţilor.

(3) Respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru tot personalul salariat al unităţii de învăţământ, pentru elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora care vin în contact cu unitatea de învăţământ.

Art.7. Ziua Şcolii Gimnaziale “Nicolae Iorga”, Focşani se serbează anual pe data de 6 iunie.

Capitolul  II

Organizarea unităţii de învăţământ

Art.8.(1) Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga”, Focşani şcolarizează, cu prioritate, în limita planului de şcolarizare aprobat, elevii care au domiciliul în aria de cuprindere a unităţii de învăţământ respective. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui / tutorelui legal.

(2) Părintele/tutorele legal are dreptul de a solicita şcolarizarea fiului/fiicei sale la o altă unitate şcolară de învăţământ primar sau gimnazial decât cea la care domiciliul său este arondat. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui / tutorelui legal şi se aprobă de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită înscrierea, în limita planului de şcolarizare aprobat, după asigurarea şcolarizării elevilor aflaţi în aria de cuprindere a şcolii respective.

Art.9. (1) În Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga”, Focşani cursurile se desfăşoară în două schimburi.

(2) În anul şcolar 2012-2013, în şcoală vor funcţiona două clase pregătitoare al căror program cuprinde 4 ore de curs a câte 35 de minute, cu pauză de 10 minute după fiecare oră, pauza mare având 15 minute.

(3) În învăţământul primar, în programul de dimineaţă, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 10 minute, după fiecare oră şi o pauză de 15  minute,intre orele 9.40-9.55.

(4) Pentru clasele din învăţământul gimnazial, ora de curs este de 50 minute, pauza mare între 14.50 şi 15.05 (pauza de masă) şi o pauză de 10 minute după fiecare oră de curs.

(5) În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata pauzelor pot fi modificate, cu aprobarea inspectorului şcolar general, la propunerea, bine fundamentată, a directorului, prin hotărârea consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale “Nicolae Iorga”, Focşani.

Art.47. Consiliul clasei are următoarele atribuţii:

a)analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;

bstabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;

c) propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportarea acestora în unitatea de învăţământ preuniversitar şi în afara acesteia, şi propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici de 7,00 sau calificativelor mai mici de „Bine”;

d)propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;

e)participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte pentru învăţământul gimnazial, sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;

f) propune profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte pentru învăţământul gimnazial, directorului sau consiliului profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi în conformitate cu legislaţia în vigoare;

(g)decide, după caz, încheierea situaţiei şcolare a elevilor care absentează motivat, din cauza unor probleme grave de sănătate, menţionate ca atare în documente medicale, sau din alte cauze, pe care consiliul clasei le apreciază ca fiind justificate. Condiţia de încheiere a situaţiei este ca, după revenirea la şcoală, elevii respectivi să participe, regulat, la cursuri pentru a fi evaluaţi. Deciziile luate în aceste cazuri se menţionează într-un proces-verbal, care rămâne la dosarul care conţine anexele proceselor-verbale ale consiliului profesoral.

Art.48. (1) Deciziile consiliului clasei se iau prin majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi.

(2) Mediile la purtare se decid cu majoritatea simplă a voturilor tuturor membrilor consiliului clasei.

(3) La toate întrunirile consiliului clasei se întocmesc procese-verbale, care se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ preuniversitar.

(4) Registrul de procese verbale al consiliului clasei este însoțit în mod obligatoriu, de dosarul care conține anexele proceselor verbale.

Art.49. (1) Coordonarea activităţii claselor de elevi se realizează prin învăţători/diriginţi, numiţi de directorul unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice de predare şi de instruire practică de prestigiu şi cu experienţă, care predau la clasa respectivă.

(2) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit de director cu această responsabilitate.

(3) Învăţătorul/dirigintele îşi proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de planul anual al unităţii de învăţământ şi în acord cu particularităţile educaţionale ale clasei respective.

(4) Învăţătorul/dirigintele întocmeşte, după consultarea profesorilor clasei, a părinţilor şi a elevilor, planificarea semestrială şi anuală, care va cuprinde componentele activităţii educative, în acord cu problemele specifice ale colectivului de elevi, precum şi cu programa elaborată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Art.50. Profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru învăţământul gimnazial, are următoarele atribuţii:

  1. organizează şi coordonează:

a) activitatea colectivului de elevi;

b)activitatea consiliului clasei;

c)şedinţele cu părinţii, semestrial şi ori de câte ori este cazul;

d) acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei;

e) activităţi educative şi de consiliere;

f) activităţi extracurriculare, în şcoală şi în afara acesteia;

  1. Monitorizează:

a)  situaţia la învăţătură a elevilor;

b) frecvenţa la ore a elevilor;

c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare;

d)comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare şi extraşcolare;

e)participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat;

f) nivelul de satisfacţie al elevilor şi părinţilor acestora faţă de calitatea actului instructiv-educativ;

  1. Colaborează cu:

a) consilierul educativ şi cu profesorii clasei pentru informare privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi;

b)reprezentantul poliţiei;

c)cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor clasei;

d) conducerea şcolii, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;

e)comitetul de părinţi al clasei şi cu părinţii/reprezentanții legali pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;

f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale elevilor clasei;

g)  persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar pentru gestionarea bazei de date, în vederea completării şi actualizării datelor referitoare la elevii clasei;

  1. Informează:

a) elevii şi părinţii/reprezentanții legali ai acestora despre prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale Regulamentului intern al şcolii;

b)  elevii şi părinţii acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naţionale şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor;

c)  părinţii/reprezentanții legali despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, în ora destinată acestui scop, la sfârşitul fiecărui semestru şi an şcolar, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie; consemnează în Caietul dirigintelui prezența nominală, lunară, pe bază de semnătură a părintelui/reprezentantului legal la școală în vederea cunoașterii evoluției copilului/elevului.

d) părinţii/reprezentanții legali în cazul în care elevul înregistrează cel mult 15 absenţe nemotivate; informarea se face în scris;

e)  familiile elevilor, în scris, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionările disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;

Art.51. Profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru învăţământul gimnazial are următoarele responsabilităţi:

a)  răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinţii/reprezentanții legali şi consiliul clasei;

b) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;

c) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, de regulamentele interne ale unităților de învățământ preuniversitar;

d)  încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează în catalog şi în carnetele de elev;

e)  realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor obţinute de către aceştia la învăţătură şi purtare;

f)  propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse pentru elevi, în conformitate cu prevederile legale;

g)    completează toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează şi urmăreşte/monitorizează completarea portofoliului educaţional al elevilor;

h)  întocmește calendarul activităților educative extrașcolare al clasei;

i) elaborează portofoliul dirigintelui;

j)  monitorizează şi supravheghează derularea programului „Lapte şi corn”, în fiecare zi, în pauza de masă a elevilor.

9.Părinţii

Art.54. (1) Părinţii/tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, în vederea realizării obiectivelor educaţionale.

(2) Părinţii/tutorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu învăţătorul/dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor.

(3) Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal sunt obligaţi, conform legii, să asigure frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu.

10.Comitetul de părinţi al clasei

Art.55. (1) Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an în adunarea generală a părinţilor elevilor clasei, convocată de învăţător/ diriginte, care prezidează şedinţa.

(2) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al clasei are loc în primele 30 zile de la începerea cursurilor anului şcolar.

Art.56. Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii:

a) ajută învăţătorii/diriginţii în activitatea de cuprindere în învăţământul obligatoriu a tuturor copiilor de vârstă şcolară şi de îmbunătăţire a frecvenţei acestora;

b) sprijină unitatea de învăţământ şi dirigintele în activitatea de consiliere şi de orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;

c) sprijină dirigintele/învăţătorul în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;

d) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru elevii clasei;

e) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală.

f) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi dirigintele/învăţătorul în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ.

Art.57. (1) Comitetul de părinţi al clasei ţine legătura cu unitatea de învăţământ, prin dirigintele/ învăţătorul clasei.

(2) Comitetul de părinţi al clasei poate propune, în adunarea generală, dacă se consideră necesar, o sumă minimă prin care părinţii elevilor clasei să contribuie la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei sau a unităţii de învăţământ.

(3) Contribuţia prevăzută la alin. (2) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita , în nici un caz, exercitarea de către elevi a drepturilor prevăzute de prezentul regulament şi de prevederile legale în vigoare. Informarea celor implicaţi cu privire la conţinutul acestui articol este obligatorie.

(4) Contribuţia prevăzută la alin. (2) se colectează şi se administrează numai de către comitetul de părinţi, fără implicarea cadrelor didactice.

(5) Este interzisă implicarea elevilor în strângerea fondurilor.

(6) Dirigintelui/învăţătorului îi este interzis să opereze cu aceste fonduri.

(7) Fondurile băneşti ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau ca urmare a propunerii dirigintelui/ învăţătorului sau a directorului, însuşite de către comitet.

(8) Sponsorizarea clasei sau şcolii nu atrage dupa sine drepturi  în plus pentru anumiţi elevi.

(9) Se interzice iniţierea, de către şcoală sau de către părinţi, a oricărei discuţii cu elevii în vederea colectării şi administrării fondurilor comitetului de părinţi.

Art.62. (1) Comitetele de părinţi ale claselor /Consiliul reprezentativ al părinţilor pot atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., venite din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, care vor fi utilizate pentru:

a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive;

b) acordarea de premii şi de burse elevilor;

c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară;

e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinţilor.

(2) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri.

(3) Fondurile colectate în condiţiile aliniatului (1) se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor părinţilor, din proprie iniţiativă, sau în urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

Art.63. Colectarea şi administrarea sumelor destinate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale se face numai de către Consiliul reprezentativ al  părinţilor.

(2) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri.

(3) Fondurile colectate de consiliul reprezentativ al părinţilor se cheltuiesc numai prin decizia acestuia, din propria iniţiativă sau în urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ..

(4) Adunarea generală a asociaţiei părinţilor din unitatea de învăţământ stabileşte suma de bani care poate să se afle permanent la dispoziţia consiliului reprezentativ al părinţilor şi care să fie folosită pentru situaţii urgente, la solicitarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

CAPITOLUL VI

  1. Profesorii

DREPTURI

93.1. Corpul profesoral se bucură de toate drepturile legale stipulate în L.E.N. nr. 1 din 5 ianuarie 2011, în Statutul Personalului Didactic şi în contractul de muncă.

93.2. Cadrele didactice au dreptul de a participa la activităţi de perfecţionare profesională şi în timpul anului şcolar. În acest caz, cu acordul directorilor sau al Consiliului de Administraţie, se va stabili durata absenţei permise şi condiţiile de acoperire a orelor / materiei.

93.3. Profesorii pot obţine dreptul de a participa la un curs de formare plătit din fondul şcolii dacă prezintă Consiliului de administraţie un Proiect personal de dezvoltare profesională.

93.4. Profesorii pot aduce la cunostinţa directorilor sau a Consiliului de administraţie recomandările, observaţiile şi doleanţele lor, verbal sau în scris.

ÎNDATORIRI

93.5. Personalul didactic are obligaţia de a cunoaşte şi respecta prevederile Normativelor, Metodologiilor şi Programelor în vigoare.

93.6. Întreg personalul didactic are obligaţia de a cunoaşte şi de a aplica în mod adecvat teoriile moderne ale învăţării, în vederea construirii unui demers didactic centrat pe elev cu scopul dezvoltării sale. Profesorii au obligatia sa colaboreze cu membrii CEAC si sa le respecte hotarîrile şi cerinţele pentru aplicarea sistemului calitatii in scoala.

93.7. Evaluarea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor elevilor se va face periodic, ritmic şi printr-o varietate de mijloace, folosite cu obiectivitate şi corectitudine, pentru a oferi elevilor posibilităţi de afirmare a tuturor laturilor personalităţii acestora (inteligenţă, imaginaţie, spirit critic, sensibilitate). Profesorii trebuie să informeze elevii despre modalităţile şi criteriile de evaluare pe care le va aplica.

93.8. Să valorifice integral timpul de lucru afectat activităţii didactice.

93.9. Să aleagă din timp manualele pe care le vor folosi elevii şi să ajute la procurarea lor .

93.10. Să folosească în activitatea didactică biblioteca şcolii şi dotarea informatică.

93.11. Să evalueze progresele şcolare ale elevilor conform legii calităţii în învăţământul preuniversitar şi propriei conştiinţe. Să motiveze nota şi să-i ajute pe elevi să se autoevalueze.

93.12. Să discute cu părinţii eventualele probleme ivite în evoluţia şcolară a elevilor.

93.13. Să informeze elevii despre drepturile ce li se cuvin potrivit legii, şi să-i îndrume pentru a beneficia de acestea .

93.14. Să reprezinte pentru elevi un model de conduită socială şi morală.

93.15. Să aibă o ţinută decentă.

93.16. Să stabilească relaţii nonaversive, pedagogice, cu elevii.

93.17. Să iniţieze, să conducă şi să finalizeze cel puţin un proiect educativ pe an realizat cu clasa, cu un grup de elevi, sau cu întreaga şcoală.

93.18. Profesorii au obligaţia de a comunica cu familiile elevilor în mod periodic şi de câte ori este necesar.

93.19. Modalitatea de adresare, atât către colegi cât şi către elevi , părinţi şi personalul nedidactic  trebuie să fie civilizată şi să vădească respect şi înţelegere pentru interlocutor.

93.20. Profesorii diriginţi au obligaţia să organizeze activităţi care să contribuie la formarea unităţii colectivelor pe care le conduc.

93.21. Să completeze corect şi la timp documentele: cataloage, carnetele de note  ale elevilor, situaţiile statistice semestriale.

93.22 Să contribuie cu propuneri la optimizarea activităţii şcolii.

93.23. Profesorii au obligaţia de a respecta prevederile art. 73-79 din ROFUIP.

93.24. Întreg personalul didactic are obligaţia să contribuie la creşterea prestigiului instituţiei şi promovarea imaginii şcolii.

93.25. Personalul didactic nu trebuie să participe la nicio activitate, în şcoală  sau  în afara sa, care ar aduce atingere bunului renume al Şcolii Gimnaziale „Nicolae Iorga”. Focşani.

93.26. Poziţia de profesor la Şcoala Gimnaziale „Nicolae Iorga” Focşani este privită ca un privilegiu ce trebuie onorat printr-o înaltă ţinută morală, profesională şi umană.

93.27 Participarea cadrelor didactice la activităţile Consiliului profesoral, cât şi la oricare alte activităţi ce vizează procesul de învăţământ constituie sarcină de serviciu.

93.28. Se interzice cu desăvârşire învoirea elevilor de către personalul didactic pentru  probleme care pot fi rezolvate în pauză.

93.29. Cadrele didactice care intră în concediu medical au obligaţia să anunţe şcoala, să asigure suplinirea catedrei sale pentru perioada incapacităţii temporare de muncă. În cazuri neprevăzute acesta e obligat să anunţe telefonic sau prin orice alte mijloace eficiente, cel târziu până a doua zi de la apariţia situaţiei neprevăzute, precizând perioada, probabilă, a absenţei. Şeful de catedră asigură suplinirea cadrului didactic aflat în concediul medical şi anunţă conducerea şcolii.

93.30. Semnarea zilnică a condicii de prezenţă este obligatorie. Cadrele didactice care nu au semnat o zi condica de prezenţă nu-şi vor putea ridica drepturile salariale, până la îndeplinirea acestei obligaţii.

93.31. Profesorul din Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Focşani  îşi respectă colegii, nu îi discută cu elevii sau în alte grupuri de adulţi. Comportamentele contrare determină aplicarea sancţiunilor prevăzute în Statutul Personalului Didactic.

93.32. Profesorul este obligat să semneze zilnic condica şi să consemneze titlul lecţiei.

93.33. Întârzierile repetate precum şi absenţele nemotivate se consideră abatere şi se sancţionează. Profesorii aflaţi în această situaţie vor fi discutaţi în Consiliul de administraţie care va lua măsurile necesare.

93.34. Profesorul poartă toată responsabilitatea pentru situaţiile statistice întocmite şi răspunde material şi penal în legătură cu acest lucru.

93.35. Profesorii răspund de corectitudinea mediilor încheiate.

93.36. Profesorii pot aduce la cunoştinţa directorilor sau a Consiliului de administraţie recomandările, observaţiile si doleanţele lor, verbal sau în scris.

93.37. Se interzice lovirea elevilor, folosirea de cuvinte jignitoare sau insulte la adresa lor, ameninţări, persecuţii de orice fel, răzbunări, indiferent de motivele ce se pot invoca.

93.38. Profesorii şi învăţătorii coordonatori de colective de elevi au obligaţia de a monitoiza derularea în bune condiţii a programului “Lapte şi corn”.

93.39.    Profesorii care au lecţii în ultima oră de curs se îngrijesc de închiderea geamurilor, a uşilor, de eliminarea oricăror pericole de incendiu.

93.40. Profesorii de la ultima oră de curs vor supraveghea ieşirea elevilor, la casa scărilor, fiecare pe nivelul repartizat.

93.41. 1) Serviciul pe şcoală se realizează zilnic de cadrele didactice sub îndrumarea şi controlul directorului care răspunde de activitatea din şcoală.

RECOMPENSE

93.42. Evidenţierea în Consiliul Profesoral;

93.43. Acordarea gradaţiei de merit conform metodologiei elaborate de MECTS;

93.44. Acordarea de premii sau  recompense materiale din fondul şcolii sau de la agenţii economici (sponsori) pentru rezultate remarcabile;

93.45. Recomandarea scrisă sau verbală pentru poziţii în diferite comisii la nivel judeţean, muni

cipal, naţional, pentru participarea la conferinţe şi întâlniri profesionale.

Art.115. Este interzis elevilor:

a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;

b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ: materiale didactice, mobilier, aparate şi instrumente, pereţii clădirii, uşi, ferestre, instalaţii utilitare, spaţiul verde, gardul, porţile de acces şi alte bunuri care apartin şcolii, colegilor, persoanelor fizice sau juridice care îşi desfăşoară activitatea în şcoală;

c) să aducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;

d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor;

e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;

f) să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc;

g) să introducă, în perimetrul unităţii de învăţământ, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori, spray-uri lacrimogene sau paralizante etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ; aceste fapte contravin şi legislaţiei privind regimul armelor şi muniţiilor;

h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;

i) să utilizeze telefoanele celulare şi aparatura audio-video-foto personală în timpul orelor de curs, a examenelor şi a concursurilor;

Telefoanele mobile vor fi închise în timpul orelor de curs şi pot fi redeschise în pauze.

Elevii care vor folosi telefoanele în timpul orelor de curs vor fi sancţionaţi conform regulamentului în vigoare.

Aparatura audio-video-foto personală poate fi utilizată numai cu acordul directorului şcolii şi în scopuri exclusiv didactice şi educative şcolare sau extraşcolare.

Publicarea, multiplicarea şi mediatizatea de înregistrări audio-video-foto, indiferent de suportul tehnic folosit, fără acordul persoanei sau persoanelor la care se referă, contravine legislaţiei privind drepturile omului.

j) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ;

k) să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare;

l) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi/ faţă de personalul unităţii de învăţământ;

m) în şcoală fumatul este interzis conform legii;

n) să frecventeze localuri publice unde se practică jocuri de noroc şi se consumă băuturi alcoolice;

o) să aducă sau să cheme în şcoală persoane străine sau să fie aşteptaţi de alte persoane (cu excepţia membrilor familiei sau cu acordul acesteia) în şcoală sau în curtea acesteia

p) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în şcoală şi în afara ei;

r) să părăsească incinta şcolii în timpul pauzelor fără avizul profesorului de serviciu sau a profesorului pentru învăţământul primar/dirigintelui;

s) să insulte și/sau să hărțuiască colegii, cadrele didactice sau alte personae în incinta sau în afara perimetrului școlar;

ş) să aibă o atitudine de amenințare pentru siguranța celorlalți elevi și/sau a personalului școlii.

Art. 116. Pentru evitarea producerii de daune patrimoniului Şcolii Gimnaziale “Nicolae Iorga”, Focşani, elevilor li se interzic următoarele:

a) să arunce cu obiecte în curtea scolii, în clasă, pe coridoare sau pe fereastră;

b) să folosească mingea sau alte obiecte sportive în timpul pauzelor sau orelor de curs în clasă, pe coridoare, în curtea şcolii sau pe terenul de sport, cu exceptia activităţilor organizate sub îndrumarea cadrelor didactice şi cu acordul conducerii şcolii;

c) să forţeze utilizarea instalaţiilor sanitare, de apă sau electrice, a sistemelor de închidere a ferestrelor, uşilor sau porţilor; orice defecţiune va fi sesizată dirigintelui/învăţătorului sau muncitorului;

d) să se legene pe scaun, să escaladeze mobilierul şcolar sau să deterioreze sistemul de prindere a tablelor şi panourilor şcolare;

e) să alerge prin clasă, coridoare sau curtea şcolii, să strige în spaţiile interioare ale şcolii;

f) să pătrundă pe terenul de sport sau să-l folosească fără supravegherea unui cadru didactic;

g) să manevreze documente şcolare, cu excepţia celor personale (carnetul de elev);

h) să părăsească sala de clasă în timpul orelor de curs fără acordul profesorului;

i) să staţioneze pe coridor sau în curte în cazul în care a întârziat la oră;

Art.117. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor/învăţătorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia şcolară.

 

Art.118. Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună, la sfârşitul anului şcolar.

SECŢIUNEA III

Sarcinile  elevului  de  serviciu pe şcoală

Art.119. Serviciul pe şcoală se efectuează între orele 10,45-17,55 de către doi elevi (1 la cancelarie şi 1 la intrarea elevi).

1.  Se prezintă la post cu 15 înainte de începerea cursurilor.

2.  Respectă indicaţiile profesorului de serviciu;

3. Salută politicos persoanele care intră în şcoală , legitimându-le şi îndrumându-le la cancelarie sau secretariat (într-un registru special se vor trece numele şi prenumele persoanelor, seria şi numărul BI/CI, ora intrării în şcoală, locul unde intenţionează să meargă, semnătura);

4. Facilitează comunicarea cadre didactice–elevi, cadre didactice–părinţi în timpul pauzelor;

5. Îi observă, pe timpul pauzelor, pe cei care produc incidente sau distrug bunuri materiale, înştiinţându-l imediat pe profesorul de serviciu sau directorul şcolii;

6. Nu permit intrarea elevilor şi a persoanelor străine în incinta cancelariei;

7.Elevul de serviciu aflat la intrarea principală nu va permite accesul elevilor la intrarea profesorilor; el are, de asemenea, obligaţia de a suna conform programului zilnic stabilit, la începutul şi la sfârşitul fiecărei ore de curs;

8. Elevii de serviciu vor avea ţinută decentă şi ecusoane speciale pentru a fi recunoscuţi;

9. Elevii vor îndeplini funcţia de elev de serviciu în ordine strict alfabetică (eventualele schimbări motivate se fac numai cu acceptul directorului, al dirigintelului clasei sau al profesorului de serviciu);

10. Au obligaţia de a aduce la cunoştinţa directorului sau profesorului de serviciu orice incident apărut în desfăşurarea programului;

11. La acţiuni metodice, culturale conduc invitaţii şi participanţii spre sălile/ locurile de desfăşurare ;

12. Nu părăsesc sectorul în care au fost repartizaţi decât cu acordul directorului sau al profesorului de serviciu;

13. Elevii de serviciu sunt scutiţi de activitatea şcolară în ziua respectivă. Nu li se pun absenţe în catalog. Însuşirea materiei predate şi efectuarea temelor pentru acasă sunt obligatorii.

Absentarea nemotivată de la serviciul pe şcoală, părăsirea postului înainte de terminarea programului, nesemnalarea problemelor care apar directorului şcolii sau profesorului de serviciu, se sancţionează.

SECŢIUNEA IV

Recompensarea elevilor

Art.120. Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:

a) evidenţiere în faţa colegilor clasei;

b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral;

c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat;

d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi economici sau de sponsori;

e) premii, diplome, medalii;

f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din străinătate;

g) premiul de onoare al unităţii de învăţământ.

 

Art.121. (1) Acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului şcolii.

(2) Se pot acorda premii elevilor care:

a) au obţinut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9.00; pentru următoarele trei medii se pot acorda menţiuni;

b) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;

c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional;

d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;

e) au avut, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.

(3) Se pot acorda premii şi pentru alte situaţii prevăzute de regulamentul intern al unităţii de învăţământ.

 

Art.122. Şcoala poate stimula activităţi de performanţă ale elevilor la nivel local, naţional şi internaţional.

SECŢIUNEA V

Sancţiunile aplicate elevilor

Art.123. (1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.

(2) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele :

a) observaţia individuală;

b) mustrare în faţa clasei şi/ sau în faţa consiliului clasei/ consiliului profesoral;

c) mustrare scrisă;

d) retragerea temporară sau definitivă a bursei;

e) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală;

f) mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii primitoare.

(3) Elevilor li se va scădea câte un punct la purtare pentru fiecare 15 absenţe nemotivate.

(4) Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/reprezentantului legal.

Art.124. (1) Observaţia individuală constă în dojenirea elevului.

(2) Sancţiunea se aplică de diriginte/învăţător sau director.

(3) Sancţiunea nu atrage şi alte măsuri disciplinare.

Art.125. (1) Mustrarea în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral constă în dojenirea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă de îndreptare, atrăgându-i-se totodată atenţia că, dacă nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă.

(2) Sancţiunea se aplică de către diriginte/ învăţător sau director.

(3) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.

Art.126. (1) Mustrarea scrisă constă în dojenirea elevului, în scris, la propunerea consiliului clasei sau a directorului, de către diriginte/învăţător şi director şi înmânarea documentului părinţilor/tutorilor legali, personal, sub semnătură.

(2) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.

(3) Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar.

(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.

Art.127. (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de director, la propunerea consiliului clasei sau a directorului.

(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.

Art.128. (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se aplică prin înmânarea, în scris, a sancţiunii, de către diriginte/învăţător şi director părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, sub semnătură.

(2) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor, în catalogul clasei şi în registrul matricol.

(3) Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei, la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar.

(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.

Art.129. (1) Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc toate lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.

Art.130. (1) Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute la art. se adresează, în scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii.

(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţămâ

SECŢIUNEA VIII

Securitatea elevilor în şcoală

Art. 151. În ceea ce priveşte siguranţa în Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga”, având in vedere Legea 35/02.03.2007, precizăm următoarele:

- Accesul în curtea şcolii se face de la ora 7,45 – 8,00, pentru elevii claselor de la invatamantul primar,  pe poarta din strada Al. 1 Iunie, de lângă Grădiniţa Nr.1; acelaşi lucru se repetă între orele 11,00 – 12,00, pentru elevii de la gimnaziu;

- Din anul şcolar 2011 – 2012, la cererea părinţilor şi prin hotărârea Consiliului Local Focşani, Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga” beneficiază de serviciile Poliţiei Locale şi ale Poliţiei Municipiului Focşani, care au următoarele obligaţii: supraveghează intrarea elevilor în şcoală; verifică, pe timpul orelor, holurile şi grupurile sanitare de la toate nivelele; supraveghează elevii pe timpul pauzelor, în curtea şcolii; aplanează eventualele conflicte apărute, aducându-le la cunoştinţa Directorului;

- Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga” este dotata cu camere de luat vederi, dispuse astfel: 4 camere în exteriorul şcolii si 7 în interior (câte 2 camere pe fiecare nivel şi 1 la intrarea în şcoală); menţionăm că acest proiect a fost sponsorizat de catre Asociaţia de părinţi pe şcoală.

- La sfârşitul orelor de curs, toate cadrele didactice însoţesc elevii până la ieşirea din şcoală;

- Pe timpul pauzelor, elevii sunt supravegheaţi de cadrele didactice  - profesor de serviciu sau învăţător de serviciu – care răspund de eventualele daune apărute;

- S-a realizat iluminatul la intrarea elevilor în şcoală şi la ieşirea acestora din curtea şcolii;

- Şcoala derulează un proiect de parteneriat cu Poliţia de proximitate din cadrul IPJ Vrancea

- Echipe ale Poliţiei sunt prezente la intrarea şi ieşirea elevilor în şi din incinta şcolii.