Scoala Gimnaziala Leu
Leu, Dolj

Regulament


R E G U L A M E N T
DE ORDINE INTERIOARĂ


CAPITOLUL IDISPOZIŢII GENERALE

Art.1 Prezentul ROI conţine norme
privind desfăşurarea activităţilor instructiv-educative,şcolare şi
extraşcolare,a activităţilor de natură administrativă,financiar
–contabilă şi de secretariat din cadrul SAM „N.B.Locusteanu”
,fiind elaborat în conformitate cu Legea Învăţământului nr.
84/1995,republicată şi cu modificările ulterioare,Legea nr. 128/1997
Stattutul personalului didactic şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi
Particular ,aprobat prin O.M.nr. 4925/08.09.2005 .Art.2 Respectarea prezentului
Regulament este obligatorie pentru directori,personalul didactic de
predare,personalul diadctic auxiliar şi nedidactic,elevi şi părinţi .Art.3 Regulile de disciplină şi
obligaţiile reciproce ale întregului personal,precum şi ale elevilor şi
părinţilor care decurg din prezentul Regulament sunt stabilite în
vederea desfăşurării în condiţii optime şi la standarde ridicate de
calitate a procesului instructiv-educativ,precum şi a activităţilor conexe
care se desfăşoară în cadrul liceului .Art.4 Prevederile prezentului Regulament se pot
modifica şi/sau completa ori de câte ori este cazul,la iniţiativa a2/3
din numărul membrilor Consiliului de Administraţie şi cu consultarea
organizaţiei sindicale din cadrul şcolii . Modificările şi/sau completările
ulterioare vor fi aduse la cunoştinţa întregului personal şi a elevilor
în termen de 3 zile de la efectuare .Art. 5 . Prevederile prezentului Regulament se apliucă şi personalului
angajat temporar,la cumul sau cu norma incompletă,persoanelor detaşate
în unitate .Art.6 Conducerea şcolii va coordona negocierea actualului
Regulament cu Consiliul de Administraţie,Consiliul elevilor,Comitetul de
Părinţi şi Consiliul Profesoral şi prelucrarea sa de către profesorii
diriginţi la clase,tuturor elevilor şi părinţilor acestora sub semnătură .
Un exemplar din regulament va exista la biblioteca şcolii putând fi
consultat de orice angajat al şcolii,de elevi şi de părinţi .Art. 7 ROI este adoptat în conformitate cu legislaţia în
vigoare şi nu ii se substituie acesteia; necunoaşterea prevederilor
prezentului Regulament nu absolvă personalul şcolii,elevii şi părinţii
acestora de consecinţele încălcării lui.Art. 8 Conducerea şcolii şi profesorii diriginţi au obligaţia
prelucrării prezentului Regulament tuturor elevilor şi părinţilor acestora .
Prelucrarea prezentului Regulament către personalul didactic auxiliar şi
nedidactic se va efectua de către conducerea şcolii .
CAPITOLUL II

PERSONAL
DIDACTIC,DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

Art. 1 Întregul personal al şcolii are obligaţia să manifeste
un comportament de înaltă ţinută morală şi profesională
atât în cadrul şcolii cât şi în afara ei,astfel
încât să contribuie la menţinerea şi dezvoltarea capitalului de
imagine de care se bucură şcoala .Art. 2. Toate cadrele didactice şi diadctice auxiliare au datoria de a-şi
desfăşura activitatea profesională în raport cu
misiunea instituţiei din care fac parte în scopul realizării
obiectivelor generale şi a celor specifice prevăzute în Planul
Managerial de activităţi elaborat de conducerea şcolii şi aprobat de
Consiliul profesoral . Membrii personalului didactic,didactic auxiliar şi
nedidactic au obligaţia de a-şi acorda respect reciproc şi de a colabora
în vederea sarcinilor profesionale ce le revin .Art.3 Toţi salariaţii şcolii au datoria de a se preocupa de
conservarea şi îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii şi de a
utiliza cu responsabilitate resursele materiale din dotare.
Responsabilii comisiilor metodice vor desemna persoanele din cadrul cvatedrelor
care vor fi responsabile de păstrarea laboratoarelor,cabinetzelor şi a
patrimoniului aferent . Sălile de clasă vor fi în responsabilitatea
directă a profesorilor diriginţi,care au obligaţia de a recupera de la
colectivele respective contravaloarea daunelor produse .Art. 4 Este interzis consumul de băuturi alcoolicesau prezenţa sub
influenţa alcoolului în incinta şcolii . Fumatul este permis doar
în locurile special amenajate,cu respectarea normelor PSI şi a
legislaţiei în vigoare .Art.5 Organizarea unor reuniuni cu caracter privat ocazionate de diverse
sărbători se va desfăşura fără excepţie după terminarea ultimei ore de
curs din ziua rerspectiva şi va trebuiu să aibă aprobarea Consiliului
de Administraţie al şcolii .Art.6 Se interzice introducerea în cadrul şcolii şi difuzarea de
tipărituri,foi volante,prospecte precum şi comercializarea de produse sau
organizarea de simpozioane pentru promovarea acestora sau orice alte
activităţi care nu au legătură cu specificul şi interesele şcolii
.Art.7 Organizarea oricărui tip de manifestare colectivă cu caracter
extraşcolar care se va desfăşura prin implicarea de cadre didactice /
nedidactice şi elevi ai şcolii,va fi supusă aprobării Consiliului de
Administraţie . Organizatorii au datoria de a aduce
la cunoştinţă conducerii şcolii intenţia organizării unor astfel de
manifestări cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de desfăşurtarea
evenimentului şi de a obţine avizul pentru organizarea acesteia .
În caz contrar,toate responsabilităţile revin persoanelor care au
organizat acţiunea respectivă .Art. 8 În cazul în care un membru al personalului şcolii nu
poate fi prezent la program din motive medicale,este de datoria sa să anunţe
conducerea şcolii la începutul zilei respective . Neanunţarea în
prelabil a absenţei se consideră absenţă nemotivată .Art.9 . Cadrelor didactice care nu-şi desfăşoară una sau mai multe ore din
lipswa întregului colectiv de elevi şi nu au consemnat absenţele
în catalog la toţi elevii absenţi,li se va reţine din salariu ora/orele
astfel neefctuate . Aceste cadre didactice au obligaţia de a rămâne
în şcoală pe toată durata programului lor .Art.10 . Personalul didactic nu are voie să desfăşoare activităţi de
instruire în cadrul şcolii cu elevi din afara şcolii sau din
interior,altele decât cele asimilate sarcinilor de serviciu . De asemenea
este interzisă utilizarea în interes personal a materialelor didactice
şi a echipamentelor din dotare care le sunt necesare în procesul
instructiv-educativ şi pentru propria perfecţionare cum ar fi :
calculatoare,copiatoare,aparatura audio-video ,cu condiţia existenţei
consumabilelor necesare .Art.11 . Profesorii diriginţi au obligaţia de a ţine evidenţa
învoirilor medicale şi de la părinţi într-un dosar special care
va sta în şcoaslă şi va putea fi consultat de către
directori,profesorii clasei şi /sau părinţi .Art. 12 . Activităţile extracurriculare pe care profesorul diriginte le
organizează cu colectivul de elevi trebuie să se desfăşoare în afara
orelor de curs,cu excepţia unor evenimente speciale care trebuie comunicate şi
aprobate de conducerea şcolii .Art. 13. În cazul în care desfăşurea consiliilor profesorale se
suprapune cu anumite ore de curs,profesorii care predau la clasele respective au
obligaţia de a recupera orele pierdute .Art.14. Cadrele didcatice au obligaţiade a stabili şi promova în
relaţia cu elevii şi părinţii acestora principiile corectitudinii şi
respectului reciproc,de a manifesta transparenţă şi deschidere pentru
comunicarea bilaterală . este interzis oricărui cadru didactic să adereseze
cuvinte jignitoare şi / sau umilitoare elevilor,să recurgă la gresiuni sau
gesturi care să exceadă relaţia profesor – elev .Art. 15 . Nu este permisă întârzierea profesorilor la ora de curs
şi nici utilşizartea telefonului mobil pe parcursul acesteia .Art. 16 Întreg personalul unităţii şcolare are obligaţia de a-şi
desfăşura activitatea astfel încât să fie aplicate şi
promovate normele specifice de asigurare a calşităţii în
învăţământul preuniversitar .Art.17 . La începutul fiecărui an şcolar se instituie la nivelul
unităţii Comisia de conciliere,numită în baza hotărârii
Consiliului profesoral al unităţii,prin decizia directzorului,care are
în principal următoarele atribuţii :

· Analizează şi propune
soluţii de rezolvare a situaţiilor conflictuale,sesizări sau reclamaţii ce
decurg din activitatea specifică şcolii precum şi cele legate de
atitudinea şi comportamentul factorilor implicaţi
(profesori,elevi,părinţi,personal didactic – auxiliar şi nedidactic).

· Promovează spiritul de
înţelegere,comunicarea şi colaborarea la nivelul şcolii şi a
întregului personal angajat .

· Monitorizează
modalităţile de comunicare şi relaţionare ale
elevilor,profesorilor,părinţilor şi ale întregului personal
în scopul armonizării acestora şi a respectării prevederilor
regulamentului şcolar şi a regulamentului de ordine interioară .

Comisia îşi va elabora un regulament propriu de funcţionare care va fi
aprobat în Consiliu Profesoral .


CAPITOLUL III


ELEVII

Art. 1 . Frecvenţa elevilor

· frecvenţa elevilor la
cursuri este obligatorie . Intrarea în şcoală se face cu 10 minute
înaintea

primei ore,numai pe baza de legitimaţie sau carnet de elev,vizate de conducerea
şcolii .

· Părintele/tutorele legal
al elevului poate solicita învoirea acestuia 5 zile pe parcursul unui an
şcolar . Cererile scrise se prezintă personal de către părinte profesorului
diriginte,se înregistraeză la secretariat şi se vizează de către
conducerea şcolii .

· Nu este permisă
învoiirea elevilor de la ore cu excepţia cazurilor de participare la
diverse activităţi cu specific şcolar –
olimpiade,concursuri,festivaluri. În aceste situaţii
învoirea se realizează de către conducerea şcolii la solicitarea
profesorilor care îndrumă elevii respectivi .

Art. 2 Comportamentul elevilor

2.1 Indiferent de momentul şi locul unde
se află,elevii trebuie să aibă un comportament civilizat,corect,dovedinds
prin aceasta că sunt elevi şi respectă numele şcolii în care
învaţă .

2.2 Este interzis oricărui elev să
aducă în clasă sau în şcoală persoane străine,să fie
aşteptaţi de alte persoane (cu excepţia membrilor familiei) în şcoală
sau în curtea şcolii .

2.3 Elevii nu au voie să aducă în
şcoală şi să folosească niciun fel despray-uri lacrimogene,paralizante şi
materiale pirotehnicesau de altă natură care ar putea pune înn pericol
integritatea fizică a celor din jur .

2.4 relaţiile dintre elevi,în
general, dintre fete şi băieţi,în special,trebuie să se bazeze pe
respect reciproc,să se folosească un limbaj civilizat şi adecvat
vârstei,să nu se recurgă la gesturi indecente .

2.5 Se interzice cu desăvârşire
fumatul,consumul de băuturi alcoolice şi droguri .

2.6 Se inmterzice introducerea în
şcoală a materialelor vizuale/auditive care atentează la bunele moravuri .

2.7. Se interzice introducerea şi
utilizarea în clădirea şcolii a skateboard-urilor,patinelor cu
rotile,cărţilor de joc,tablelor .

2.8 Se interzice utilizatrea telefonului
mobil în timpul orelor de curs,precum şi menţinerea acestuia în
stare de activare .

2.9. Se interzice părăsirea
instituţiei în timpul orelor de curs sau în pauze . În cazuri
excepţionale,elevul este obligat să solicite poermisiunea preofesorului care
predă la ora respectivă,care îl poate învoi pe propria
răspundere,dar va consemna absenţa în catalog. Profesorul diriginte va
motiva absenţa numai după ce va lua legătura cu familia elevului . În
situaţia în care elevul nu are acordul profesorului,va răspunde personal
de decizia sa şi de posibilele consecinţe .

2.10. Se interzice elevilor să
posede sau să folosească orice fel de arme şoi să se implice în acte
de violenţă sau intimidare .

2.11. Elevilor le este interzis
să-şi însuşească bunuri,obiecte sau bani care nu le aparţin .

2.12. Se interzice elevilor să
organizeze în şcoală activităţi politiceşi/sau de propagandă
politică,activităţi de prozelitism religios sau ocult .

2.13. Elevii care vor lansa ameninţări
telefonice ce conduc la perturbarea activităţilor didactice vor fi
sancţionaţi prin exmatriculare fără drept de reînscriere .Art.3. Ţinuta elevilor

3.1. Uniforma şcolară nu este obligatorie la
ciclul gimnazial şi SAM,dar este obligatoriu ca elevii să aibă o ţinută
decentă,curată şi îngrijită . Este interzisă purtarea unor articole
vestimentare indecente şi a accesoriilor care nu se pretează mediului şcolar
. Băieţilor le este interzisă purtarea
cerceilor,brăţărilor,inelelor,pierce-urilor . Fetelor le este interzisă
purtarea pierce-urilor,a fustelor scurte,sau a bluzelor decoltate sau prea
scurte,precum şi utilizarea produselor de machiaj şi manichiură .

Profesorul care în timpul
orelor constată la unul sau mai mulţi elevi o ţinută neconformă cu
prevederile actualului Regulament va întocmi un referat elevului,în
baza căruia diriginztele va înştiinţa familia elevului de sancţiunea
primită de acesta . dacă abaterea se repetă elevul va fi sancţionat prin
prestarea unei activităţi în folosul comunităţii şcolare,în
afara orelor de curs .

3.2.Este interzis elevilor să folosească
însemne şi să poarte îmbrăcăminte neadecvată vârstei şi
calităţii de elev,specifică grupărilor rock,sataniste,etc.Art. 4 Păstrarea bunurilor şcolii

4.1 Mobilierul din sălile de clasă,din
laboratoarele şicabinete,din sala de educaţie fizică şi terebnul de
sport,materialul didactic aflat în dotarea şcolii trebuie folosite cu
simţ de răspundere,să fie conservate,reparate şi îmbogăţite .

4.2 Elevii care produc stricăciuni sau deteriorează
bunurile din dotarea şcolii au obligţia să repare sau să
înlocuiască(după caz) obiectele deteriorate sau să achite
contravaloarea pagubelor produase . În cazul în care vinovatul nu a
fost identificat răspunderea revine colectivului cared a folosit sala su
echipamentul/materialul respectiv . În cazul repetării producerii de
daune elevul / elevii vor fi sancţionaţi prin prestarea unei activităţi
în folosul şcolii,activitate care se va desfăşura în afara
orelor de curs .

4.3 Elevii au obligaţia de a menţine curăţenia
în sălile de clasă,laboratore,cabiunete,sala de educaţie
fizică,holuri,grupuri sanitare,precum şi pe terenul de sport şi în
curtea şcolii .

4.4. Elevii care în