Liceul Teoretic "Radu Popescu"
Popesti Leordeni, Ilfov

Prezentare

ARGUMENT

 

Bazaţi pe convingerea că toate au un început, încercăm să facem singuri ceea ce aşteptăm de la alţii.

 

Cum să reuşeşti?...Să porneşti de la zero!

Trebuie doar să găseşti răspuns la patru întrebări:

Unde merg?

Unde trebuie să ajung?

Cum o să ajung acolo?

Cum îmi voi da seama că am ajuns acolo?"

 

Şcoala cu clasele I - VIII Nr. 1 Popeşti - Leordeni este situată în centrul Oraşului Popeşti - Leordeni, fiind o organizaţie cu structură complexă, pe trei niveluri de învăţământ, între care există o serie de interacţiuni clar reglementate: (I) preşcolar; (II) primar; (III) gimnazial.

 

VIZIUNEA ŞCOLII

 

Idealul Şcolii Nr. 1 Popeşti-Leordeni este transformarea într-o ŞCOALĂ AUTENTICĂ, adică o şcoală bazată pe VALORI, care FOLOSEŞTE şi PLACE. Orice proiect va aparţine şcolii numai dacă, prin natura sa, cultivă valori, este util şi, nu în ultimul rând, dorit.

Consecinţa cea mai importantă a materializării viziunii este că, foarte repede, trebuie să ne schimbăm comportamentele, profesori şi elevi: nu mai fugim de răspundere (dacă o facem), nu mai trişăm (dacă o facem), nu mai vindem şi cumpărăm notele (dacă o facem).

Justificarea este simplă: nepăsarea şi învăţarea fuşerită nu sunt decât reacţii inconştiente de apărare faţă de un sistem educaţional perceput ca exercitând - şi pentru dascăli şi pentru elevi - o agresiune continuă, implacabilă, cu puterea perfidei „picături chinezeşti".

De ce am fugi de răspundere, am trişa, am vinde şi cumpăra note, atunci când simţim că şcoala pe care o facem ne foloseşte şi ne place? Pur şi simplu nu mai este nevoie!

Vom promova încrederea, onestitatea, competenţa, performanţa, inteligenţa socială, curajul acţiunii civice, creativitatea, implicarea personală, motivaţia emoţională pozitivă, responsabilitatea, forţa echipei.

În cuvinte simple, modelul educaţiei mileniului nostru, în Şcoala Nr. 1 Popeşti-Leordeni, va aduna lucrurile de învăţat în jurul a patru verbe: A FI - adică a ne duce existenţa cultivând valori universale precum adevărul, altruismul, onestitatea şi respingând mediocritatea, făţărnicia, prostul gust; A ŞTI - adică a cunoaşte suficient şi a înţelege logic, în algoritmi uşor de aplicat, faptele şi datele fundamentale ale lumii noastre; A FACE - adică a transforma ceea ce ştim din teorie în lucruri practice, utile celor din jur; A TRĂI în comunitatea căreia aparţinem - adică a ne păsa de bunul public, a ne cere scuze atunci când greşim şi a spune te rog şi mulţumesc întotdeauna.

Şcoala poate face minuni daca e „clădită interior" cu har şi dăruire. Copiii noştri - de azi, de mâine şi dintotdeauna - merită altceva, altfel!

  

MISIUNEA ŞCOLII

  

,,ANIMUS LIBER IN CONSULENDO" (Cultivarea spiritului liber in gandire )

 

Intr-o perioada in care tot mai multi copii si viitori adolescenti considera ca a invata nu mai are nici un rost, Scoala Nr. 1 Popesti-Leordeni isi propune sa redefineasca notiunea de invatare si sa determine sentimentul de apartenenta a copiilor la mediul in care invata.

Scoala noastra nu reprezinta un mediu abstract, un cod de norme sau un vraf de documente, ci o institutie cu o personalitate bine definita, care sa ofere fiecarui copil sansa dezvoltarii sale astfel incat sa devin responsabil pentru succesul personal si profesional.

Scoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Popesti-Leordeni, prin orientarea spre performanta, asigura pe plan local egalitate de sanse in educatia elevilor nostri fata de cei din localitate si in general cu cei din municipiul Bucuresti .

In viziunea actuala, Scoala Nr. 1 va fi recunoscuta si apreciata pentru urmatoarele particularitati :

 • -legaturi puternice intre curriculum-ul la nivel national si CDS (disciplinele optionale si activitati extracurriculare)
 • -promovarea valorilor culturii si spiritualitatii nationale si universale
 • -promovarea unui invatamant centrat pe performanta

Principiile de functionare a Scolii Nr. 1 Popesti-Leordeni urmaresc :

 • -forme de pregatire moderne, adoptate unei societati dinamice aflate in competitie, in contextul integrarii europene
 • -asigurarea calitatii serviciilor educationale
 • -luarea in considerare a opiniilor elevilor ca principali beneficiari ai activitatii educationale
 • -transferul de experienta metodica intre ariile curriculare si intre toate nivelurile de invatamant ( prescolar-primar-gimnazial-liceal-in perspectiva)

Conducerea scolii este orientata spre un management modern, eficient, pe masura misiunii propuse si asumate de intregul colectiv, din elaborarea, implementarea, evaluarea si adoptarea strategiilor, formularea planurilor operationale in care sunt stabilite actiuni concrete, termene, resurse, responsabilitati si criterii de performanta.

Se va acorda o atentie deosebita comunicarii interne in contextul in care comunicarea externa devine europeana.

Scoala va functiona ca un sistem deschis, capabil nu numai de adaptare, de supravietuire, ci si de a promova valorile adecvate timpului in care traim.

Scoala va forma din randul cadrelor didactice specialisti in derularea cu succes a proiectelor cu finantare nerambursabila.

 

,,Să privim prezentul prin prisma trecutului cu referire la viitor".


MONOGRAFIA ŞCOLII NR. 1 POPEŞTI-LEORDENI

Localizare geografică

Oraşul Popeşti-Leordeni este situat în partea de S-E a judeţului Ilfov, înfiinţat în 1997 prin reorganizarea Sectorului Agricol Ilfov ce se desfăşura concentric în jurul capitalei României, Bucureşti.

Localitatea este situată în sudul Câmpiei Vlăsiei, pe şoseaua Olteniţei (DN 4), ca punct de legătură între dealuri şi lunca Dunării. Coordonatele geografice sunt următoarele: 25º45' longitudine estică şi 44º23' latitudine nordică.

Se învecinează în partea de vest cu municipiul Bucureşti, în sud şi sud-est cu localitatea Berceni, iar la est şi nord cu localitatea Glina.

Vatra istorică a localităţii se află pe malul drept al Dâmboviţei, aici arheologii găsind urme ce atestă o locuire neîntreruptă timp de două milenii.

Aflată în imediata apropiere a sectorului 4 al capitalei, în localitate se ajunge foarte uşor. Principalele mijloace de transport: liniile RATB 402, 414, 434, liniile de Maxi-Taxi 244, 243, 245, 154 (de la Piaţa Sudului - Big Berceni.).

Istoricul evoluţiei activităţii şcolare

La sfârşitul veacului al XIX-lea, actualul oraş Popeşti-Leordeni era alcătuit din:

 • - Cătunul Popeşti-Pavlicheni
 • - Satul Popeşti-Români
 • - Satul Leordeni.

Prima şcoală din cătunul Popeşti-Pavlicheni este menţionată în anul 1890, un local construit din pământ şi învelit cu trestie.

Satul Popeşti-Români avea 714 locuitori şi o şcoală mixtă cu 39 de copii.

Satul Leordeni avea 486 locuitori şi o şcoală mixtă cu 5 băieţi şi 3 fete.

În Leordeni, boierul Scarlat Grecescu a deschis o şcoală sătească "pentru învăţătura de copii pământeni, fără plată şi simbrie".

Dezvoltarea social-economică a localităţii se oglindeşte şi în evoluţia demografică, caracterizată de creşterea numărului elevilor şcolarizaţi. În anul şcolar 1964 / 1965, Şcoala nr. 1 Popeşti-Leordeni funcţiona în următoarea structură:

 • - 9 clase - I-IV - 307 elevi;
 • - 8 clase - V-VIII - 273 elevi.

După evenimentele din Decembrie 1989, la sfârşitul anilor 1990, reformele demarate în învăţământ au adus o serie de schimbări importante, cu impact puternic asupra şcolii noastre:

 • - un nou plan de învăţământ;
 • - au fost elaborate noile programe analitice pentru clasele I-VIII;
 • - s-a schimbat sistemul de evaluare.

Toate aceste modificări au dus la schimbări de concepţie, o nouă percepţie benefică la nivelul relaţiilor interpersonale, la necesitatea asigurării unei baze materiale corespunzătoare.

Schimbările au fost facilitate atât de structurile oficiale cât şi de cele libere. Perfecţionările permanente cât şi tematica cercurilor pedagogice au permis o adaptare rapidă la noile cerinţe.

Prin aplicarea noilor programe au fost implementate noi competenţe:

 • - competenţă stiinţifică (selectare, manipulare, transfer la nivelul operării cu cunoştinţe de specialitate);
 • - competenţă psiho-pedagogică (înţelegerea stării lăuntrice a elevului, accesibilitatea conţinutului, tact pedagogic);
 • - competenţă managerială (de gestionare a situaţiilor specifice prin activităţi educative - stabilirea de relaţii adecvate, adaptarea la valori, comunicarea lejeră cu grupul sau cu individul).

La nivelul şcolii există o intensă preocupare pentru sărbătorirea evenimentelor istorice, ţinând cont că pe raza oraşului se află un monument închinat soldaţilor români căzuţi pe câmpurile de luptă în primul război mondial dar şi în campania din 1919 din Ungaria. În acest sens se realizează  diverse materiale referitoare la evenimentele în speţă, concursuri şcolare, elaborarea de portofolii.

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 din oraşul Popeşti-Leordeni este un exemplu demn de urmat de celelalte unităţi şcolare de pe raza oraşului, dar şi a judeţului Ilfov. Inspecţiile tematice ale ISJ Ilfov dar şi inspecţiile de specialitate la diverse discipline au evidenţiat un constant proces calitativ evidenţiat şi în calificativele acordate: "Foarte bine". Şcoala noastră a fost solicitată permanent în organizarea de activităţi judeţene pe diferite tematici şi a constituit întotdeauna un exemplu de urmat.

Un aflux important al elevilor, concretizat în numărul populaţiei şcolare, a avut loc în anii '90, când datorită dezvoltării social-economice a zonei, numărul şcolarizaţilor a depăşit sensibil 1000 de elevi la nivelul claselor I-VIII.

În ceea ce priveşte pregătirea profesională a cadrelor didactice, Şcoala nr. 1 Popeşti-Leordeni deţine un loc fruntaş la nivelul judeţului, dacă nu şi la nivel naţional. În sprijinul acestei afirmaţii, vin colegii mei, dintre care 21 au obţinut gradul didactic I, 8 gardul didactic II şi 4 gradul didactic "definitiv", ultimii fiind însă la începutul carierei didactice.

Un rol important în activitatea generală îl are şi domnul administrator al şcolii, Dascălu Aurel, toate problemele ridicate, de orice natură, fiind rezolvate cu promptitudine şi în timp util, tot personalul şcolii apreciind pozitiv acest lucru.

Relaţiile cu comunitatea locală

În conformitate cu pervederile Reformei Învăţământului, care a pus un accent serios şi pe dezvoltarea relaţiilor dintre şcoală şi comunitatea locală, pas important în perspectiva descentralizării învăţământului şi în accentuarea unor particularităţi locale, au avut loc eforturi deosebite pentru consolidarea acestora. Relaţia cu Primăria, ca reprezentant principal al comunităţii locale, este foarte fructuoasă, aceasta acordând o importanţă deosebită dotării cu materiale didactice, întreţinerii şi modernizării localului şcolii, implicându-se în organizarea evenimentelor şcolare locale şi cele organizate la nivel judeţean. De asemenea, cu ocazia sărbătorilor tradiţionale româneşti, elevii şcolii noastre primesc mici cadouri din partea comunităţii locale. Primăria a sponsorizat o tabără gratuită pentru elevii premianţi ai fiecărei clase în ultimii şase ani.

Organizarea periodică a lectoratelor cu părinţii, consultările săptămânale ale acestora cu diriginţii şi consilierul şcolar au permis identificarea anumitor probleme cu care aceştia se confruntă în procesul instructiv-educativ (relaţiile elev-părinte; elev-elev) şi înaintarea unor soluţii constructive în rezolvarea acestora.

Un rol important în are şi domnul director, prof. Mircea Zglobiu, care prin experienţa acumulată şi calităţile sale, precum şi din poziţia de consilier orăşenesc, a cultivat în permanenţă relaţia cu Primăria, în folosul şcolii.

Conducerea unităţii şcolare

În ultimii 40 de ani, prin activitatea lor s-au afirmat următorii directori:

 • - 1964-1968 - Prof. Demarat Florin;
 • - 1968-1969 - Prof. Mărculescu Dan;
 • - 1969-1970 - Prof. Zamfira Elena;
 • - 1970-1974 - Prof. Mărculescu Dan;
 • - 1974-1980 - Prof. Toma Stoian;
 • - 1980-1989 - Prof. Stoian Magda;
 • - 1989-1990 - Prof. Petre Anton;
 • - 1990-2006 - Prof. Mircea Zglobiu.

Personalităţi

De numele oraşului nostru se leagă personalitatea domnului învăţător Mincu Petre, care în vâltoarea evenimentelor din Decembrie 1989 s-a remarcat prin fapte de curaj, responsabilitate care i-au conferit meritul de a fi decorat cu ordinul de "Erou al Revoluţiei". Din nefericire, Domnia Sa s-a stins din viaţă la sfârşitul lunii noiembrie, anul curent.

Şcoala noastră se poate mândri şi cu propulsarea de cadre didactice în structurile de conducere ale I.S.J. Ilfov, a căror activitate este apreciată atât de factorii de decizie din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cât şi de colegii din teritoriu. Este cazul doamnelor inspector Cuciinic Constanţa şi Carasava Daniela (inspector învăţământul primar, respectiv inspector de imagine), care se constituie în adevărate port-drapele ale Şcolii nr.1 Popeşti-Leordeni.

Aspecte despre evoluţia învăţământului din localitatea noastră sunt reflectate şi în lucrarea marelui istoric român Nicolae Iorga - "Istoria învăţământului românesc".    

Galerie foto