Școala Gimnazială ,,Vasile Lucaciu” Apa
Apa, Satu Mare

Prezentare

Deviza şcolii:

            “Mâine să fii mai bun ca azi!”

 

 

Prima atestare a școlii din Apa apare în protocoalele bisericii unde se arată că în anul 1839 se pun bazele școlii confesionale care funcționează pe lângă biserica Greco-catolică. În anul 1884 se deschide o nouă școală, tot confesională, care era patronată de biserica greco-catolică. Între anii 1932-1933 se construiește o nouă clădire pentru școala unde actualmente funcționează grădinița cu program normal. În anul 1972 școala se mută în castelul grofului Szentiványi unde funcționează până în 2008. În 2008 se finalizează lucrările de construcție a noii școli cu finanțare de la Banca Europeană de Investiții și Banca Mondială. De-a lungul timpului școala a avut mai multe denumiri:Școala Generală de 8 ani, Școala cu clasele I-VIII Apa, Școala cu clasele I-VIII „Vasile Lucaciu” Apa, Școala Gimnazială „Vasile Lucaciu” Apa, iar ca structuri a avut Școala Primară Someșeni, Școala Primară Lunca Potău, Grădinița Apa și Gradinița Someșeni.

Număr clase pe nivele de învățământ: nivelul preșcolar cuprinde 3 grupe, nivelul primar cuprinde 7 clase și nivelul gimnazial cuprinde 5 clase.

 

 

 

                             

SCOALA GIMNAZIALĂ ,,VASILE LUCACIU

LOC.APA,NR.609 , JUD.SATU MARE

TEL.0261843187,FAX.0261843027

E MAIL:scoala_apa@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

 

 

 

 

 

Oferta educaţională a şcolii reprezintă ”pachetul” de resurse şi servicii pe care şcoala le pune la dispoziţia beneficiarilor educaţiei (elevi, părinţi, membrii ai comunităţii) în vederea realizării scopurilor şi obiectivelor propuse.

     Școala Gimnazială ,,Vasile Lucaciu” Apa își propune pentru anul școlar 2022/2023:

– să imprime viziunea şi misiunea şcolii tuturor factorilor interesaţi de la nivelul şcoliişicomunităţii;

– să stabilească împreună cu personalul şcolii obiective pentru şcoalăşi să articuleze aceste obiective cu claritate, responsabilitate, convingere;

– să facă cunoscute în profunzime curriculum-ulşcolarşi ofertele curriculare şiextracurriculare de la nivelul fiecărei clase;

– să încurajeze munca în echipă la toate nivelurile unităţiişcolare;

– să stimulează practica reflexivă şi autoevaluarea în echipă;

– să promoveze profesionalizarea şiperfecţionarea continuă a personalului didactic;

– să promoveze un climat educaţional bazat pe respect, încredere şiînţelegere

– să motiveze personalul şi să cultive sistematic forme de recunoaştereşi de celebrare a succesului;

– să cultive participarea părinţilorşicomunităţii la viaţaşcolii, dar şi deschiderea serviciilor şcolii către comunitate;

– să promoveze utilizarea eficientă a resurselor şcolii.

      Școala noastră are personal didactic, personal didactic auxiliar şi nedidactic care:

– dezvoltă sentimente de apartenenţăfaţă de unitate şcolară;

– manifestă respect faţă de beneficiarii educaţieişifaţă de resursele şcolii;

– cooperează cu toţi factorii interesaţi de la nivelul şcoliişicomunităţii;

      Școala Gimnazială ,, Vasile Lucaciu” Apa cultivă un mediu fizic şi psihosocial caracterizat prin:

– organizarea şi pavoazarea tuturor spaţiilorşcolii pentru a promova apartenenţa, incluziunea şcolară, diversitatea culturală şiînvăţarea continuă;

– respectul faţă de vizitatori (prezenţa indicatoarelor pentru orientarea către diferite spaţii din şcoală: cancelarie, săli de clasă, panouri de afişaj accesibile tuturor);

– spaţiişcolare încălzite şi luminate corespunzător, dotate cu echipamente şi materiale care sprijină învăţareaşi cu  mobilier de mărime adecvată, potrivit pentru activităţi individuale şi de grup;

– accesibilitatea tuturor spaţiiloreducaţionaleşi resurselor şcolii pentru toţi elevii şi profesorii (bibliotecă, laboratoare, cabinete etc.);

– asigurarea unui mediu pozitiv de interacţiuneşiînvăţare, bazat pe reguli clare, negociate, înţeleseşi acceptate de către elevi şi profesori;

– percepţia pozitivă a profesorilor şi elevilor asupra mediului şcolar.

Deviza:

O școală modernă, ce oferă educație pentru TOŢI, prin TOLERANŢĂ, SOLIDARITATE şiPRIETENIE.

Misiunea  unităţii de învăţământ

     Şcoala Gimnazială ,,Vasile Lucaciu” Apa oferă egalitate de şanse elevilor,  satisfăcând dorinţa
fiecăruia de a se simţi competent în a deţineşi a folosi informaţia. În şcoala noastră, elevii învaţă să utilizeze calculatorul, să comunice în limbile engleză şi franceză, devenind capabili să facă faţă procesului de globalizare.

     Trăind într-o comunitate multietnică, elevii învaţă să fie toleranţişirespectuoşi cu ceilalţi, să preţuiască valorile unanim acceptate dar şi pe acelea ale spaţiului în care s-au născut. Dascălii noştri îi educă astfel încăt să poată lua decizii  în privinţa propriului destin.

     Prin serviciile aduse în plan social, cultural şi economic, şcoala oferă un parteneriat real comunităţii.

 

Planul de școlarizare pentru anul 2022-2023

Învăţământpreşcolar:

Grupe

 

Număr grupe

 

Număr locuri

Mică

 

1

 

21

Mijlocie

 

1

 

25

Mare

 

1

 

25

 

Învăţământ primar:

Clasa

 

Număr clase

 

Număr locuri

Pregătitoare

 

1

 

20

I-a

 

1

 

31

a II-a

 

1

 

26

a III-a

 

1

 

23

a IV-a

 

1

 

27

Secția maghiară

Clase simultane

 

1

 

13

 

 

 

Învăţământ gimnazial:

Clasa

 

Număr clase

 

Număr locuri

a V-a

 

1

 

19

a VI-a A

 

1

 

14

a VI-a B

 

1

 

                             15

a VII-a

 

1

 

22

a VIII-a

 

1

 

15

 Planul de școlarizare propus pentru 2023-2024

 

Grupa

Număr grupe

Număr locuri disponibile

Grupa mijlocie

1

20

Grupa mare

1

25

Grupa mică

1

20

 

 

Oferta curriculară si extracurriculară

     Prin oferta educațională Școala Gimnazială ,,Vasile Lucaciu” Apa, promovează imaginea școlii  la nivelul comunității locale, în rândul elevilor și a părinților prin următoarele aspecte:

1- Promovarea școlii  printr-un marketing educațional în care respectarea principiilor educației  să fie prioritară;

2- Realizarea unor activități de informare despre integrarea si progresul copiilor, despre politicile educaționale, despre resursele educaționale folosite.

     Pentru ca oferta noastră să fie viabilă depunem eforturi în asigurarea unor spații de învățare confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice și de educație ale fiecărui copil, atât în școală, cât si în curtea acesteia (resurse umane, resurse logistice, locuri de joacă, resurse educaționale);

     Dezvoltarea unei culturi organizaționale  și  folosirea unor modalități ca de exemplu: utilizarea mesajelor de întâmpinare afișate (postere, afise), afișarea viziunii și misiunii școlii, tratarea echitabilă a tuturor copiilor și părinților indiferent de etnie, nivel socio-economic, de către toți angajații instituției, pentru optimizarea atitudinii  părinților, pentru crearea unei atmosfere în care nimeni nu este subestimat,  prin celebrarea succeselor împreună; scrierea unor programe și proiecte educaționale în domeniul educației,   încurajarea imaginării și implementării unor activități în care se pot implica toți copiii.

     Oferta educațională a Școlii Gimnaziale ,,Vasile Lucaciu” Apa este definită în funcție de :

– opțiunile elevilor și ale părinților;

–  resursele umane (pregătirea personalului), resursele materiale și financiare;

     Serviciile educaționale oferite de Școala Gimnazială,,Vasile Lucaciu” Apa și care fac obiectul acestei descrieri se referă la organizarea învățământului preșcolar,primar și gimnazial, beneficiind de cadre didactice calificate și o infrastructură adecvată.

     Putem afirma că în școala noastă se practică un învățământ care încurajează competența în scopul formării unui absolvent responsabil, autonom, capabil să decidă asupra carierei, prin dobândirea unei culturi generale orientată spre toate domeniile : informatica, matematica și știinte ale naturii, limbă și comunicare, limbi moderne de circulație internațională.

 

Modalități de promovare a ofertei educaționale

     Promovarea ofertei educationalereprezinta o prioritate pentru conducerea Scolii Gimnaziale,,Vasile Lucaciu” Apa , aceasta apeland la modalităţi de informare accesibile si eficiente.

 Obiective specifice pentru promovarea ofertei educaționale

 1. Informarea publicului/ comunității cu privire la activitatea școlii;
 2. Informarea părinților cu privire la specificul Școlii Gimnaziale,,Vasile Lucaciu” Apa și la opțiunile de studiu (oferta educațională).

 

Oferta extracurriculară

 1. Extinderea activităților instructiv – educative în spațiul extrașcolar;
 2. Organizarea de pregătiri suplimentare pentru prevenirea eșecului școlar și obținerea performanței prin orele remediale din cadrului centrului Afterscool și proiectului PNRAS;
 3. Organizarea de excursii tematice;
 4. Participarea elevilor la spectacole de teatru, muzică;
 5. Organizarea de serbări, concursuri;
 6. Organizarea unor activități cultural- artistice;
 7. Discutii, dezbateri cu invitati din diferite domenii de activitate;

     Conținutul plăcut, interesant și atractiv al diverselor tipuri și forme de activități desfășurate în școală, precum și ambianța oferită, determină participarea tot mai numeroasă a copiilor dornici să-și manifeste aptitudiniile și imaginația creatoare în diferite domenii de activitate și să-și pună în practică propriile lor inițiative și proiecte sub îndrumarea profesorilor.

     În consecință, activitatea extracurriculară reprezintă spațiul aplicativ care permite transferul și aplicarea cunoștințelor, abilităților, competențelor dobândite în sistemul de învățământ. Prin formele sale specifice, activitatea extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală.

 Oferta de discipline opţionale:

Matematică , ghid de pregătire pentru E.N – clasa a VIII-a

Limba română, ghid de pregătire pentru E.N – clasa a VIII-a

Lectura ca abilitate de viață – clase V-VI A,B

Geoinformatica – clasa a VII- a

                                              

Parteneriate

– cu instituţii ale comunei noastre cât şi cu şcoli din alte localităţi.

Colegiul Național ,, Mihai Eminescu” Satu Mare, Scoala Micula, Scoala Gimnazială Gherța Mică, CCD Satu Mare, Centrul Școlar pentru educație incluzivă ,, Paul Popescu Nevianu” Timișoara, Scoala Profesională ,, George Coșbuc” Medieșu Aurit, Liceul Agricol ,,Alexiu Berinde” Seini, Scoala Gimnazială ,,Constantin Brâncoveanu” Satu Mare,

Proiecte :

-Centrul afterscool ,,Nouă ne pasă” finantare privată, fundația ,,Nouă ne pasă”- 30. 000 Euro

- Proiect finanțat din granturile SEE & Fonduri norvegiene ,,Metode si activități inovative pentru incluziunea elevilor romi”-28.000 Euro

- Acreditarea Erasmus 2022-2027, proiect de mobilități elevi și cadre didactice- 19.700 Euro

- Proiect pentru reducerea abandonului școlar PNRAS- 161.000 Euro

-Proiect de voluntariat ,,Petale-n vânt”

- Proiect de voluntariat SNAC in parteneriat cu Centrul de petrecere a timpului liber ” Apa

- ,,Citește-mi 100 de povești ”, parteneriat cu Asociația OridiuRO

 Școala mai oferă:

Spații curate și îngrijite –exigență și disciplină

Consultații gratuite la disciplinele de examen – română, matematică

Activităţi de remediere şcolară;

Activităţi de pregătire suplimentară pentru elevii capabili de performanţă;

Beneficii pentru educația copiilor şi a tinerilor;

Corul ,,Urmașii lui Lucaciu”

O abordare pozitivãşi alternative constructive pentru copiii care au nevoie de susţinerespecialã pentru a-i face sã lucreze bine

Un mediu incluziv care faciliteazã implicarea părinţilorşi a membrilor comunitãţii;

Lecţii/activităţi de înaltă ţinută  profesională în care se îmbină metodele tradiţionale cu cele moderne.

 

Școala este:

 – primitoare faţã de vizitatori şi nou-veniţi.

– şcoala în care pãrințiişi elevii sunt consideraţiimportanţi;

– școala în care copiii încep să fie mândri de şcoala lor;

– școala în care copiii încurajeazã disciplina, respectul şi cooperarea;

– școala în care fiecare elev are şanse egale de succes;

– este locul în care sunt acceptate puncte de vedere diferite.

– este parte integrantãşi membru entuziast al comunitãţii în care este situată

 

Programul școlii

Activităţile didactice în cadrul Şcolii Gimnaziale ,,Vasile Lucaciu” Apa se desfăşoară într-un singur schimb:

-între orele 8.00 – 15.00;

Ora de curs are o durată de 45 de minute, cu pauză de 15 minute după fiecare oră şi o pauză de 20 de minute după a doua oră la ciclul primar.

Ora de curs are o durată de 50 de minute, cu pauză de 10 minute după fiecare oră şi o pauză de 15 de minute după a doua oră la ciclul gimnazial.

 

Elevii şi profesorii – activul cel mai important al şcolii

Cadre didactice bine pregătite, implicate în formarea continuă:

 • profesori grad didactic I – 14
 • profesori grad didactic II – 3
 • profesori definitivat – 2
 • profesori debutanţi  – 1
 • premii şimenţiuni la concursurile judeţene

 

Baza materială

        Şcoalafuncţionează în trei corpuri de clădire.Spaţiile sunt repartizate astfel:

Corpul 1 : G.P.N Apa

Corpul 2: Clasele pentru învățământul primar, secția română

Corpul  3

 • la parter: sala de sport, 3 sali de clasă, secretariat, direcțiuneşi 2 grupuri sociale
 • la etaj: 3 săli de clasă, laborator de informatică,sala profesoralăşi un grup social;

     Şcoala are o curte interioară cu un mic parc şi teren sportiv

Laboratoare moderne de fizică, chimie, biologie

Spațiu CDI și bibliotecă modernă , sală multimedia

Sală de sport

Indicele de ocupare:

 • Şcoala Gimnazială:  6 clase în 6 săli de clasă;
 • GrădiniţaApal: 3 grupe de copii în 3 săli de cursuri;
 • Scoala Primară: 5 clase în 5 săli de clasă

 

Relații de colaborare

     Școala a depus toate eforturile pentru a dezvolta legături puternice cu instituţii comunitare, astfel încât să creeze o reţea în cadrul căreia atât şcoala, cât şi comunitatea se bucură de colaborarea stabilită.

Colaboratorii noștri:

 • Primăria Apa
 • Biserica ortodoxă Apa
 • PoliţiaApa
 • Dispensarul Apa
 • I.S.J Satu Mare

 

Argumente pentru a opta pentru școala noastră

În concluzie, școala noastră

– face ca toţipărinţiişi toate familiile să se simtă bine-venite şi lucrează susţinut pentru a construi şi a întreţinerelaţii strânse şi dialoguri productive;

– sporeştesubstanţial securitatea copiilor;

– furnizează puncte de referinţă care asigură coerenţaactivităţilor cadrelor didactice  referitoare la implicarea părinţilorşi a comunităţii;

– facilitează  formarea continuă corespunzătoare a cadrelor didactice astfel încât aceştia să:

– introducă teme de acasă interesante care presupun colaborarea elevilor cu părinţii lor;

– să vină în întâmpinarea preocupărilor părinţilor legate de educaţia copiilor lor.

– manifestă sensibilitate şi acordă sprijin, indiferent de mediul de provenienţă, de nevoile şicircumstanţele în care se găsesc elevii şi familiile acestora;

– îşirevizuieşte activitatea împreunã cu părinţii/familiile, aceasta fiind o trăsătură importantă a activitãţii sale curente şi un element major în procesul de dezvoltare şcolară prin legătura strânsă cu Asociația părinților

– îşi bazează activitatea pe informaţiileşi probele disponibile/informaţiile aduse la zi;

– înlătură barierele culturale, etnice şiprejudecăţile prin programele și proiectele europene implementate

– este locul în care toţi elevii sunt încurajaţi să se formeze şi să se dezvolte

– este locul unde comunicarea/ dialogul deschis este puntea de legătură între şcoală – elevi – părinţi

NOI, DASCĂLII ȘCOLII GIMNAZIALE ,,VASILE LUCACIU” APA, MUNCIM CU DRAG PENTRU DEZVOLTAREA COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ!

VĂ AȘTEPTĂM!