Scoala Gimnaziala Vadastra
Vadastra, Olt

Prezentare

a) Titulatura oficială a școlii: Școala Gimnazială Vădastra, Jud. Olt

b) Adresa: școala este situată în comuna Vădastra, pe strada Mihai Vitezul, nr. 74

“O șansă fiecărui copil pentru a reuși în viață” ar putea fi sloganul care să reprezinte MISIUNEA școlii pentru următorul interval.

VIZIUNEA ȘCOLII:

Dorim pentru elevii noștri:

-o educație conform standardelor europene;

-adaptare la situațiile de schimbare specifice unei societăți în dezvoltare;

-un procent bun de promovabilitate la examenele de sfârsit de ciclu gimnazial;

-capacitatea de a comunica în situații diverse, în limba maternă și într-o limbă de circulație internațională(cel puțin);

-performanțe înalte la toate disciplinele de învățământ;

-cunoașterea și aplicarea tehnicilor de operare pe calculator;

c) Resurse umane

~ Elevii

În școală sunt instruiți și educați 105 elevi și 35 preșcolari provenind din circumscripție, repartizați în 8 formațiuni de studiu (3 clase la ciclul primar, în 3 clase la ciclul gimnazial și 2 grupe de preșcolari).

Pentru anul școlar 2016-2017 școala are în  încadrare 18 cadre didactice, dintre care 10 sunt titulare, 8 cadre didactice sunt suplinitoare calificate.

~ Cadre didactice

Din cele 16 cadre didactice, 8 cadre didactice au gradul didactic I, 4 au gradul didactic al II-lea, si 2 au gradul didactic definitiv și 2 sunt debutanți.

~ Personal didactic auxiliar

Este format dintr-un bibliotecar si un administrator financiar

~Personal nedidactic

Activatatea de administrație este asigurată de 2 îngrijitoare(școală + grădiniță)

~Resurse materiale

Şcoala Vădastra dispune de două localuri, unul nou construit și dat in folosinta din anul 2008, al grădiniţei cu program normal şi localul școlii dat în folosinţă parțial în urma realizării renovării în anul 2009 și in întregime în anul 2012. Ambele oferă copiilor din satul nostru condiţii de excepţie. Cele 8 săli de clasă date în folosinţă, băile din incinta localului, sistemul de încălzire cu ajutorul centralei, izolaţia termică sunt dotări care permit desfăşurarea unui proces instructiv-educativ foarte bun.

Școala dispune si de o bibliotecă școlara funcțională cu un fond bogat de carte școlară(3300 volume) disponibile elevilor și cadrelor didactice. Din anul şcolar anterior elevii au la dispoziţie şi programul ,,Biblionet”.

Școala dispune de mobilier și material didactic suficient cât să nu fie o piedică în realizarea obiectivelor de ordin instructiv-educativ pentru cadrele didactice din școala noastră.Școala dispune de două videoproiectoare, o multifuncțională, Xerox, imprimantă, laptop, calculatoare pentru cadrele didactice și pentru elevi, internet, aparatură pentru educație fizică, bibliotecă, microscoape, diferite module și aparate necesare orelor de fizica, planșe didactice etc

ANALIZA SWOT:

CURRICULUM

A) PUNCTE TARI:

-Existența planului managerial la nivelul școlii și la nivelul fiecărei comisii metodice;

-Existența planificărilor anuale, semestriale și a unităților de învățare conform metodologiilor;

- Stabilirea graficului de inspecții la clasa și a obiectivelor urmărite;

- Realizarea inspecțiilor la clasă de către director și șefii comisiilor metodice și propunerea unor măsuri pentru remedierea neajunsurilor întâlnite;

- Stabilirea unor acțiuni pentru analiza periodică a rezultatelor obținute pe parcursul anului școlar în cadrul procesului instructiv-educativ și în reducerea absenteismului în condițiile susținerii reformei educaționale;

- Acțiuni de prezentare și dezbatere a noutăților în domeniul legislației privitoare la învățământ;

- Existența planului de activități educative școlare și extrașcolare și realizarea acestuia;

- Predarea în școalăa limbii engleze ca a doua limbă de studiu și a limbii franceze ca prima limbă de studiu (pentru toate clasele);

- Pregătirea suplimentară cu elevii clasei a VIII-a în vederea susținerii examenelor naționale;

- Rezultate bune obținute în fiecare an școlar la examenele naționale;

- Pregătirea suplimentară a elevilor mai slabi la învățătură;

- Bilioteca școlii are peste 3300 de volume, venind în sprijinul elevilor în parcurgerea programei școlare;

- Utilizarea mijloacelor moderne în procesul de predare-învățare;

- Cadrele didactice sunt preocupate să realizeze activități al căror principal scop este acumularea de către elevi de cunoștințe conforme cu standardele curriculare naționale;

- sunt preocupați de pregătirea lor profesională prin participarea la diferite cursuri de specialitate, perfecționarea prin grade didactice;

B) PUNCTE SLABE

- Nu există material didactic suficient și modern;

- Conectarea la internet există doar în cancelarie și la bibliotecă;

- Puține cadre didactice participă la sesiuni de comunicări;

-  Nu seaplică metodele de evaluare formative;

- Organizarea unui număr mic de excursii și tabere școlare pentru elevi;

- Lipsa unor manuale;

-Fragmentarea catedrelor(gimnaziu)-doar 2 catedre întregi-lb. română și matematică;

-Activitățile realizate de profesori nu sunt axate pe elev, care trebuie să fie în centrul actului de educație, ci pe obținerea unor diplome;

- Subfinanțarea educației;

- Remunerarea necorespunzătoare a cadrelor didactice.