Şcoala Primară Bărcăneşti
Barcanesti, Olt

Prezentare

                 Deviza scolii:

,,NU ÎNVĂTĂM PENTRU SCOALĂ, ÎNVĂTĂM PENTRU VIATĂ! “

             Viziunea școlii:

                 ,,O ŞANSĂ FIECĂRUI COPIL PENTRU A REUŞI ÎN VIAŢĂ”

Ne propunem ca școala noastră să devină o instituție apreciată de către elevi, părinţi şi comunitatea locală pentru eficienţa activităţii instructiv-educative, asigurarea condiţiilor materiale necesare unui învăţământ de calitate, asigurarea egalităţii şanselor tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite în activitatea școlară şi pentru ancorarea şcolii în comunitatea locală şi națională.

Misiunea școlii:

Şcoala Primară Bărcănești este o şcoală centrată pe promovarea valorilor şi principiilor democratice, pe implicarea mai largă a comunităţii în viaţa şcolii şi integrarea tinerilor în societate. Climatul educaţional al şcolii este bazat pe performanţă, competiţie transparentă şi onestă, pe cooperarea şi încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice menite să susţină dezvoltarea individuală a fiecărui elev şi egalitatea de şanse prin educaţie.

Prezentarea instituției

Școala Gimnazială Bărcănești este una dintre structurile Școlii Gimnaziale Vâlcele din județul Olt. În anii 2011-2012 clădirile celor două școli din Bărcănesti si Vâlcele de Jos (Olteni) sunt reconsolidate si renovate complet, având acum o înfătisare nouă, europeană.

Şcoala dispune de un local reabilitat, spaţios, amenajat cu toate utilităţile necesare; baza materială bună în continuă modernizare. Şcoala dispune de o bază didactică bună, înnoită permanent prin eforturi proprii, de manuale, auxiliare didactice, paraşcolare; conectarea la internet este permanentă ; menţinerea stării de funcţionare prin activităţi de întreţinere şi reparaţii periodice; aprovizionare din timp cu combustibil solid pentru anotimpul rece pentru toate structurile; microbuz şcolar care deserveşte preşcolarii şi elevii de la clasele primare.

 

Valori promovate

➢ Profesionalismul - a fi cel mai bun în domeniul său de activitate

➢ Integritatea –a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.

➢ Cooperarea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.

➢ Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.

➢ Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.

➢ Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.

Şcoala dispune de documente curriculare oficiale: planuri-cadru, programe şcolare, metodologii de aplicare a programelor, ghiduri şi standarde de evaluare.

Curriculum la decizia şcolii este diversificat, ţine cont de dorinţele elevilor, baza materială şi încadrare.

Există permanent preocupări în direcţia predării cunoştinţelor prin introducerea softului educational.

Sursele informaţionale sunt bogate : manuale , auxiliare didactice, paraşcolare, bibliotecă, internet, televiziune prin cablu.

Demersul didactic este, în cea mai mare parte, centrat pe elev.