Scoala Gimnaziala Balcesti
Balcesti, Gorj

Comisia CEAC

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLCEȘTI

 

 

 

 

Art.1. În anul şcolar 2021 – 2022, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din cadrul unităţii este formată din:

COORDONATOR  

RESPONSABIL   Prof. VAMESU SIDONIA                                        

 • Prof. DOBRE ROXANA
 • Prof. AVRAM EMILIA
 • Prof. DUMITRU MONICA
 • Prof. LAPADAT ELENA
 • RADULETU SIMONA       reprezentant părinţi;
 •  CHELU GEORGIANA               - reprezentant al Consiliului Local BENGESTI CIOCADIA .
 • Art.2. Atribuţiile comisiei sunt cele prevăzute la art. 12 Ordonanţa de Urgenţă 75/ 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificrile ulterioare.

PRIORITATEA 1: Implementarea în Şcoală a Sistemului Naţional pentru Asigurarea Calităţii.

OBIECTIV:

ü Creşterea calităţii manageriale din şcoală si a actului educativ furnizat de institutie

ŢINTA: Implementarea activă a 75% dintre cadrele didactice în activităţi de perfecţionare: grade didactice, cursuri de reconversie profesionale, cursuri de formare continuă, acţiuni metodice iniţiate de ISJ şi şcoala, în vederea îmbunătăţirii calităţii procesului de învăţământ.

CONTEXT: Legea privind asigurarea calităţii în educaţie prevede pentru toţi furnizorii de servicii educaţionale creşterea calităţii educaţiei, prin stabilirea şi implementarea de proceduri de evaluare, asigurare, control şi ameliorare a procesului de predare, învăţare şi evaluare, astfel încât să

fie atinse standardele de referinţă. Asigurarea calităţii în formare astfel încât să asigure, la absolvire, competenţele minimale specifice inscrierii in clasa a IX-a .

Proiectarea unui învăţământ modern şi eficient presupune o foarte bună pregătire profesională a cadrelor didactice, acestea trebuie să-şi actualizeze mereu informaţiile,pentru a asigura lumii de mâine cunoştinţele şi deprinderile necesare. Profesorii trebuie să răspundă de furnizarea

şi dezvoltarea conţinutului informaţional adecvat şi în plus să fie capabili să gestioneze situaţiile tipice, să stăpânească metode de cunoaştere si dezvoltare personală.

PRIORITATEA 2: Perfecţionarea actului didactic şi promovarea învăţării centrate pe elev.

OBIECTIVE:

Eficientizarea procesului de învăţare şi transformare a acestuia într-un proces activ-participativ prin încurajarea implicării active a elevilor

în propria formare.

Adaptarea strategiilor didactice pentru a corespunde stilurilor individuale de învăţare ale elevilor

Responsabilizarea elevilor privind propria formare.

ŢINTA: Formarea unei atitudini deschise în relaţiile profesor-elev pentru crearea unui climat favorabil obţinerii performanţelor si reducerea

abandonului pana la eliminare la nivelul unitatii

CONTEXT:

Învăţământul este un proces flexibil, adaptabil la cerinţele societăţii aflate într-o permanentă schimbare. Accentul cade pe receptivitatea în

faţa noului, reciprocitatea învăţării, folosirea metodelor de instruire perfectibile care promovează creativitatea şi activează imaginaţia, utilizarea instrumentală a mijloacelor tehnice si valorizarea relaţiei profesor-elev.

Calitatea activităţii didactice în şcoala este dată de capacitatea sa de a-şi multiplica efectele formative asupra elevilor şi de a evita acele situaţii în care învăţarea devine un proces de memorare a răspunsurilor date unor întrebări pe care elevii înşişi nu şi le-au pus niciodată.

PRIORITATEA 3: Integrarea elevilor cu nevoi speciale în fluxul educaţional şi eliminarea tendinţelor de abandon şcolar.

Sprijinirea elevilor cu rezultate deosebite.

OBIECTIV:

  Reducerea situaţiilor de abandon şcolar şi acordarea unui sprijin constant din partea cadrelor didactice elevilor cu probleme deosebite

pentru integrarea rapidă în colectiv.

ŢINTĂ:

Reducerea anuală a ratei de abandon cu minim 2%.

60% dintre elevii care absenteaza vor incheia anul scolar.

CONTEXT: Creşterea ratei de abandon şcolar, mai ales in randul romilor, reprezintă una din cele mai stringente probleme cu care şcoala se confruntă. Se impune elaborarea unei strategii de acţiune şi a unor acţiuni specifice pentru prevenirea absenteismului şi a abandonului şcolar.

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea parteneriatului şcoală-familie-comunitate-agenţi economici.

OBIECTIV:

  Dezvoltarea relaţiilor comunitare cu scopul promovării imaginii şcolii şi a reprezentării intereselor acestora

  Dezvoltarea relaţiilor cu agenţii economici în scopul orientării în carieră.

ŢINTA: Creşterea gradului de implicare a partenerilor sociali în procesul de instruire şi educare.

CONTEXT: Schimbul social este un factor determinant al dezvoltării evidenţiat prin forme relaţionale, parteneriate, dinamici evolutive care se constituie într-o sursă a procesului economic şi social. Interacţiune socială devine eficientă atunci când strategiile de colaborare şi parteneriat au

la bază obiective clare, nevoi reale şi relaţii de calitate care se construiesc în timp prin atitudini de încredere, loialitate, responsabilitate şi

respectarea angajamentelor.

Constituită ca un sistem deschis, şcoala trebuie să răspundă necesităţilor sociale, exigenţelor comunităţii din care face parte, să dezvolte şi

să menţină legăturile cu partenerii sociali şi autorităţile. Managementul relaţional consideră partenerii educaţionali drept o soluţie optimă pentru

problemele pe care se confruntă învăţământul. Se impune îmbunătăţirea colaborării cu agenţii economici, comitetele de părinţi

locală.

PRIORITATEA 5: Dezvoltarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente specifice pregătirii scolare în concordanţă cu Standardele

Europene

OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii şi dotarea atelierelor şi cabinetelor cu echipamente performante pentru asigurarea unei pregătiri

teoretice şi practice de calitate.

ŢINTĂ: Asigurarea condiţiilor materiale optime şi a unui ambient educaţional pentru realizarea activităţilor instructiv-educative

CONTEXTE: Pentru ca şcoala să fie realmente un factor de progres social, ea trebuie să ţină pasul cu viaţa care înseamnă evoluţie, transformare, înnoire. Pentru a face un învăţământ de calitate avem nevoie de o dotare tehnică adecvată.

Asigurarea calităţii şi eficienţei în procesul de formare profesională, centrat pe elev şi orientat spre formarea competenţelor profesionale

în concordanţa cu cerinţele standardelor de pregătire este condiţionată de utilizarea unor echipamente adecvate, adaptate finalităţii urmărite in diferite faze ale procesului de instruire cu accent pe pregătirea de bază. Acestea presupun elaborarea şi implementarea unui program de dotări pe priorităţile şi nevoile de dezvoltare fizică si profesională.

PRIORITATEA 6: Consilierea profesională şi dezvoltare a personalităţii.

OBIECTIV:

ü Asigurarea condiţiilor de consiliere, informare şi orientare privind cariera.

ü Responsabilizarea elevilor privind propria formare.

ŢINTĂ: Creşterea cu 50% a numărului de absolvenţi ai clasei a VIII-a care continuă studiile..

CONTEXTE: Proiectarea şi organizarea unor activităţi de consiliere, informare şi orientare privind cariera, cu caracter operativ şi permanent reprezintă o condiţie a obţinerii de avantaje preconizate de reforma Învăţământului .În prezent se constată că elevii puşi în situaţia de a lua o decizie au nevoie de informaţii privind perspectivele profesionale oferite de traseele de formare sunt inecisi privind profilul liceului pe care il vor urma.

PRIORITATEA 7: Dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice prin formare continuă.

OBIECTIV:

Ø Asigurarea pregătirii ştiinţifice, psihopedagogice, metodice şi practice a cadrelor didactice în vederea creşterii calităţii mediului

educaţional.

ŢINTĂ: 80% din cadrele didactice vor fi implicate în acţiuni de formare continuă.

CONTEXTE: Calitatea în educaţie are drept scop rezolvarea cerinţelor sistemului social. Dar ea presupune şi puterea de diferenţiere în funcţie

de nivelul formării, de înzestrarea intelectuală a celor formaţi, de competenţele cerute pe piaţa muncii.

Este evident rolul formării continue pentru realizarea calităţii în educaţie. Întrucât sistemele educative se caracterizează prin dinamism,

formarea devine o pârghie importantă pentru a asigura reorientările necesare ale educaţiei.

didactice sub aspect ştiinţifico-metodic şi educarea lor pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

  CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Articolul 1

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) în Şcoala gimnaziala BALCESTI si structurile arondate este un organism de asigurare internă a calităţii educaţiei înfiinţat în baza următorului cadru legal:

v Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calităţii, articolele 11 şi 12;

v Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 4925/2005;

v Strategia descentralizării învăţământului preuniversitar aprobată prin Memorandum în Şedinţa de Guvern din 20 decembrie 2005;

v Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) din Şcoala gimnaziala Stanesti si structurile arondate a fost înfiinţată în Şedinţa Consiliului Profesoral                            .

 

 

Articolul 2

Misiunea Comisiei este de a efectua evaluarea internă a calităţii educaţiei oferite de Scoala cu clasele I-VIII cu scopul de :

v a atesta capacitatea instituţiei de a satisface aşteptările elevilor de la cele două nivele de învăţământ, prin activităţi de evaluare ;

v a asigura protecţia elevilor şi părinţilor acestora prin selectarea programelor care să asigure informaţii sistematice, curente şi credibile din domeniul ştiinţelor şi educaţiei ;

v a contribui la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii în învăţământul preuniversitar;

v a îmbunătăţi calitatea întregii activităţi din şcoală;

v a asigura informarea şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, părinţi, corp profesoral, personal nedidactic şi auxiliar, comunitatea locală etc.) ;

v a revizui şi optimiza politicile şi strategiile educaţionale la nivelul unităţii şcolare.

 

 

Articolul 3

Rolul Comisiei:

v coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea şcolii, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute la art. 10 din Legea nr. 87/2006 (capacitate instituţională, eficacitate educaţională, managementul calităţii);

v realizează evaluarea multicriterială a şcolii, pe baza standardelor de referinţă ;

v elaborează anual un Raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei furnizate de Şcoala gimnaziala Stanesti si structurile arondate pe care îl aduce la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare;

v propune conducerii şcolii măsuri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.

 

 

 

 

CAPITOLUL II

Structura organizatorică

 

 

 

Articolul 4

(1) Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei (CEAC) in Şcoala gimnaziala Stanesti si structurile arondate , Slatina este alcătuită din                     membri.

(2) Conducerea operativă a Comisiei este asigurată de directorul şcolii sau de un coordonator desemnat de către acesta.

(3) Membrii Comisiei nu pot îndeplini funcţii de conducere în această instituţie de învăţământ.

 

 

Articolul 5

Selecţia reprezentanţilor corpului profesoral va respecta următoarea procedură:

v Apelul către cadrele didactice din şcoală, împreună cu comunicarea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească;

v Depunerea unei Scrisori de intenţie a cadrelor didactice, însoţite de Curriculum vitae ;

v Prezentarea candidaţilor in Consiliul Profesoral;

v Alegerea de către Consiliul Profesoral, prin vot secret, a reprezentanţilor cadrelor didactice;

v Comunicarea rezultatelor.

 

 

Articolul 6

(1) Durata mandatului Comisiei este de 4 ani.

(2) Încetarea calităţii de membru se poate realiza în următoarele condiţii:

v la cererea membrului respectiv, fără a fi necesară motivarea cererii;

v în urma retragerii votului de încredere acordat de către Consiliul Profesoral;

v în cazul neîndeplinirii sarcinilor asumate.

 

 

 

CAPITOLUL III

Atribuţiile generale ale Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

 

 

 

Articolul 7

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii are următoarele atribuţii generale:

a)      Elaborează şi aplică procedurile şi activităţile de autoevaluare instituţională şi privind calitatea educaţiei, aprobate de conducerea unităţii şcolare, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare ;

b)     Revizuişete şi optimizează politicile şi procedurile elaborate ;

c)      Elaborează instrumente de autoevaluare ;

d)     Formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei, pe care le prezintă conducerii şcolii;

e)      Întocmeşte rapoarte de neconformitate şi note de constatare şi propune măsuri corective şi punitive unde este cazul ;

f)      Colectează dovezi pentru întocmirea Raportului de autoevaluare ;

g)     Elaboreaza anual un Raport de evaluare intern privind calitatea educaţiei în şcoală. Raportul este adus la cunostinta beneficiarilor prin afişare/publicare şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern.

h)     Cooperează cu Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Invăţământul Preuniversitar (ARACIP) şi cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară şi din străinătate, potrivit legii;

i)       Întocmeşte planul de acţiune pe termen lung al şcolii.

 

 

Articolul 8

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii are următoarele atribuţii specifice:

a)      Defineşte, în mod explicit, valorile, principiile şi indicatorii calităţii;

b)     Construieşte, prin participare şi dezbatere, consensul tuturor purtătorilor de interese (elevi, părinţi, cadre didactice, angajatori, administraţie locală, alţi reprezentanţi ai comunităţii) în privinţa valorilor, principiilor, indicatorilor de calitate;

c)      Urmăreşte respectarea, în toate procedurile curente de funcţionare şi dezvoltare, a valorilor, principiilor şi indicatorilor conveniţi;

d)     Evaluează impactul tuturor proceselor (inclusiv şi mai ales al procesului de învăţământ) şi al activităţilor desfăşurate în şcoală asupra calităţii educaţiei oferite şi raportează în faţa autorităţilor şi a comunităţii, asupra modului în care a fost asigurată calitatea;

e)      Propune măsuri de optimizare/creştere/dezvoltare a calităţii educaţiei oferite de unitatea şcolară, la nivelul conceptului, principiilor, indicatorilor, standardelor privind calitatea, dar şi al procedurilor curente care privesc funcţionarea şi dezvoltarea şcolii;

f)      Deţine toate materialele informative despre sistemul de management al calităţii transmise în sistem, fiind obligată să prelucreze informaţia primită şi să o disemineze în şcoală şi către parteneri (elevi, părinţi).

 

 

CAPITOLUL IV

Funcţionarea comisiei

 

 

Articolul 9

(1)     Comisia funcţionează pe durata unui mandat de 4 ani ;

(2)   Comisia se întruneşte în şedinţă ordinară lunar, respectiv în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este cazul, la cererea managerului, a coordonatorului sau a două treimi din numărul membrilor. Şedinţele ordinare sunt statutar constituite în cazul întrunirii a cel puţin două treimi din numărul membrilor.

(3)   Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, comisia adoptă hotărâri prin votul deschis a două treimi din numărul membrilor prezenţi, hotărârile comisiei se fac publice la avizier şi pe pagina web a şcolii;.

(4)   Membrii Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, cu excepţia coordonatorului, pot fi revocaţi la propunerea coordonatorului în următoarele situaţii:

v  prin absenţa nejustificată la două şedinţe consecutive sau la patru şedinţe într-un an calendaristic ;

v  dacă se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile din diverse motive, pe o perioadă mai mare de 90 zile ;

v  la săvârşirea unor fapte care să atragă răspunderea disciplinară sau penală, repercusiuni asupra imaginii şi prestigiului şcolii ;

(5)   Membrii Comisiei propun Consiliului de administraţie lista asistenţilor şi întocmesc graficul de realizare a asistenţelor la ore.

 

 

Articolul 10

Coordonatorul Comisiei va stabili atribuţiile fiecărui membru.

 

 

 

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

 

Articolul 11

Coordonatorul Comisiei supraveghează activitatea de informare a tuturor celor interesaţi de calitatea actului educaţional în ceea ce priveşte acţiunile Comisiei.

 

 

Articolul 12

Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare poate fi modificat, completat şi/sau îmbunătăţit în funcţie de necesităţile ivite pe parcursul activităţii, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al şcolii.

 

 

 

 

 

Aprobat în Consiliul de Administraţie

 

din:

 

 

 

 

DIRECTOR,

PROF. BOGDAN CONSTANTIN

 

 

PLAN MANAGERIAL CEAC 2021 -2022

 

 

 

CEAC se fundamentează pe următoarele acte normative:

 

 

 • Documentele emise de ARACIP în acest domeniu: „Strategia ARACIP pentru perioada 2021 -2022 Recâştigarea încrederii în educaţie ;
 • Ghidul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Unităţile de Învăţământ Preuniversitar-partea a II-a;
 • O.U.G. nr. 75/12.07.2005 aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006;
 • H.G. nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare provizorie a a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar ;
 • H.G. nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie.
 • Proiectul de Dezvoltare Instituţională (PDI) pentru perioada 2020 -2021 .

 

 

 

MOTIVATIA

 

Misiunea şcolii este de a asigura dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, de a forma persoane autonome şi creative. Şcoala este deschisă pentru toţi cetăţenii, în scopul oferirii unor şanse egale de dezvoltare profesională.

Şcoala noastră este preocupată de formarea elevilor, descoperirea talentelor, cultivarea şi dezvoltarea acestora pentru obţinerea de performanţe.

Oferta educaţională este bogată şi variată şi se stabileşte în funcţie de resursele umane, opţiunile părinţilor şi ale elevilor, vizând promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil, capabil să ofere tinerilor din Comuna Vladesti o educaţie de înaltă calitate în domeniul învăţământului din ciclurile primar şi gimnazial în condiţii de egalitate, fără deosebire de sex, vârstă, etnie, religie.

De asemenea, şcoala noastră reuşeşte să asigure atingerea standardelor de performanţă conforme dimensiunii europene pentru integrarea în liceele cu renume din oraşul Galati

În scopul elaborării unei strategii asupra valorilor pe care vrem să le promovăm, dacă ne definim aşteptările referitoare la ce este sau la ce trebuie să devină şcoala, înainte de proiectarea schimbării, trebuie să ştim exact situaţia existentă, cu alte cuvinte, trebuie sa facem diagnoza mediului intern şi extern.

 

 

 

 

Obiectivele generale ale Scolii Gimnaziale BALCESTI

 

1.       Promovarea şi creşterea imaginii şcolii în comunitate

2.       Promovarea unui învăţământ modern, inovativ, competitiv, care să răspundă nevoilor de formare ale elevilor

3.       Motivarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării profesionale şi modernizării procesului de predare-învăţare-evaluare

4.       Amenajarea unei baze materiale care să răspundă exigenţelor cadrelor didactice şi elevilor pentru îndeplinirea unui act educativ la nivelul standardelor europene

 

PLAN MANAGERIAL CEAC 2021 -2022

 

 

 

CEAC se fundamentează pe următoarele acte normative:

 

 

 • Documentele emise de ARACIP în acest domeniu: „Strategia ARACIP pentru perioada 2021 -2022 Recâştigarea încrederii în educaţie ;
 • Ghidul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Unităţile de Învăţământ Preuniversitar-partea a II-a;
 • O.U.G. nr. 75/12.07.2005 aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006;
 • H.G. nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare provizorie a a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar ;
 • H.G. nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie.
 • Proiectul de Dezvoltare Instituţională (PDI) pentru perioada 2020 -2021 .

 

 

 

MOTIVATIA

 

Misiunea şcolii este de a asigura dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, de a forma persoane autonome şi creative. Şcoala este deschisă pentru toţi cetăţenii, în scopul oferirii unor şanse egale de dezvoltare profesională.

Şcoala noastră este preocupată de formarea elevilor, descoperirea talentelor, cultivarea şi dezvoltarea acestora pentru obţinerea de performanţe.

Oferta educaţională este bogată şi variată şi se stabileşte în funcţie de resursele umane, opţiunile părinţilor şi ale elevilor, vizând promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil, capabil să ofere tinerilor din Comuna Vladesti o educaţie de înaltă calitate în domeniul învăţământului din ciclurile primar şi gimnazial în condiţii de egalitate, fără deosebire de sex, vârstă, etnie, religie.

De asemenea, şcoala noastră reuşeşte să asigure atingerea standardelor de performanţă conforme dimensiunii europene pentru integrarea în liceele cu renume din oraşul Galati

În scopul elaborării unei strategii asupra valorilor pe care vrem să le promovăm, dacă ne definim aşteptările referitoare la ce este sau la ce trebuie să devină şcoala, înainte de proiectarea schimbării, trebuie să ştim exact situaţia existentă, cu alte cuvinte, trebuie sa facem diagnoza mediului intern şi extern.

 

 

 

 

Obiectivele generale ale Scolii Gimnaziale BALCESTI

 

1.       Promovarea şi creşterea imaginii şcolii în comunitate

2.       Promovarea unui învăţământ modern, inovativ, competitiv, care să răspundă nevoilor de formare ale elevilor

3.       Motivarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării profesionale şi modernizării procesului de predare-învăţare-evaluare

4.       Amenajarea unei baze materiale care să răspundă exigenţelor cadrelor didactice şi elevilor pentru îndeplinirea unui act educativ la nivelul standardelor europene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN OPERAŢIONAL  CEAC/ an şcolar 2021 /2022

Obiective specifice

Nr. crt.

Activităţi

Instrumente

/resurse

Responsabil

Termen

Modalităţi de evaluare a obiectivelor

Indicatori de realizare

 

1: Organizaţia asigură o conducere şi un management caracterizate prin eficacitate în ceea ce priveşte calitatea şi dezvoltarea curriculumului învăţării.

1

Reorganizarea Comisiei de evaluarea şi asigurarea calităţii

Legislaţie

Cadre didactice Director

Sept. 2021

Înfiinţarea

Comisiei

100%

 

3: Sistemul de management al calităţii asigură calitatea programelor de învăţare şi promovează îmbunătăţirea continuă.

1: Organizaţia asigură o conducere şi un management caracterizate prin eficacitate în ceea ce priveşte calitatea şi dezvoltarea curriculumului- învăţării.

2

Elaborarea planului operaţional

Document tip,

Resursă timp

Director

Membrii CEAC

Oct. 2021

Plan operaţional

100%

 

3

Participarea membrilor CEAC la cursuri de instruire

Resursă timp

Director

Membri CEAC

La nevoie

Adeverinţe curs – dacă este cazul

Procese verbale

%

 

4

Diseminarea informaţiilor

Suport informativ,

Resursă timp

Responsabil CEAC

Membrii CEAC

Permanent

 

5

Realizarea de proceduri

Fişă tip, resursă timp

Membri CEAC

Cadre didactice şi didactice auxiliare

Permanent

Proceduri

100%

 

6

Revizuirea procedurilor existente

Fişă tip, resursă timp

Membrii CEAC

Permanent

Proceduri

100%

 

1: Sistemul de management al calităţii asigură calitatea programelor de învăţare şi promovează îmbunătăţirea continuă.

2: Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos şi care le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de personal competent şi calificat.

4: Organizaţia este receptivă faţă de nevoile indivizilor, agenţilor economici şi comunităţii şi faţă de diferitele nevoi ale elevilor.

4.1: Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii.

7

Realizarea graficului de interasistenţe

Grafic

Membrii

CEAC

20 oct. 2021

 

10 feb. 2022

Grafic

Fişă observ.

Lecţie

Fişă de monitorizare

Plan de îmbunătăţire

 100 %

 

8

Realizarea interasistenţelor

Fişă observaţie lecţie, resursă timp

Director

Membri CEAC

Cadre didactice

Conform grafic

 

9

Completarea fişei de monitorizare

Fişă tip, resursă timp

Director

Membri CEAC

Conform termene fixate

 

10

Realizarea planurilor de îmbunătăţire

Fişă tip, resursă timp

Director

Membri CEAC

Conform termene fixate

 

11

Alcătuirea de chestionare

Chestionare, resursă timp, birotică

Membri CEAC

Consilier psihopedagog Diriginţi

Oct. 2021 -mart. 2022

Chestionare

Plan de îmbunătăţire

100%

 

12

Aplicarea şi interpretarea chestionarelor

 

2: Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos şi care le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de personal competent şi calificat.

4: Organizaţia este receptivă faţă de nevoile indivizilor, agenţilor economici şi comunităţii şi faţă de diferitele nevoi ale elevilor.

4.1: Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii.

 

 

2.1: Organizaţia utilizează procese eficace de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor.

 

 

 

13

Monitorizarea completării cataloagelor şcolare

Resursă timp

Reprezentant CA

20 sept. 2021

Cataloage şcolare

100%

 

14

Monitorizarea ritmicităţii evaluării

Resursă timp

Responsabil monitorizare

Lunar

Fişă tip

100%

 

15

Monitorizarea progresului şcolar

Fişă tip, resursă timp

Cadre didactice

şefi arii curriculare

Semestrial

Fişă tip

100%

 

16

Monitorizarea frecvenţei la ore

Fişă tip, resursă timp

Diriginţi

Responsabil monitorizare

Lunar

Fişă tip

100%

 

17

Monitorizarea respectării R O I

Tabel tipizat, resursă timp

Diriginţi

Permanent

Tabel tipizat

Raport de monitorizare

100%

 

18

Monitorizarea orarului şi a desfăşurării orelor

Orar, Resursă timp

Director

Cadre didactice

Permanent

Orar clase, Fişă observ. lecţie

90%

 

19

Monitorizarea managementului clasei şi a strategiilor didactice

Plan de verificare, resursă timp

Director,

Membrii CEAC

Permanent

Fişe tip, PV

80%

 

 

 

20

Verificarea portofoliilor cadrelor didactice; verificarea portofoliilor elevilor

Plan de verificare, resursă timp

Director

Membri CEAC

Permanent

Fişe tip

80%

 

21

Monitorizarea rezolvării contestaţiilor

Proceduri

Director

Membri CEAC

Permanent

Procese verbale

100%

 

2.2: Performanţa organizaţiei este monitorizată şi evaluată şi se stabilesc paşi în vederea îmbunătăţirii, prin asigurarea calităţii şi autoevaluare

2.3: Procesul de autoevaluare a organizaţiei duce la planificarea îmbunătăţirii; îmbunătăţirile sunt implementate şi monitorizate

22

Completarea raportului de autoevaluare final

Formular tip

Resursă timp

Director

Membri CEAC

Iunie 2022

Raport de autoevaluare

100%

 

23

Elaborarea planului de îmbunătăţire pe baza raportului de autoevaluare

Formular tip

Resursă timp

Director

Membri CEAC

Sept. 2021

Plan de îmbunătăţire

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR

BOGDAN C -TIN