Scoala Gimnaziala Balcesti
Balcesti, Gorj

Prezentare

Localitatea Bălcești este una dintre cele mai vechi ale judeţului. Vestigii ale unei așezări din epoca daco-romană se

găsesc in apropierea localitatii , la granița dintre satul Bălcesti si Ciocadia, ambele sate apartinătoare ale comunei Bengesti- Ciocadia. De asemenea biserica din Bălcesti, cu hramul Sf. Ilie , declarata monument istoric, poarta ca intemeietor pe Stirbei

Voievod .Există dovezi ale existentei asezărilor invecinate, sate ale comunei, unele dintre aceste dovezi fiind scrise , Ciocadia

fiind atestat 500 ani , in 2000

MISIUNEA

Școala noastra este deschisă pentru toti cetățenii comunei, oferind șanse egale de dezvoltare persnală și profesională, în special pentru bneficiarii primari, pentru a putea fi siguri că ne formăm generatia de mâine a comunității, deschisă spre învățare, respectarea valorilor unei societăți democratice, dar , în același timp, continuatoare a tradițiilor locale.

VIZIUNEA

Scoala are in vedere concentrarea eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire scolara, educatională bună,cunostinte aprofundate,competențe necesare sustinerii cu succes a examenelor nationale și orientarea catre licee, deprinderi de muncă intelectuală pentru a învăța pe tot parcursul vieții, întrega activitate fiind organizată de așa manieră încât să creeze în școală un mediu educațional profesionist, la standarde instructionale și morale înalte.

I. Managementul instituţional

OBIECTIVE

Creşterea rolului şi, mai ales, asumarea responsabilităţii de către fiecare manager din instituţie, în vederea realizării unui proces

de învăţământ cu finalitate ce vizează buna pregătire profesională

Eficientizarea activităţii tuturor structurilor manageriale ( atât cele administrative dar, mai ales, cele ce vizează activitatea instructiv - educativă) din instituţie.

Realizarea unei colaborări benefice procesului de învăţământ cu comunitatea educativă locală, agenţii economici, cu structurile organizatorice ale părinţilor / tutorilor legali.

Asigurarea fluidizării circulaţiei informaţiei aferente componentei managementului instituţional şi nu numai

Proiectarea unei oferte educaţionale compatibilă cu realităţile societăţii româneşti contemporane

Asigurarea imaginii instituţionale

II. Asigurarea resurselor materiale necesare procesului de învăţământ

OBIECTIVE:

1. Sensibilizarea Primăriei şi a Consiliului Local Bengesti-Ciocadia, pentru asigurarea fondurilor necesare desfăşurării în bune condiţii

a procesului de învăţământ şi finalizării în bune condiţii a propunerilor de investitii.

2. Atragerea de resurse financiare extrabugetare şi bugetare în vederea executării unor noi lucrări de investiţii:

-reabilitarea sarpantei şcoală şi dotarea cu noi programe, remediere defectiuni cabinete calculatoare, anvelopare termică, instalatii

electrice, supravegere video,grup sanitar interior, conectarea gradinitelor la internet/telefon.

- lucrări de reabilitare şi refuncţionalizare a imobilelor instituţiei;

III. Procesul instructiv-educativ

OBIECTIVE

Asigurarea calităţii actului educaţional

Stabilirea de programe adecvate încât, în fiecare catedră / comisie metodică pe arie curriculară / discipline, să se atingă finalităţile procesului de învăţământ.

Depistarea şi stimularea elevilor cu aptitudini ; ameliorare/dezvoltare pentru elevi cu dificultati in invatare.

IV. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară

OBIECTIVE

 

1.   Creşterea rolului Comisiei pentru programe educative si comisiei metodice a diriginţilor în vederea eficientizării activităţilor

educative

2.   Implicarea activă a părinţilor, a comunităţii locale, a celorlalte instituţii educative în formarea la copii şi tineri a unor atitudini

pozitive faţă de valorile societăţii în care urmează să se integreze.

V. Formarea continuă (dezvoltarea profesională)

OBIECTIVE

 

Stimularea perfecţionării cadrelor didactice prin grade didactice şi definitivat.

Extinderea experienţelor profitabile în managementul administrativ şi cel didactic.

Participarea la toate activităţile de perfecţionare a personalului didactic şi formarea acestuia în vederea folosirii SEI şi

implementarea TIC;

VI. Activitatea de protecţie a muncii, PSI şi apărare civilă

OBIECTIVE

 

Asigurarea protecţiei personalului din şcoală şi a elevilor pe durata desfăşurării tuturor activităţilor

Asigurarea accesului la informaţiile noi, aferente domeniilor;

Reglarea activităţii aferente segmentului PSI;

 

OPORTUNITATE

Factori Politico-legali:

Interes la nivel local pentru menţinerea elevilor de pe raza comunei la şcolile din comunitate, ca aceştia să nu mai aibă motive să frecventeze şcolile din împrejurimi;

Interes la nivel local pentru menţinerea forţei de muncă calificate în şcoli, cadrelor didactice asigurându-se decontarea transportului;

La nivel judeţean, cadrele didactice participă la cursuri de formare continuă organizate de CCD şi DPPD;

Prticiparea elevilor la concursuri şcolare organizate la nivel local şi judeţean;

Ameliorarea imfrastructurii prin măsuri de investiţii;

Extinderea formelor de colaborare cu alte scoli

Factori Economici:

Interes la nivel local pentru creşterea calităţii învăţământului s-a materializat în sprijinul material acordat în

ultimii 2 ani prin inlocuirea acoperisului aflat într-un grad avansat de deteriorare la Scoala Gimnazială Bălcești, montarea termopanelor la şcoli de pe raza comunei, realizarea termoizolatiei exterioare la Scoala Bălcesti,

inlocuirea instalației electrice la Scoala Gimnazială Bengești nr.1;

Interesul scolii pentru dotări realizate din fonduri proprii: refacerea sobelor la trei dintre scoli, scări pentru persoane cu dizabilităti la toate structurile;

Dezvoltarea a numeroşi operatori economici pe raza comunei care să conducă la creşterea nivelului de ocupare a forţei de muncă şi, deci, implicit a nivelului de trai a acesteia;

Susţinere financiară a instituţiilor de învăţământ la diverse manifestări, serbări şcolare şi evenimente socio-culturale, precum şi în ceea ce priveşte consumabilele;

  •    Interes la nivel regional pentru absorbtia elevilor de clasa a VIII-a în clasa a IX-a conform aspiratiilor elevilor.

Factori Socio-culturali:

Oferirea la nivel local a posibilităţii de a desfasura activităţi cultural sportive desfasurate în localitate: echipă de

fotbal , dansuri populare conduse de inv. Dumitrache Nicolae, grup vocal –sectie externa a Scolii de Arta Populară Tg.-Jiu;

Adaptarea CDŞ la nevoile şi interesele comunităţii;

AMENINŢARE

Scăderea populaţiei şcolare ce implică raţionalizarea reţelei şcolare şi o politică de resurse umane de natură

restrictivă şi o promovare susţinută de imagine şi de atragere a elevilor;

Implicarea scăzută a părinţilor în actul educaţional;

Prejudecătile familiilor privind sistemul de învăţamânt din mediul rural;

Factori Tehnologici:

Dotarea şcolilor cureţeadecâte10calculatoare

 

  •    Acces la televiziunea prin cablu şi alte dotări multimedia;   Acces informaţional prin INTERNET favorizează circulaţia liberă a informaţiei în spatiul european putând
  • influenţa pozitiv schimbarea mentalităţii, inclusiv in ceea ce priveste actul educaţional.

Analiza relaţiei mediul intern - mediul extern şcolii (S.W.O.T)

PUNCTE TARI

    Existenţa unui colectiv de cadre didactice cu pregătire profesională foarte bună;

  Condiţii bune de desfăşurare a procesului de învăţare, în săli de clasă spaţioase;

  Interesul autoritaţilor locale pentru îmbunătăţirea calităţii învăţământului;

    Acces la informaţie prin intermediul INTERNET-ului;

   Sistem educaţional informatizat

   Transport şcolar asigurat pentru elevii din localitaţile aparţinătoare;

   Dorinţă de afirmare a personalului;

   Posibilitatea desfăşurării activităţilor cultural sportive cu sprijinul şi sub îndrumarea unor cadre de renume;

   Decontarea abonamentelor de transport a cadrelor didactice;

    Colaborarea cu primăria la realizarea activitatilor culturale

    Reabilitarea şcolii în noiembrie- decembrie prin realizarea termoizolatiei la Scoala Bălcești și a instalației electrice la Scoala Gimnazială Bengești

nr. 1.

   Dotarea cu doua calculatoare in urma colaborării prin Proiect cu Asociatia ,,Ateliere fară frontiere,,

 

PUNCTE SLABE

   Număr insuficient de săli de clasă;

   Inexistenţa unor laboratoare de stiinte, chimie şi fizică;

   Dotare insuficientă cu material didactic (aferent laboratoarelor);

   Număr insuficient de calculatoare;

 

    Demers didactic preponderent informativ, tendinţa de formalism şi interes scazut pentru formarea continuă;

   Lipsa interesului pentru învăţare

din partea elevilor;

  Implicarea unui număr mic de cadre didactice în alcătuirea de proiecte cu finanţare externă;

  Oferta puţin diversificată pentru activităţi extracurriculare;

   Inexistenţa unui spaţiu adecvat

pentru arhiva şcolii, bibliotecă, depozitarea materialului didactic şi alimentelor.

   Inexistenta grupurilor sanitare

interioare.

 

OPORTUNITĂŢI

    Disponibilitatea autorităţilor

locale pentru susţinerea învăţământului;

     Acces la informaţie asigurat prin

conectarea la Internet;

    Posibilitatea dezvoltarii instituţionale prin accesarea fondurilor externe;

    Interesul/disponibilitatea instituţiilor de pe raza comunei de a colabora cu şcoala;

    Continuarea colaborarii cu Muzeul Tg.- Jiu , cu Casa Muzeu ,, Maria Lătărețu,, si cu Scoala Populară de Artă Tg. Jiu;

     Posibilitatea implementării unor programe de activităţi extraşcolare care să vină în întâmpinarean nevoilor elevilor şi familiilor acestora.

AMENINŢĂRI

ü    Reducerea temporară a populaţiei şcolare;

ü    Prejudecăţile familiilor cu situaţie financiară bună privind încrederea în învăţământul din mediul rural;

ü    Prejudecăţile familiilor copiilor cu CES privind diagnosticarea acestor probleme;

ü    Aspiraţii scăzute ale elevilor cu dificultăţi de învăţătură;

ü    Nivel socio-cultural mediocru al familiilor din care provin un număr semnificativ de elevi;

ü    Preocuparea în mică măsură a părinţilor în educaţia şi instruirea

propriilor copii.

 

VALORI CHEIE:

Deschidere:

 la nou

 spre relaţiile interumane

 către practici europene

 pentru parteneriate

Echipă

 învăţăm să ne dezvoltăm împreună, prin experienţa noastră individuală dar și din experientă acumulată de alții

Dezvoltare personală  prin formare şi perfecţionare continuă

Eficienţă

 în concordanţă cu cerinţele comunităţii locale

 la standarde de înaltă calitate

 exprimată prin efort şi rezultate

FILOZOFII:

Viaţa ta arde oricum,

lăsând în urmă cenuşă. Cată măcar de încălzeşte

cât mai mulţi pe lângă tine” – Nicolae Iorga

Conduceţi prin exemplul personal,

educaţi-vă angajaţii pentru a furniza

servicii de calitate, creaţi un mediu de lucru lipsit de teama de a comunica şi

de a împărtăşi cunoaşterea şi acordaţi

încredere celor care o merită!”

 

Director

Prof Dr Bogdan Constantin