Liceul Teoretic " D.Zamfirescu " Odobesti
Odobesti, Vrancea

Regulament

Regulamentul de ordine interioară al Liceului Teoretic "Duiliu Zamfirescu" (fragment)

IV.3.4. Responsabilităţile elevilor. Sancţiuni pentru nerespectarea acestora.

Art.30. Elevii din învăţământul de stat şi particular au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.

Art.31. (1) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei.

(2) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:

a) legile statului;

b) Regulamentul de organizare şi fucţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 2005 şi regulamentul intern;

c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;

            Art. 32. Este interzis elevilor:

1) Să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;

sancţiuni:

 • - nota 4 la purtare pentru elevii claselor V - X;
 • - exmatriculare pentru elevii claselor XI - XII.

2) Să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;

sancţiuni:

 • - la prima abatere: remedierea sau achitarea contravalorii bunurilor distruse;
 • - pentru abateri repetate: remedierea sau achitarea contravalorii bunurilor şi scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei.

 

3) Să aducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;

sancţiuni

 • - mustrare scrisă (sancţiune care se însoţeşte, conform Regulamentului de organizare şi fucţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 2005, cu scăderea notei la purtare cu două puncte)

4) Să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor.

sancţiuni:

                        - mustrare scrisă.

 

5) Să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;

sancţiuni:

                        - mustrare scrisă.

 

6) să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc;

sancţiuni:

 • pentru fumat:
 • - prima abatere: trei ore muncă în folosul şcolii în afara programului de cursuri;
 • - abateri repetate: mustrare scrisă.
 • pentru deţinerea sau consumarea de alcool:
 • - pentru elevii claselor V -X: eliminare 5 zile (trei puncte scăzute la purtare), consiliere psihologică;
 • - pentru elevii claselor XI - XII: exmatriculare cu drept de reînscriere.
 • pentru deţinerea, consumare, traficarea drogurilor:
 • - elimiare 5 zile (trei puncte la purtare);
 • - anunţarea organelor abilitate.
 • pentru practicarea jocurilor de noroc:
 • - elimiare 5 zile (trei puncte la purtare).

7) Să introducă, în perimetrul unităţii de învăţământ, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ;

sancţiuni:

- nota 4 la purtare, anunţarea organelor de ordine.

8) Să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;

sancţiuni:

- eliminare 5 zile (trei puncte la purtare).

9) să utilizeze telefoanele celulare şi alte mijloace de înregistrare audio - video în timpul orelor de curs;

sancţiuni:

 • - la prima abatere: observaţie individuală consemnată în caietul dirigintelui, informarea părinţilor;
 • - pentru abateri repetate: mustrare scrisă si scaderea notei la purtare cu cate 1 punct pentru fiecare abatere

10) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ;

sancţiuni:

 • - pentru elevii claselor V - X: 4 la purtare;
 • - pentru elevii claselor XI - XII: exmatriculare;
 • - anunţarea organelor de ordine.

11) Să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare;

 • pentru ţinută indecentă (bluze prea decoltate, prea scurte sau transparente, bustiere, machiaj excesiv, fuste foarte scurte, pantaloni cu talia prea joasa, pantaloni scurţi, păr vopsit în culori stridente, machiaj strident, bijuterii în exces, piercinguri, ţinută capilară indecentă):

sancţiuni:

 • - prima abatere: observaţie individuală, anunţarea părinţilor,
 • - abateri repetate; mustrare în faţa clasei (însoţită de scăderea notei la purtare cu un punct, conform Regulamentul de organizare şi fucţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 2005); mustrare scrisă.
 • pentru comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare:

sancţiuni:

 • - prima abatere: observaţie individuală, anunţarea părinţilor;
 • - abateri repetate: mustrare în faţa clasei, mustrare scrisă.

12) Să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ.

sancţiuni:

 • - prima abatere: observaţie individuală, anunţarea părinţilor;
 • - abateri repetate; mustrare în faţa clasei, mustrare scrisă.

13) Să deranjeze orele.

sancţiuni:

 • - prima abatere: observaţie individuală, anunţarea părinţilor;
 • - abateri repetate; mustrare în faţa clasei, mustrare scrisă.

14) Să se angajeze în conflicte violente, bătaie.

sancţiuni:

 • - scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei, mergând până la exmatriculare în cazul elevilor claselor XI - XII.

15) Să refuze să se supună instrucţiunilor personalului şcolii.

sancţiuni:

 • - prima abatere: trei ore de muncă în folosul şcolii;
 • - abateri repetate: mustrare scrisă, scaderea notei la purtare

16) Să se implice în acţiuni care aduc atingere imaginii şcolii.

sancţiuni:

 • - prima abatere: 5 ore de muncă în folosul şcolii;
 • - abateri repetate: scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei.

17) Să copieze la teme sau la lucrările scrise

 • copierea temelor:

            sancţiuni: refacerea temei;

 • copiere la lucrări scrise:

            sancţiuni:

- prima abatere: nota 1 la lucrare;

- abateri repetate: nota 1 la lucrarea şi scăderea notei la purtare cu 1 punct.

18) Să-şi însuşească obiecte sau bani de la colegi.

            sancţiuni:

 • - scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei;
 • - anunţarea organelor competente.

19) Să desfăşoare activităţi de propaganda politică, prozelitism religios.

            sancţiuni:

 • - prima abatere: observaţie individuală, anunţarea părinţilor;
 • - abateri repetate: scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei.

20) Să părăsescă şcoala în timpul programului şcolar.

sancţiuni:

 • - prima abatere: 3 ore de muncă în folosul şcolii;
 • - abateri repetate: mustrare scrisă.

21) Să utilizeze toaletele sexului opus.

            sancţiuni:

 • - prima abatere: trei ore de muncă în folosul şcolii;
 • - abateri repetate: mustrare scrisă;

22) Să refuze prezentarea carnetului sau  purtarea ecusonului scolii

            sancţiuni:

- prima abatere: observaţie individuală, anunţarea părinţilor;

- abateri repetate: mustrare în faţa clasei, scaderea notei la purtare

 

Art.33. La abaterile menţionate la paragrafele 6, 8, 12, şi 21 ale art.32, se recomandă, după solicitarea acordului părinţilor elevilor implicaţi, consultarea psihologului şcolii.

Art.34. Anularea sancţiunilor de mustrare în faţa clasei, mustrare scrisă, eliminarea pe 3 - 5 zile se poate propune de către cel care a aplicat sancţiunea, în condiţiile în care elevul a avut un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin opt săptămâni de şcoală de la săvârşirea abaterii.

Art.35. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia şcolară.

Art. 36. Elevii din învăţământul preuniversitar de stat trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună, la sfârşitul anului şcolar.