Scoala Gimnaziala " Anghel Manolache" Scrioastea
Scrioastea, Teleorman

Regulament

 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

Anul şcolar 2013-2014

 

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 . Regulamentul intern cuprinde prevederi specifice condiţiilor concrete de desfaşurare a activităţii în cadrul Şcolii Gimnaziale ’’ Anghel Manolache ’’Scrioastea .

Art.2 . Conducerea Şcolii Gimnaziale ’’ Anghel Manolache ’’ va duce la îndeplinire prevederile prezentului Regulament de ordine interioara.

Art.3 .Respectarea Regulamentului de ordine interioară este obligatorie pentru directori, personalul didactic de predare , personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic, medical, elevi şi părinţi care vin în contact cu unitatea de învăţământ.

Art.4.  Prezentul Regulament de ordine interioară a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1 /2011 , a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar OMEC  4925 / 2005, a Legii nr. 128 /1997 Statutul personalului didactic şi a altor acte normative elaborate de Ministerul Educaţiei , Cercetării ,Tineretului şi Sportului

Art. 5. Regulile de disciplină şi obligaţiile reciproce ale întregului personal ,precum şi ale elevilor şi părinţilor care  decurg din prezentul Regulament sunt stabilite  în vederea desfăşurării în condiţii optime şi la standarde ridicate de calitate a procesului instructive-educativ, precum şi a activităţilor conexe care se desfăşoară în cadrul şcolii.

Art. 6 . Prevederile prezentului Regulament se pot modifica anual sau completa ulterior ori de câte ori este cazul, la iniţiativa a 2/3 din numărul membrilor Consiliului de Administraţie şi cu consultarea organizaţiei sindicale din unitate.

Art. 7. a.  Conducerea şcolii , învăţătorii şi profesorii-diriginţi au obligaţia prelucrării prezentului Regulament tuturor elevilor şi părinţilor acestora. Prelucrarea către personalul didactic auxiliar şi nedidactic se va efectua de către conducerea şcolii

b . Prezentul Regulament va fi publicat pe site-ul şcolii  în vederea consultării acestuia  de către toate persoanele interesate.

 

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ŞCOLARE

Art.8. Anul şcolar 2012-2013 începe pe data de 1 septembrie 2011 şi se încheie pe data de 31 august 2013

Art.9 .

9.1 .Activitatea şcolară se desfăşoară de luni până vineri  după următorul program :

 1. Clasele I-IV – 8,30 – 12,30
 2. Clasele V-VIII – 12,00 ( 13,00 ) – 18,00 ( 19,00 )

Durata orei de curs este de 50 minute  iar pauza este de 10 minute.

9.2 .Activităţile extracurriculare ( pregătirea suplimentară,cercurile,activităţile cultural artistice, sportive,etc.) se desfăşoară în afara orarului şcolii, la sfârşitul săptămânii cu excepţia unor activităţi de comemorare a unor personalităţi sau de marcare a unor evenimente care se petrec pe plan mondial după un calendar bine stabilit ( Ziua Pământului,Zilele Francofoniei,etc.)

Art.10 . În situaţii obiective ( epidemii, calamităţi  naturale ,etc ) cursurile şcolare pot fi suspendate  pe o perioadă determinată. Suspendarea cursurilor şcolare se poate face la cererea directorului,după consultarea sindicatului şi aprobarea inspectorului şcolar general.Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare

 

PERSONALUL DIDACTIC,DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

 

Cadrele didactice

Art. 11. Toate cadrele didactice  implicate  prin natura funcţiei în instruirea şi educarea elevilor şcolii vor trebui să dea dovadă de punctualitate,responsabilitate , consecvenţă , corectitudine,fermitate şi seriozitate în rezolvarea tuturor problemelor legate de demersul instructive-educativ.

Art.12. Toate cadrele didactice au datoria de a se preocupa de conservarea şi îmbunătăţirea  bazei material a şcolii şi de a utiliza  cu responsabilitate  resursele materiale din dotare. Sălile de clasă vor fi în responsabilitatea directă a învăţătorilor şi profesorilor diriginţi care au obligaţia de a recupera de la colectivele respective contravaloarea daunelor produse.

Art.  13.  Organizarea unor reuniuni cu caracter privat ocazionate  de diverse sărbători se va face fără excepţie în afara orelor de curs.

Art. 14 . Organizarea oricărui tip de manifestare colectivă cu caracter extraşcolar,care se va desfăşura prin implicarea cadrelor didactice şi elevilor şcolii  va fi adusă la cunoştinţa conducerii şcolii cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare.

Art. 15 . Este interzis consumul de băuturi alcoolice sau prezenţa sub influenţa alcoolului în incinta şcolii.

Art. 16. În prima zi a fiecărui semestru  cadrele didactice vor prezenta conducerii şcolii planificările anuale şi semestriale . În cursul semestrului autorii planificărilor pot interveni cu modificări sau completări.

Art.  17. În cazul în care un membru al personalului din şcoală nu poate fi prezent la program din motive medicale sau situaţii deosebite, este de datoria sa să anunţe conducerea şcolii  la începutul zilei respective. Neanunţarea în prealabil a absenţei se consideră absenţă nemotivată. Concediile medicale trebuie aduse la secretariatul unităţii în termen de maxim 3 zile de la eliberarea acestora de către medic.

Art. 18 . Personalul didactic are dreptul de utilizare a tuturor  echipamentelor din dotare care le sunt necesare în procesul instructiv-educativ şi pentru propria perfecţionare .

Art. 19. Profesorii diriginţi şi învăţătorii au obligaţia de a ţine evidenţa învoirilor medicale şi a cererilor de învoire a elevilor de la părinţi într-un dosar special.

Art. 20 . Activităţile extracurriculare pe care profesorul diriginte sau învăţătorul le organizează cu colectivul de elevi trebuie să se desfăşoare în afara orelor de curs.

Art. 21 . În cazul  în care desfăşurarea consiliilor profesorale se suprapune cu anumite ore de curs, profesorii care predau la clasele respective au obligaţia de a recupera orele pierdute, prezenţa la consiliile profesorale fiind obligatorie.

Art. 22. Cadrele didactice au obligaţia de a stabili şi promova în relaţia cu elevii şi părinţii acestora principiile corectitudinii şi respectului reciproc , de a manifesta transparenţă şi deschidere pentru comunicarea bilaterală.

Art.  23. Nu este permisă întârzierea cadrelor didactice la ora de curs şi nici utilizarea telefonului mobil pe parcursul acesteia.

Art. 24. Cadrele didactice au obligaţia de a semna zilnic condica de prezenţă şi de a consemna în aceasta titlul lecţiei.

Art .25. Cadrele didactice au obligaţia de a aduce  fişa cu analizele medicale în perioada 1-12 septembrie 2012.

Art. 26. Cadrele didactice răspund de corectitudinea mediilor încheiate  şi de trecerea acestora în registrul matricol în termenul stabilit de conducerea unităţii.

Art. 27 . Întreg personalul Şcolii  are obligaţia de a-şi desfăşura activitatea astfel încât să fie aplicate  şi promovate normele specifice de asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar.

Art. 28. Cadrele didactice au obligaţia de a evalua rezultatele la învăţătură în mod ritmic în conformitate cu metodologiile elaborate de Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare.

Art. 29. Aprecierea performanţelor elevilor la învăţătură se face cu calificative la învăţământul primar şi cu note de la 10 la 1 la învăţământul gimnazial.

Art 30 . Calificativele şi notele acordate se comunică imediat elevilor,se motivează şi se trec în documentele de înregistrare corespunzătoare , numai de învăţătorul sau profesorul care a efectuat evaluarea.

Art. 31 . Rezultatele lucrărilor scrise semestriale ( la obiectele la care acestea se dau ) vor fi analizate împreună cu elevii ,vor fi păstrate în şcoală până la sfârşitul anului şcolar şi vor putea fi consultate de părinţii elevilor în cazul în care aceştia doresc să le vadă ,în prezenţa profesorului care predă disciplina respectivă .

Art. 32. Situaţia şcolară se va încheia conform Regulamentului şcolar art . 54-82.

Art. 33 . Învăţătorii şi profesorii diriginţi au obligaţia de a completa corect documentele şcolare , pe baza actelor originale sau a copiilor xeroxate şi de a proceda la actualizarea datelor ori de câte ori este nevoie.

Art. 34. Este interzisă modificarea de note sau medii. Notele neclare sau eronat consemnate se pot anula prin tăierea cu o linie numai cu cerneală roşie după care se va aplica sigiliul şcolii şi semnătura directorului şcolii. În acelaşi mod se va proceda şi la anularea mediilor înscrise eronat.

Art. 35 . Motivarea absenţelor elevilor se va face numai de către învăţător sau diriginte în baza unei adeverinţe medicale eliberate de medicul cabinetului şcolar ,de medicul de familie  sau de o unitate spitalicească. În situaţii deosebite , motivarea absenţelor se poate face pe baza unei cereri întocmite de părinţi şi avizată de conducerea şcolii.

Art. 36. Toate cadrele didactice împreună cu secretarii şcolii răspund permanent de asigurarea protecţiei cataloagelor, a registrelor matricole şi a condicilor de prezenţă.

Art. 37 . Se interzice scoaterea din incinta şcolii a documentelor şcolare menţionate la art. 36 pentru completare sau din alte motive.

Art. 38. Toţi învăţătorii şi profesorii diriginţi au obligaţia şi răspund de instruirea riguroasă a elevilor care efectuează serviciul pe şcoală, precum şi a celor care efectuează serviciul în clasă.

Art. 39 . Toţi învăţătorii şi profesorii au obligaţia de efectua serviciul pe şcoală conform programării.

Art. 40 . În primele 15 zile ale anului şcolar  vor fi completate , actualizate şi avizate toate carnetele de note ale elevilor, acţiune de care sunt responsabili învăţătorii şi diriginţii claselor.

Art. 41 . Personalul didactic al şcolii are obligaţia de a-şi completa  dosarul personal cu actele necesare şi de a-şi verifica anual carnetul de muncă pentru a constata valabilitatea şi corectitudinea înscrisurilor. La dosarul personal vor fi prezentate numai acte în copie , şcoala neasumându-şi răspunderea pentru păstrarea actelor originale.

Art. 42 . Învoirea cadrelor didactice de la cursuri se va face numai în cazuri bine justificate , cu aprobarea conducerii şcolii , pe bază de cerere scrisă şi care presupune în mod obligatoriu asigurarea suplinirii cu cadru didactic de specialitate.

Art. 43 . Cadrele didactice în general , învăţătorii şi profesorii diriginţi în special, au obligaţia de a însoţi permanent elevii la toate activităţile de grup organizate cu aprobarea conducerii şcolii : excursii, drumeţii, vizionări de spectacole, acţiuni cultural-artistice şi sportive , concursuri, serbarea şcolii etc.

Art. 44 . Este interzisă scoaterea elevilor de la ore pentru  abateri disciplinare sau pentru a rezolva diferite probleme străine de activitatea  şcolară planificată.

Art. 45. În incinta Şcolii  fumatul este interzis.

Art. 46 . Este interzisă strângerea de bani de la elevi şi păstrarea lor de către învăţători sau profesori. La nivelul fiecărei clase se va stabili un părinte sau un elev , responsabil financiar care se va ocupa de gestionarea temporară a unor fonduri băneşti

Art. 47 . Se interzice crearea  şi funcţionarea în incinta şcolii a oricăror formaţiuni politice, desfăşurarea unor activităţi de propagandă politică , a celor de prozelitism religios sau a oricăror forme de activitate care încalcă normele de moralitate  ce primejduiesc sănătatea fizică sau psihică a elevilor.

Art. 48. Se interzice transmiterea de mesaje politice părinţilor prin intermediul elevilor, acceptarea în spaţiul şcolar a unor afişe cu mesaj electoral.

Art. 49 . Se interzice categoric tuturor cadrelor didactice să folosească părţi din pauzele elevilor pentru terminarea activităţii de predare- învăţare.

Art. 50 . Învăţătorii şi profesorii care au ultima oră din schimb au obligaţia de a supraveghea eliberarea integrală a spaţiilor , în mod ordonat şi operativ , constatând şi eventualele nereguli ce vor fi semnalate  învăţătorului sau profesorului de serviciu.

Art. 51 . Toate cadrele didactice au obligaţia de a informa în mod operativ conducerea şcolii cu privire la orice aspect legat de manifestări necorespunzătoare ale unor elevi sau ale unor colegi ce sunt sancţionabile conform prezentului regulament.

Art. 52 . Toţi învăţătorii şi profesorii diriginţi vor informa în mod operativ părinţii elevilor pentru orice abatere săvârşită de aceştia , atât în şcoală cât şi în afara ei , şi vor stabili de comun acord măsurile care trebuie luate.

Art. 53. Este interzisă tratarea la orele de dirigenţie a unor teme din specialitatea profesorului diriginte ,în afara tematicii precizate în planificare activităţii educative.

Art. 54. La clasele I-IV , este interzisă tratarea în timpul orelor la unele obiecte din orar a unor teme de la alte obiecte în scopul recuperării materiei.

Art. 55 . Cadrele didactice stagiare  se vor pregăti zilnic pentru lecţii , întocmind proiecte didactice pe care le vor prezenta saptămânal conducerii şcolii pentru avizare.

Art. 56. Este interzisă părăsirea clasei de către profesor în timpul desfăşurării orelor .

Art. 57 . Este interzisă scurtarea orelor prevăzute în orar, în special a ultimelor ore , cu excepţia cazurilor în care acest lucru este stabilit de conducerea şcolii în scopul dersfăşurării unor activităţi la nivelul întregii şcoli.

Art. 58 . Numai învăţătorii şi profesorii diriginţi  vor aproba plecarea elevilor navetişti cu o fracţiune de timp mai înainte la ultima oră de curs.

Art. 59 . Toate cadrele didactice au obligaţia de a consulta materialele informative puse la dispoziţie în cancelarie şi de a se conforma necondiţionat.

Art. 60. Toate cadrele didactice vor urmări conţinutul fişei postului şi contractual colectiv de muncă şi vor respecta legislaţia în vigoare.

 

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

Biblioteca

Art. 61. Biblioteca şcolii contribuie efectiv  la formarea elevilor alături de procesul de predare-învăţare.

Art. 62. Biblioteca funcţionează potrivit solicitărilor elevilor şi cadrelor didactice.

Art. 63. Bibliotecarul este subordonat directorului şcolii şi îşi desfăşoară activitatea conform fişei postului.

Art. 64. Programul bibliotecarului  este          .

Art. 65. Bibliotecarul are obligaţia de a ţine evidenţa informatizată a cărţilor şi publicaţiilor existente în bibliotecă.

 

Secretariatul

Art. 66. Secretariatul este subordonat directorului şcolii  iar secretara îşi  desfăşoară activitatea conform fişei postului.

Art. 67 . Secretariatul funcţionează în aşa fel încât să se asigure permanenţă pe perioada programului şcolar sau între orele 8,00-16,00 în perioada vacanţelor şcolare.

Art. 68 . Programul secretariatului se poate modifica în funcţie de cerinţele şcolii.

Art.69. Sceretara nu se ocupa de dosarele de rechizite responsabilitatea revenind invatatorilor si dirigintilor .

Contabilitatea

Art. 70 . Biroul contabilitate este subordonat conducerii şcolii şi se ocupă de problemele financiare ale şcolii.

Art. 71. Programul contabilităţii este între orele 8,00 – 16,00.

 

Art. 72. a. Plecările din unitate ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic în timpul programului se fac numai cu avizul conducerii şcolii şi numai din motive bine întemeiate sau în interes de serviciu.

Art. 72. b. Personalul nedidactic îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu fişa postului şi programul stabilit de conducerea unităţii.

 

 

CONSILIUL PROFESORAL

Art. 73. Consiliul Profesoral este organul colectiv de conducere al şcolii şi se întruneşte ori de câte ori preşedintele consideră că este necesar.

Art. 74. Consiliul Profesoral îşi desfăşoară activitatea în şedinţe ordinare de două ori pe semestru şi în şedinţe extraordinare la propunerea Consiliului de Administraţie.

Art. 75. Prezenţa cadrelor didactice la şedinţele Consiliului Profesoral este obligatorie.

Art. 76 . Consiliul Profesoral dezbate şi adoptă variante de proiecte curriculare sau pentru curriculum nucleu, curriculum la decizia şcolii,etc.

Art. 77. Consiliul Profesoral validează situaţia şcolară la sfârşitul semestrului sau la sfârşitul anului şcolar.

Art. 78.Consiliul Profesoral  decide asupra aplicării sancţiunilor prevăzute  de Statutul personalului didactic.

Art. 79. În afara consiliilor profesorale ordinare  se pot organiza întâlniri numai cu profesorii sau învăţătorii în scop informativ.

Art. 80. Consiliul Profesoral aprobă , la propunerea directorului , scăderea calificativului anual pentru  cadrele didactice care au absentat nemotivat de trei ori la şedinţele Consiliului Profesoral.

Art.81. Consiliul Profesoral aprobă , la propunerea diriginţilor, elevii cărora urmează să li se scadă nota la purtare sau să li se acorde recompense.

 

COMISIILE METODICE

Art. 82. Comisiile metodice din aceeaşi arie curriculară au obligaţia să colaboreze la elaborarea ofertei educaţionale.

Art. 83. Comisiile metodice colaborează , la nivel de arie curriculară, pentru organizarea şi realizarea unor activităţi de formare continuă , de cercetare pedagogică, organizare de sesiuni ştiinţifice .

Art. 84. Comisiile metodice vor întocmi şi realiza programe de recuperare pentru elevii cu nevoi speciale.

 

CONSILIUL CLASEI

Art. 85. La începutul fiecărui an şcolar consilierul educativ organizează întâlniri cu învăţătorii şi diriginţii pentru formare în domeniul activităţii la nivelul consiliului clasei ; activităţile de formare vor fi consemnate în  procese verbale.

Art. 86 . Învăţătorii şi diriginţii au obligaţia de a întocmi , pe baza actelor legale , liste cu elevii ai căror părinţi au un venit lunar , pe membru de familie, egal sau mai mic decât salariul minim brut pe economie, pentru ca aceşti elevi să poată beneficia de ajutoare material legale  ( rechizite, burse ).

Art. 87 . Învăţătorii şi diriginţii numiţi la începutul anului şcolar au obligaţia de a semna fişa cu atribuţiile specific acestei responsabilităţi şi de ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce le revin.

 

 

 

ORGANIZAREA SERVICIULUI PE ŞCOALĂ

 

Art. 88. Personalul didactic de predare are obligaţia de a efectua serviciul pe şcoală în conformitate cu atribuţiile profesorului şi învăţătorului de serviciu stabilite prin prezentul regulament .

Art. 89 .Profesorul sau învăţătorul de serviciu trebuie să fie prezent la şcoală cu cel puţin 10 minute  înainte de începerea serviciului pe şcoală.

Art. 90. Serviciul pe şcoală se va organiza  de luni până vineri în două schimburi ,astfel : 7,30 – 12,30 pentru învăţători şi  12,00 – 19,00 pentru profesori .

Art. 91. Graficul cadrelor didactice de serviciu va fi întocmit la începutul anului şcolar , va fi avizat de director şi va fi afişat în cancelarie , la avizierul şcolii şi la secretariat.

Art. 92. Învăţătorul sau profesorul de serviciu  trebuie să ia legătura  cu elevul de serviciu pe şcoală pentru a-l cunoaşte , a-l îndruma şi a-i stabili sarcinile ce-i revin pentru ziua respectivă.

Art. 93 . La intrarea în serviciu , învăţătorul ( profesorul ) de serviciu va verifica existenţa tuturor cataloagelor în dulapul special amenajat lucru care se va repeata şi la ieşirea din serviciu.

Art. 94. În timpul pauzelor învăţătorul ( profesorul ) de serviciu are obligaţia de a fi pe holurile şcolii pentru a supraveghe activitatea elevilor şi pentru a preveni situaţii precum :  acte de violenţă între elevii şcolii, între elevi şi alte persoane din afara şcolii , violenţe de limbaj , fumatul în grupurile sanitare  sau în exteriorul şcolii, acţiuni de distrugere a mobilierului , pătrunderea în incinta şcolii a elevilor de la altă şcoală etc.

Art. 95. Verifică prin sondaj, în timpul pauzelor, dacă sălile de clasă sunt bine întreţinute iar elevii de serviciu pe clasă îşi îndeplinesc atribuţiile ce le revin.

Art. 96. Învăţătorul ( profesorul ) de serviciu  semnalează imediat conducerii şcolii orice act de indisciplină sau orice alt eveniment petrecut în timpul sercviciului său.

Art. 97. Învăţătorul ( profesorul ) de serviciu trebuie să asigure buna desfăşurare  a intrării şi ieşirii elevilor la schimbarea turelor şi la începutul şi sfârşitul pauzelor. La începutul programului, la intrarea în şcoală , învăţătorul ( profesorul ) de serviciu verifică dacă elevii au în piept ecusonul de identificare.

Art. 98. Învăţătorul ( profesorul ) de serviciu verifică prezenţa la ore a cadrelor didactice, aduce la cunoştinţa directorilor eventualele absenţe  iar în lipsa directorilor ia măsuri pentru acoperirea orelor la care învăţătorul sau profesorul lipseşte.

Art. 99. Învăţătorul ( profesorul ) de serviciu  trebuie să ia legătura imediat cu cadrul medical în legătură cu eventualele accidentări sau îmbolnăviri ale elevilor în timpul pauzelor.

Art. 100. La sfârşitul  programului , învăţătorul ( profesorul ) de serviciu  va încheia un proces verbal detaliat în care va consemna toate evenimentele petrecute în timpul serviciului.

 

 

DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE ELEVILOR

 1. Drepturile elevilor

Art.101 .Elevii se bucură de toate drepturile legale şi nici o activitate din şcoală nu le poate leza demnitatea sau personalitatea.

Art. 102. Elevii au dreptul şi obligaţia de a cunoaşte şi de a respecta  prevederile Regulamentului de ordine interioară şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

Art. 103. Elevii beneficiază de învăţământ de stat gratuit în limita procentului din PIB acordat învăţământului.

Art. 104. Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor şi învăţătorilor ,pe toată durata studiilor,baza didactică şi materială de care dispune şcoala.

Art. 105. Elevii au dreptul să participle la activităţile extracurriculare organizate de şcoală sau de cluburile copiilor fără a afecta programul zilnic.

Art. 106. Elevii au dreptul la bilete cu preţ redus la spectacole,manifestări sportive, transport în comun ,etc .

Art. 107. Elevii de la învăţământul primar şi gimnazial primesc gratuit manual şcolare.

Art. 108. Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile curricular şi extracurriculare, precum şi pentru atitudine civică exemplară.

Art. 109. La nivelul şcolii se constituie Consiliul Elevilor , format din reprezentanţi ai elevilor din fiecare clasă şi funcţionează pe baza unui regulament propriu.

Art. 110. Elevilor cu rezultate foarte bune la învăţătură , celor cu probleme sociale deosebite sau cu probleme medicale li se pot acorda burse de merit sau burse sociale în conformitate cu reglementările în vigoare şi cu resursele bugetare disponibile.

 

 1. Îndatoririle elevilor

Art. 111. Frecvenţa elevilor

111 .a. Frecvenţa elevilor la cursuri este obligatorie. Intrarea în şcoală se face cu maxim 10 minute înaintea primei ore .

111 .b.Nu este permisă învoirea elevilor de la ore cu excepţia cazurilor de participare la diferite activităţi şcolare  desfăşurate în timpul programului cu aprobarea ISJ .

111.c. Elevii nu au voie să chiulească de la ore şi nu au voie să iniţieze sau să participe la acţiuni colective de chiul.

111.d. În situaţia absentării din motive de sănătate elevii sunt obligaţi ca în termen de 5 zile de la revenirea în şcoală să prezinte adeverinţă medicală vizată de medicul de familie.

111. e. Pentru alte situaţii , motivarea absenţelor se face pe baza unei cereri scrise de părinte/tutorele legal adresată directorului şi aprobată de acesta  în urma consultării cu învăţătorul/dirigintele clasei.

111. f. Elevii scutiţi de efort fizic sunt obligaţi să fie prezenţi la orele de educaţie fizică  şi să rămână sub supravegherea profesorilor. Elevii scutiţi de efort fizic vor prezenta la şcoală documentul respectiv până la data de 1 octombrie 2012. Orice scutire medicală prezentată după această dată este luată în evidenţă cu data respectivă fără a avea însă efect asupra absenţelor primite anterior. Tot până la 1 octombrie toti elevii apţi de efort fizic vor prezenta adeverinţa de sănătate de la medicul de familie conform căreia pot participa la orele de educaţie fizică fără riscuri.

Art. 112. Comportamentul elevilor

112.a. Indiferent de momentul şi locul unde se află, elevii trebuie să aibă un comportament

civilizat, corect,dovedind prin aceasta că sunt elevi şi respectă numele şcolii în care învaţă.

112.b . Este interzis oricărui elev să aducă în clasă sau în şcoală persoane străine sau să fie aşteptaţi de alte persoane în şcoală sau în curtea şcolii ( cu excepţia membrilor familiei )

112.c. Elevii nu au voie să aducă în şcoală şi să folosească nici un fel de spray-uri lacrimogene /paralizante şi orice alte materiale pirotehnice sau de altă natură care ar putea pune în pericol integritatea fizică a celor din jur.

112.d. Se interzice cu desăvârşire elevilor fumatul, consumul de băuturi alcoolice sau droguri.

112. e. Este interzisă introducerea în şcoală a materialelor vizuale sau auditive care atentează la bunele moravuri.

112. f. Elevii nu au voie să introducă în perimetrul şcolii patine cu rotile,biciclete, motorete,pantofi sport cu role,aparate radio sau casetofoane.

112. g. Este interzisă utilizarea telefonului mobil în timpul orelor de curs precum şi menţinerea acestuia în stare de funcţionare în timpul orei. În timpul lucrărilor scrise, profesorul poate cere elevilor depunerea telefoanelor pe catedră. În cazul utilizării de către elevi a telefoanelor mobile în timpul orei  , profesorii au obligaţia de a preda aceste telefoane la secretariat. Telefoanele vor putea fi ridicate doar de către părinţi.

112. h. Se interzice elevilor să posede sau să folosească orice tip de armă şi să se implice în acte de violenţă sau intimidare.

112. i. Elevii nu au voie să cheme la şcoală pentru aşa-numitele „răfuieli” sau „ intimidări” alţi elevi mai mari, cunoscuţi , „ prieteni” din afara şcolii, etc.

112. j. Elevilor le este interzis să-şi însuşească bunuri, obiecte sau bani care nu le aparţin.

112. k. Este interzisă folosirea produselor oferite gratuit ca supliment alimentar

( lapte,corn,măr ) în alte scopuri decât cel pentru care au fost distribuite.

112. l. Elevii nu au voie să mâzgâlească, să scrie, să deseneze cu pix, marker, creion,spray colorat,vopsea etc. mobilierul şcolii,pereţii interiori sau exteriori, lambriul , gardul şcolii,ferestrele sau uşile .

112.m. Elevii care produc daune sau deteriorează bunurile din dotarea şcolii au obligaţia să repare sau să înlocuiască obiectele deteriorate sau să achite contravaloarea pagubelor produse. În cazul în care vinovatul nu a fost identificat , răspunderea ( şi implicit achitarea pagubei ) revine colectivului care a folosit sala sau echipamentul respectiv.

112. n. Resturile de alimente consumate în pauză şi hârtiile nefolosite se vor pune în coşurile speciale destinate colectării selective a deşeurilor.

112. o. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev şi să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea notelor.

112. p. Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în bună stare la sfârşitul anului şcolar.

112. r. Este interzisă folosirea în timpul orelor a aparatelor foto, aparatelor de filmat sau telefoanelor  fără acordul cadrelor didactice care predau la ora respectivă.

Art. 113. Accesul elevilor în şcoală

113. a. Accesul elevilor în şcoală se face numai pe la intrarea elevilor

113.b. Accesul elevilor în şcoală se face numai pe intrarea din spatele scolii.

113. c. Poarta pentru accesul elevilor în şcoală va fi deschisă până la ora 8,15 pentru elevii din clasele I-IV şi până la 13,00( pentru elevii claselor V-VIII).

113.d. In timpul programului ( 8,30-12.30 / 13,00-19,00 ) elevii nu au voie sa paraseasca curtea scolii decat in cazuri de extrema urgenta.

113.d. Uşa de acces a elevilor în şcoală se va închide după 5 minute de la începerea fiecărei ore de curs.

113. e. Intrarea elevilor în şcoală  se va face în perfectă ordine sub directa îndrumare a învăţătorului sau profesorului de  serviciu.

113. f. Circulaţia elevilor pe  holuri şi scări se va face în mod civilizat atât la intrare cât şi la ieşire.

113.g. Este interzisă circulaţia elevilor pe scara profesorilor.

113. h. La terminarea cursurilor , elevii vor părăsi imediat sala de clasa sub supravegherea învăţătorului sau a profesorului cu care au avut ultima oră de curs şi nu vor staţiona în curtea şcolii fără un motiv bine întemeiat.

Art. 114. Elevii au obligaţia de a efectua serviciul pe şcoală conform planificării sub îndrumarea învăţătorului/dirigintelui şi a cadrului didactic de serviciu pe şcoală.

114.a. Serviciul pe şcoală va fi efectuat de elevii claselor a IV-a , a VII-a şi a VIII-a.

114.b. Elevii de serviciu vor fi prezenţi în şcoală cu cel puţin 10 minute înainte de începerea cursurilor şi vor purta în piept ecusonul care indică activitatea specifică.

114.c. Elevii din schimbul de dimineaţă efectuează serviciul în perioada 7,45-12,30 iar cei din schimbul de după amiază în perioada 12,45-19,00.

114.d. Elevul de serviciu ţine legătura permanent cu cadrul didactic de serviciu căruia îi comunică toate problemele apărute.

114.e. Programarea elevilor de serviciu pe şcoală este făcută numai de învăţătorul sau dirigintele clasei. În prima oră de dirigenţia aceştia vor prezenta elevilor atribuţiile ce le revin în calitate de elev de serviciu pe şcoală  şi vor urmări modul în care elevii duc la îndeplinire sarcinile primite.

114. f.Elevul de serviciu pe şcoală are obligaţia de a suna de intrare /ieşire de la ore conform programului de desfăşurare a cursurilor şi după ceasul şcolii.

114. g. Elevul de serviciu nu va permite intrarea persoanelor străine în şcoală decât după legitimare şi consemnarea numelui persoanei şi a motivului intrării în instituţie în registrul special.

114.h. Elevul de serviciu nu are voie să părăsească postul fără acordul profesorului de serviciu sau al directorului.

114. i. Elevul de serviciu are obligaţia de a cunoaşte foarte bine amplasamentul tuturor claselor, birourilor şi a altor încăperi din şcoală.

114. h. Elevul de serviciu trebuie să anunţe cadrul didactic de serviciu pe şcoală sau pe directorul unităţii dacă observă în timpul orelor clase nesupravegheate.

114.i. Elevul de serviciu nu permite elevilor să părăsească şcoala fără motiv în timpul orelor.

114. j. Elevul de serviciu semnalează imediat dacă au fost deteriorate bunuri din dotarea unităţii.

Art. 115. Ţinuta elevilor

115.a. Uniforma şcolară este obligatorie la clasele Pregatitoare -IV  iar la clasele V-VIII este obligatoriu ca elevii să aibă o ţinută decentă,curată şi îngrijită

115.b. Băieţilor le este interzis să-şi vopsească părul, să poarte cercei sau tricouri fără mâneci. Tunsoarea băieţilor trebuie să fie decentă,pieptănătura la fel.

115.c. Fetelor le este interzis să se fardeze strident, să poarte haine transparente,excesiv de scurte şi strâmte, excesiv de decoltate.

115. d.  Este interzis elevilor să poarte îmbrăcăminte neadecvată vârstei şi calităţii de elev şi să folosească însemne specifice unor grupuri sataniste , etc.

Art. 116 . Recompensarea elevilor

116.a. Pentru rezultate deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară , elevii pot fi recompensaţi după cum urmează :

- evidenţierea în faţa colegilor de clasă, a colegilor de şcoală sau a Consiliului Profesoral

- evidenţierea pe site-ul şcolii (  www.didactic.ro )

- evidenţierea pe monitorul de la intrarea în şcoală

- acordarea de premii, diplome şi recompense materiale din fondul şcolii sau din sponsorizări la sfârşitul anului şcolar. La clasele I-IV se vor acorda elevilor diplome de merit iar la clasele V-VIII premii şi menţiuni  cu condiţia ca media generală anuală să fie peste 9,00 iar media la purtare să fie 10.

Art. 117. Sancţiuni aplicate elevilor

Abaterea

Sancţiune la prima abatere

Sancţiune la mai multe abateri

Întârziere la oră

Avertisment verbal

Absenţă în catalog

Absenţe nemotivate de la ore

 

-scăderea notei la purtare cu 1 punct pentru fiecare 10 absenţe nemotivate conform art.111 d şi e

-pierderea bursei dacă elevul primeşte bursă

Implicarea în conflicte verbale violente,bătaie

-discuţie cu elevul şi părinţii acestuia

-scăderea notei la purtare cu  1 punct

- scăderea notei la purtare cu 2 sau mai multe puncte

-preluarea elevului  în baza de date a poliţiei de proximitate

Deţinerea de obiecte  ascuţite ( cuţite,lame,etc )

-discuţie cu elevul şi părinţii acestuia în prezenţa poliţistului de proximitate

-scăderea notei la purtare cu 1 punct

-preluarea elevului în baza de date a poliţiei de proximitate

-scăderea notei la purtare cu 2 sau mai multe puncte

Fumat

-discuţie cu părinţii elevului

-scăderea notei la purtare cu 1 punct

-scăderea notei la purtare cu 2 puncte

Frecventarea barurilor în timpul programului de şcoală

-discuţie cu elevul şi părinţii acestuia

-avertisment verbal

-mustrare în faţa Consiliului Profesoral

-scăderea notei la purtare cu 1 punct

Distrugerea bunurilor şcolii

-discuţie cu elevul şi părinţii acestuia

-plata tuturor lucrărilor necesare reparaţiilor

-plata tuturor lucrărilor necesare reparaţiilor

- scăderea notei la purtare cu 2 sau mai multe puncte

-mutarea disciplinară temporară  la o altă clasă paralelă

Atitudine necuviincioasă faţă de personalul şcolii

-discutarea cu elevul şi părinţii acestuia

-mustrare în faţa Consiliului Profesoral

-scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte

Ţinută vestimentară nepotrivită

-avertisment verbal

-informarea părinţilor

-interzicerea accesului în şcoală

-scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte

Deranjarea orei de curs

-avertisment verbal

-discutarea cu elevul în prezenţa psihologului şcolii

 

-discutie cu elevul în prezenţa părinţilor şi a psihologului şcolii

-mustrare în faţa Consiliului Profesoral

-anunţarea organelor de poliţie

-scăderea notei la purtare cu 1-3 puncte

Implicarea în acţiuni care aduc atingere bunului renume al şcolii

-discuţie cu elevul în prezenţa părinţilor

-mustrare scrisă

-scăderea notei la purtare cu 2-3 puncte

Actiunea de a nu păstra curăţenia în clasă,holuri,curtea şcolii sau alte încăperi

-observaţie individuală

-mustrare în faţa colectivului clasei

-efectuarea curăţeniei în clasă la sfârşitul programului

-strângerea hârtiilor şi a altor resturi din curtea şcolii

-scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte

Aducerea în şcoală a unor persoane străine în scopul „reglării de conturi”

-mustrare în faţa colectivului clasei

-anunţarea părinţilor

-scăderea notei la purtarea cu 1-2 puncte

-anunţarea poliţistului de proximitate şi  introducerea în baza de date a poliţiei

Difuzarea de materiale cu caracter obscen

-confiscarea materialelor

-discuţii cu părinţii elevului

-scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte

-anunţarea poliţistului de proximitate

 

Art.118. Transferul elevilor

118.a. Elevii care solicită transferul la Şcoala Gimnaziala Anghel Manolache Scrioastea  trebuie să aibă cel puţin nota 9 la purtare pe toate semestrele.

Art. 119. Părinţii elevilor , comitetele de părinţi şi Consiliul reprezentativ al părinţilor

119.a. Comitetele de părinţi se organizează şi funcţionează în baza Legii Educaţiei şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

119.b. Comitetele de părinţi îşi desfăşoară activitatea în baza unui program de activitate anual.

119. c. Comitetul de părinţi sprijină conducerea şcolii şi dirigintele în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ;

119. d. Comitetul de părinţi ajută şcoala şi diriginţii în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau de integrare socială a absolvenţilor;

119. e. Comitetul de părinţi sprijină dirigintele în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;

119. f. Comitetele de părinţi pot atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală.

119. g . Comitetele de părinţi pot realiza venituri proprii prin organizarea  în colaborare cu şcoala a unor manifestări cultural-artistice,sportive,turistice sau donaţii şi sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice.

119. h. În adunarea generală  a comitetelor de părinţi  la nivel de şcoală se alege Consiliul reprezentativ al părinţilor format din preşedinte, vicepreşedinte, casier şi alţi  3-5 membri . Se alege o comisie de cenzori formată din 1-3 membri care verifică activitatea financiară a consiliului.

119. i. Directorul unităţii de învăţământ convoacă adunarea general a comitetelor de părinţi la nivelul şcolii în calitate de secretar al Consiliului reprezentativ al părinţilor

119. j. Consiliul reprezentativ al părinţilor se organizează şi funcţionează pe baza unui regulament propriu.

119. k. Consiliul  reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor în Consiliul de administraţie al şcolii.

119.l. Fondurile realizate de comitetele de părinţi şi de consiliul reprezentativ al părinţilor vor fi înregistrate conform normelor în vigoare. La gestionarea fondurilor se vor avea în vedere următoarele :

- sumele realizate se consemnează într-un process verbal în care se menţionează acţiunea organizată, cheltuielile şi venitul net  ,proces verbal semnat de preşedintele,secretarul şi casierul consiliului;

- evidenţa operaţiunilor de încasări şi plăţi se ţine cu ajutorul  registrului de casă

- plăţile se fac cu aprobarea consiliului şi se justifică cu acte oficiale : facturi,bonuri de casă,chitanţe;

- obiectele de inventor şi materialele procurate din fondurile comitetelor de părinţi se predau unităţii de învăţământ pe bază de process verbal şi vor fi trecute în inventarul şcolii potrivit reglementărilor în vigoare

119.m. Consiliul reprezentativ al părinţilor prezintă raportul asupra activităţii în Adunarea general a comitetelor de părinţi la începutul fiecărui an şcolar inclusiv programul de activitate şi proiectul de buget pe anul şcolar în curs.

Art. 120 . Învăţătorul şi profesorul-diriginte au următoarele sarcini şi atribuţii :

-          Asigură , împreună cu elevii clasei,păstrarea în bune condiţii a bazei material şi remedierea acesteia în cazul deteriorării ei;

-          Răspunde de preluarea şi predarea manualelor şcolare;

-          Predă şi preia de la secretariatul şcolii carnetele de elev în vederea completării şi avizării lor;

-          Întocmeşte catalogul provizoriu al clasei la începutul anului şcolar;

-          Completează catalogul definitiv al clasei;

-          Întocmeşte şi predă la timp situaţiile statistice;

-          Întocmeşte caietul dirigintelui ( învăţătorului);

-          Planifică temele orelor de dirigenţie şi predă la timp planificarea responsabilului comisiei metodice

-          Organizează activităţi extraşcolare cu elevii;

-          Colaborează cu colectivul didactic al clasei în scopul cunoaşterii elevilor şi al îmbunătăţirii procesului de predare-învăţare;

-          Colaborează cu personalul medical sau de consiliere pentru rezolvarea problemelor elevilor ,

-          Organizează şedinţe cu părinţii semestrial sau ori de câte ori este cazul ;

-          Preia ,pe bază de process verbal ,sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii şi răspunde de păstrarea în bune condiţii a sălii şi bunurilor din clasă;

-          Urmăreşte frecvenţa elevilor , motivează absenţele elevilor  pe baza certificatelor avizate de medicul de familie precum şi pe baza cererilor părinţilor;

Art. 121. Regulamentul de ordine interioară se prelucrează elevilor,părinţilor şi întregului personal al unităţii cu proces verbal şi semnătura tuturor celor instruiţi ,imediat ce este aprobat în Consiliul Profesoral.

Art. 122. Necunoaşterea sau ignorarea deliberată a prezentului regulament şi a tuturor documentelor menţionate care reglementează procesul de învăţământ nu absolvă de răspundere şi nu pot fi invocate drept scuză.

Art. 123. Regulamentul de ordine interioară va fi multiplicat pentru a putea fi consultat ori de câte ori este nevoie.

Art. 124. La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul de ordine interioară pentru anul şcolar 2012-2013

Art.125. Modificarea prezentului regulament nu se poate face decât de Consiliul Profesoral al şcolii  în conformitate cu schimbările care pot intervene în procesul de învăţământ.

 

 

Director,                                                             Director adjunct,

Prof. Berevoescu L                                                  Prof. Nedelea Rodica

 

 

Prezentul Regulament de ordine interioară a fost adoptat în şedinţa Consiliului Profesoral din data de 5 septembrie 2011 şi aprobat în Şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 10 septembrie 2012 .

 

 

 

 

 

Anexa 1 – Atribuţiile învăţătorului/ profesorului de serviciu

 

 

 

 1. Se va prezenta la şcoală cu 10 minute înainte de începerea programului.
 2. Verifică prezenţa  elevului de serviciu.
 3. Supraveghează intrarea elevilor la primele ore de curs şi verifică ţinuta acestora.
 4. Verifică prezenţa profesorilor la ore şi asigură supravegherea claselor de la care lipsesc învăţătorii/profesorii.
 5. Asigură intrarea punctuală la ore a profesorilor şi a elevilor.
 6. Verifică ordinea şi disciplina în pauze.
 7. Controlează şi în pauze activitatea  elevului de serviciu.
 8. Interzice ieşirea elevilor în afara şcolii pentru interese personale.
 9. Asigură semnarea condicii de prezenţă de către toate cadrele didactice.
 10. Predă cataloagele profesorului din tura următoare şi consemnează acest lucru în procesul verbal.
 11. Consemnează în procesul  verbal eventualele abateri disciplinare ale elevilor şi/sau stricăciunile din sălile de clasă sau din alte încăperi din şcoală.
 12. Informează în mod operativ directorul  de problemele deosebite apărute pe durata zilei.
 13. Controlează grupurile sanitare pentru asigurarea normelor de curăţenie.
 14. În cazul în care profesorul din tura următoare nu se prezintă, anunţă directorul .
 15. La sfârşitul zilei verifică:
 1. cataloagele, condicile de prezenţă;
 1. toate celelalte obiecte din inventarul cancelarie (calculator,etc ).

16.  Anunţă directorul în cazul imposibilităţii efectuării serviciului cu cel puţin două zile înainte, pentru a fi înlocuit.