Şcoala Gimnazială "Eugen Ionescu" Slatina
Slatina, Olt

Informaţii utile

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A
EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ABSOLVENŢII
CLASEI A VIII-A
ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015

13 iunie 2015                  Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
15-17 iunie 2015            Înscrierea la Evaluarea Naţională
22 iunie 2015                  Limba şi literatura română - probă scrisă
23 iunie 2015                  Limba şi literatura maternă - probă scrisă
24 iunie 2015                   Matematica - probă scrisă
26 iunie 2015                   Afişarea rezultatelor (până la ora 16)
26 iunie 2015                   Depunerea contestaţiilor (orele 16 - 20)
27 iunie-29 iunie 2015    Rezolvarea contestaţiilor
30 iunie 2015                      Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

 

CALENDARUL ADMITERII
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT
pentru anul şcolar 2015-2016

C

 

DATA LIMITĂ/PERIOADA

EVENIMENTUL

Pregătirea admiterii

31 ianuarie 2015

Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii

1 martie 2015

Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă

Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

1 mai 2015

Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică

Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a

Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere

7 mai 2015

 

Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere

Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale, a listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora

15 mai 2015

Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită

11 - 29 mai 2015

Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare

17 iunie 2015

Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi

19 iunie 2015

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a

2 iulie 2015

Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene

3 iulie 2015

 

Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere

Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere

Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a.

6 iulie 2015

Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ

Probele de aptitudini

21-22 mai 2015

Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini

25-26 mai 2015

Înscrierea pentru probele de aptitudini

27-30 mai 2015

Desfăşurarea probelor de aptitudini

1 iunie 2015

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini

Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru

2 iunie 2015

Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini

Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini

19 iunie 2015

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi

Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi

2 iulie 2015

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere

3 iulie 2015

Validarea de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă

6 iulie 2015

 

Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini

Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

21-22 mai 2015

Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

25-26 mai 2015

Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

27-30 mai 2015

Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

1 iunie 2015

Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru

2 iunie 2015

Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

3-4 iunie 2015

Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

9 iunie 2015

Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite

10 iunie 2015

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special

15 mai 2015

Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi

19 iunie 2015

Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi

6-8 iulie 2015

Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi

9-11 iulie 2015

Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special

Prima etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum  şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015-2016

3 – 7 iulie 2015

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a.

Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea

3 - 7 iulie 2015

Introducerea în baza de date computerizată a datelor din  fişele de înscriere

4 – 8 iulie 2015

Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator

9 iulie 2015

Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată

Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti

10 iulie 2015

Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere

11 - 12 iulie 2015

Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională

13 iulie 2015

Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor

14 iulie 2015

Repartizarea computerizată în învăţământul liceal  de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 2015

15 iulie 2015

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

15 iulie 2015

Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal  a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate

16 iulie -24 iulie 2015

Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 2016

15 iulie 2015

Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

16-17 iulie 2015

Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă

18 iulie 2015

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii

15 - 20 iulie 2015

Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii

20 iulie 2015

Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini

Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă

15-21 iulie 2015

Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori

22 iulie 2015

Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere

23 iulie 2015

Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii

23 iulie 2015

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat

Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal  de stat a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă

23 -24 iulie 2015

Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi candidaţii din etapa a doua

24 iulie 2015

Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal  de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii

27-30 iulie 2015

Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat la primele două repartizări computerizate.

A treia etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 2016

1 august 2015

Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor  de limbă modernă ori maternă

31 august 2015

Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

1-2 septembrie 2015

Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor  de limbă modernă sau maternă

3-4 septembrie 2015

Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare

7 septembrie 2015

Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă

1 mai 2015

Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 2016

15 iulie 2015

Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 2016

21-22 iulie 2015

Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 2016

22-24 iulie 2015

Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 – 2016, pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă