Şcoala Gimnazială "Eugen Ionescu" Slatina
Slatina, Olt

Regulament

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARǍ

I.DISPOZIŢII GENERALE

Art.1Prezentul regulament conţine prevederi prinvind organizarea şi funcţionarea Şcolii Gimnaziale „Eugen Ionescu” Slatina, în conformitate cu următoarele acte normative: Constitutia României, Legea Nr. 1/ 2011, Legea Învăţământului nr.84/1995 modificată şi completată, Legea nr.128/1997 – Statutul Personalului Didactic, modificată şi completată, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unităţilor şcolare/ 2005cu modificările ulterioare (OMECTS nr. 289/2010, OMECTS nr.4714/ 2010, OMECTS nr. 4607/ 2012), Legii nr.87/ 2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, Legea nr. 272/ 2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Legea nr.53/2003 (Codul Muncii), Contractul colectiv de muncă, Contractul individual de muncă şi actele normative elaborate de MECTS, în vigoare.

Art. 2 Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru directori, personalul didactic de predare, personalul didactic auxilliar şi nedidactic, elevi şi părinţi.

Art. 3 Prevederile prezentului Regulament se pot modifica şi/sau completa ulterior ori de căte ori este cazul.

Art. 4. Conducerea şcolii va coordona negocierea actualului Regulament în cadrul Consiliului de Administraţie, Consiliului Şcolar al Elevilor, Consiliului Reprezentaiv al Părinţilor, Consiliului Profesoral, cât şi prelucrarea sa de către toti învăţătorii şi profesorii diriginţi la clase, tuturor elevilor şi părinţilor acestora sub semnătură. Un exemplar din Regulament va exista la biblioteca şolii putând fi consultat de orice angajat al şcolii, de elevi şi de părinţi.

Art. 5 Organizarea şi funcţionarea Şcolii Gimnaziale „Eugen Ionescu” Slatina se realizează în conformitate cu documentele normative menţionate la art.1, cu deciziile I.S.J. Olt şi cu deciziile C.A. şi C.P. ale şcolii.

Art. 6 Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina funcţionează în baza Ordinului de înfiinţare nr. 25/ 1976 completat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 47/21.02.2012.

Art. 7 Denumirile anterioare ale şcolii au fost: Şcoala generală Nr. 8 (1976- 1995) şi Şcoala cu clasele I-VIII „Eugen Ionescu” (1995 – 2012).

Art. 8 Începând cu 01.09.2012, din Hotărârea Consiliului Local nr. 47/21.02.2012, instituţia se numeşte Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina, nr. de intrare în Registrul de intrări-ieşiri  1909/06.09.2012.

Art. 9 Învăţământul în Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina se organizează şi se desfăşoară în limba română.

Art. 10 Toate cadrele didactice au drepturi egale, conform pregătirilor şi treptelor de vechime. Drepturile şi obligaţiile personalului didactic, personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic rezultă din Legea Învăţământului, Statutul Personalului Didactic, Contractul colectiv de muncă, Contractul Individual de muncă şi fişa individuală a postului, Codul Muncii.

Art. 11 Structura anului şcolar se stabileste prin ordinul MECTS.

Art. 12 Procesul de învăţământ se realizează pe baza planului cadru şi a ofertei curriculare a şcolii, stabilite de Consiliul pentru curriculum şi aprobate de Consiliul Profesoral.

Art. 13 Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina este instituţie de învăţământ de stat, subordonată MECTS şi ISJ Olt, care aparţine patrimoniului Consiliului Local Slatina, care asigură finanţarea cheltuielilor şi materialelor de întreţinere.

 

 

II.ORGANIZAREA ŞCOLII

Art. 14 Obiectivul fundamental al Şcolii Gimnaziale „Eugen Ionescu il constituie instruirea şi educarea elevilor în vederea integrării lor în viaţa socială.

Art.15

alin 1. Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu” funcţionează cu urmatoarele forme de învăţământ :

- Învăţământ primar clasele 0-IV

- Învăţământ secundar inferior clasele V-VIII

alin 2. Înscrierea la clasa pregătitoare şi în clasa I se aprobă de o comisie desemnată de Consiliul de Administratie condus de directorul şcolii. Pot fi înscrişi în clasa I cu prioritate copii ai căror părinţi domiciliază în circumscripţia şcolară arondată instituţiei.

Art.16 Toate sălile de curs şi cabinetele vor fi preluate la începutul anului şcolar de către diriginţii/ învăţătorii claselor pe baza de Proces Verbal de primire – predare. Orice deteriorare sau distrugere a bazei materiale va fi suportată de către făptas sau colectivul clasei. Dacă în termen de 10 zile de la constatarea pagubei nu a fost remediată/ recuperată, răspunderea materială revine diriginţilor/invăţătorilor claselor planificate în sală/ cabinetul respectiv.

Art.17 Procesul de învăţământ se desfăşoara conform orarului în două schimburi:

- învăţământ primar 8.00-12.00/ 13.00

- învăţământ gimnazial:

clasele a V-a: 8.00-13.00/ 14.00

clasele VI- VIII: 12.00/ 13.00- 18.00/ 19.00

Art. 18

alin 1. Şcoala este condusă de Consiliul de Administraţie format din 13 membri în conformitate cu Ordinul Nr. 4714 din 23.08.2010 şi cu Ordinul Nr. 5619/2010, care modifică şi completează Ordinul 4925/2005 al Ministrului educaţiei şi cercetării privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. C.A. funcţioneaza conform articolelor 31-34 din ROFUIP (anexa 1-ordin de ministru  4714/23.08.2010)

alin. 2 Atribuţiile Consiliului de Administraţie sunt prezentate în ROFUIP/ 2005, art. 30-34, Secţiunea a 4-a.

alin 3 Atribuţiile directorului sunt prevăzute în Capitolul III Conducerea unităţîlor de învăţământ, Secţiunea a 2-a, art. 16-26 din ROFUIP/ 2005 cu modificările şi completările ulterioare şi în Capitolul VII- Secţiunea a 2-a, art. 96-100 din Legea nr. 1/2011.

alin. 4 Totalitatea personalului didactic de predare formează Consiliul Profesoral. Acesta functioneaza conform articolelor 27-29 din ROFUIP (Secţiunea a 3-a).

alin. 5 Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii (CEAC) este constituită şi funcţionează cf. art. 43 şi 44 din ROFUIP/ 2005, cf. art. 11-12 din Legea nr. 87/ 2006 şi cf. Regulamentului de organizare şi fncţionare CEAC în Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu”/ 2008.

alin. 6 Catedrele/ comisiile metodice funcţionează în conformitate cu Cap. III, Secţiunea a 5-a, art. 35-37 din ROFUIP/ 2005  cu modificările şi completările ulterioare.

alin. 5 Relaţiile de colaborare şi subordonare în şcoală sunt cele din organigrama aprobată în CP şi avizată în CA. (Anexa 1).

Art.19 La nivelul şcolii vor funcţiona următoarele comisii metodice: Comisia metodică a învăţătorilor, Comisia metodică a diriginţilor, Limbă şi comunicare, Matematică şi ştiinţe, Om şi societate, Arte şi tehnologii.

Art. 20 La începutul fiecărui an şcolar, în şedinţa Consiliului Profesoral, se stabilesc Comisiile de lucru ale Consiliului Profesoral.

Art. 21 Componenţa acestor comisii se anexează la prezentul regulament (v. Anexa 2).

Art. 22 Fiecare clasă va fi condusă de un învăţător/ diriginte precum şi de consiliul clasei.

Art. 23 Atribuţiile învăţătorului/ dirigintelui şi ale consiliul clasei sunt precizate în art. 38-42 din ROFUIP/ 2005.

Art. 24 Profesorii care doresc să primească dirigenţie vor face o cerere către Directorul unităţii pe care o vor depune  la secretariatul şcolii cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an şcolar.

Art. 25 Numirile diriginţilor se fac de către Director şi se avizează în C.A. al şcolii, după care sunt anunţate în primul C.P. de la începutul fiecărui an şcolar.

Art. 26 Idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii (Cf. Art .1 (3) din Legea nr1 /2011)

Art. 27 Valori şi atitudini promovate de şcoală (Cf. Anexei la Ord. M.E.C.T.S. nr. 5286/ 2006):

 • ·         respect şi încredere în sine şi în ceilalţi;
 • ·         recunoaşterea unicităţii fiecărei persoane;
 • ·         receptivitate la emoţiile celorlalţi;
 • ·         valorizarea relaţiilor interpersonale;
 • ·         valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor;
 • ·         adaptare şi deschidere la noi tipuri de învăţare;
 • ·         motivaţie şi flexibilitate în elaborarea propriului traseu educaţional şi profesional;
 • ·         responsabilitate şi disponibilitate pentru decizii şi acţiuni privind propria carieră;
 • ·         interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare şi în societatea cunoaşterii;
  • ·

Art. 28 Misiunea şcolii

Educaţia nu este un privilegiu, ci un drept al tuturor.

Şcoala noastră are misiunea de a asigura tuturor elevilor o educaţie de calitate centrată pe nevoile lui de formare astfel încât tânărul de mâine să se poată adapta cerinţelor profesionale ale societăţii române sau europene.

Şcoala noastră este preocupată de formarea elevilor, descoperirea talentelor, cultivarea şi dezvoltarea acestora pentru obţinerea de performanţe.

Ne dorim şi vom acţiona pentru implicarea activă a beneficiarilor direcţi şi indirecţi în probleme şcolii.

Şcoala noastră trebuie să fie o instituţie care să promoveze valorile, care să dea posibilitatea tuturor factorilor implicaţi în procesul instructiv-educativ să se afirme şi să-şi pună în valoare calităţile profesionale.

Ne propunem să inovăm, să reinventăm educaţia, astfel încât să pregătim elevii noştri pentru societatea de mâine.

Art. 29 Viziunea şcolii: „Şcoala se confundă cu viaţa… una o întregeşte pe cealaltă! Şcoala îţi dă posibilitatea să-ţi trăieşti viaţa complet. Viaţa nu-i decât continuitatea şcolii, dar fără profesori.” (Ion Minulescu. Copiii de azi vor clădi statul de mâine, viitorul nostru va fi ceea ce ei vor şti să facă!

Art. 30 Tintele strategice pentru perioada 2011-2016:

 1. Promovarea şi creşterea imaginii şcolii în comunitate
 2. Promovarea unui învăţământ modern, inovativ, competitiv, care să răspundă nevoilor de formare ale elevilor
 3. Motivarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării profesionale şi modernizării procesului de predare-învăţare-evaluare
 4. Amenajarea unei baze materiale care să răspundă exigenţelor cadrelor didactice şi elevilor pentru îndeplinirea unui act educativ la nivelul standardelor europene

Art.31  Acordul de parteneriat pentru educaţie

Alin. 1 La începutul unui ciclu de şcolarizare, primar sau gimnazial, părintele/ tutorele- în calitate de beneficiar indirect şi elevul- în calitate de beneficiar direct, încheie un Acord de parteneriat pentru educaţie cu Şcoala gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina.

Alin. 2 În cazul în care un elev se transferă în unitatea noastră şcolară, Acordul de parteneriat se încheie la data aprobării transferului..

Alin. 3 Acordul de parteneriat pentru educaţie încetează de drept în următoarele cazuri:

a)      în cazul în care părintele/tutorele legal semnatar decade din drepturile părinteşti, urmând a se incheia un nou Acord cu celălalt părinte al elevului sau cu reprezentantul legal al acestuia;

b)      în cazul transferului elevului la o altă unitate de învătământ;

c)      în situaţia încetării activităţii unităţii de învăţământ;

d)     alte cazuri prevăzute de lege.