Scoala Gimnaziala Cupseni
Cupseni, Maramures

Oferta educaţională

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

 Motto:

             „Educaţia nu înseamnă cât de mult ai reţinut, şi nici măcar cât de multe cunoşti. Este capacitatea de a diferenţia între ceea ce ştii şi ceea ce nu ştii.”                                                               ( Anatole France )

 

          Școala Gimnazială Cupșeni vă așteaptă cu o ofertă educațională diversificată și de calitate, care să asigure atingerea standardelor de învățare și promovarea valorilor europene într-un climat de siguranță fizică și psihică.

          Viziunea școlii:

      Ne propunem să devenim una din şcolile de prestigiu din zona Lăpuşului, apreciată de către elevi, părinţi şi comunitatea locală pentru eficienţa activităţii instructiv-educative, asigurarea condiţiilor materiale necesare unui învăţământ de calitate, asigurarea egalităţii şanselor tuturor elevilor, pentru  rezultate deosebite în activitatea de performanţă şi pentru ancorarea şcolii în comunitatea locală şi europeană

         „Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valorificare sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii.”                

                                                             (Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023)

  

       Misiunea școlii:

            Şcoala îşi propune să fie principalul sprijin al familiei în procesul de socializare al tinerilor prin :

      trecerea  de la mentalitatea organizată în jurul aşteptării posesive, la aceea care favorizează iniţiativa proprie;

      cunoaşterea şi acceptarea reciprocă în vederea unei convieţuiri  armonioase.

 

           Astfel, şcoala noastră va deveni  un izvor de cultură şi inovaţie, iar printr-un proces ştiinţific şi umanist va forma elevii să fie cei mai buni locuitori ai comunităţii.

Copiii de azi vor fi făuritorii Europei de mâine. Educaţia permanentă stă la baza procesului economic.

 Vrem să oferim cât  mai mult copiilor noştri!

 Școala Gimnazială Cupșeni își propune pentru anul școlar 2023-2024:

-să dezvolte interesul pentru educaţie şi formare permanentă în sensul promovării unui învăţământ modern, deschis şi flexibil, capabil să asigure accesul la toate nivelurile şi formele de învăţământ, din perspectiva formării abilităţilor şi competenţelor pentru realizarea succesului personal şi profesional;

-să promoveze principiile unui management optim realizării unui climat educaţional incluziv;

-să promoveze principiile egalizării de şanse în scopul integrării şcolare;

-să asigure tuturor elevilor o educaţie de calitate prin centrarea învăţării pe elev, prin utilizarea unor metodologii noi de lucru şi abordarea educaţiei din perspectiva serviciilor comunitare, prin implicarea părinţilor şi a reprezentanţilor comunităţii în pregătirea şi evoluţia în carieră a elevilor, în raport cu nevoile comunitare;

-să promoveze şi să identifice dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi dinamice;

-să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor legislaţiei şcolare şi legislaţiei muncii;

-să ofere părinţilor o siguranţă deplină, în sensul că, educaţia copiilor lor se realizează într-un cadru educativ normal şi sănătos, în măsură să-i formeze pe aceştia, astfel încât să poată participa activ la transformarea de ansamblu a societăţii:

-să fie activi şi eficienţi, apţi să se integreze socio-profesional în viaţa comunităţii;

-să cunoască şi să respecte legislația;

-să înţeleagă schimbările ce au loc în viaţa cotidiană.

 

       Școala noastră, pentru a-și îndeplini viziunea trebuie să creeze în unitate un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte, să focalizeze eforturile pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunoştinţe aprofundate, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii și să fie deschisă spre comunicare astfel încât să devină ea însăși o comunitate bazată pe respectul reciproc și autodisciplină, cu o personalitate bine definită.

 Școala Gimnazială Cupșeni oferă egalitate de şanse elevilor, satisfăcând dorinţa fiecăruia de a se simţi competent în a deţine şi a folosi informaţia. În şcoala noastră, elevii învaţă să utilizeze calculatorul, să comunice în limba engleză, devenind capabili să facă faţă procesului de globalizare.

 Trăind în comunitate, elevii învaţă să fie toleranţi şi respectuoşi cu ceilalţi, să preţuiască valorile unanim acceptate, dar şi pe acelea ale spaţiului în care s-au născut. Dascălii noştri îi educă astfel încăt să poată lua decizii în privinţa propriului destin.

 

OFERTA DE ȘCOLARIZARE

 Școala Gimnazială Cupșeni şcolarizează copii, cu vârsta între 3 şi 14 / 15 ani:

-          învățământ preşcolar: grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare (grupe combinate în toate satele aparținătoare comunei Cupșeni);

-          învățământ primar: clasa pregătitoare şi clasele I-IV (Școala Primară Libotin);

-          învățământ gimnazial: clasele V-VIII (Școala Gimnazială Cupșeni).

 

 Pentru anul şcolar 2023 – 2024, conform  planului de şcolarizare aprobat, oferta de şcolarizare este:

 • 4 grupe de grădiniță cu program normal -  56 copii (preșcolari)
 • 1 clasă pregătitoare -  14 elevi
 • 1 clasă I -  10 elevi
 • 1 clasă a II-a -  11 elevi
 • 1 clasă a III-a -  13 elevi
 • 1 clasă a IV-a -  15 elevi
 • 1 clasă a V-a -  13 elevi
 • 0,5 clase a VI-a -  8 elevi
 • 1 clasă a VII-a -  8 elevi
 • 0,5 clase a VIII-a -  12 elevi

 De asemenea, pentru anul şcolar 2023 – 2024, dispunem de locuri libere pentru toate grupele de grădiniță și clasele din învățământul primar și cel gimnazial. Locurile în aceste grupe/clase se ocupă prin transfer şcolar, conform informaţiilor suplimentare oferite direct de către serviciul Secretariat.

   

OFERTA CURRICULARĂ

 Oferta curriculară a Școlii Gimnaziale Cupșeni urmărește să utilizeze cu maxim de randament resursele umane și materiale în scopul de a răspunde nevoilor și intereselor elevilor și părinților prin:

-          Existenţa unui curriculum nucleu aplicat creativ, conform metodologiei în vigoare;

-          Programe CDŞ elaborate de cadrele didactice în funcţie de opţiunile elevilor și ale părinților;

-          Existenţa unor programe guvernamentale pentru sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate;

-          Aplicarea unor strategii adecvate profilului şi nivelului elevilor şi a unui demers didactic informativ-formativ;

-          Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri;

-          Existenţa unor activităţi extracurriculare atractive;

 Oferta educațională a Școlii Gimnaziale Cupșeni este definită în funcție de:

-          opțiunile elevilor și ale părinților;

-          resursele umane (pregătirea personalului), resursele materiale și financiare;

-          interesele comunității locale.

 Activităţile opţionale intră tot în categoria activităţilor de învăţare, respectiv a celor de dezvoltare personală şi se includ în programul zilnic al elevilor.

 Școala Gimnazială Cupșeni propune următoarea ofertă CDŞ:

* Educație pentru sănătate – clasele a V-a și a VI-a;

* Educație prin film – clasa a V-a;

* Matematică distractivă – clase V-VIII;

* Cultură digitală – clasa a VII-a;

* Lectura și abilitățile de viață – clasele a VII-a și a VII-a;

* Educație pentru dezvoltarea comunității – clasele a VII-a și a VIII-a;

* Mai întâi caracaterul – clasa a V-a.

 

OFERTA EXTRACURRICULARĂ

Extinderea activităților instructiv – educative în spațiul extrașcolar;

* Organizarea de pregătiri suplimentare pentru prevenirea eșecului școlar și obținerea performanței;

* Organizarea de excursii tematice;

* Participarea elevilor la spectacole de teatru, muzică;

* Organizarea de serbări, concursuri;

* Organizarea unor activități cultural- artistice;

* Discutii, dezbateri cu invitați din diferite domenii de activitate.

 Relații de colaborare

            Școala a depus toate eforturile pentru a dezvolta legături puternice cu instituţii comunitare, astfel încât să creeze o reţea în cadrul căreia atât şcoala, cât şi comunitatea să se bucure de colaborarea stabilită.

 Colaboratorii noștri:

–        Primăria Comunei Cupșeni;

–        Biserica;

–        Poliţia Locală;

–        Parteneriate cu alte instituţii şi unități de învățământ.                                                                                                                                 

Conținutul plăcut, interesant și atractiv al diverselor tipuri și forme de activități desfășurate în școală, precum și ambianța oferită, determină participarea tot mai numeroasă a copiilor dornici să-și manifeste aptitudiniile și imaginația creatoare în diferite domenii de activitate și să-și pună în practică propriile lor inițiative și proiecte sub îndrumarea profesorilor.

     În consecință, activitatea extracurriculară reprezintă spațiul aplicativ care permite transferul și aplicarea cunoștințelor, abilităților, competențelor dobândite în sistemul de învățământ.

Prin formele sale specifice, activitatea extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală.

       RESURSELE EDUCAȚIONALE

 Dezvoltarea unei culturi organizaționale  și  folosirea unor modalități ca de exemplu: utilizarea mesajelor de întâmpinare afișate (postere, afișe), afișarea viziunii și misiunii școlii, tratarea echitabilă a tuturor copiilor și părinților indiferent de nivel socio-economic, de către toți angajații unității, pentru optimizarea atitudinii  părinților, pentru crearea unei atmosfere în care nimeni nu este subestimat,  prin celebrarea succeselor împreună; scrierea unor programe și proiecte educaționale în domeniul educației,   încurajarea imaginării și implementării unor activități în care se pot implica toți elevii.

 Școala Gimnazială Cupșeni cultivă un mediu fizic şi psihosocial caracterizat prin:

* organizarea şi pavoazarea tuturor spaţiilor şcolii pentru a promova apartenenţa, incluziunea şcolară, diversitatea culturală şi învăţarea continuă;

* respectul faţă de vizitatori (prezenţa indicatoarelor pentru orientarea către diferite spaţii din şcoală: cancelarie, săli de clasă, panouri de afişaj accesibile tuturor);

* spaţii şcolare încălzite şi luminate corespunzător, dotate cu echipamente şi materiale care sprijină învăţarea şi cu mobilier de mărime adecvată, potrivit pentru activităţi individuale şi de grup;

* accesibilitatea tuturor spaţiilor educaţionale şi resurselor şcolii pentru toţi elevii şi profesorii;

* asigurarea unui mediu pozitiv de interacţiune şi învăţare, bazat pe reguli clare, negociate, înţelese şi acceptate de către elevi şi profesori;

* percepţia pozitivă a profesorilor şi elevilor asupra mediului şcolar.

   

RESURSE UMANE

Unitatea noastră are personal didactic, personal didactic auxiliar şi nedidactic care:

-          dezvoltă sentimente de apartenenţă faţă de unitatea şcolară;

-          manifestă respect faţă de beneficiarii educaţiei şi faţă de resursele şcolii;

-          cooperează cu toţi factorii interesaţi de la nivelul şcolii şi comunităţii;

 

Personalul de conducere:

-          Director – prof. Băbuț Nechita

 

Personal didactic de predare:

 18 cadre didactice, dintre care 15 sunt titulari și 3 suplinitori calificați:

 • 14 cadre didactice au gradul didactic I;
 • 1 cadru didactic are gradul didactic II;
 • 3 cadre didactice au gradul didactic definitiv în învățământ.

Personal didactic auxiliar

-          1 secretar cu studii superioare;

-          1 administrator financiar (patrimoniu) cu studii superioare

-          1 informatician cu studii superioare

 

Personal nedidatic

- 6 îngrijitori;

- 2 șoferi pe microbuzele școlare.

 

RESURSE MATERIALE

 

Pentru ca oferta noastră să fie viabilă depunem eforturi în asigurarea unor spații de învățare confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice și de educație ale fiecărui copil, atât în școală, cât și în curtea acesteia.

 

Școala oferă:

* 18 săli de clasă;

* 1 laborator de informatică (1 server + 20 PC);

* Bibliotecă;

* Cancelarie, spații administrative, toalete modernizate;

* Teren de sport cu gazon sintetic.

 Școala mai oferă:

-Spații curate și îngrijite – exigență și disciplină;

-Activităţi de remediere şcolară;

-Activităţi de pregătire suplimentară pentru elevii capabili de performanţă;

-Beneficii pentru educația copiilor şi a tinerilor;

-Un mediu incluziv care faciliteazã implicarea părinţilor şi a membrilor comunităţii;

-Lecţii/activităţi de înaltă ţinută profesională în care se îmbină metodele tradiţionale cu cele moderne.

 

Serviciile educaționale oferite de Școala Gimnazială Cupșeni și care fac obiectul acestei descrieri se referă la organizarea învățământului preșcolar, primar și gimnazial, beneficiind de cadre didactice calificate și o infrastructură adecvată.

Putem afirma că în școala noastă se practică un învățământ care încurajează competența în scopul formării unui absolvent responsabil, autonom, capabil să decidă asupra carierei, prin dobândirea unei culturi generale orientată spre toate domeniile.

 

PROGRAMUL UNITĂȚII

Activităţile didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Cupșeni se desfăşoară într-un singur schimb:

- învățământ preșcolar: orele 800 – 1300;

- învățământ primar: orele 900 – 1400;

- învățământ gimnazial: orele 800 – 1500.

 

 

MODALITĂŢI DE PROMOVARE A OFERTEI EDUCAŢIONALE

 Pentru cunoaşterea în comunitate a ofertei educaţionale a Școlii Gimnaziale Cupșeni, propunem următoarea strategie:

 1. a.    Informarea publicului/comunităţii cu privire la activitatea unității;
 2. b.    Informarea părinţilor cu privire la specificul școliişi la opţiunile de studiu (oferta educaţională) din cadrul unității.

 

Responsabilul cu activitatea de relaţii publice din cadrul unității se va ocupa de atingerea acestor obiective si de promovarea ofertei educaționale a școlii, folosind următoarele direcții:

 •         promovarea indirectă, prin intermediul Internetului (site-ul unității, grupurile claselor de WhatsApp);
 •         promovarea directă, participarea la diverse manifestații locale din sfera educației pentru elevi, invitarea/participarea unor invitaţi, reprezentanţi din diferite instituţii, părinți.