Scoala Gimnaziala Cilnic
Calnic, Gorj

Parteneri

 

Nr .953 din 05.10.2016

Vizat

Primar,

Ing. DUMITRU VULPE

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.64/2009 art.35  cu modificările şi completările ulterioare aprobată cu modificările prin Legea nr.362-2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.64/2009, cu modificările şi completările ulterioare privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare si OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 articolul 29,

Comuna Cilnic prin Scoala Gimnaziala Cilnic anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor interesaţi pentru încheierea unui Acord de Parteneriat in vederea elaborării unui proiect şi depunerii cererii de finanţare aferente proiectului în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 6. Educație și compentențӑ, Prioritatea de investiţii 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar  de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, Apel de proiecte nr.4, Obiective specifice:

OS 6.2 ”Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural”.

OS 6.3 ”Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic”.

OS 6.4 ”Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu si-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educației și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională”.

OS 6.6 „Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive”.

Acțiunile eligibile sprijinite în cadrul acestui apel sunt structurate pe următoarele CATEGORII:

1.3.1.     Acțiuni cu impact direct asupra FACILITĂRII ACCESULUI LA EDUCAȚIE ȘI PREVENIRII/REDUCERII PĂRĂSIRII TIMPURII A ȘCOLII;

1.3.2.  Acțiuni destinate ÎMBUNĂTĂȚIRII ȘI DIVERSIFICĂRII SERVICIILOR EDUCAȚIONALE OFERITE;

1.3.3.  Acțiuni destinate DEZVOLTĂRII CAPACITĂȚII RESURSELOR UMANE din școli.

În cadrul proiectului este obligatoriu ca solicitantul și/sau partenerii sӑ acopere cel puțin acțiuni aferente OS 6.2 si OS 6.3 (conform acțiunilor detaliate la paginile 9-13 din Ghidul Solicitantului Condiții Specifice AP 6)

Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:

v  Anexele care constituie dosarul de candidatură pot fi solicitate la adresa de e-mail scgenerala1cilnic@yahoo.com, la sediul Școala Gimnazială Cîlnic, comuna Cîlnic, județul Gorj;

v  Documentele vor fi depuse la sediul Școala Gimnazială Cîlnic, comuna Cîlnic, județul Gorj

v  Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 15.10.2016 ora 13.00.

v  Toate documentele care constituie dosarul de candidatură vor fi completate, semnate si ştampilate şi se vor depune în plic sigilat pe care se va specifica „În atenţia Școlii Gimnaziale Cîlnic, comuna Cîlnic, județul Gorj, Pentru selecţia de parteneri POCU AP6 – Programul „Școalӑ pentru toți”

v  Date de contact: pentru mai multe mai informații vӑ rugӑm sӑ contactați Școala Gimnazială Cîlnic, comuna Cîlnic, județul Gorj , persoanӑ de contact: Popescu Maria-Mariana, tel: 0253276450 sau pe e-mail scgenerala1cilnic@yahoo.com

Profilul partenerilor:

Prin procedura selecţiei de parteneri suntem interesaţi în identificarea unor parteneri care să completeze atribuţiile solicitantului, astfel: cel puţin un partener principal care poate demonstra capacitatea operaţională şi financiară, conform Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice AP 6. pagina 14 și Ghidul Solicitantului Condiții Generale – „Orientӑri privind accesarea finanțӑrilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, pagina 27).

Tipurile de parteneri eligibili (Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice AP 6 OS 6.2, 6.3, 6.4, 6.6

pagina 14):

Solicitanți și parteneri eligibili

OS 6.2

OS 6.3

OS 6.4

OS 6. 6

MENCS și agenții, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea MENCS şi alte organisme publice cu atribuții în domeniul educației şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calității în învățământul preuniversitar

Da

Da

Da

Da

 

 

Instituții  de  învățământ  (ISCED  0)  acreditate,  publice  sau private, din rețeaua școlară națională

Da

Nu

Nu

Da

Instituții de învățământ (ISCED 1-3) acreditate, publice sau private, din rețeaua școlară națională

Nu

Da

Da

Da

Furnizorul de servicii de orientare,  consiliere,  mediere școlară și servicii alternative, publici și privați (ex. Centre Județene de Resurse și Asistență Educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, cabinete logopedice, cabinete de asistență psihopedagogică etc.)

Da

Da

Da

Da

Parteneri   sociali   din   învățământul   preuniversitar   (ex. organizații sindicale)

Da

Da

Da

Da

Instituții de cult și asociații religioase

Da

Da

Da

Nu

Instituții/agenții  guvernamentale  cu  atribuții  în  domeniul incluziunii sociale

Da

Da

Da

Nu

Autorități publice locale cu atribuții în domeniul educației de nivel preuniversitar (conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, acestea sunt Consiliile Județene – art. 91 alin (5), pct 1. și Consiliile locale - art. 38, lit n)

Da

Da

Da

Da

Administrația   Națională   a   Penitenciarelor         și   instituții subordonate

Nu

Da

Da

Da

Organizații neguvernamentale

Da

Da

Da

Da

Parteneriatele între instituțiile de mai sus

Da

Da

Da

Da

 

 

Condiţii generale de eligibilitate:

 • Reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea partenerului nu au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita profesională;
 • Reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea partenerului nu au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in  instanța, pe care autoritatea contractantă le poate justifica;
 • Nu se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţia în care obligațiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Naţională de Administrare Fiscală;
  • Reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea partenerului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor;
  • Partenerul şi/sau reprezentanții legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea partenerului nu se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in legislația naționala si comunitara in vigoare;
  • Partenerul nu se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informații;
  • Partenerul

 

 

Baza legală de avut în vedere selecţia partenerilor:

ü  REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 966/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului (art.106)

ü  Ghidul Solicitantului Condiţii Generale POCU 2014-2020

ü  Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice AP 6 OS 6.2, 6.3, 6.4, 6.6

 

Calendarul desfasurarii activitatii de selectie parteneri:

 

Data maxima de depunere a dosarelor de participare

15.10.2016 ora 13

Afisarea rezultatelor

18.10.2016

Depunerea contestatiilor

19.10.2016 ora 16

Solutionarea contesttiilor

20.10.2016

Afisarea rezultatelor in urma contestatiilor

21.10.2016

 

 

Director,

Popescu Maria-Mariana