Scoala Gimnaziala Cilnic
Calnic, Gorj

Prezentare

VIZIUNEA ȘCOLII

"Școala este a comunității"

Școala Gimnazială Cilnic  este o școală în slujba comunității, având   capacitatea de a funcționa ca o structură eficientă și echitabilă pentru toate categoriile de copii și de a asigura progresul  tuturor elevilor săi, astfel încât, „mâine să fii mai bun ca azi!”

Vor fi deschise cât mai multe canale de comunicare în interiorul şi în exteriorul sistemului şcolar, prin identificarea persoanelor şi a instituţiilor devenite noduri de comunicaţie, care pot facilita, sau dimpotrivă, bloca rolul şcolii.

Şcoala va încerca satisfacerea nevoilor de educaţie la nivelul comunităţii.

Se urmăreşte ca, în viitor condiţiile de instruire să devină egale cu cele existente în şcolile din mediul urban, prin eliminarea decalajelor de dotare, prin optimizarea relaţiei dintre scopuri şi resursele educaţionale, în mod deosebit cele umane şi financiare.

Se au în vedere schimbări fundamentale care să determine atitudini şi comportamente favorabile unei activităţi instructiv- educative la nivelul exigenţelor actuale şi viitoare.

Dorim să satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre învăţarea şi respectarea valorilor unei societăţi

 

MISIUNEA ȘCOLII

Școala noastră este deschisă pentru toți cei care au nevoie de educație, pentru toți cetățenii comunei spre a le oferi șanse egale de dezvoltare personală și profesională; în opinia noastră educația nu este un privilegiu pentru câțiva, ci este un drept al tuturor.

Şcoala noastră promovează identificarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi  dinamice.

Școala satisface nevoia elevului de a se simți competent, integrat în colectiv și independent, să-i satisfacem nevoia de a se simți competent în a deține și utiliza informația, deschis spre schimbare și spre învățarea și respectarea valorilor unei societăți.

Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacitate, deprinderi și competențe care să le permită să-și găsească locul și menirea socială.

Respectăm fiecare elev, oricât de modeste ar fi rezultatele școlare, identificând atuul și aptitudinele fiecăruia pentru a le putea valorifica.

Utilizăm metode activ-participative (învățare inter-activă, stimularea gândirii critice și stimularea muncii în echipă) care vor motiva și stimula elevii pe durata procesului educațional.

Educăm elevii pentru a deveni buni cetățeni și, în viitorul apropiat, cetățeni de ,,tip european”.

Educăm elevii pentru a avea un comportament ecologic.

Dorim ca școala noastră să devină o școală modernă, cu cabinete și laboratoare, sală de sport, teren de sport amenajat la standarde, biblioteca ș.a., astfel încât să se șteargă denumirea de ,,școală de țară”.

Școala noastră acceptă rolul de inițiator/susținător și catalizator al comunității, de continuator al tradițiilor locale.

Avem parteneriate active cu autoritățile locale, poliția, biserica, dispensarul uman și veterinar și urmărim să realizăm parteneriate cu școlile din zonă și primăriile localităților învecinate.

Școala noastră transmite valorile științifice morale estetice, religioase culturale către elevi în vederea formării armonioase a personalității umane, purtătoare a progresului societății de mâine.

Asigură dezvoltarea intelectuală complexă, funcţională prin elaborarea de competenţe intelectuale caracterizate prin eficiență, flexibilitate, adaptabilitate.

Asigură dezvoltarea personalității în plan etic și estetic, prin însușirea unei sistem de valori morale și estetice care să stea la baza unor comportamente conform acestei valori:

Dezvoltarea creativității la tânăra generație fără de care formarea profesională, exercitarea acesteia și participarea la viața socială nu poate fi eficientă.

Dezvoltarea sociabilității, a capacităţii de integrare socială flexibilă, eficientă şi eficace.

Dezvoltarea fizică armonioasă a tinerei generații.

Asigurarea pentru fiecare elev a condițiilor pentru cea mai bună completă şi utilă dezvoltare, în parteneriat și cooperare cu autorii sociali, promovând toleranța și înțelegerea dintre elevii de originea socio-culturală definită.

Oferirea de șanse egale pentru educație și cultură tuturor elevilor, indiferent de etnie și religie.

Asigurarea unei orientări și informări școlare și profesionale corespunzătoare.

Asigurarea unei educații și a unei formări care să raspundă imperativelor de mobilitate profesională de îmbunatățire și actualizare a cunoștiințelor și competențelor, școala va sprijini organizarea de concursuri de formare și perfecționare a adulților în vederea realizării și completării calificărilor.

Școala noastră acceptă rolul de inițiator, estimativ și calitativ al comunității, de continuator al tradițiilor locale.