Colegiul "Mihai Viteazul" Ineu, Arad
Ineu, Arad

Regulament

CAP. I. Dispozitii generale


 1.           Dobândirea calităţii de elev
 2. Orice persoană, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, care este înscrisă în unitatea de învăţământ şi participă la activităţile organizate de aceasta, are calitatea de elev.
  1. În învăţământul primar (clasele I-a IV-a) şi în ciclul gimnazial al învăţământului secundar inferior (clasele a V-a – a VIII-a), calitatea de elev se dobândeşte în urma solicitării scrise adresate de părinţi sau tutori legali către unitatea de învăţământ de stat sau particular. Părintele sau tutorele legal are dreptul de a alege forma de învăţământ şi felul educaţiei copilului minor.
  2. În ciclul inferior al liceului şi în şcoala de arte şi meserii (clasele a IX-a – a X-a), în învăţământul secundar superior (ciclul superior al liceului), în anul de completare şi în învăţământul postliceal, înscrierea elevilor se face, pe baza regulamentului de admitere sau a criteriilor generale elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în limita numărului de locuri din planul de şcolarizare. Înscrierea în ciclul superior al liceului, cursuri de zi, se poate face în primi doi ani de la absolvirea ciclului inferior al liceului/ anului de completare, dacă la data începerii anului şcolar elevul nu a depăşit vârsta de 18 ani.
  3. Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor de studiu, dacă nu există prevederi specifice de admitere în anul respectiv.
  4. Elevii repetenţi, retraşi sau exmatriculaţi cu drept de reînscriere, din învăţământul de zi, se pot reînmatricula, la cerere, la acelaşi nivel, ciclu de învăţământ şi, după caz, rută de profesionalizare, la  învăţământul de zi, în următorii doi ani consecutivi, redobândind calitatea de elev. Înscrierea acestora la alte forme de învăţământ, se poate face şi după mai mult de doi ani. Elevii de la celelalte forme de învăţământ, repetenţi, retraşi sau exmatriculaţi cu drept de reînscriere, se pot reînmatricula, la cerere, la orice formă de învăţământ, cu excepţia celui de zi. Reînmatricularea acestora se poate face şi după mai mult de doi ani şcolari.
 1.           Exercitarea calităţii de elev
  1. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ.
  2. Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către învăţător/profesor, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.
  3. Elevii din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă sau la distanţă, sunt obligaţi să se prezinte la fiecare sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ.
  1. Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.
  2. Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte:
   1. adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie şi avizată de medicul şcolar (dacă există);
   2. adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost internat în spital, avizat(ă) de medicul şcolar (dacă există);
   3. cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii de învăţământ şi aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele/învăţătorul clasei.
  3. Motivarea absenţelor se face de către diriginte, în ziua prezentării actelor justificative.
  4. În cazul elevilor minori, părintele/tutorele legal are obligaţia de a prezenta, personal, dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului lor.
  5. Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţător/diriginte pe tot parcursul anului şcolar.
  6. Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.
  7. Nerespectarea termenului prevăzut la alin. 5 din prezentul articol atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate.
  8. La cererea scrisă a unităţilor de învăţământ în care este organizat învăţământ sportiv, a structurilor naţionale sportive, directorul poate aproba motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local, naţional şi internaţional, cu condiţia recuperării materiei, în vederea încheierii situaţiei şcolare.
 2. Elevii din învăţământul obligatoriu cu handicap fizic, nedeplasabili, cu boli cronice grave, pot fi scutiţi parţial sau total de frecvenţă, beneficiind de îndrumarea unităţii de învăţământ. Scutirea se acordă, la cerere, de director, pe baza actelor medicale doveditoare şi a recomandării exprese a compartimentului de igienă şcolară din cadrul direcţiei de sănătate publică a judeţului/municipiului Bucureşti.
 3. Elevii şi elevele aflaţi în situaţii speciale (căsătorie, naşterea unui copil, persoane existente în îngrijirea elevului, detenţie etc.) vor fi sprijiniţi să finalizeze ciclul de învăţământ.

 

CAP. II. Drepturile elevilor

 1.  
  1. Elevii din învăţământul de stat şi particular se bucură de toate drepturile constituţionale. Elevii din învăţământul de stat şi particular acreditat se bucură de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de elev.
  2. Nici o activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor.
  3. Elevul sau, după caz, reprezentantul său legal, are dreptul de a contesta modalităţile şi rezultatele evaluării. Contestaţia se adresează cadrului didactic respectiv, care are obligaţia de a motiva/justifica modalitatea de evaluare şi rezultatele acesteia. În situaţia în care argumentele nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/reprezentantul său legal se pot adresa directorului unităţii şcolare, care, pentru soluţionarea contestaţiei, va desemna profesori de specialitate, care nu predau la clasa respectivă.
  1. Elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit.
  2. Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material şi financiar pentru studii, acordate de bănci, în condiţiile legii. Statul îi sprijină material, cu precădere pe elevii care obţin performanţe, rezultate foarte bune la învăţătură sau la activităţi artistice şi sportive, precum şi pe cei cu situaţie materială precară.
  3. Elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ de stat.
  1. Conducerile unităţilor de învăţământ sunt obligate să pună, gratuit, la dispoziţia elevilor, bazele materiale şi bazele sportive pentru pregătirea organizată a acestora pe baza unui grafic.
  2. Elevii pot fi cazaţi în internate şi pot servi masa la cantinele şcolare, în condiţiile stabilite prin regulamente de organizare şi funcţionare a unităţilor respective.
  3. Copiii personalului didactic de predare şi de instruire practică beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi internate.
 2. În timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită. De asemenea, ei au dreptul la bilete cu preţuri reduse, la spectacole, muzee, manifestări cultural-sportive şi la transportul în comun, pe baza carnetului de elev, vizat la zi.
 3. Elevii din învăţământul de stat şi particular au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense, pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică exemplară.
 4. Elevii din învăţământul obligatoriu primesc gratuit manuale şcolare. Beneficiază de aceeaşi gratuitate şi elevii din învăţământul secundar superior ai căror părinţi au un venit lunar, pe membru de familie, egal sau mai mic decât salariul minim brut pe economie.
 5. Elevii aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se instruiască în limba maternă, la toate nivelurile şi formele de învăţământ, în condiţiile prevăzute de Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor. Pentru elevii minori, acest drept se exercită de către părinţii/ tutorii legali ai copiilor.
  1. În fiecare unitate de învăţământ de stat şi particular, se constituie consiliul elevilor, format din liderii elevilor de la fiecare clasă.
  2. Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, avizat de conducerea  unităţii de învăţământ şi care este anexă a regulamentului intern.
  3. Consiliul elevilor îşi desemnează reprezentanţii, elevi din clasele a IX-a – a XII-a/ a XIII-a sau din învăţământul postliceal, pentru a participa la şedinţele  Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
 7. Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, precum şi la cele care se desfăşoară în palatele şi în cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor şcolare, în cluburile şi în asociaţiile sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora.
  1. Elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi particular le este garantată, conform legii, libertatea de asociere în cercuri şi în asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se  organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unităţii de învăţământ.
  2. Exercitarea dreptului la reuniune, conform art.15 alin. (2) din Convenţia cu privire la drepturile copilului, nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora.
  3. Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în unitatea de învăţământ, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea directorului. Aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii scrise, oficiale privind asigurarea, de către organizatori, a securităţii persoanelor şi a bunurilor.
  4. În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ de stat şi particular contravine principiilor susmenţionate, directorul unităţii de învăţământ poate suspenda sau interzice desfăşurarea acestor activităţi.
  1. În unităţile de învăţământ de stat şi particular, conform legii, libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste/ publicaţii şcolare proprii, este garantată.
  2. În cazul în care aceste reviste/ publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului de ordine interioară al unităţii de învăţământ, directorul va suspenda editarea şi difuzarea acestora.
 8. Elevii din învăţământul de stat şi particular, cu aptitudini şi performanţe şcolare excepţionale, pot promova 2 ani într-un an şcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

 

CAP. III. Responsabilitatile elevilor


 1. Elevii din învăţământul de stat şi particular au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.
  1. Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei.
  2. Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:
   1. legile statului;
   2. prezentul regulament şi regulamentul intern;
   3. regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;
   4. normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor;
   5. normele de protecţie civilă;
   6. normele de protecţie a mediului.
 2. Este interzis elevilor:
  1. să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;
  2. să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ: săli de clase, laboratoare, aparatură, bănci, geamuri, grupuri sanitare, lambriuri, materialul didactic etc.;
  3. să deterioreze fizic, hard şi soft, calculatoarele;
  4. să deterioreze baza sportivă şi să lase după folosinţa acesteia mizerie (pungi, sticle, seminţe, hârti);
  5. să folosească limbaj obscen pe terenul de sport în clase, holuri, parcul şcolii;
  6. este interzis să scriere pe bănci, uşi şi pereţi;
  7. să intre în incinta unităţii şcolare în afara programului de curs fără să anunţe personalul administrativ de serviciu;
  8. să aducă persoane străine (elevi din alte şcoli, etc.) sau animale în şcoală;
  9. să instige persoane din afara şcolii împotriva colegilor;
  10. să îşi rezolve eventualele „conflicte” cu colegii singuri, fără a anunţa dirigintele, profesorul de serviciu şi direcţiunea;
  11. să staţioneze şi să fumeze la poarta şi pe gardul şcolii şi să folosească gesturi şi limbaj neadecvat faţă de trecători;
  12. să nu staţioneze în faţa geamurilor şi să folosească gesturi şi limbaj neadecvat faţă de trecători; să nu arunce cu obiecte (de orice natură) pe geam;
  13. să aducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
  14. să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor;
  15. să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ, şi să folosească numai căile de acces destinate lor;
  16. să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc;
  17. să introducă, în perimetrul unităţii de învăţământ, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum  muniţie, petarde, pocnitori etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ;
  18. să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
  19. să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor. Şcoala nu este responsabilă de siguranţa telefoanelor şi elevul îşi asumă responsabilitatea şi suportă consecinţele în condiţiile în care perturbă procesul instructv-educativ;
  20. să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ şi să facă glume care pun siguranţa elevilor şi profesorilor în pericol;
  21. să aibă ţinută indecentă : fustă mini, tricouri sau bluze care să expună o parte a abdomenului, tricouri cu înscrisuri obscene şi care incită la violenţă, macheajul strident, bijuteriile în exces şi cele de valoare, pirsinguri la băieţi şi fete, frizură „multicoloră”, pantaloni scurţi şi papuci de plajă, încălţăminte neadecvată vârstei (tocuri foarte înalte);
  22. să aibă comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare; mu mestecă gumă când se adresează personalului didactic, nedidactic şi altor persoane, nu salută cu mâinile în buzunar, nu salută cu capul acoperit (băieţii), poziţia decentă în bancă;
  23. să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ; nu ţipă, nu strigă în clase, pe culuare, internat, baza sportivă şi parcul şcolii;
  24. elevilor interni să deterioreze spaţiile de cazare şi trebuie să respecte regulamentele de funcţionare pentru internat şi cantină;
 3. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor permanent carnetul de elev, să-l prezinte personalului didactic şi nedidactic al şcolii când sunt legitimaţi, profesorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia şcolară.
 4. Elevii din învăţământul preuniversitar de stat trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună,  la sfârşitul anului şcolar.

CAP. IV. Recompensele elevilor


 1. Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:
  1. evidenţiere în faţa colegilor clasei;
  2. evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral;
  3. comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat;
  4. burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi economici sau de sponsori;
  5. premii, diplome, medalii;
  6. recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din  ţară şi din străinătate;
  7. premiul de onoare al unităţii de învăţământ.
  1. Acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului şcolii.
  2. Se pot acorda premii elevilor care:
   1. au obţinut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9.00; pentru următoarele trei medii se pot acorda menţiuni;
   2. s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;
   3. au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional;
   4. s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;
   5. au avut, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.
  3. Se pot acorda premii şi pentru alte situaţii prevăzute de regulamentul intern al unităţii de învăţământ.
 2. Unitatea de învăţământ şi alţi factori pot stimula activităţile de performanţă ale elevilor la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului reprezentativ al părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale etc.

CAP. V. Sanctiuni

 1.  
  1. Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora
  2. Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele :
   1. observaţia individuală;
   2. mustrare în faţa clasei şi/ sau în faţa consiliului clasei/ consiliului  profesoral;
   3. mustrare scrisă;
   4. retragerea temporară sau definitivă a bursei;
   5. eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
   6. mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală;
   7. mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii primitoare;
   8. preavizul de exmatriculare;
   9. exmatricularea.
  3. Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/reprezentantului legal.
  1. Observaţia individuală constă în dojenirea elevului.
  2. Sancţiunea se aplică de diriginte/învăţător sau director.
  3. Sancţiunea nu atrage şi alte măsuri disciplinare.
  1. Mustrarea în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral constă în dojenirea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă de îndreptare, atrăgându-i-se totodată atenţia că, dacă nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă.
  2. Sancţiunea se aplică de către diriginte/ învăţător sau director.
  3. Sancţiunea este  însoţită de scăderea notei la purtare.
  1. Mustrarea scrisă constă în dojenirea elevului, în scris, la propunerea consiliului clasei sau a directorului, de către diriginte/învăţător şi director şi înmânarea documentului părinţilor/tutorilor legali, personal, sub semnătură.
  2. Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.
  3. Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar.
  4. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
  1. Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de director, la propunerea consiliului clasei sau a directorului.
  2. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
  1. Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă în înlocuirea activităţii obişnuite a elevului, pentru  perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate, desfăşurată, de regulă, în cadrul unităţii de învăţământ, în conformitate cu prevederile regulamentului intern şi  stabilită, de  către director, la propunerea consiliului clasei.
  2. Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi,  absenţele sunt considerate nemotivate şi se consemnează în catalogul clasei.
  3. Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul şi data documentului, în raportul consiliului clasei la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar.
  4. Această sancţiune nu se aplică elevilor din clasele I-a, a IV-a.
  5. Sancţiunea  este însoţită de scăderea notei la purtare.
  1. Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se aplică prin înmânarea, în scris, a sancţiunii, de către diriginte/învăţător şi director părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, sub semnătură
  2. Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor, în catalogul clasei şi în registrul matricol.
  3. Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei, la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar.
  4. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
  1. Preavizul de exmatriculare se întocmeşte, în scris, de diriginte şi director, pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar şi se înmânează părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, sub semnătură.
  2. Sancţiunea se aplică elevilor din sistemul de învăţământ liceal, postliceal şi profesional, cu excepţia elevilor din învăţământul obligatoriu.
  3. Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar.
  4. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
  1. Exmatricularea constă în eliminarea, până la sfârşitul anului şcolar, a elevului din unitatea de învăţământ în care acesta a fost înscris.
  2. Exmatricularea poate fi:
   1. exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu;
   2. exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ;
   3. exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp.
  1. Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din învăţământul secundar superior, din anul de completare si din învăţământul postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul regulament sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.
  2. Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un an şcolar.
  3. Sancţiunea se aprobă, în consiliul profesoral la propunerea dirigintelui, prin consultarea directorului. Dacă motivul sancţionării îl reprezintă absenţele nejustificate, aprobarea este condiţionată de emiterea, în prealabil, a preavizului de exmatriculare.
  4. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.
  5. Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, în scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei.
  6. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.
  1. Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor din învăţământul secundar superior şi din anul de completare, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.
  2. Aplicarea sancţiunii se aprobă de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei sau a directorului.
  3. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale ale consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.
  4. Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, în scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei.
  5. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.
  1. Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadă de timp, se aplică elevilor din învăţământul secundar superior, din anul de completare şi din învăţământul postliceal pentru abateri deosebit de grave.
  2. Aplicarea sancţiunii şi stabilirea duratei se fac de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la propunerea motivată a consiliului profesoral.
  3. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă al elevilor şi în registrul matricol.
  4. Sancţiunea se comunică, de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării,  în scris, sub semnătură, părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.
  5. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.
  1. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolele 120-123 dă dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală până la încheierea semestrului/anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se poate anula.
  2. Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea.
 2. Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate, pe semestru, din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină/modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.
  1. Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc toate lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.
  2. În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii  clase.
  3. În cazul distrugerii/ deteriorării  manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate, achită contravaloarea acestuia.
  4. Pentru faptele prevăzute la alin. (1) şi (3), elevii pot fi sancţionaţi, în conformitate cu dispoziţiile art. 119-129 din  prezentul regulament.
  5. Elevii care au deteriorat sau distrus bunurile şcolii sunt obligaţi să suporte contravaloarea acestora şi de asemenea manopera aferentă inclusiv sancţiunile din prezentul regulament.
  6. Elevii care fumează în spaţiile de învăţământ vor fi sancţionaţi conform regulamentului privind disciplina şi amendaţi cu 20 Lei Noi (suma va fi achitată pe bază de chitanţă şi va intra în fondul comitetului de părinţi sau elevi la nivel de şcoală).
  1. Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 119-128 se adresează, în scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii.
  2. Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de  zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ.
  3. Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă.
 3. Sancţiunea prevăzută la art. 129 este definitivă şi poate fi contestată, în conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi completările ulterioare.

CAP. VI. Transferul elevilor

 1. Grupul Şcolar „Mihai Viteazul” acceptă dreptul elevilor de a se transfera în conformitate cu prevederile Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a învăţământului preuniversitar dar condiţionează venirea elevilor de comportament decent în unitatea şcolară pe care a părăsit-o.

CAP. VII. Încetarea calităţii de Elev

 1. Calitatea de elev încetează în următoarele situaţii:
  1. la absolvirea studiilor învăţământului obligatoriu, liceal, postliceal sau profesional;
  2. în cazul exmatriculării;
  3. în cazul abandonului şcolar;
  4. la cererea scrisă a elevului major sau a părintelui/tutorelui legal, caz în care elevii se consideră retraşi;
  5. în cazul în care elevul înscris/ admis la învăţământul secundar superior şi postliceal nu se prezintă la cursuri în termen de 20 de zile de la începerea lor fără să justifice absenţele.
 2. Art. 150 lit. b) şi d) nu se aplică în învăţământul obligatoriu.

Cap. VIII. Dispoziţii Finale

 

Prezentul regulament este valabil pentru anul şcolar 2009-2010, va fi prelucrat la clase pe bază de proces verbal de profesorii diriginţi.

Respectarea prevederilor prezentului regulament este absolut obligatorie de toţi elevii unităţii de învăţământ.

Nerespectarea regulamentului atrage după sine sancţiuni în funcţie de gravitate şi prevederile regulamentare.

Profesorii diriginţi au obligaţia de a informa elevii de drepturile şi obligaţiile pe care le au şi de a pune în aplicare prevederile prezentului regulament.