Scoala Gimnaziala Timboiesti
Tamboesti, Vrancea

Regulament

Unitatea şcolară funcţionează pe baza Regulamentului intern întocmit în conformitate cu prevederile R.O.F.U.I.P., adaptat şi actualizat la începutul fiecărui an şcolar.

REGULAMENTUL  DE  ORDINE  INTERIOARĂ

ANUL ŞCOLAR  2015-2016

1.  Programul zilnic se desfăşoară între orele 800 - 1400;

2.  Elevii au obligaţia să se prezinte la şcoală , pentru orele de curs, cu cel mult un sfert

de oră înaintea începerii cursurilor; este interzisă intrarea elevilor în clasă după

începerea orei de curs;

3.  Intrarea elevilor în şcoala este permisă pe uşa laterală dinspre curte;

4.  Ţinuta vestimentară a elevilor va fi decentă, evitându-se extravaganţa sau ţinuta

sumară în timpul sezonului cald;

5.  Elevilor le este interzisă aducerea la şcoală a oricăror tipuri de arme, materiale

inflamabile, spray paralizant sau alte obiecte care pot provoca incendii sau vătămări

corporale;

6.  Este interzisă utilizarea în timpul orelor de curs a telefoanelor mobile, pagerelor sau

calculatorelor personale care pot perturba procesul de învăţământ;

7.  Elevilor le este interzis:

- Să distrugă sau să falsifice documente şcolare;

- Să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care prin conţinutul lor atentează la

independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, cultivă violenţa şi

intoleranţa;

- Să manifeste agresivitate în limbaj şi comportament faţă de colegi şi personalul

şcolii;

8.  Sunt interzise fumatul , consumul de alcool sau droguri, jocuri de noroc în incinta

şcolii şi în împrejurimi;

9.  Este interzisă difuzarea materialelor cu caracter obscen şi pornografic;

10.  Elevii sunt obligaţi să frecventeze cu regularitate cursurile. În cazul absenţelor

nemotivate , media semestrială la purtare se diminuează începând cu un număr de 10

absenţe nemotivate;

11.  Elevii trebuie să cunoască şi să respecte legile statului, regulamentul şcolar şi cel de

ordine interioară, regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii, normele

de protecţie civilă şi a mediului;

12.  Elevii au obligaţia să prezinte profesorilor carnetul de elev pentru consemnarea

notelor sau anumitor observaţii;

13.  Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor şcolii vor plăti toate lucrările necesare

reparaţiilor. În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte răspunderea devine colectivă;

14.  Elevii au dreptul să utilizeze gratuit , sub îndrumarea profesorilor, întreaga bază

materială şi didactică a şcolii şi să participe la activităţile extracurriculare organizate

de unitatea şcolară;

15.  Elevii care obţin rezultate remarcabile la învăţătură şi se disting prin comportare

exemplară pot primi recompense: evidenţiere în faţa colegilor, a Consiliului

profesoral, comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, premii şi diplome;

16. Elevii care săvârşesc fapte care contravin prezentului regulament de ordine interioară

vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea faptelor: observaţie individuală şi mustrare în

faţa clasei, mustrare scrisă.

Director, Prof. Mihaela Simion