Liceul Teoretic Mircea Eliade
Intorsura Buzaului, Covasna

Prezentare

Nr 1945/25.10.2012

RAPORT

STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

AN ŞCOLAR 2011-2012

Director : prof. Boian Nicolae Dionisie

LICEUL TEORETIC „MIRCEA ELIADE”

ÎNTORSURA BUZĂULUI

 

 

I. Date privind unitatea şcolară

 • ·        Număr de elevi înscrişi: 622
 • ·        Structura  pe trepte  şi filiere a elevilor şcolarizaţi:

Nr. de clase

Forma de învăţământ

Filiera

Profilul /domeniul

Specializarea

Nr. de elevi

4

liceal zi

teoretică

Real

Matematică – informatică

112

4

liceal zi

teoretică

Uman

Filologie

143

6

liceal zi

teoretică

Real

Ştiinţe ale naturii

175

6

liceu frecvenţă redusă

teoretică

Uman

Ştiinţe sociale

192

 • ·        Gradul de acoperire a normelor cu personal didactic

 

An şcolar 2010 – 2011

Total posturi didactice

Număr cadre didactice

Procente

Titulari

17,46

62,73 %

Suplinitori calificaţi

3

10,77 %

Norme acoperite prin plata cu ora (calificat 100%)

7.37

5,66+1,71

26,48 %

27,83

Total cadre didactice  29

 • ·        Numărul personalului didactic cu definitivat şi/sau grade didactice:

Grad didactic

Nr profesori

Procente:

Doctorat

1

3,4%

I

15

51,7%

II

6

20,7%

Definitiv

5

17,2%

Debutant

2

6,9%

Necalificat

0

0,0%

Total

29

100,0%

Din punctul de acoperire cu personal didactic calificat, unitatea şcolară a fost asigurată în proporţie de 100%, ponderea majoritară fiind a cadrelor didactice cu gradul I şi cu o mare vechime la catedră şi experienţă adecvată. Acest fapt pe de o parte reprezintă un mare avantaj şi un punct tare al unităţii de învăţământ, dar din perspectiva finanţării per număr de elevi înscrişi reprezintă şi o vulnerabilitate a instituţiei deoarece în condiţiile actuale este imposibilă asigurarea integrală a fondului de salarizare, fără reevaluarea costului standard şi indici de corecţie adecvaţi.

 • ·        Perfecţionare, formare, participare şi rezultate obţinute la cursurile de pregătire:

Nr.

Numele şi prenumele

Specialitatea

GRAD DIDACTIC

Obţinut

Anul

Planificat

Anul

1

Costaru Anca

Lb.şi lit. română, lb. şi lit. franceză

Doctorat

2011

 

 

2

Rusu Anca

Filozofie istorie

I

2011

 

 

3

Muntean Iuliana Monica

Teologie ortodoxa

II

2010

I

2014

4

Boian Nicolae Dionisie

Informatică

II

2008

I

2012

5.

Bularca Maria

Lb.şi lit. română, lb. şi lit. engleză

 

 

II

2013

6.

Lungu Cătălin

Lb.şi lit. română, lb. şi lit. engleză

 

 

II

2013

7.

Niţu Corina

Biologie

 

 

II

2013

8.

Bobeş Călin

Informatică

 

 

Def.

2013

De-a lungul anului şcolar 2011-2012 s-au desfăşurat la nivelul unităţii şi a personalului angajat mai multe programe de pregătire în cadrul programelor POS-DRU. Întreg personalul angajat a participat cel puţin la un curs de pregătire acreditat.

Datorită ofertei mari de cursuri de perfecţionare anul şcolar a fost extrem de încărcat în evenimente, multe cadre didactice implicate fiind suprasolicitate.

La multe stagii de formare se înregistrează un grad ridicat de formalism şi nu se încearcă acoperirea nevoilor reale de formare.

 • ·        Stabilitatea/fluctuaţia personalului:

Unitatea şcolară Liceul Teoretic „Micea Eliade” Întorsura Buzăului este o unitate nou înfiinţată începând cu anul şcolar 2008-2009 prin scindarea Grupului Şcolar „Nicolae Bălcescu”, personalul didactic titular cel transferat de la această unitate. În cadrul noii unităţi nu au fost făcute noi titularizări prin concurs, ci doar încadrări de suplinitori calificaţi pentru anul şcolar 2011-2012.

Nu au fost fluctuaţii de personal la nivelul unităţii noastre toate cadrele încadrate la începutul anului terminându-şi activitatea pe catedra ocupată iniţial.

Referitor la situaţia în care un cadru didactic titular sau suplinitor calificat din diferite motive pleacă în timpul anului şcolar sau chiar de la începutul acestuia la unele discipline, unitatea este extrem de vulnerabilă deoarece nu sunt disponibili cadre didactice „de rezervă” nici la nivel de unitate şi nici la nivel de mai multe judeţe chiar.

Modificarea calendarului şi metodologiei de evaluare a personalului didactic încadrat ca suplinitor calificat a generat probleme în anul şcolar 2011-2012.

 • ·                 Personal didactic auxiliar şi nedidactic

Serviciul

Calificarea

Nr. personal

Gradul de acoperire

Bibliotecă

Da

1

100%

Secretariat

Da

1

100%

Laborator

Nu

0

0 %

Contabilitate

Da

1

100%

Administrativ

Da

1

100%

Personal de întreţinere

Da

7,5

100%

Total posturi

11.5

 

 

Activitatea compartimentelor auxiliare şi administrative s-a desfăşurat normal în anul şcolar 2011-2012. După reducerea de posturi didactic auxiliare şi nedidactice operată la începutul anului şcolar 2010-2011, când au fost pierdute un post laborant, plecat în pensie şi 0,5 norme îngrijitor, plecat în pensie, activitatea cel mai greu de suplinit a fost cea de laborator deoarece a fost imposibil încadrarea unei persoane calificate pe post prin cadrul legislativ, activitatea fiind acoperită prin delegare de către administratorul unităţii.

În vara anului şcolar 2011-2012 la solicitarea secretarului şef de a părăsi unitatea s-a reuşit încadrarea temporară a unei persoane în locul acesteia pentru o perioadă determinată. Din acest punct de vedere sesizăm o vulnerabilitate a unităţii privind modul şi timpul de acomodare la cerinţele postului a persoanei nou angajate.

În condiţiile actuale privind încadrarea în normele aprobate de către inspectoratul şcolar şi cu restricţiile impuse la nivelul încadrării altor persoane în unitate credem ca v-a fi din ce în ce mai greu să asigurăm un nivel acceptabil al  activităţii pe compartimentele didactic auxiliare sau nedidactic.

 

 • ·        Dotare cu echipamente şi mijloace de învăţare

-          Laboratoare dotate cu echipamente – 4

-          Calculatoare utilizate în procesul de învăţare – 46 din care 32 conectate la Internet.

Dotarea este adecvată şi permite parcurgerea curricumului şcolar în vigoare.

Nu au fost realizate noi investiţii datorită lipsei de finanţare pe acest capitol.

 

 • ·         Biblioteca şcolară

-          Număr de volume 15.318

-          Funcţionalitatea bibliotecii  - adecvată scopului şi nevoilor unui centru de documentare.

 

Activitatea acestui compartiment s-a desfăşurat în mod normal, permiţând accesul cadrelor didactice şi al elevilor ambelor unităţi la serviciile acesteia.

 

 • ·        Spaţii auxiliare procesului didactic

Confruntată cu o lipsă acută de spaţii auxiliare unitatea şcolară şi Primăria Întorsura Buzăului a luat decizia de a accesa programe de finanţare externă în vederea reparării actualelor corpuri de clădire şi realizarea unui nou corp de clădire cu destinaţie preponderentă de spaţii auxiliare şi de asistare a procesului didactic. Proiectul este în faza de execuţie se aşteaptă revenirea în unitatea de pe strada Gării cât mai curând posibil.

Începând cu anul şcolar 2012-2013 prin acordul instituţiilor implicate în procesul educativ-instructiv activitatea unităţii se v-a desfăşura în schimbul 2 la Şcoala cu clasele I – VIII „Mihail Sadoveanu” Întorsura Buzăului.

 

 

 

II. Resurse şi managementul financiar

 • · Eficienţa investiţiilor

- În anul financiar 2012 nu au fost primite sume pe componenta investiţii;

- În prezent toate echipamentele achiziţionate de către unitate, se află în dotarea unităţii şi sunt folosite în scopul pentru care au fost achiziţionate.

- Sala de sport, laboratorul de informatică şi săli de clasă au fost închiriate şi pentru obţinerea de noi venituri.

III. Managementul strategic

 • · Monitorizarea participării şcolare

- Gradul de acoperire a locurilor planificare 100 %. Toate clasele aprobate in planul de şcolarizare au fost realizate. La clasele de învăţământ cu frecvenţă redusă activitatea a fost desfăşurată cu clase supraefectiv cu aprobarea ISJ (grad ocupare 112 %).

- În condiţiile în care gradul de ocupare la învăţământul de zi a fost de 95,55 % cu o medie pe clasă de 28,66 şi cu scăderea numărului de elevi la frecvenţă redusă (18 elevi în minus la acelaşi număr de  clase) finanţarea proporţională cu numărul de elevi va genera pe viitor probleme în ceea ce priveşte finanţare de bază.

- La începutul anului a fost demarată acţiunea de testare iniţială a elevilor claselor a IX –a, pe baza căreia au fost stabilite măsurile remediale necesare şi au fost informaţii părinţii.

- La nivelul unităţii nu au fost înregistrate situaţii de abandon la nivelul învăţământului liceal de zi.

 • · Planul managerial

La începutul anului şcolar a fost redactat şi supus aprobării consiliului profesoral şi cel de administraţie al unităţii planul managerial. Consider că gradul de implementare a acestuia este ridicat, acţiunile managementului în anul şcolar 2011-2012 fiind orientate pe respectarea acestuia.

Datorită modificărilor legislative dar mai ales a bâlbâielilor în adoptare şi aplicarea cestora anul şcolar 2011-2012 a fost un an al incertitudinilor şi al nesiguranţei fapt care a erodat mult actul managerial prin imposibilitatea implementării strategiilor pe termen mediu şi lung.

 • · Planul strategic de dezvoltarea al unităţii de învăţământ

A fost elaborat un Proiect de Dezvoltarea Instituţională pe perioada 2008-2012, care cuprinde politica educaţională a unităţii şcolare adaptată cerinţelor reale ale zonei şi care are stabilite direcţii şi măsuri pentru o evoluţie pozitivă a şcolii.

Este impetuos necesară analiza de impact a actualului plan de dezvoltare precum şi pregătirea de un colectiv de la nivelul unităţii a analizelor pentru următorul plan de dezvoltare.

În perspectiva modificării modului în care se conduce unitatea şi a modului în care se raportează această activitate vis-a-vis de organele faţă de care se face această raportare am totala convingere că orice cadru care doreşte implicarea în „viaţa” prezentă şi viitoare unităţii trebuie să se implice activ în realizarea analizei activităţii unităţii pentru existenţa unor documente valide şi valoroase care să descrie intenţiile managementului unităţii pentru următorul interval al dezvoltării.

 • · Documentele de organizare managerială

Au fost redactate planurile manageriale semestriale şi rapoartele de analiză semestriale, documente supuse aprobării conducerii colective a unităţii.

În vederea eficientizării activităţii şcolii au fost redactate documentele necesare.

Consider necesar realizarea unui sistem integrat de raportare a documentelor în cadrul unui portofoliu care să devină un instrument flexibil de control atât intern cât şi extern şi care să permită stabilirea uşoară a obiectivelor operaţionale şi a activităţilor de desfăşurat.

IV. Managementul operaţional

 • · Politica de personal

Toate încadrările s-au făcut cu respectarea strictă a legalităţii, distribuirea sarcinilor s-au făcut în limita prevederilor fişei postului cu crearea climatului participativ.

Au fost refăcute contractele de muncă în conformitate cu noile prevederi legislative şi au fost aprobate noile fişe ale postului în acord cu modul de evaluarea probat pentru anul în curs.

 • · Stilul de conducere şi climatul de muncă

Stilul de conducere, democrat, participativ şi deschis. Climatul de muncă a fost unul colegial axat pe rezolvarea problemelor curente şi promovarea unei atitudini pozitive pentru învăţare şi dezvoltare pozitivă.

La începutul noului an şcolar se constată că stilul adoptat de conducere prezintă lacune care trebuie remediate.

 • · Modul de funcţionare a structurilor de conducere

Structurile de conducere colectivă corect structurate şi implicate în toate problemele majore ale şcolii fiind principalul exponent al deciziei în şcoală.

Se constată totuşi un grad destul de mare de inerţie a conducerii colective care nu are capacitatea de a reacţiona rapid la probleme care apar în funcţionarea unităţii.

Termenele de raportare ajung de multe ori la ore în condiţiile în care conducerea operativă răspunde de termen şi de calitatea raportării, responsabilitate de care conducerea colectivă este degrevată şi se poate sustrage.

 • · Activitatea de îndrumare şi control

Asistenţele la ore au fost realizate cu regularitate, fiind asistate în special cadrele didactice din unitate care susţin examene de grade didactice. Au fost vizate în special „situaţiile problemă” sau cadre didactice cu dificultăţi în realizarea actului didactic.

Actele, documentele şcolare şi activitatea de arhivă au fost urmărite şi verificate constant respectându-se toate condiţiile legale

 • · Respectarea normelor PSI şi de protecţie a muncii

Au fost respectate normele de protecţie a muncii şi de PSI, persoanele numite să coordoneze aceste activităţi au urmat cursuri de formare în domeniu. Unitatea a fost inspectată de către forurile competente în timpul anului şcolar neînregistrându-se abateri majore de la cadrul legal existent. Planurile de măsuri trasate cu aceste ocazii au fost realizate integral de către compartimentele vizate.

V. Managementul evaluării

 • · Evaluare curentă

Conducerea şcolii prin Consiliu de curriculum s-a asigurat că în toate situaţiile evaluarea elevilor s-a făcut în mod corect prin metode diverse cu accent pe evaluarea competenţelor elevilor;

Evaluarea personalului didactic s-a făcut cu obiectivitate, cu respectarea metodologiei de evaluare, instituţional în baza autoevaluării;

 • · Rezultatele evaluării interne

-          Înscrişi: 622 ;

-          Exmatriculaţi: 2;

-          Abandon: 20 (frecvenţă redusă + 1 elev zi);

-          Promovaţi pe medii: (5-6,99) – 80; (7-8,99) – 295; (9-10) – 125;

-          Corigenţi: 28;

-          SN: 46;

 • · Rezultatele evaluării externe

Rezultate bacalaureat 2012:

-          Înscrişi: 130;

-          Prezenţi:124;

-          Admişi: 78 – 62,92 %;

-          Respinşi: 45 – 36,29 %

Rezultate la olimpiade:

-          participări la nivel judeţean la aproape toate disciplinele: 5 locul I, 7 locul II; 8 locul III;

participări la nivel naţional: 3 discipline.

 • · Rezultatele ale muncii educative

Planule de muncă educativă a fost elaborat cu participarea întregului colectiv şi a fost respectat în cea mai mare parte.

Vezi anexa.

Situaţia notelor la purtare:

Note scăzute la purtare

Sub 7

7

7,01-9,99

Sem I

2

1

13

Sem II

3

4

13

VI. Comunicarea instituţională

Conducerea şcolii a avut legături constante, eficiente cu IŞJ Covasna, MECI, autorităţi locale.

A soluţionat prompt şi eficient corespondenţa, sesizările şi reclamaţiile primite.

VII. Managementul proiectelor

Proiecte implementate în anul şcolar 2011 – 2012.

Proiectul „Eco – Şcoală”

 • Părţi implicate:

Iniţiatorul : Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Înconjurător a iniţiat, între altele, programul „ECO – Şcoală” coordonat de centru Carpato – Danubiano de Geoecologie din Bucureşti. Prin extindere şi pe alte continente programul şi fundaţia au căpătat caracter internaţional;

Factorii implicaţi în realizarea proiectului : au fost antrenaţi în program conducerea şcolii, elevii cadrele didactice, autorităţile locale, părinţii, Ocolul Silvic, Inspectoratul de Protecţia Mediului;

 • Descrierea:

Obiective : funcţionarea ca parte intrinsecă a vieţii unei şcoli prin creşterea influenţei problemelor de mediu cuprinse în curriculum;

 • Rezultatele :

-         colectarea deşeurilor de hârtie, aluminiu, fier vechi;

-         îngrijirea spaţiilor verzi din oraş şi crearea altora noi;

-         ecologizarea traseelor turistice şi a albiei râului Buzău;

-         redarea în circuitul economic a unei suprafeţe de 2.500 mp teren degradat prin lucrări specifice şi plantarea a 1.500 de puieţi;

contribuţie la înzestrarea şcolii – s-a primit ca premiu pentru activitatea ecologică un computer integral echipat, inclusiv cu imprimantă.

 • Bugetul proiectului:

-     programul se finanţează din resursele generate în urma activităţilor desfăşurate;

2. Proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Liceului Teoretic „Mircea Eliade” Întorsura Buzăului” Masura 3.4. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea infrastructurii educationale, infrastructurii educationale preuniversitare si a celei pentru formare profesionala continua

Valoarea proiectului: 2.4000.000 Euro
Beneficiar: Consiliul Local Întorsura Buzăului

 • Părţi implicate:

-         Comunitatea Europeană;;

-         Ministerul Educaţiei şi Cercetării;

-         Inspectoratul Şcolar al Judeţului Covasna.

-         Liceul teoretic „Mircea Eliade” Întorsura Buzăului.

 • Descrierea:

Obiective : Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea  Liceului Teoretic „Mircea Eliade” Întorsura Buzăului

Proiectul este în ultima fază de licitaţie, aşteptându-se demararea lucrărilor.

3. Festivalul Francofoniei

Valoarea proiectului: 7000 lei;

Beneficiarul proiectului: Asociaţia de tineret „Alexandra Ducancea” a liceului.

Părţi implicate: Consiliul Judeţean Covasna, Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna, unităţi şcolare gimnaziale şi liceale din judeţul Covasna.

Descrierea proiectului: la iniţiativa inspectorului şcolar de specialitate, a catedrei de limbi moderne a unităţii, a conducerii asociaţiei de tineret de pe lângă unitatea şcolară şi a conducerii unităţii, a avut loc două ediţiă a festivalului francofoniei care implică anual un număr de peste 230 elevi şi cadre didactice.

 

EFICIENŢA INTERNĂ ŞI EXTERNĂ A ŞCOLII

 

 • Frecventarea cursurilor de către elevi

 

Anul şcolar

Absenţe nemotivate%

Neşcolarizaţi %

Abandon şcolar %

Observaţii

2008 – 2009

T 14803 / N 5499

1,04 %

3,96%

2,34%

Majoritatea de la FR

2009 – 2010

T 13853 / N 4885

0,82 %

4,96%

3,84%

Majoritatea de la FR

2010 – 2011

T 16998/N 5040

1,28  %

2,58%

3,51 %

Majoritatea de la FR (1 la zi)

2011-2012

T   12123  /  N 3593

0.59 %

1.44 %

2.09 %

Majoritatea de la FR

 

 • Indicatori de calitate pentru elevi

 

Anul şcolar

2008  - 2009

2009 – 2010

2010 – 2011

2011 - 2012

Indicatori de calitate %

Zi

F.R.

Total

Zi

F.R.

Total

Zi

F.R.

Total

Zi

F.R.

Total

Rata de promovabilitate

323

99,07%

210

91,70%

533

96,03%

358

98,62 %

235

90,03%

593

95,03 %

387

99,74%

183

87,14%

570

95,32%

430

192

622

Elevi cu nota scăzută la purtare

45

0

45

42

0

42

19

0

19

53

0

53

Elevi repetenţi

2

7

9

1

6

7

4

0

4

2

7

9

Abandon şcolar

1

12

13

4

20

24

1

20

21

0

13

13

 

 • Nr. elevi repetenţi

 

Anul şcolar

Zi

F.R.

2008 – 2009

2

7

2009 – 2010

1

6

2010 – 2011

4

0

2011 – 2012

2

8

 

 • Rezultate la învăţătură

 

Anul şcolar

Zi

F.R.

 

Medii 5-6,99

Medii 7-8,99

Medii 9-10

Medii 5-6,99

Medii 7-8,99

Medii 9-10

 

2008 – 2009

2

181

140

103

107

0

2009 – 2010

0

216

152

144

91

0

2010 - 2011

7

248

128

73

47

0

2011 - 2012

3

273

154

116

76

0

 

 • Rezultatele elevilor la evaluări externe

 

a)      Situaţia privind rezultatele la Examenul de Bacalaureat

 

Anul şcolar

2008 - 2009

2009 - 2010

2010-2011

2011 - 2012

Total elevi clasa a XII –a, din care:

121

156

123

130

Prezentaţi la examen

120

153

119

124

Admişi

117

149

98

78

Respinşi

3

4

21

45

Promovabilitate %

97,5 %

97,38%

82,35 %

62,92

 

b)      Situaţia cuprinderii absolvenţilor clasei a XII –a în forme de învăţământ superior (cifre şi procente)

 

Promoţia

Nr. absolvenţi

zi

Universitate

Colegii/ Şcoli posticeale

Angajaţi

Plecaţi în strănătate

2008 – 2009

77

55

5

6

4

2009 – 2010

87

60

2

7

3

2010 – 2011

 

 

 

 

 

2011 – 2012

 

 

 

 

 

 

c)      Rezultate obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare

 

Total participanţi

Etapa judeţeană

Etapa naţională

Concursuri internaţionale

 

I

II

III

M

I

II

III

M

I

II

III

M

2008 – 2009

6

7

9

11

0

0

0

0

0

0

0

0

2009 -  2010

5

9

8

9

0

0

0

1

0

0

0

0

2010 – 2011

3

7

8

11

0

0

0

0

0

0

0

0

2011 - 2012

5

6

9

10

0

0

0

1

0

0

0

0

 • ·         Indicatori de evaluare pentru cadre didactice:

Anul şcolar

2008 - 2009

2009 - 2010

2010-2011

2011- 2012

Gradaţii de merit

5

5

4

4

Salarii de merit

4

0

0

0

Participare la cursuri de perfec-ţionare pentru grade didactice

3

4

6

5

Participare la cursuri de formare

19

19

19

19

IX. Analiza SWOT

Puncte tari

 • §     Cadrelor didactice calificate şi încadrate în specialitatea postului ;
 • §     Funcţionând într-o comunitate mică fiecare cadru didactic cunoaşte direct elevul, familia şi  mediul în care acesta trăieşte;
 • §     Locuiesc în acelaşi mediu cu elevii lor astfel că pot angaja relaţii personale bazate pe respect cu consecinţe pozitive asupra procesului instructiv educativ;
 • §     Există un raport foarte bun între categoriile de vârstă: jumătate sunt cadre tinere, iar cealaltă jumătate sunt cadre cu multă vechime şi experienţă;
 • §     Există câţiva profesori de vocaţie cărora dacă li s-ar oferii condiţii mai bune de lucru (bază materială, mijloace de informare), ar fi capabili de performanţe deosebite;
 • §
 • §      Posibilitatea în zonă de a furniza toate utilităţile de bază;
 • §      Existenţa unor laboratoare (fizică, chimie, informatică) şi cabinete (istorie, biologie, română, informatică) funcţionale;
 • §      Avem sală de sport cu dotare corespunzătoare;
 • §      Există o legătură permanentă la reţeaua INTERNET şi dispunem de toată dotarea necesară pentru comunicare şi informare;

Puncte slabe

 • §
 • §      Imposibilitatea de a executa într-o proporţie acceptabilă bugetul iniţial aprobat pe componenta administrativă (anul 2009 executat aproximativ doar 65% din bugetul aprobat, şi grevarea bugetului anului 2010 cu 8500 lei – datorii la furnizori, anul 2010 executat aproximativ 82% din bugetul prognozat, grevat buget 2011 cu 5800 lei datorii furnizori, anul 2011 executat aproximativ 99 % din bugetul prognozat, grevat buget 2012 cu 4600 lei datorii furnizori).
 • §
 • §
 • §
 • §      Solicitări ale diferitelor organisme care grevează greu asupra activităţii curente a şcolii, multe cu termene imposibile şi cu ton imperativ (mai mult de jumătate din postările pe site-ul ISJ au indicativ urgent sau foarte urgent).
 • §      Conlucrarea slabă cu alte grupuri de interes, colaborarea la nivelul conducerii ariilor curriculare este deficitară;
 • §      În unele cazuri la profesorii tineri sunt evidente minusuri majore mai ales în ceea ce privesc aspectele psiho-pedagogic şi metodic;

Oportunităţi:

 • §      Cursuri de formare pe problemele reformei cu deosebire pe aspectele curriculare;
 • §      Dezbateri pe problemele majore ale prezentului şi viitorului şcolii;
 • §

 

Riscuri:

 • §
 • §      Compromiterea calităţii actului instructiv-educativ prin limitări ale încadrărilor cadrelor didactice calificate şi cu vechime la clase în special la cele subefective sau subfinaţate (frecvenţă redusă).
 • §      Pierderea elevilor în condiţiile în care şcoala nu răspunde de o manieră satisfăcătoare aşteptărilor părinţilor, sau aceştia nu mai au posibilitatea de ai susţine în şcoală.
 • §      Plafonarea, mai ales la profesorii fără grade didactice, determinată de faptul că efortul în această direcţie nu este recompensat nici material nici moral în suficientă măsură.
 • §      Lipsa de finanţare a strategiei de dezvoltare a bazei materiale;
 • §

Septembrie 2012

Întorsura Buzăului

 

 

Boian Nicolae Dionisie