Liceul Tehnologic "Tudor Vladimirescu" Simian
Simian, Mehedinti

Alte date

PLANUL DE ACTIUNE

AL LICEULUI TEHNOLOGIC ”TUDOR VLADIMIRESCU”

2019-2024

Avizat în şedinţa Consiliului Profesoral din data de 11.11.2019

Aprobat în Consiliul de Administraţie din data de 11.11.2019

 

Cuprins

SCURT ISTORIC AL LICEULUI TEHNOLOGIC ”TUDOR VLADIMIRESCU”. 4

CAPITOLUL 1. CONTEXT.. 5

1.1. VIZIUNEA LICEULUI TEHNOLOGIC „TUDOR VLADIMIRESCU”. 5

1.2. MISIUNEA LICEULUI TEHNOLOGIC „TUDOR VLADIMIRESCU”. 5

1.3. PROFILUL ACTUAL AL LICEULUI. 5

1.4.ANALIZA REZULTATELOR ANULUI ŞCOLAR 2018 -2019.. 10

1.4.1. REALIZĂRI. 10

1.4.2. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ.. 12

1.4.3. DISFUNCŢIONALITĂŢI. 13

1.5. PRIORITĂŢI NAŢIONALE.. 14

1.5.1.ŢINTE ASUMATE DE ROMÂNIA LA NIVEL EUROPEAN.. 14

1.5.2.OBIECTIVE SI PRIORITATI LA NIVEL REGIONAL SI LOCAL.. 14

CAPITOLUL 2. ANALIZA NEVOILOR.. 22

2.1 ANALIZA MEDIULUI EXTERN. CONCLUZII RELIEFATE DIN ANALIZA PRAI ŞI PLAI. 22

2.2. ANALIZA MEDIULUI INTERN.. 25

2.2.1 STRATEGIA ŞCOLII. 25

2.2.2. PARTENERIATE EDUCAȚIONALE.. 26

2.2.3. REZULTATELE ELEVILOR.. 26

2.2.4. REZULTATE LA EXAMENE NAŢIONALE.. 29

2.2.5.STAREA DISCIPLINARĂ A ELEVILOR.. 37

2.2.6. PARTICIPAREA ELEVILOR LA ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE Şl EXTRAŞCOLARE.. 38

2.2.7. RESURSE MATERIALE.. 40

2.2.8. ASPECTE FINANCIAR-CONTABILE.. 41

2.2.9. RESURSE UMANE.. 44

2.3. ANALIZA S W O T.. 54

2.4. REZUMATUL ASPECTELOR PRINCIPALE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE.. 55

2.5. NECESITATE. FEZABILITATE. OPORTUNITATE. MARKETING.. 55

CAPITOLUL 3. PLANUL OPERAȚIONAL.. 57

3.1.PRIORITĂŢI, OBIECTIVE ŞI ȚINTE ÎN PERIOADA 2019-2024.. 57

3.2. PLANUL OPERAȚIONAL ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020.. 76

3.3.PLANUL DE ȘCOLARIZARE  2020 – 2021.. 87

3.4.PLANUL DE PARTENERIAT ÎN ÎPT - ANUL ȘCOLAR 2019-2020 - ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI / SERAL.. 89

3.5. PLAN MANAGERIAL AL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE, AN ŞCOLAR 2019-2020   94

3.6. PLANUL DE DEZVOLTARE EUROPEANĂ A ȘCOLII. 102

CAPITOLUL 4. CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE.. 104

4.1. MODUL DE ORGANIZARE A PROCESULUI DE CONSULTARE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PLANULUI  104

4.1.1. SURSE DE INFORMAŢII. 104

4.2.ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE MONITORIZARE, EVALUARE ȘI ACTUALIZARE A PLANULUI  104

4.3.PROIECTE EUROPENE IMPLEMENTATE ÎN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC ”TUDOR VLADIMIRESCU” PRIN PROGRAMELE LEONARDO DA VINCI ȘI ERASMUS +.. 105

COLECTIVUL DE LUCRU.. 106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCURT ISTORIC AL LICEULUI TEHNOLOGIC ”TUDOR VLADIMIRESCU”

 

Liceul Tehnologic „Tudor Vladimirescu” este situat în comuna Şimian, judeţul Mehedinţi şi asigură servicii de educaţie pentru elevii din Regiunea Sud-Vest Oltenia.

Comuna Şimian, atestată documentar  din  anul 1639, este aşezată pe malul stâng al fluviului Dunărea şi spre răsărit de oraşul Drobeta Turnu Severin la o distanta de 5 km.Comună este formată din satele Şimian, Cerneţi, Dedoviţa Nouă, Dedoviţa Veche, Dudaşu, Ergheviţa, Poroina şi Valea Copcii.

În anul 1962 în Șimian a luat fiinţă Şcoala Profesională de Mecanică Agricolă, rezultată din fuziunea a două vechi şcoli de profil din Vînjuleţ şi Obârşia de Câmp. După 12 ani, în baza rezultatelor obţinute şi a bazei materiale, ce beneficia de tutela unei puternice unităţi de mecanizare a agriculturii, s-a născut Liceul de Mecanică Agricolă Șimian din comuna Şimian, prin Hotărârea 354/1974

Până în anul 1991 liceul a avut o dublă subordonare, faţă de Ministerul Învăţământului şi respectiv, Ministerul Agriculturii.

Din 1991 liceul a devenit Grupul Şcolar Agricol Şimian până în 2001, când a primit denumirea de Grupul Şcolar „Tudor Vladimirescu”, iar din anul 2012 se numeşte Liceul Tehnologic “Tudor Vladimirescu”, iar din anul 2019 liceul nostru este din nou subordonat atât Ministerului Educației Naționale cât și Ministerului Agriculturii.

Instituţie cu tradiţie în învăţământul mehedinţean, Liceul Tehnologic „Tudor Vladimirescu” s-a impus în peisajul educaţional prin temeinica pregătire teoretică şi practică a absolvenţilor săi. Unitatea noastră școlară are în vedere dezvoltarea profesională continuă, inițiativă, eficiență, lucrul în echipă, comunicare și creativitate pentru un învățământ de calitate. Misiunea şcolii noastre este aceea de a asigura un viitor european elevilor săi şi şanse egale de afirmare, precum şi de a se implica activ în viaţa comunităţii căreia îi aparţine, prin dezvoltarea dimensiunii europene, prin promovarea valorilor şi îmbunătăţirea continuă a calităţii actului instructiv-educativ şi realizarea unui parteneriat activ şcoală – elevi – părinţi - comunitate locală, raportându-se permanent la standardele, valorile şi practicile din Uniunea Europeană.

 Liceul Tehnologic „Tudor Vladimirescu”, se caracterizează prin:

-Unicitatea meseriilor la nivel local în care se asigură instruirea elevilor;

-Diversitatea şi complexitatea ofertei educaţionale;

-Combinarea funcţionalităţii unor filiere de instruire diferite, îmbinând în mod constructiv stagiile de pregătire practică cu cele teoretice, astfel încât la finalul ciclului educațional elevii să beneficieze de o integrare activă pe piața muncii locale.

Unitatea noastră este structurată pe următoarele niveluri de formare profesională:

ü  Liceu tehnologic (zi, seral);

ü  Învățământ profesional

ü  Şcoală postliceală şi de maiştri;

În condiţiile actuale, formarea iniţială a tinerilor prin învăţământ tehnic şi profesional trebuie să aibă în vedere că economia românească se îndreaptă spre o economie  bazată  pe   cunoaştere, ceea ce necesită  dobândirea  de  către  tineri  a competenţelor şi abilităţilor cheie cum ar fi: tehnologia informaticii şi comunicării, comunicare şi numeraţie, comunicare în limbi străine, capacitatea de a exploata schimbările care au loc etc.

 

 

 

CAPITOLUL 1. CONTEXT

1.1. VIZIUNEA LICEULUI TEHNOLOGIC „TUDOR VLADIMIRESCU”

 

Liceul Tehnologic ,,Tudor Vladimirescu’’ este o instituție de învățământ care își propune să promoveze o educație modernă, care să ofere elevilor posibilitatea dezvoltării lor plenare în ceea ce privește acumularea de cunoștințe, formarea și modelarea caracterului, dezvoltarea și întărirea deprinderilor și competențelor.

Școala este preocupată de crearea unui climat favorabil studiului și învățării continue, atât pentru elevi, cât și pentru personalul școlii. Sunt încurajate și sprijinite studiul individual, perfecționarea continuă a cadrelor didactice care predau în instituția de învățământ.

Principalul nostru obiectiv este ca școala noastră să fie un organism viabil pentru resursele sale materiale și umane, cu reverberații în mentalul colectiv, cu oameni eficienți, pragmatici, adulți și copii care pretind unii de la alții, dar și oferă în aceeași măsură.

 

1.2. MISIUNEA LICEULUI TEHNOLOGIC „TUDOR VLADIMIRESCU”

            Liceul Tehnologic „Tudor Vladimirescu” este o instituţie de învăţământ, partener social responsabil pentru comunitatea locală, un spaţiu al comunicării, al culturii, menit sa asigure premisele necesare  dezvoltării unui sistem de învăţământ modern, de calitate, deschis, axat pe promovarea valorilor democraţiei europene.

Prin centrarea demersurilor didactice pe formarea şi dezvoltarea competenţelor funcţionale de bază,  a atitudinilor pozitive în relaţionarea cu mediul social, tânărul va fi permanent şi direct implicat în construirea propriului traseu de dezvoltare.

Misiunea şcolii noastre este aceea de a asigura un viitor european elevilor săi şi şanse egale de afirmare, precum şi de a se implica activ în viaţa comunităţii căreia îi aparţine, prin dezvoltarea dimensiunii europene, prin promovarea valorilor şi îmbunătăţirea continuă a calităţii actului instructiv-educativ şi realizarea unui parteneriat activ şcoală – elevi – părinţi - comunitate locală, raportându-se permanent la standardele, valorile şi practicile din Uniunea Europeană. Acest tip de educaţie va trebui să-i dea tânărului absolvent acea busolă interioară care să-l ajute să se orienteze mai bine în viitor, să-l pregătească pentru educaţia permanentă, autoformare continuă, transformare, contribuind astfel la dezvoltarea personală şi profesională a fiecărui elev în calitate de cetăţean european.

În realizarea acestei misiuni a fost construit un set de strategii coerente care să integreze soluţii educaţionale moderne, au fost identificate valorile şi s-au fixat direcţii de acţiune prin intermediul cărora să poată deveni realizabilă strategia aleasă, s-a identificat rolul şcolii în comunitate şi s-au trasat responsabilităţile fiecărui factor implicat în domeniul educaţional.

 

1.3. PROFILUL ACTUAL AL LICEULUI

 

Liceul Tehnologic “Tudor Vladimirescu” funcționează cu următoarele niveluri de învăţământ: liceal, profesional, postliceal,  cu calificările:

Liceu zi și seral:

 • ●      Tehnician în industria alimentară
 • ●      Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
 • ●      Tehnician ecolog și protecția calității mediului

Școala profesională cu durata de 3 ani:

➔       Mecanic agricol

➔       Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație

➔       Bucătar

Școala postliceală cu durata de 1,5 ani:

❏       Tehnician tehnolog mecanic

❏       Tehnician pentru panificație și produse făinoase

Școala de maiștri cu durata de 1,5 ani:

★       Maistru mecanic

★       Maistru mecanic agricol

În anul şcolar 2018-2019, în şcoala noastră au studiat 648 elevi în 25 de clase (97 la liceu zi, 306 la liceu seral, 89 la şcoala profesională, 51 la şcoala de maiştri finanţată de la buget, 105 la şcoala postliceală finanţată tot de la buget) sub îndrumarea a 36 cadre didactice si 8 cadre didactic auxiliar, bunul mers al şcolii fiind asigurat şi de cei 10 de membri ai aparatului administrativ. Total elevi la zi au fost 186 elevi, iar la seral 462 elevi.

La învățământ de zi, au fost 76 elevi la Mecanică, și 110 elevi la Industrie alimentară.

În învățământul profesional, au fost 64 elevi la Mecanică și 25 elevi la Turism și alimentație.

La liceu seral au fost 179 elevi la Mecanică, 73 elevi la Protecția mediului și 54 elevi la Industrie alimentară.

La școala postliceală au fost 48 elevi la Mecanică și 57 elevi la Industrie alimentară.

La școala de maiștri au fost 51 elevi la Mecanică.

În anul școlar 2018-2019 au fost înscriși 9 elevi cu CES și 88 elevi din familii cu nivel economic scăzut.

În liceul nostru, în anul şcolar 2018-2019 au predat un număr de 36 de profesori având următoarele grade didactice: 25 - gradul didactic I (69,44%), 6- gradul didactic II (16,66%), 1 – definitivatul (2,77%), 3 sunt debutanţi (8,33%), 1 necalificat  (2,77%). 27 sunt cadre didactice calificate titulare (75%), iar 7 sunt cadre didactice suplinitoare (19,44%) si 2 cadre didactice detașate (5,55%).

Prin profilele diversificate oferite elevilor, şcoala  atrage tineri din judeţul Mehedinţi, dar şi din judeţele învecinate Dolj, Gorj şi Caraş-Severin. Circa 70% din elevii noştri provin din mediul rural, din familii cu venituri medii şi mici, situaţia economică problematică punându-şi amprenta atât pe nivelul de trai cât şi pe nivelul educaţional al acestora.

Prezentăm mai jos profilele şi specializările liceului nostru:

Nr. crt.

Nivel

Filieră

Profil/Domeniu

Specializare/Calificare profesională

1

Liceal

Tehnologică

Tehnic

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

2

Liceal

Resurse naturale şi protecţia mediului

Tehnician în industria alimentară

3

Liceal

Resurse naturale şi protecţia mediului

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

4

Şcoala profesională

Mecanică

Mecanic agricol

5

Şcoala profesională

Servicii/Turism si alimentatie

Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație

6

Şcoala profesională

Servicii/Turism si alimentatie

Bucătar

7

Școala postliceală

Mecanică

Tehnician tehnolog mecanic

8

Școala postliceală

Industrie alimentară

Tehnician pentru panificație și produse făinoase

9

Școala de maiștri

Mecanic

Maistru mecanic

10

Școala de maiștri

 

Agricultură

Maistru mecanic agricol

 

 

STRUCTURA NUMĂRULUI DE ELEVI ÎNSCRIŞI, PE NIVELE Şl SPECIALIZĂRI,ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019

Liceul nostru pune la dispoziţia elevilor şi o paletă atractivă de activităţi extracurriculare, proiecte, programe europene, o bază materială adecvată şi profesori competenţi. Un număr mare dintre cadrele noastre didactice au participat la diferite conferinţe şi simpozioane şi s-au implicat în mod continuu şi constant în derularea a diferite activităţi şi programe comunitare.

Forma de şcolarizare

Nr. clase

Elevi înscrişi

Elevi rămaşi

Nr. clase

Profil/Calificare profesională

 

 

 

 

 

 

 

Învăţământ liceal

TOTAL:

Liceu zi –

4 clase

97

73

4

Resurse naturale și protecția mediului/Tehnician in industria alimentara

1 a IX-a

25

17

1

Resurse naturale și protecția mediului/Tehnician in industria alimentara

1 a X-a

18

17

1

Resurse naturale și protecția mediului/Tehnician in industria alimentara

1 a XI-a

30

18

1

Resurse naturale și protecția mediului/Tehnician in industria alimentara

1 a XII-a

12

12

0,5

Resurse naturale și protecția mediului/Tehnician in industria alimentara

12

9

0,5

Tehnic/Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații

TOTAL:

Liceu seral-11 clase

306

231

11

Tehnic/Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații

Resurse naturale și protecția mediului/Tehnician ecolog și protecția calității mediului

Resurse naturale și protecția mediului/Tehnician în industria alimentară

1 a IX-a

36

19

1

Tehnic/Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații

1 a X-a

40

29

1

Tehnic/Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații

1 a XI-a

35

28

1

Tehnic/Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații

1 a XI

27

18

1

Resurse naturale și protecția mediului/Tehnician in industria alimentara

1 a XI

26

18

1

Resurse naturale și protecția mediului/Tehnician ecolog și protecția calității mediului

1 a XII

29

21

1

Tehnic/Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații

1 a XII

27

23

1

Resurse naturale și protecția mediului/Tehnician in industria alimentara

1 a XII

26

19

1

Resurse naturale și protecția mediului/Tehnician ecolog și protecția calității mediului

2 a XIII

39

35

2

Tehnic/Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații

1 a XIII

21

21

1

Resurse naturale și protecția mediului/Tehnician ecolog și protecția calității mediului

Învăţământ profesional

TOTAL: 4 clase

89

67

4

Mecanic agricol

Servicii/Ospătar (vânzător) în unități de alimentație public

1 clasa a IX-a

24

18

1

Mecanic agricol

1 clasa a IX-a

25

16

1

Servicii/Ospătar (vânzător) în unități de alimentație publică

1 clasa a X-a

22

22

1

Mecanic agricol

1 clasa a XI-a

18

11

1

Mecanic agricol

 

Şcoala postliceală

TOTAL:

4 clase

105

100

4

Mecanică/Tehnician tehnolog mecanic

1 anul I

28

25

1

Mecanică/Tehnician tehnolog mecanic

1 anul II

20

20

1

Mecanică/Tehnician tehnolog mecanic

1 anul I

29

29

1

Industrie alimentara/Tehnician pentru panificație si produse făinoase

1 anul II

28

26

1

Industrie alimentara/Tehnician pentru panificație si produse făinoase

 

Şcoala de maiştri

TOTAL:

2 clase

51

48

2

Mecanic/Maistru mecanic

1 anul I

28

25

1

1 anul II

23

23

1

 

Pentru stabilirea ofertei educaţionale se ţine cont în primul rând de corelarea acesteia cu cererea de pe piaţa forţei de muncă, având în vedere că piaţa muncii se află într-o continuă schimbare, iar adaptabilitatea şi flexibilitatea sunt condiţii esenţiale de integrare socio-profesională a absolvenţilor noştri. Având ca reper politicile educaţionale din Uniunea Europeană, formarea iniţială a tinerilor prin învăţământ tehnic şi profesional trebuie să aibă în vedere necesitatea dobândirii de către tineri a competenţelor şi abilităţilor cheie pentru viața profesională și personală, precum abilități de comunicare, antreprenoriale, de tehnologia informaticii şi comunicării, luare a deciziei, rezolvarea de probleme și managementul conflictului, de numeraţie, de  comunicare în limbi străine, creativitate, munca în echipă, capacitatea de a exploata schimbările care au loc.

În aceste condiţii, Liceul Tehnologic “Tudor Vladimirescu” a depus şi depune eforturi pentru a asigura baza materială necesară, cadre didactice care să deruleze activităţi, parteneriate cu angajatori care să ducă la îndeplinirea obiectivului prioritar al unităţii noastre de învăţământ, acela de creştere a  gradului de inserție socio-profesională a absolvenţilor.

Baza materială este formată din 13 săli de clasă, 2 laboratoare de informatică cu 50 calculatoare noi conectate la internet, 1 laborator biologie, 1 laborator chimie, 1 laborator fizică, 1 laborator de patiserie, 1 laborator pentru ospătari, 2 ateliere lăcătuşerie, 1 atelier de motoare, 1 bibliotecă cu 10000 volume, 1 cabinet de protecţia muncii, 1 cabinet de asistenţă psihopedagogică, un internat cu capacitatea de 120 de locuri, 1 sală de sport, 1 sală de mese, 1 sală de lectură, 2 tractoare cu remorcă, 1 Dacia Sandero, 1 Dacie Logan MCV.

Unitatea şcolară deține o bază sportivă foarte bună care constă într-o sală de sport şi terenuri sportive de handbal si fotbal cu iarbă artificială şi iluminare nocturnă care permit organizarea de competiţii sportive.

Liceul nostru are autorizaţie pentru Şcoala de şoferi şi este calificat să organizeze şi să desfăşoare activitatea de pregătire a elevilor în vederea obţinerii permisului de conducere a autovehiculelor pentru categoriile B și Tr (tractor).

 

Pentru anul şcolar 2019-2020 oferta şcolii cuprinde (8 clase ):

Profilul

Domeniul/calificare profesională

Nr. Clase

Nr. Elevi

 Liceu zi clasa a IX-a

 

Profil resurse naturale şi protecţia mediului

Domeniul  de pregătire profesională industrie alimentară

1

28

Liceu seral clasa a IX-a

 

Profil tehnic

Domeniul  de pregătire profesională mecanică

1

28

Liceu seral clasa a XI-a

Profil resurse naturale şi protecţia mediului

Tehnician ecolog și protecția calității mediului

1

28

 Clasa  a IX-a invățământ profesional de stat cu durata de 3 ani

Domeniul mecanic

Mecanic agricol

1

28

Profilul servicii/Turism si alimentatie

Bucătar/Ospătar (vânzător) în unități de alimentație publică

1

28

Școala postliceala   1,5 ani

Domeniul  mecanică

Tehnician  tehnolog mecanic

1

28

Domeniul industrie alimentara

Tehnician pentru panificatie si produse fainoase

1

28

 Școala de maiștri   1,5 ani

 

Domeniul mecanic

 Maistru mecanic

1

28

 

1.4.ANALIZA REZULTATELOR ANULUI ŞCOLAR 2018 -2019

1.4.1. REALIZĂRI

 Fundamentarea actului educativ a fost  asigurată de câteva direcţii, ca un nou pas spre dezvoltarea unui învăţământ de calitate:

 • ●      Adaptarea continuă a ofertei educaţionale a şcolii la tendinţele de dezvoltare economică şi socială a judeţului şi regiunii-reforma curriculară în învăţământul profesional şi tehnic, adaptată procesului instructiv-educativ are la bază ca obiectiv asigurarea egalităţii şanselor pentru toţi tinerii în vederea obţinerii unei bune calificări profesionale la nivelul standardelor europene, care să răspundă flexibil nevoilor individuale de dezvoltare personală şi profesională a elevilor
 • ●      Crearea unui parteneriat eficient între Liceul Tehnologic ,,Tudor Vladimirescu” şi angajatori în vederea creşterii gradului de absorbţie a absolvenţilor
 • ●      Formarea continuă a cadrelor didactice din şcoală pentru pregătirea elevilor în concordanţă cu abilităţile şi competenţele cerute pe piaţa muncii
 • ●      Modernizarea şi dotarea spaţiilor de învăţământ în vederea asigurării nivelului de competenţe şi abilităţi cerute de piaţa muncii
 • ●      Adaptarea curriculum-ului în dezvoltare locală în concordanţă cu abilităţile şi competenţele necesare unei economii bazate pe cunoaştere
 • ●      Implicarea şcolii în formarea adulţilor – şcolarizarea adulţilor în domeniul mecanic/mecanică agricolă
 • ●      Implementarea unor metode de învăţare activă centrate pe elev în vederea îmbunătăţirii performanţei şcolare; utilizarea materialelor didactice pentru învăţarea individuală
 • ●      Calitatea serviciilor oferite de unitatea şcolară să satisfacă cerinţele sociale
 • ●      Echipele de monitorizare internă şi externă au evidenţiat câteva dintre aspectele pozitive ale activităţii desfăşurate :

§  Conducerea şcolii a stabilit misiunea, viziunea , valorile şi obiectivele de ansamblu şi a creat mediul necesar implicării întregului personal în realizarea obiectivelor prin însuşirea declaraţiei politicilor de asigurare a calităţii; au fost stabilite unele proceduri care respectă cerinţele interne şi externe şi declaraţia de politică, asumată de întregul personal; considerând că un sistem de management al calităţii presupune asumarea unor roluri şi responsabilităţi, conducerea şcolii a distribuit roluri şi responsabilităţi fiecărui membru al personalului şcoli

§  Diversitatea ofertei şcolare respectă priorităţile  PRAI, PLAI,  cerinţele pieţei muncii ca şi opţiunile elevilor; programele educaţionale ale şcolii au ca scop calificarea profesională, proces prin care se dobândesc competenţe necesare practicării unei activităţi specifice, cerute de piaţa forţei de muncă

 • ●      Elevii primesc informaţii despre programele de învăţare existente pentru fiecare calificare profesională în parte şi pot participa la  diferite programe de învăţare realizate prin activităţi extraşcolare, derulate la nivelul şcolii , combaterea consumului de droguri şi a  delicvenţei juvenile, educația pentru viața de familie, clase fără fumat, proiecte internaţionale, etc .
 • ●      Programele de învăţare sunt  proiectate şi elaborate astfel încât să asigure egalitatea în ceea ce priveşte accesul şi egalitatea şanselor pentru toţi elevii, în funcţie de particularităţile individuale, de specificul şi nivelul grupului de elevi

§  Toate cadrele didactice sunt calificate, au participat sau participă la cursuri de perfecţionare şi cursuri postuniversitare de specializare

§  Există protocoale şi convenţii de colaborare pentru desfăşurarea instruirii practice a elevilor încheiate cu agenţii economici din județul nostru. Dintre acestea, menționăm: I.I. GLIGORE DANIEL VALENTIN, SC DONAU RESORT SRL, DIRECȚIA SANITAR VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR, SC KLADOVE PAN SRL, SC AURORA TRUST SA, GIKANU ERNARDO SRL, SC ANEROMY SRL, SC REPEDE SRL, II ZAHARIA I. GHEORGHIȚA , SC ABATOR COSTI PROD 2000 SRL, SC ADM INSTAL SERVICE SRL, SC BODIIMPEX COM SRL, SC CAR SERVICE SRL, SC DEDIA PAM SRL, SC COS DAVI PAN SRL, ASOCIAȚIA FILANTROPIA SEVERIN.

Există o strânsă colaborare cu comunitatea locală materializată în protocoale: Primăria Comunei Șimian,Consiliul local Șimian, Secția 2 de Poliție Rurală Mehedinți, DSP Mehedinţi, AJOFM, CCD, Serviciul Județean Anticorupție Mehedinți, Fundaţia ARCS, Fundaţia Tineri pentru Tineri, Inspectoratul Județean de Jandarmi Mehedinți, Școala Gimnazială Șimian, Biblioteca Județeană, Protoieria Drobeta Sud, Inspectoratul General al Poliţiei, Institutul pentru cercetarea şi prevenirea criminalităţii, Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mehedinți, Dispensarul Medical al Comunei Șimian, Liceul Halânga, etc.

 • ●      Există foarte multe preocupări pentru derularea de proiecte naționale si internaţionale.

Astfel instituția a desfășurat următoarele proiecte și parteneriate școlare în colaborare cu alte instituții interesate:

★          Protocol de parteneriat interinstituțional ”Ținta mea - Liceul!”, școli partenere Școala Gimnazială Rogova, Școala Gimnazială Bălăcița

★          Proiect de parteneriat educațional ”Arta nu se poate învăța, meseria da” - Școala Gimnazială Șimian, Școala Gimnazială Rogova, Școala Gimnazială Bălăcița

★          În cadrul ”Săptămânii meseriilor”, instituția noastră a propus activități destinate promovării învățământului profesional și tehnic prin ateliere de lucru precum: ”Tehnici de împăturire a șervețelelor pentru mese festive, Artă și savoare prin produse de patiserie, Pasiunea mea - motorul, Meseriașii la apel”.

★          Proiect de prevenire și combatere a abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii ”Alege școala!” în parteneriat cu: Colegiul Tehnic Decebal, Liceul Teoretic Gh. Enescu Șișești, Colegiul Tehnic Lorin Sălăgean, Liceul Tehnologic Halânga.

★          Acord de parteneriat ”Mens Sana in corpore sano” în parteneriat cu Colegiul Tehnic de industrie alimentară Craiova

★          Proiect PREVENTIN - prevenirea consumului de droguri, criminalitatii informatice si a traficului de persoane in randul elevilor- in parteneriat cu I.P.J. Mehedinti, CEPECA Mehedinti, DGASPC Mehedinti, CJRAE Mehedinti

★          Actiune de Prevenirea delincvenței juvenile si a victimizării minorilor în parteneriat cu I.P.J. Mehedinti

★          ”Scoala în siguranță” - acțiuni în vederea prevenirii manifestărilor antisociale în randul elevilor - în parteneriat cu I.J.J. Mehedinți

★          Parteneriat educațional ”Impreună pentru siguranță” – I.J.J. Mehedinți

★          Protocol de colaborare ”Prevenirea și combaterea dlincvenței juvenile și a victimizării elevilor, educație rutieră”, Poliția comunală Simian, CJRAE Mehedinți

★          Proiect de parteneriat educațional ”Viața sănătoasă pentru copiii noștri” în parteneriat cu Primăria Comunei Simian

★          Acord de cooperare privind siguranța publică în zona adiacentă a Liceului Tehnologic ”Tudor Vladimirescu” în colaborare cu Postul de Poliție Simian

★          Proiect de parteneriat educațional cu Biblioteca C.C.D. Mehedinți și I.S.J. Mehedinți

★          Program internațional JaRomania ”Prevenirea abandonului școlar” ”Este profesia mea - Program de educație pentru orientare profesională” MEN

★          Protocol de colaborare privind oferirea serviciilor de consiliere școlară - CJRAE Mehedinți

★          Acord de parteneriat cu Universitatea Politehnica Timișoara

★          Proiect de parteneriat educațional ”Friendships in Mathematics and Sports on both sides of the Danube” în colaborare cu UG ”PRAURIJA” MAJDANPEK, SERBIA, Colegiul Național ”George Coșbuc” Motru

★          Parteneriat educațional Universitatea din Craiova - Facultatea de Științe Exacte

★          Acord ”Care-i faza cu cititul” parteneri CJRAE Mehedinți, CCD Mehedinți

★          Proiect de parteneriat ”Fără discriminare” I.P.J. Mehedinți

★          Vizita de documentare în cadrul Zilei Porților Deschise la I.S.U. Mehedinți

★          Acord de parteneriat Prevenirea traficului de persoane în rândul adolescenților în parteneriat cu Asociația Eliberare

 Cadrele didactice din scoală au urmat cursuri de management de proiect și au experiență practică pe acest domeniu.

-Performanţele şcolii sunt monitorizate  şi evaluate, stabilindu-se paşi în vederea îmbunătăţirii

-Implicarea consilierului şcolar în probleme legate de orientare şi consiliere, diminuarea abandonului şcolar, cunoaşterea de sine, integrare elevi CES

-Promovarea imaginii liceului în peisajul local prin acţiuni de mediatizare: emisiuni radio, emisiuni TV, presă scrisă, întâlniri cu elevii şi părinţii de la şcolile generale, participarea la Târgul ofertelor educaţionale.

1.4.2. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ

 Analizând aspectele legate de realizarea funcţiilor manageriale la nivelul unităţii, se pot desprinde concluzii referitoare la direcţiile urmărite şi modul în care s-au reflectat în activitatea desfăşurată:

Ø  adaptarea programului de dezvoltare din domeniul educaţiei la priorităţile economice, sociale şi specifice; elaborarea planului de acţiune al şcolii  pe baza PRAI şi PLAI

Ø  planurile manageriale anuale şi semestriale sunt elaborate pe baza unei viziuni moderne asupra activităţii didactice exprimată în orientarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare spre aspectele formative capabile să asigure dezvoltarea personală şi şcolar-profesională a elevilor.

Ø  realizarea procedurilor privind asigurarea funcţionalităţii unităţii şcolare – organigrama, resurse umane, resurse materiale şi financiare

Ø  realizarea proiectării manageriale pentru atingerea obiectivelor

Ø  derularea programelor guvernamentale pentru ameliorarea bazei materiale – dotări laboratoare, cabinete, bibliotecă, materiale sportive

Ø  derularea programelor pentru formarea profesională a cadrelor didactice

Ø  accesarea fondurilor structurale – proiect pentru consolidarea parteneriatului şcoală – agent economic în vederea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii si pentru reabilitarea localului şcolii

Ø  derularea proiectelor internaţionale, a parteneriatelor naţionale şi judeţene    

Ø  funcţiile manageriale se exercită competent, cu mai multă responsabilitate, activitatea se defineşte printr-o implicare mai activă a celor doi directori şi a responsabililor comisiilor metodice în realizarea obiectivelor reformei, a stimulării performanţei educaţionale, a pregătirii profesionale şi pentru viaţă.

Ø  programul unitar al activităţilor extracurriculare nu se regăseşte şi în programul claselor; sunt menţionate acţiunile iniţiale organizate la nivel de unitate

Ø  creşterea preocupării conducerii pentru modernizarea învăţământului din perspectiva calităţii şi sporirii eficienţei acestuia, ca serviciu public;

Ø  aplicarea, cu consecvenţă şi la standarde de calitate ridicată, a valorilor reflectate în curriculumul naţional;

Ø  stimularea iniţiativelor personal-creative în sfera metodelor active de predare-învăţare-evaluare;

Ø  integrarea progresivă în şcoli a tehnicilor de instruire asistate de calculator şi pregătirea adecvată a cadrelor didactice în domeniile de vârf IT, având în vedere Programul AEL ce se implementează la nivelul şcolii;

Ø  deschiderea şcolii spre o pregătire profesională mai flexibilă, în concordanţă cu solicitările comunităţilor locale, cu nevoile social-economice ale judeţului, punând accent pe capacitatea de adaptare la situaţii noi, într-un context social şi profesional în schimbare;

Ø  individualizarea ofertei educaţionale a unităţii şcolare în funcţie de nevoile reale ale comunităţii, pe de o parte, şi de condiţiile concrete în care funcţionează şcoala, pe de alta.

Ø  participarea unui număr mai mare de cadre didactice la activităţile de perfecţionare desfăşurate la nivelul catedrelor şi nivel judeţean; preocuparea mai mare  pentru obţinerea gradelor didactice; asigurarea  abilitării în probleme de curriculum pentru cadrele didactice prin seminarii, consfătuiri şi cursuri de abilitare curriculară.

 

1.4.3. DISFUNCŢIONALITĂŢI

 • Ø   existenţa unui număr relativ mare de elevi proveniţi din familii cu venituri foarte mici
 • Ø   implicare insuficientă din partea părinţilor pentru creşterea nivelului de pregătire al elevilor
 • Ø   şcoala nu dispune de sală de sport la nivelul standardelor actuale
 • Ø   dotări insuficiente pentru desfășurarea activităților de instruire practică
 • Ø   evaluarea pune prea mare accent pe promovarea examenelor şi obţinerea de procente bune la nivel de unitate şi mai puţin pe calitatea prestaţiei didactice reflectată în temeinicia pregătirii generale a elevilor (este şi un efect negativ al clasificărilor).
 • Ø   abundenţa numărului de calificative ,,foarte bine” nu este justificată în toate cazurile de conduita didactică şi de rezultatele reale din  unitatea de învăţământ.
 • Ø   numărul scăzut de ore alocat asistenţelor şi absenţa interasistenţelor la unele discipline de învăţământ
 • Ø   rezistenţa unor cadre didactice, adepte ale învăţământului tradiţional, la schimbările apărute în proiectarea noului curriculum, în planificarea didactică modernă sau în abordarea învăţării centrată pe elevi

 

1.5. PRIORITĂŢI NAŢIONALE

1.5.1.ŢINTE ASUMATE DE ROMÂNIA LA NIVEL EUROPEAN

Ţinte asumate de Romania la nivel european:

• Reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii;

• Creşterea procentului de absolvenţi de studii universitare din totalul populaţiei in varsta de 30-34 ani;

Direcţii prioritare de acţiune la nivel naţional:

• Creștere inteligentă, prin dezvoltarea cunoștințelor și a inovării;

•Sporirea accesului tuturor copiilor la o educaţie de calitate;

•Reducerea ratei abandonului școlar la mai puțin de 10 % și creșterea la cel puțin 40 % a procentului diplomelor de învățământ superior;

•Reducerea cu 20 de milioane a numărului persoanelor amenințate cu sărăcia sau cu excluziunea socială.

1.5.2.OBIECTIVE SI PRIORITATI LA NIVEL REGIONAL SI LOCAL

Liceul Tehnologic “Tudor Vladimirescu” se afla in comuna Şimian din judetul  Mehedinţi, regiunea Sud-Vest Oltenia.

Regiunea Oltenia este situată în partea de sud-vest a României și cuprinde cinci județe: Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinți și Gorj.

Vechi ținut de graniță, aflat sute de ani între Imperiul Austro-Ungar și Imperiul Otoman, Oltenia de astăzi se învecinează la Sud cu Bulgaria, la Est cu regiunea istorică Muntenia (azi Regiunea Sud Muntenia), la Nord cu Transilvania (Regiunea Centru), iar la vest cu Banatul (Regiunea Vest) și cu Serbia (Republica Federativă Serbia - Muntenegru).

Regiunea Sud Vest Oltenia se încadrează în categoria regiunilor „mai puţin dezvoltate”, fiind caracterizată de un PIB pe cap de locuitor mai mic de 75% comparativ cu media Uniunii Europene.

Judeţul

Total (număr de persoane)

Urban

Rural

În procente faţă de total

Locuitori/km2

(280888/4933)

 

 

Urban

Rural

Mehedinţi

280888

142176

138712

50,61

49,39

56,94

Sursa: Directia Judeteana de Statistica Mehedinti, date 2018

 

Nivel teritorial

Suprafață

( ha)

Orașe

Municipii

Comune

Sate

Mehedinţi

493289

2,1 din suprafața țării

5

2

61

344