Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" Târgovişte
Targoviste, Dambovita

Regulament

REGULAMENT

PRIVIND ORGANIZAREA şi FUNCŢIONAREA ŞCOLII  POSTLICEALE SANITARE „CAROL DAVILA” TÂRGOVIŞTE

ANUL ŞCOLAR 2015-2016

În baza Codului muncii, a Legii 53/2005, unitatea noastră stabileşte următorul Regulament:

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

(conform Art. 259 privind Informarea salariaţilor asupra Regulamentului intern şi a Art. 260 privind Modificarea regulamentului intern)

Art. 1. Regulamentul intern cuprinde norme referitoare la organizarea şi funcţionarea internă, în conformitate cu Legea învăţământului nr. 84-1995, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, Codul muncii, Legea 53/2005 şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiilor din învăţământul preuniversitar.

Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila „Târgovişte este  acreditată conform Hot. ARACIP - Nr.1/08.02.2011  .

Art. 2 . Şcoala  Postliceală Sanitară „Carol Davila”, Târgovişte este organizată de către ASOCIAŢIA  „DOCTOR CORNELIU STOICA”, str. Justiţiei nr. 32, în conformitate cu prevederile statutului acesteia (cu formă de organizare juridică OMG), conform actelor emise de către Judecătoria Târgovişte, la data de 31.03.2009 ;

Art. 3 . Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” , are drept scop pregătirea absolvenţilor de liceu pentru formarea de asistenţi medicali generalişti şi asistenţi medicali de farmacie, potrivit prevederilor planului de şcolarizare şi necesităţile unităţilor sanitare;

Art. 4. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul de conducere, pentru personalul didactic de predare şi instruire practică, didactic auxiliar, nedidactic, pentru elevii şi părinţii care vin în contact cu unitatea de învăţământ (conform Art. 262 privind Obligativitatea regulamentului intern);

Art. 5. În România, cetăţenii au drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ, indiferent de condiţia socială şi materială , de sex, de rasă, de naţionalitate, de apartenenţă politică sau religioasă, fără restricţii care ar putea constitui o discriminare sau o segregare; (conform Art. 258 privind Dispoziţiile minimale ale regulamentului intern, alineatul b).

Art. 6. Statul coordonează şi sprijină organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ de pe teritoriul ţării. Sprijinul acordat de stat nu afectează , în limitele legii, independenţa instituţională  în organizarea şi desfăşurareaa activităţilor specifice unităţilor de învăţămînt.

Art. 7.  Activitatea de instruire şi educaţie din cadrul Şcolii Postliceale Sanitare „Carol Davila”, Târgovişte, se desfăşoară potrivit principiilor Declaraţiei   Universale a Drepturilor Omului şi potrivit actelor normative generale şi speciale.

Art. 8.(1) Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila”, Târgovişte  este organizată şi funcţionează  în baza legislaţiei generale şi speciale , a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiilor din  învăţământul preuniversitar, a deciziilor inspectoratului şcolar şi a regulamentului intern al fiecărei unităţi..

(2) Regulamentul intern  este aprobat de Consiliul de administraţie şi cuprinde reglementări specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii, în concordanţă cu prevederile legale, în vigoare.

(3) Regulamentul intern se propune şi se dezbate de către personalul didactic auxiliar şi nedidactic, reprezentanţi ai părinţilor şi ai elevilor.

(4) Respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru tot personalul salariat al unităţii de învăţămînt , pentru elevii şi părinţii / reprezentanţii legali ai acestora.

Art. 9 . În incinta Şcolii Postliceale Sanitare „Carol Davila”, Târgovişte, sunt interzise , potrivit  legii, crearea sau funcţionarea oricăror formaţiuni  politice , organizarea  şi desfăşurarea activităţilor de propagandă politică şi prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă  normele convieţuirii sociale, care pun în pericol sănătatea fizică , psihică a elevilor, a personalului didactic auxiliar şi nedidactic.

Art. 10

(1) Pentru prevenirea şi combaterea situaţiilor deosebite care pot pune în pericol siguranţa elevilor, cadrelor didactice, personalului administrativ, clădirii, bazei materiale, orice angajat al instituţiei are obligaţia de a apela în scris directorul şcolii/consiliul de administraţie care vor lua măsurile corespunzătoare.

(2) S-au întocmit fişe ale postului pentru fiecare salariat.

CAPITOLUL II – ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN CADRULŞCOLII POSTLICEALE SANITARE „CAROL DAVILA” , TÂRGOVIŞTE

Dispoziţii minimale ale regulamentului intern:

a)     Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii;

b)    Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;

c)     Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi al salariaţilor;

d)    Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor,

e)     Reguli concrete privind diciplina muncii în unitate;

f)      Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;

g)     Reguli referitoare la procedura disciplinară;

h)    Modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice.

CAPITOLUL III – CONDUCEREA ŞCOLII  POSTLICEALE SANITARE „CAROL DAVILA” TÂRGOVIŞTE

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

Art. 15. (1) Conducerea Şcolii Sanitare Postliceale „Carol Davila” , Târgovişte este asigurată în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011şi ale Legii nr. 128/1997.

La nivelul şcolii s-a constituit Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (C.E.A.C) în educaţie, conform prevederilor legale în vigoare.

Secţiunea a-2-a

Directorul

Art. 16.

(1) Directorul exercită  conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale.

(2) Directorul reprezintă unitatea de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor prevăzute de lege.

(3) Directorul trebuie să manifeste loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, să încurajeze , să susţină colegii, în vederea motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării procesului de invăţământ.

(4) Directorul coordonează direct compartimentul financiar-contabil .

Personalul compartimentului financiar-contabil este subordonat directorului şi îşi desfăşoară activitatea conform atribuţiilor stabilite de acesta, prin fişa postului.

(5) Directorul are drept de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal salariat al unităţii de învăţământ.

Art. 17. Drepturile şi obligaţiile directorului Şcolii Postliceale Sanitare „Carol Davila”, Târgovişte, sunt cele prevăzute de lege şi  de prezentul regulament.

Art. 18.

(1) Directorul este preşedintele Consiliului profesoral şi al Consiliului de administraţie, în faţa cărora prezintă rapoarte semestriale şi anuale.

CAPITOLUL IV – OBLIGAŢII

(conform art. 258 ; b-h , privind

Dispoziţiile minimale ale regulamentului intern)

Secţiunea 1

OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR

Art. 34. Respectarea programului de lucru; Prezenţa la serviciu a personalului este obligatorie, nu se admit întârzieri, absenţe nemotivate sau nerealizări ale orelor prevăzute în programul zilnic. Pentru eventualele învoiri este obligatorie aprobarea scrisă a conducerii şcolii, cu asigurarea suplinirii orelor celui care lipseşte.

Art. 35. Executarea în termen şi la timp a obligaţiilor de serviciu ; Se interzice începerea sau terminarea activităţilor la alte ore decât cele prevăzute în orar sau program; în cazul în care unii profesori realizează activităţi la alte ore decât cele prevăzute în orar (lecţii, aplicaţii practice, etc), este necesară aprobarea conducerii şcolii. În cazuri cu totul deosebite, orice întârziere sau absenţă de la ore va fii anunţată la secretariatul şcolii, pentru ca directorul să poată asigura înlocuitorul necesar, astfel încât clasele să nu rămână nesupravegheate.

Art. 36. Se interzice violenţa verbală şi fizică în relaţiile cu colegii de muncă, cu elevii sau cu părinţii acestora.

Art. 37. Se interzice atingerea în orice fel a drepturilor şi libertăţilor copilului.

Art. 38.

(1)  Respectarea atribuţiilor de serviciu, a normelor de PM şi PSI;

(2) Folosirea integrală şi cu maximum de eficienţă a timpului de muncă pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;

(3) Înştiinţarea conducerii şcolii în legătură cu disfuncţionalităţile constatate în activitatea şcolii şi formularea de propuneri pentru remedierea acestora;

(4) Apărarea bunurilor şcolii;

(5) Adoptarea unui comportament civilizat şi decent în şcoală şi în afara şcolii şi promovarea unei atitudini de toleranţă constructivă;

(6) Menţinerea curăţeniei şi a ordinei;

(7) Se interzice fumatul, consumarea alcoolului şi a drogurilor în şcoală;

Secţiune a-2-a

OBLIGAŢIILE CADRELOR DIDACTICE

Art. 39. Să studieze, sa-ţi însuşească şi să pună în practică prevederile curriculumului naţional;

Art. 40. Să-şi întocmească proiectarea didactică anuală şi semestrială conform metodologiilor aprobate de M.E.N; acestea vor fii avizate de conducerea şcolii;

Art. 41. Să pregătească şi să realizeze orele de predare din norma didactică, înscriind zilnic în condica de prezenţă conţinutul activităţilor desfăşurate;

Art. 42.

(1) Să pregătească temeinic lucrările practice (experimente, demonstraţii, lucrări de laborator);

(2) Să noteze sistematic rezultatele fiecărui elev, să corecteze corespunzător şi în termen lucrările elevilor, caietele de teme, etc;

(3) Să organizeze ore de pregătire suplimentară, cu participarea elevilor cu rezultate slabe, a celor care au absentat din diferite  motive şi a elevilor din clasele terminale (în vederea pregătirii examenelor de final);

(4) Să folosească materialele şi mijloacele de învăţământ  din dotare şi să se preocupe de îmbogăţirea bazei materiale a şcolii, să realizeze obligaţiile ce le revin în amenajarea de cabinete şi laboratoare, să confecţioneze material didactic nou, adecvat  programelor şcolare, conform pervederilor planurilor manageriale ale catedrelor şi comisiilor metodice;

(5) Să participe activ la activităţile comisiilor metodice şi cercurilor pedagogice, la consfătuiri, schimburi de experienţă, etc, în scopul perfecţionării permanente, să participe la programe de formare profesională continuă şi să conştientizeze importanţa învăţării de-a lungul vieţii.

Art. 43.

(1) Să îndeplinească atribuţiile ce-i revin în calitate de profesor, diriginte şi de membru al unor comisii şi colective de lucru;

(2) Să îndrume şi să participe la activităţile extracurriculare, să organizeze întâlniri cu părinţii, lectorate, vizite la domiciliul elevilor;

(3) Să realizeze o colaborare permanentă cu familiile elevilor;

(4) Să copmleteze corect şi la termen documentele şcolare (cataloage, carnete de elev);

(5) Să nu întârzie, să nu părăsească orele, să nu absenteze fără aprobarea conducerii şcolii;

Art. 44.

(1)Să valorifice valenţele educative ale disciplinei şi să respecte cu stricteţe disciplina muncii specifică unităţii de învăţămant (fişa postului, orar, Regulamentul intern, etc.);

(2) Să nu desfăşoare în spaţiile şcolii activităţi politice, de prozelitism religios şi de propagare a ideilor care denigrează poporul roman;

(3) Să evite în spaţiul şcolar unele dispute neprincipiale, de natură să umbrească prestigiul profesiei de educator;

(4) Să nu antreneze discuţii critice cu elevii, pe tema competenţei de specialitate sau pedagogice a altor cadre didactice , precum şi cele care vizează aspecte ale vieţii personale a personalului didactic;

Art.45.

(1) Să efectueze serviciul pe şcoală şi să-şi îndeplinească toate obligaţiile ce-i revin;

(2) Să păstreze ordinea, curăţenia şi bunurile materiale din şcoală;

(3) Să respecte normele de tehnică a securităţi muncii , paza contra incendiilor, normele de educaţie sanitară şi de protecţie a mediului înconjurător;

(4) Să aibă o comportare corectă în relaţiile cu ceilalţi colegi, cu elevii şi cu părinţii acestora;Să aibă în permanenţă o ţinuta corectă , decentă, să militeze pentru ridicarea prestigiului şcolii;

(5) Să nu fumeze în incinta şcolii, să nu vină la şcoală sub influenţa băuturilor alcoolice;

(6) Să se prezinte la program cu cel puţin un sfert de oră înaintea începerii cursurilor;

Secţiune a-3-a

OBLIGAŢIILE ELEVILOR

Art.46. Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată atât în şcoala cât şi în afara ei, trebuie să cunoască şi să respecte legile statului, regulamentul şcolar şi cel de ordine interioară, regulile de circulaţie şi cele privind apărarea sănătăţii, normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, cele de protecţie civilă şi protecţia mediului.

Art. 47. Elevii sunt obligaţi să vină la şcoală cu o ţinută vestimentară decentă , ţinută stabilită prin consensul consiliului profesoral, consiliului elevilor. Ţinuta se compune din bluză albă, fustă albă de lungime medie sau pantaloni sau halat. Elevii care se prezintă cu o ţinută indecentă vor fii trimişi să-şi schimbe vestimentaţia şi vor primi mustrare individuală.

Art. 48. Se interzice elevilor:

 • ·        să distrugă documentele şcolare (cataloage, foi matricole, carnete de note, legitimaţii, etc);
 • ·        să deterioreze bunurile din baza materială a şcolii;
 • ·        să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării;
 • ·        să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
 • ·        să fumeze şi să consume băuturi alcoolice sau droguri, să mănânce seminţe, să mestece gumă.
 • ·        să posede sau să difuzeze materiale cu caracter obscen, pornografic;
 • ·        să comită acte de violenţă fizică sau verbală în relaţia cu personalul şcolii şi cu ceilalţi elevi;
 • ·        să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs; Elevii care folosesc telefoanele celulare în timpul orelor vor fii sancţionaţi conform prevederilor regulamentului şcolar al învăţământului preuniversita
 • ·        Să vină la şcoală cu vestimentaţie, bijuterii, coafuri şi machiaje stridente;
 • ·        Să intre în şcoală fără legitimaţie / carnet de elev;
 • ·        Să aducă în şcoală persoane străine care comit fapte ce contravin regulamentelor şcolare;
 • ·        Să iasă din clasă în timpul orelor (cu excepţia situaţiilor limită);
 • ·        Să introducă şi să folosească în incinta şcolii arme albe, materiale explozive, obiecte şi substanţe care pot pune în pericol siguranţa şi securitatea elevilor şi a personalului şcolii;
 • ·        Să distrugă elementele de decor din sălile de clasă şi de pe holuri (plante, panouri, afişe, standuri,etc).

Art.49.

(1) Elevii trebuie să poarte asupra lor carnetul de elev şi să-l prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor şi părinţilor pentru informare cu privire la situaţia şcolară,

(2) Să informeze conducerea şcolii sau administratorul despre orice deteriorare a bunurilor şcoli constatată. Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor şcolii vor plăti toate lucrările necesare reparaţiilor fiind obligaţi să înlocuiască sau să plătească obiectele distruse în maxim 48 ore; În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă (a clasei şi a dirigintelui);

(3) Să păstreze curăţenia în sălile de clasă, pe holuri şi în grupurile sanitare;

(4) Sâmbăta şi Duminica pot desfăşura , în şcoală, activităţi extracurriculare (pregătiri pentru concursuri şi examene) pe baza unei planificări aprobate de director şi aduse la cunoştinţă personalului de pază;

(5) Participarea la activităţi extracurriculare (excursii, drumeţii, banchete, etc) se face numai după semnarea de către elvei  a procesului verbal de instruire privind normele PM şi PSI.

(6) În situaţii excepţionale de întârziere sau lipsa profesorului de la oră , elevii rămân în clasă sub conducerea şefului clasei şi desfăşoară , în perfectă ordine şi linişte, activităţi de muncă independentă, pentru a nu deranja celelalte clase din şcoală. Dacă acesta se întâmpla la ultima oră de program şcolar, elevii vor putea pleca acasă numai după ce au anunţat conducerea şcolii şi au primit învoire în acest sens. Dacă o clasă părăseşte şcoala înainte de terminarea programului fără aprobare din partea conducerii şcolii,toţi elevii clasei primesc absenţă nemotivată la oră sau orele la care au lipsit şi li se vor scade nota la purtare cu un punct.

Art.50.

(1)  Elevii care perturbă procesul de învăţământ prin vociferări, injurii sau alte activităţi faţă de cele ce ţin de cele instructiv-educative, vor fi sancţionaţi conform regulamentului şcolar şi sunt obligaţi să dea notă explicativă profesorului , dirigintelui şi conducerii şcolii şi să se prezinte la psihologul şcolii pentru a fi consiliaţi pentru devierea de comportament;

(2) Elevii pot să îmbunătăţească baza materială a şcolii prin acţiuni sau resurse financiare şi materiale proprii;

CAPITOLUL V – DREPTURILE ELEVILOR

Art.55.

a)     Se bucură de toate drepturile şi nici o activitate din şcoală nu le poate leza demnitatea sau personalitatea;

b)    Pot beneficia de burse dacă au situaţie foarte bună la învăţătură şi situaţie materială grea;

c)     Pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor pe toată durata studiilor, baza materială şi didactică a şcolii;

d)    Au dreptul să participe la activităţi extracurriculare;

e)     În timpul şcolarizării , elevii beneficiază de asistenţă gratuită.

f)      Deasemenea ei au dreptul la bilete cu preţuri reduse la spectacole, manifestări sportive şi transport în comun;

g)     Au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activitatea curriculare şi extracuriculare, precum şi pentru atitudinea civică exemplară;

h)    Elevii din învăţămantul preuniversitar beneficiază de libertate de informare şi exprimare. Exerciţiul acestor libertăţi nu poate aduce atingerea procesului de învăţămant;

i)       La nivelul şcolii se va constitui consiliul elevilor, format din reprezentanţi ai elevilor din fiecare clasă;

j)       Consiliul elevilor , în baza unui regulament propriu (parte a Regulamentului de ordine interioară) îşi desemnează reprezentantul în consiliul de administraţie al şcolii;

k)    Le este garantată, conform legii : libertatea de asociere în cercuri ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, în şcoală şi în afara ei;

l)       Dreptul de reuniune se exercită în afara activităţilor curriculare, dar actvităţile pot fii susţinute în şcoală, numai cu aprobarea directorului, la cererea grupului de iniţiativă. Aprobarea de desfăşurare a activităţii va fii condiţionată de acordarea de garanţii privind asigurarea securităţii persoanelor şi bunurilor de către organizator;

m)  Regulamentul de ordine interioară stabileşte dreptul la reuniune, dar numai sub îndrumarea şi conducerea cadrelor didactice;

n)    Dacă prevederile statului sau activităţile cercului care funcţionează în şcoală contravin principiilor menţionate, directorul şcolii poate suspenda sau interzice activitatea cercului respectiv;

 • o)    Este garantată conform legii libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste şcolare proprii;

p)    Dacă conţinutul şi forma acestor publicaţii conţin elemente contrare legislaţiei în vigoare, directorul poate suspenda editarea, difuzarea acesteia;

q)    Solicitarea elevilor pentru atribuirea acestor burse se adresează unor comisii, direcţii a Consiliului local Târgovişte.

CAPITOLUL VI – RECOMPENSE

Secţiune 1

Recompense pentru personalul şcolii

Art. 56

 

 • ·        Salariaţii care îşi îndeplinesc în bune condiţii îndatoririle de serviciu, pot primi următoarelor recompense:

 

 • ·        Mulţumirea verbală din partea conducerii şcolii;

 

 • ·        Nominalizarea pozitivă în cadrul consiliului profesoral, consiliul de administraţie şi în rapoarte privind calitatea activităţii desfăşurate în şcoală;

 

 • ·        Acordarea de diplome cu ocazia unor evenimente din viaţa şcolii;

 

Sectiunea a-2-a

Art. 57.

 

 • ·        Elevii care obţin rezultate remarcabile la învăţătură şi se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:

 

 • ·        Evidenţierea în faţa colegilor de clasă;

 

 • ·        Evidenţierea de către director în faţa elevilor şcolii şi a consiliului profesoral;

 

 • ·        Informarea în scris a părinţilor, cu menţionarea faptelor deosebite pentru care este evidenţiat;

 

 • ·        Premii, diplome, medalii, insigne;

 

 • ·        La sfârşitul anului şcolar se vor acorda premii în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură şi purtare (premil I II, III şi menţiune).

 

CAPITOLUL VII –

SANCŢIUNI

Secţiunea 1

SANCŢIUNI PENTRU PERSONALUL ŞCOLII

Art. 58. Încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor în muncă, inclusiv a normelor de comportare constituie abatere disciplinară sancţionată ca atare, indiferent de funcţia pe care o are persoana retribuită care a săvarşit-o. Sancţiunile disciplinare, care se pot aplica personalului , în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:

 

 1. Observaţia scrisă;

 

 1. Avertisment;

 

 1. Diminuarea salariului de bază, cumulat, cand este cazul, cu indemnizaţia de conducere , de îndrumare şi de control , cu pană la 15% pe o perioadă de 1- 6 luni;

 

 1. Suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi control;

 

 1. Destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţămant;

 

 1. Desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

 

Secţiunea a-2-a

SANCŢIUNI PENTRU ELEVI

Art. 59. Elevii care încalcă regulamentele, normele şi instrucţiunile în vigoare vor fii sancţionaţi în funcţie de gravitatea faptelor săvârşite, după cum urmează:

a)     Observaţie şi mustrare individuală pentru:

-         Ţinută neregulamentară;

-         Intrarea în şcoală fără legitimaţie/carnet elev,

-         Ieşirea din clasă în timpul orelor (cu excepţia situaţiilor limită);

-         Neprezentarea carnetului de elev profesorului pentru consemnarea notelor şi părinţilor pentru informare în legătură cu situaţia şcolară;

b)    Mustrarea în faţa Consiliului clasei pentru:

-         Violenţa verbală în  relaţia cu personalul şcolii şi cu ceilalţi elevi;

-         Comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare;

-         Vestimentaţie, bijuterii, coafuri şi machiaje stridente;

c)     Mustrare scrisă pentru :

-         Consumul de băuturi alcoolice, seminţe, gumă;

-         Utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs;

d)    Retragerea temporară a bursei pentru:

-         Violenţă verbală verbală în  relaţia cu personalul şcolii şi cu ceilalţi elevi;

e)     Măsuri administrative (efectuarea de diferite activităţi administrative în şcoală):

-         Distrugerea elementelor de decor din sălile de clasă şi de pe holuri (plante, panouri, afişe, standuri, etc);

-         Deteriorarea gravă a bunurilor şcolii;

f)      Aducerea în şcoală a unor persoane străine care comit fapte ce contravin regulamentelor şcolare;

g)     Pierderea definitivă a burselor pentru;

-         Jigniri aduse personalului didactic şi nedidactic;

-         Abateri repetate de la disciplina şcolară.

h)    Scăderea notei la purtare:

-         Pentru ţinuta neregulamentară 2 puncte;

-         Pentru fumat 3 puncte;

i)       Mutarea disciplinară la altă şcoală pentru:

-         Abateri repetate în ceea ce priveşte fumatul în incinta şcolii;

j)       Exmatricularea din şcoală cu drept de reînscriere în anul următor, în aceiaşi sau în altă şcoală pentru:

-         Depăşirea numărului de 40 absenţe nemotivate;

-         Săvarşirea unor fapte care contravin normelor de conduită moral - civică;

-         Jigniri grave aduse profesorilor;

-         Abateri repetate de la disciplina şcolară;

-         Violenţă fizică în relaţia cu personalul şcolii şi cu ceilalţi elevi;

-         Introducerea şi folosirea în incinta şcolii a armelor albe , materialelor explozive, obiectelor şi substanţelor care pot pune în pericol siguranţa şi securitatea elevilor şi a personalului şcolii;

Aceste măsuri nu au numai rol coercitiv, ci sunt necesare pentru asigurarea climatului optim activităţii şcolare;

Regulamentul de ordine interioară va fii revizuit periodic în conformitate cu cadrului legislativ prevăzut de M.E.N şi specificul şcolii.

CAPITOLUL VIII

TRANSFERUL ELEVILOR

Art. 60. Elevii se pot transfera de la altă unitate de învăţământ la şcoala noastră în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare din învăţământul preuniversitar;

DISPOZIŢII FINALE

Prezentul regulament se prelucrează, sub semnătură, la fiecare început de an şcolar şi se afişează la un loc vizibil.

DIRECTOR,