Liceul Tehnologic ,, Ioachim Pop” Ileanda
Ileanda, Salaj

Comisia CEAC

LICEUL TEHNOLOGIC ,, IOACHIM POP ”

Loc. Ileanda, Str. Simion Bărnuţiu, Nr. 37, jud. Sălaj

CIF: 4495212                                                                                                       

Tel/fax: 0260648728

e-mail: grsc_ipop_ileanda@yahoo.com

 

DECIZIA NR.  97 din 10.09.2021

privind numirea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei

 

                             Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Profesoral din data de 02.09.2021, prin care se aprobă constituirea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei;

- Hotărârea nr. 36/2021 a Consiliului Local Ileanda, privind desemnarea d-lui Buzura Călin Ioan pentru a reprezenta Consiliul local Ileanda în cadrul Comisiei de asigurare a calității ( CEAC ) a Liceului Tehnologic „ Ioachim Pop ” Ileanda;

                               în temeiul:

- art. 11 şi 12 din Legea nr. 87 / 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.75 / 2005 privind asigurarea calităţii;

- art. 153, 154 și 155 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar aprobat prin O.M.E.C. nr. 5447 / 31.08.2020, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului nr. 600 din 20.04. 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;

-   Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Decizia nr. 769 din 25.08.2021, emisă de I.S.J.Sălaj privind detaşarea în interesul învăţământului în funcţia de director a d-nei profesor Mihiș Adriana - Gabriela.

 

 

DIRECTORUL LICEULUI TEHNOLOGIC „ IOACHIM POP ” ILEANDA

DECIDE:

 

 

Art. 1. Se numeşte în funcţia de coordonator al Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei în învăţământ d-na MUREȘAN RODICA - MARIA, de la Liceul Tehnologic „Ioachim Pop ” Ileanda.

Art. 2. Comisia este formată din :

                                      1. BURZ ANAMARIA - reprezentant al Consiliului profesoral – responsabil,

                                     2. MIHUȘ CAMELIA – reprezentant al Consiliului profesoral - secretar,

                                     3. MATEȘAN CRISTINA – reprezentant al Consiliului profesoral,

                                      4. BUZURA CĂLIN - IOAN - reprezentant al Consiliului local Ileanda,

                                    5. LUPUȚAN GINA – reprezentant al părinţilor,

                                      6. THIRA RADU – reprezentant al sindicatultui,

                                     7. POCOL ALEXANDRU - VALENTIN – reprezentant al elevilor.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică cu:

                                       - dosarul decizii şi membrilor comisiei.

 

 

DIRECTOR,

Prof. MIHIȘ ADRIANA - GABRIELA