Liceul Tehnologic ,, Ioachim Pop” Ileanda
Ileanda, Salaj

Examene

 ORDIN ORGANIZARE BACALAUREAT

 ORDIN nr. 5151 din 30 august 2021

 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat – 2022

* Actualizare la data 09.09.2021.

Având în vedere:

-  prevederile art. 77 alin. (5) şi ale art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);

-    prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare;

-   Referatul de aprobare nr. 383 din 16.08.2021 referitor la proiectul de ordin privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat - 2022,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei emite prezentul ordin.

Art. 1

Se aprobă Calendarul examenului naţional de bacalaureat - 2022, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

(1) Examenul naţional de bacalaureat - 2022 se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile prezentului ordin.

(2) Comisiile de bacalaureat îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu atribuţiile membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile prezentului ordin.

(3) Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul naţional de bacalaureat în sesiunile anului 2022 este cea aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor şi a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.

(4) Pentru specializările învăţător-educatoare şi educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, disciplinele la care candidaţii susţin probele scrise ale examenului naţional de bacalaureat sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (5) din Regulamentul-cadru pentru organizarea şi funcţionarea învăţământului pedagogic în sistemul de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.812/2020.

(5) Pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale se asigură susţinerea probelor de examen adaptate în conformitate cu prevederile procedurii privind asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere/deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare care susţin examenele naţionale: evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi examenul naţional de bacalaureat, elaborată de Ministerul Educaţiei, şi ale art. 27 din Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.124/2017.

 

Art. 3

(1) Programele pentru susţinerea probelor scrise la disciplinele limba şi literatura română, limba şi literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie şi filosofie, valabile pentru examenul naţional de bacalaureat 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021 privind aprobarea programelor pentru susţinerea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi pentru probele scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020-2021.

(2) Programa de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, valabilă în sesiunile examenului naţional de bacalaureat din anul 2022, este prevăzută în anexa nr.

2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2014.

(3) Programa de examen pentru proba C de evaluare a competenţelor lingvistice în limba chineză, valabilă în sesiunile examenului naţional de bacalaureat - 2022, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Programele pentru disciplinele examenului naţional de bacalaureat, altele decât cele menţionate la alin. (1)-(3), valabile în sesiunile anului 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor şi a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011. (5)În funcţie de evoluţia pandemiei de SARS-CoV-2, Ministerul Educaţiei poate aproba modificarea programelor de examen, prin esenţializarea conţinuturilor acestora.

Art. 4

Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale se fac în conformitate cu metodologiile de recunoaştere şi echivalare şi cu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiate pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificările ulterioare.

Art. 5

Probele specifice susţinute de elevii claselor a XIIa din secţiile speciale de învăţământ din România, care funcţionează în baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul şcolar, se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul de desfăşurare a examenului în vederea obţinerii Diplomei de acces general în învăţământul superior german şi a Diplomei de bacalaureat de către absolvenţii secţiilor/şcolilor speciale germane din România, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.262/2009 privind secţiile/şcolile speciale germane din România, finalizate cu Diplomă de acces general în învăţământul superior german şi Diplomă de bacalaureat.

Art. 6

(1) Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti va aronda elevii din clasele terminale cu specializări/calificări autorizate să funcţioneze provizoriu la o unitate de învăţământ liceal de stat/particular din localitate/judeţ/sector al municipiului

 

Bucureşti/municipiul Bucureşti în care funcţionează specializări/calificări acreditate identice cu cele ale elevilor arondaţi.

(2) În cazul în care la nivelul unui judeţ există unităţi de învăţământ liceal în care funcţionează clase cu specializări/calificări autorizate să funcţioneze provizoriu şi la nivelul judeţului respectiv nu există nicio altă unitate de învăţământ liceal de stat/particular care să aibă specializări/calificări identice acreditate, elevii din clasele autorizate să funcţioneze provizoriu vor fi arondaţi de către inspectoratul şcolar, cu acordul Comisiei Naţionale de Bacalaureat, la unităţi de învăţământ liceal din alte judeţe/municipiul Bucureşti care au acreditate specializările/calificările respective. (3)Pentru a permite candidaţilor arondaţi să susţină probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale în unităţile de învăţământ ai căror elevi sunt, în cadrul comisiei de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor lingvistice şi digitale de la nivelul unităţii de învăţământ în care sunt arondaţi elevii de la specializările/calificările autorizate provizoriu se va constitui o subcomisie care îşi va desfăşura activitatea în unitatea de învăţământ de unde provin aceşti elevi, în care vor fi incluşi obligatoriu profesori examinatori din această unitate.

(4)Candidaţii care au finalizat specializări/calificări autorizate să funcţioneze provizoriu vor susţine probele scrise în centrele de examen la care sunt arondate unităţile de învăţământ de provenienţă ale acestora sau chiar la unităţile de învăţământ de provenienţă dacă acestea au fost desemnate centre de examen, fiind repartizaţi în săli separate de ceilalţi candidaţi din centru. La nivelul fiecărui centru de examen în care susţin probe scrise candidaţii care au finalizat specializări/calificări autorizate să funcţioneze provizoriu se constituie câte o subcomisie care va fi inclusă în decizia centrului de examen la care aceşti candidaţi sunt arondaţi.

Art. 7

(1) Comisiile de bacalaureat judeţene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucureşti asigură dotarea cu camere de supraveghere video şi audio funcţionale a sălilor în care se desfăşoară activităţi specifice examenului de bacalaureat: susţinerea probelor, descărcarea şi multiplicarea subiectelor, predarea şi preluarea lucrărilor scrise, amestecarea, numerotarea şi introducerea în plicuri a lucrărilor, evaluarea acestora, depozitarea bagajelor.

(2) Până la începerea probelor de examen, comisiile de bacalaureat judeţene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucureşti iau/ia toate măsurile, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, pentru asigurarea dotării tuturor sălilor de examen cu camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

(3) Activitatea de monitorizare a desfăşurării examenului de bacalaureat prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfăşura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Naţională de Bacalaureat.

(4) În   vederea   asigurării   desfăşurării   corecte   a   examenului   de      bacalaureat,   în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile de bacalaureat din centrele de examen şi comisiile de bacalaureat judeţene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucureşti verifică, prin sondaj, înregistrările audiovideo din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen menţionate la alin. (1), din centrul respectiv. (5)Dacă, în urma verificărilor menţionate la alin. (4), se constată existenţa unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor privitoare la organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat, comisia de bacalaureat din centrul de examen ia măsurile ce se impun, care pot merge până la eliminarea candidaţilor din examen. Comisia de bacalaureat din centrul de examen anunţă comisia de bacalaureat judeţeană/Comisia de bacalaureat a municipiului

 

Bucureşti, care propune eventualele măsuri de sancţionare şi informează Comisia Naţională de Bacalaureat.

Art. 8

(1) Preşedinţii comisiilor de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare sunt cadre didactice din învăţământul preuniversitar. Comisia Naţională de Bacalaureat elaborează procedura de selecţie şi numire a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în calitate de preşedinţi ai comisiilor de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare.

(2) Preşedintele comisiei regionale/judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii este numit de către comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti.

(3) Comisia Naţională de Bacalaureat poate elabora şi alte instrucţiuni/proceduri în vederea bunei organizări şi desfăşurări a examenului de bacalaureat - 2022.

Art. 9

(1)Comisiile de bacalaureat judeţene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucureşti răspund(e) pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat. (2)Comisiile de bacalaureat judeţene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucureşti stabilesc/stabileşte componenţa comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, prin tragere la sorţi în şedinţă publică la care sunt invitaţi în scris, în mod obligatoriu, reprezentanţi ai consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti    al                 elevilor,        ai   asociaţiilor   reprezentative   ale   elevilor,   ai                 organizaţiilor reprezentative la nivel naţional ale părinţilor şi reprezentanţi ai sindicatelor afiliate la federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, ai presei scrise şi audiovizuale. (3)Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen, inclusiv persoanele de contact/informaticienii, sunt selectate din alte unităţi de învăţământ decât cele din care provin candidaţii arondaţi centrelor, în conformitate cu prevederile alin. (2). (4)Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate, de regulă, din rândul cadrelor didactice care fac parte din Corpul de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale.

(5)Nu vor fi nominalizate în comisiile de bacalaureat persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naţionale, nu şi-au îndeplinit corespunzător atribuţiile, care au săvârşit abateri, respectiv au fost sancţionate.

Art. 10

Comisia Naţională de Bacalaureat stabileşte prin procedură specifică modalitatea de evaluare a lucrărilor, de soluţionare a contestaţiilor şi de transmitere a lucrărilor, precum şi componenţa, atribuţiile membrilor comisiilor din centrele de examen, din centrele zonale de evaluare şi din centrele regionale/judeţene/al municipiului Bucureşti de contestaţii, modelul tipizatului de examen, modalitatea de secretizare şi securizare a lucrărilor scrise şi consemnarea în documentele de examen a rezultatelor obţinute de candidaţi la examenul de bacalaureat.

Art. 11

(1) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.

(2) Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu sunt primiţi în examen.

(3) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

 

(4) Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(6) Candidaţii care încalcă regulile menţionate la alin. (3)-(5) sunt eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

(7) Încălcarea regulilor menţionate la alin. (3)-(5) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi "eliminaţi din examen", fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidaţii "eliminaţi din examen" nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.

(8) Candidaţii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim pot părăsi sala de examen fără a primi subiectele. Candidaţii primesc subiectele numai dacă părăsesc sala după expirarea timpului maxim destinat desfăşurării probelor scrise.

(9) Înainte de începerea probelor, asistenţii prezintă candidaţilor prevederile metodologice care vizează organizarea şi desfăşurarea corectă a examenului de bacalaureat şi prevederile alin. (1)-(7) şi le solicită să predea toate eventualele materiale şi obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.

(10) După parcurgerea etapelor menţionate la alin. (9), candidaţii vor semna un proces- verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) şi menţiunea că au luat cunoştinţă de faptul că nerespectarea regulilor menţionate la alin. (3)-(5) are drept consecinţă măsurile menţionate la alin. (6) şi (7).

Art. 12

(1) În procesul de evaluare iniţială a lucrărilor scrise şi de rezolvare a contestaţiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu un punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul de bacalaureat.

(2) În cazul în care diferenţa dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, acestea nu se transcriu pe lucrare şi se procedează astfel:

-   preşedintele comisiei nominalizează alţi doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrării;

-  după finalizarea recorectării lucrării, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori se trec pe lucrare şi se semnează de către evaluatori;

-   preşedintele comisiei calculează nota finală din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note - valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note - valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală pe care o trece pe lucrare şi semnează.

 

(3) În cadrul etapei de soluţionare a contestaţiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, nota finală se calculează cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2). În situaţia în care, după desecretizarea lucrării, se constată o diferenţă de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii, lucrarea se resecretizează şi este transmisă spre a fi reevaluată altor doi profesori evaluatori. Nota finală, ca urmare a reevaluării în etapa de soluţionare a contestaţiei, este calculată cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2).

(4) Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menţionată la alin. (1)-(3), nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Art. 13

(1)Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica nota iniţială prin creştere sau descreştere, după caz. (2)Comisia                Naţională           de                     Bacalaureat va    transmite       comisiei             de                     bacalaureat judeţene/Comisiei de bacalaureat a municipiului Bucureşti modelul cererii-tip pentru depunerea contestaţiei, care include şi declaraţia-tip menţionată la alin. (1).

Art. 14

(1) Comunicarea rezultatelor obţinute la examenul naţional de bacalaureat se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor şi care au fost distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută de aceştia.

(2) Pentru comunicarea notelor obţinute la examenul naţional de bacalaureat, înainte de etapa de depunere şi soluţionare a contestaţiilor, comisiile din unităţile de învăţământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de bacalaureat care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învăţământ de provenienţă, judeţul, promoţia, forma de învăţământ absolvită, specializarea, notele obţinute la fiecare probă scrisă, media sau menţiunile "reuşit"/"respins"/"neprezentat"/"eliminat din examen", după caz.

(3) În baza prevederilor art. 15 alin. (20) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010, cu modificările ulterioare, şi ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), comisiile din unităţile de învăţământ/centrele de examen afişează/postează, utilizând codurile individuale ale candidaţilor care au depus contestaţii, notele obţinute în urma rezolvării contestaţiilor, la loc vizibil, la avizier şi pe website-ul unităţii de învăţământ.

(4) Comisiile din unităţile de învăţământ - centre de examen tipăresc lista rezultatelor finale după contestaţii ale candidaţilor anonimizaţi şi o afişează, conform calendarului, cu semnătura preşedintelui şi a secretarului comisiei din centrul de examen, la avizierul unităţii de învăţământ şi pe website-ul acesteia.

(5) Rezultatele examenului naţional de bacalaureat ale candidaţilor anonimizaţi sunt afişate şi pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei şi a inspectoratelor şcolare.

Art. 15

Completarea şi eliberarea actelor de studii se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 16

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare se abrogă.

 

Art. 17

Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul - Direcţia minorităţi, Direcţia generală economică, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 18

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei, Gigel Paraschiv, secretar de stat

 

ANEXĂ:

 

 

CALENDARUL

examenului naţional de bacalaureat – 2022

 Sesiunea iunie-iulie 2022

23-27 mai 2022

Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

27 mai 2022

Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

6-8 iunie 2022

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

8-9 iunie 2022

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

9-10 iunie 2022

Evaluarea competenţelor digitale - proba D

13-15 iunie 2022

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C

20 iunie 2022

Limba şi literatura română - proba E.a)- proba scrisă

21 iunie 2022

Proba obligatorie a profilului - proba E.c)- proba scrisă

22 iunie 2022

Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d)- proba scrisă

23 iunie 2022

Limba şi literatura maternă - proba E.b)- proba scrisă

27 iunie 2022

Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor în intervalul orar 12,00-18,00

28-30 iunie 2022

Rezolvarea contestaţiilor

1 iulie 2022

Afişarea rezultatelor finale

 

(2)_

Sesiunea august-septembrie 2022

18-25 iulie 2022

Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe

16 august 2022

Limba şi literatura română - proba E.a)- proba scrisă

17 august 2022

Proba obligatorie a profilului - proba E.c)- proba scrisă

18 august 2022

Proba la alegere a profilului şi specializării -- proba E.d)- proba scrisă

19 august 2022

Limba şi literatura maternă - proba E.b)- proba scrisă

22-23 august 2022

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

24 august 2022

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

25 august 2022

Evaluarea competenţelor digitale - proba D

26 şi 29 august 2022

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C

31 august 2022

Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00-18,00)

1-2 septembrie 2022

Rezolvarea contestaţiilor

3 septembrie 2022

Afişarea rezultatelor finale

 

NOTĂ:

La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/Comisiei de bacalaureat a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba, în situaţii excepţionale, prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice sau digitale, de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor, precum şi reducerea perioadei de afişare a rezultatelor.

 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 859 din data de 8 septembrie 2021

EVALUARE NAȚIONALA 2022

ORDIN Nr. 5.149/30 august 2021

privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021 - 2022

 

EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 852 din 7 septembrie 2021

 

Având în vedere:

-  prevederile art. 74 alin. (5), art. 94 alin. (2) lit. e) şi ale art. 361 alin. (3) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera

circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);

-  prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare;

-  Referatul de aprobare nr. 418/DGIP din 20.08.2021, referitor la proiectul de Ordin privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021 - 2022,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei emite prezentul ordin. ART. 1

Se aprobă Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii

clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021 - 2022, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, denumită în continuare evaluare naţională, se desfăşoară în anul şcolar 2021 - 2022 în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010 - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010 - 2011, şi cu prevederile prezentului ordin.

 

ART. 3

(1)  Programele pentru disciplinele limba şi literatura română, matematică, limba şi literatura română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară, limba şi literatura maghiară maternă, limba şi literatura germană maternă, limba şi literatura sârbă maternă, limba şi literatura slovacă maternă, limba şi literatura croată

maternă, limba şi literatura italiană maternă, limba şi literatura rromani maternă, limba şi literatura ucraineană maternă, valabile pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2021 - 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021 privind aprobarea programelor pentru susţinerea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi pentru probele scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020 - 2021.

(2)  În funcţie de evoluţia pandemiei de SARS-CoV-2, Ministerul Educaţiei poate aproba modificarea programelor de examen, prin esenţializarea conţinuturilor acestora.

ART. 4

(1)  Comisia naţională de organizare a evaluării naţionale poate elabora instrucţiuni/proceduri, în vederea bunei organizări şi desfăşurări a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a.

(2)  Pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale se asigură susţinerea probelor de examen adaptate în conformitate cu prevederile procedurii privind asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere/deficienţe de auz/tulburări de neurodezvoltare care susţin examenele naţionale: evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi examenul naţional de bacalaureat,

elaborată de Ministerul Educaţiei, şi ale art. 27 din Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.124/2017.

ART. 5

(1)  Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a răspund/răspunde pentru buna

organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale.

(2)  Componenţa comisiei judeţene/comisiei municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale, menţionată la art. 8 alin. (1) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010, se

completează cu un vicepreşedinte - inspector şcolar general adjunct sau inspector şcolar.

(3)  În vederea pregătirii evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, comisiile judeţene/comisia municipiului Bucureşti creează două baze de date, cu

respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor

 

date şi de abrogare a Directivei 94/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ şi la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, conform solicitărilor Comisiei naţionale de organizare a evaluării

naţionale, care cuprind:

  1. date personale ale elevilor din clasa a VIII-a;
  2. date personale ale profesorilor evaluatori, de regulă, membri ai Corpului de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale.

(4)  Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a asigură confecţionarea ştampilelor-tip pentru evaluarea naţională, care se aplică pe documentele de examen. Se

confecţionează două tipuri de ştampile rotunde, care vor avea următorul conţinut:

a)  ştampila-tip pentru unităţile de învăţământ care sunt centre de examen în care se organizează probe scrise pentru evaluarea naţională: "Evaluare Naţională 2022 - C.E.";

b)  ştampila-tip pentru centrele zonale de evaluare: "Evaluare Naţională 2022 - C.Z.E.".

(5)  Ştampilele vor fi rotunde, cu diametrul de 25 mm şi nu vor fi numerotate.

ART. 6

(1)  Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a stabilesc/stabileşte componenţa

comisiilor pentru evaluarea naţională cu cel mult 72 de ore înainte de începerea probelor scrise, cu respectarea principiilor competenţei în evaluare şi al

compatibilităţii.

(2)  Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, comisiile din unităţile de învăţământ -

centre de examen, comisiile din centrele zonale de evaluare şi comisiile din centrele de contestaţii judeţene/a municipiului Bucureşti se compun din personal didactic

care nu are rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv, printre candidaţii care participă la respectiva sesiune a evaluării naţionale.

(3)  Personalul didactic care face parte din comisiile menţionate la alin. (2) va da o declaraţie scrisă în care va menţiona că nu are rude sau afini până la gradul al IV- lea inclusiv printre candidaţii care participă la respectiva sesiune a evaluării

naţionale. Declaraţiile fac parte din documentele evaluării naţionale.

(4)  Cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care au rude în examen nu au acces în unităţile de învăţământ - centre de examen/evaluare/contestaţii pe perioada desfăşurării examenului.

(5)  Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate, de regulă, din rândul cadrelor didactice care fac parte din Corpul de profesori

evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale.

 

(6)  Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele zonale de evaluare sunt stabilite de către comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, prin decizie

scrisă emisă de inspectorul şcolar general, conform unei proceduri elaborate de Comisia naţională de organizare a evaluării naţionale.

(7)  Cadrelor didactice nominalizate ca asistenţi le este interzisă intrarea în sălile de examen cu bagaje, telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, precum şi cu ziare, reviste, cărţi etc. Materialele nepermise în sala de examen vor fi introduse într-un plic/o pungă, împreună cu un bilet/o etichetă pe

care se notează numele şi prenumele posesorului şi vor fi păstrate până după predarea lucrărilor scrise într-o sală special stabilită pentru depozitarea obiectelor personale ale profesorilor asistenţi, supravegheată de o persoană desemnată de

comisia din unitatea de învăţământ - centru de examen.

(8)  Nu vor fi nominalizate în comisiile pentru evaluarea naţională persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naţionale, nu şi-au îndeplinit corespunzător atribuţiile, care au săvârşit abateri, respectiv au fost sancţionate.

(9)  În unităţile de învăţământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale, comisiile

judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a pot/poate decide nominalizarea în comisiile pentru

evaluarea naţională a unor cadre didactice din alte unităţi de învăţământ.

(10)  Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a

evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a pot/poate decide suspendarea dreptului de constituire a centrului de examen, unităţii de învăţământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea şi desfăşurarea

evaluării naţionale.

ART. 7

(1)  Se interzice candidaţilor la evaluarea naţională să introducă în sălile de

examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi alte asemenea obiecte, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învăţământ - centru de examen în acest scop.

(2)  Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (1) în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiţi în examen.

(3)  Se interzice candidaţilor la evaluarea naţională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi alte

asemenea obiecte ori în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe,

însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

 

(4)  Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi alte asemenea obiecte sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la

internet/la reţele de socializare, care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din unitatea/unităţile de învăţământ/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

(5)  Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare,

ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(6)  Încălcarea regulilor menţionate la alin. (3) - (5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi sunt eliminaţi de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis

materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise etc.

(7)  Candidaţii eliminaţi de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

(8)  Înainte de începerea probelor, asistenţii prezintă candidaţilor prevederile metodologice legate de organizarea şi desfăşurarea corectă a evaluării naţionale şi prevederile alin. (1) - (7) şi le solicită să predea toate eventualele materiale şi obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.

(9)  După parcurgerea paşilor menţionaţi la alin. (8), candidaţii vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1) - (7) şi menţiunea că ştiu că nerespectarea regulilor menţionate la alin. (3) - (5) are drept consecinţă măsurile menţionate la alin. (6) şi (7).

ART. 8

(1) Candidaţii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor, conform prevederilor art. 17 alin.

(23) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010 - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010, pot părăsi sala de examen cel mai devreme după o oră de la începerea probei scrise.

(2) La părăsirea sălii de examen, candidaţii nu primesc subiectele.

ART. 9

(1)  Comisia naţională de organizare a evaluării naţionale stabileşte prin procedură specifică modalitatea de evaluare a lucrărilor, de soluţionare a

contestaţiilor şi de transmitere a lucrărilor, precum şi componenţa, atribuţiile membrilor comisiilor din centrele de examen, din centrele zonale de evaluare şi din

 

centrele regionale/judeţene/al municipiului Bucureşti de contestaţii, modelul

tipizatului de examen, modalitatea de secretizare şi securizare a lucrărilor scrise şi consemnarea în documentele de examen a rezultatelor obţinute de candidaţi la

evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a.

(2)  Comisia naţională de organizare a evaluării naţionale poate decide ca

activităţile din cadrul evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a să se realizeze utilizând aplicaţia informatică dedicată examenelor naţionale.

ART. 10

(1)  În procesul de evaluare iniţială a lucrărilor scrise şi de rezolvare a

contestaţiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori

evaluatori, în cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu două

zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul evaluării naţionale.

(2)  În cazul în care diferenţa între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alţi doi profesori evaluatori. După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în considerare cele 4 (patru) note. După eliminarea celor două note/valori extreme, nota finală se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală şi este înregistrată în

catalogul evaluării naţionale.

(3)  În cadrul etapei de soluţionare a contestaţiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare iniţială. În situaţia în care se constată o diferenţă de notare mai mare de 1 punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la

contestaţii, lucrarea este reevaluată de alţi doi profesori evaluatori. Reevaluarea se face respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi notare şi toate procedurile de

evaluare. Nota acordată de cea de-a doua comisie de contestaţii este nota finală obţinută de candidat.

(4)  Nota obţinută în etapa de soluţionare a contestaţiilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obţinut, în plus sau în minus, faţă de nota acordată în etapa de evaluare iniţială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

(5)  Comisia naţională de organizare a evaluării naţionale va transmite comisiilor judeţene/comisiei municipiului Bucureşti modelul borderoului de evaluare care va fi utilizat în centrele zonale de evaluare şi în centrul de contestaţii judeţean/al municipiului Bucureşti, anexă la procedura specifică evaluării naţionale.

ART. 11

(1)  Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a

 

soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. În cazul candidatului minor, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestuia.

(2)  Comisia naţională de organizare a evaluării naţionale va transmite comisiilor judeţene/comisiei municipiului Bucureşti anexe la procedura specifică evaluării

naţionale: cererea-tip pentru depunerea contestaţiei şi declaraţia-tip menţionată la alin. (1).

ART. 12

(1)  Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere

funcţionale de supraveghere video şi audio a sălilor de clasă din unităţile de învăţământ - centre de examen în care se desfăşoară probele pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă şi se

multiplică subiectele, precum şi a sălilor în care se predau/se preiau, se evaluează şi se depozitează lucrările scrise ale candidaţilor.

(2)  Până la începerea probelor scrise, comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale iau/ia toate măsurile, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, pentru asigurarea dotării tuturor sălilor de examen cu camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

(3)  Activitatea de monitorizare a desfăşurării evaluării naţionale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfăşura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia naţională de organizare a evaluării naţionale.

(4)  În vederea asigurării desfăşurării corecte a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în conformitate cu prevederile reglementărilor în

vigoare, comisiile din unităţile de învăţământ - centre de examen şi comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a verifică, prin sondaj, înregistrările audiovideo din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin

sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care

există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraudă, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile menţionate la alin. (1) din unitatea de învăţământ respectivă.

(5)  Dacă, în urma verificărilor menţionate la alin. (3) şi (4), se constată existenţa unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea

reglementărilor în vigoare de către candidaţi, comisia din unitatea de învăţământ - centru de examen ia măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile

metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, care pot merge până la acordarea notei 1 (unu) pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

 

(6)  În cazul în care verificările sunt făcute de către comisia din unitatea de învăţământ-centru de examen şi se constată existenţa unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare de către cadrele didactice implicate în organizarea şi desfăşurarea examenului, aceasta

anunţă comisia judeţeană/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, care ia măsuri de sancţionare şi anunţă, în scris, Comisia naţională de organizare a evaluării naţionale.

ART. 13

(1)  Comunicarea rezultatelor obţinute la examenul de evaluare naţională se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor şi care au fost distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută de aceştia.

(2)  Pentru comunicarea notelor obţinute la examenul de evaluare naţională, înainte de etapa de depunere şi soluţionare a contestaţiilor, comisiile din unităţile de învăţământ - centre de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de evaluare

naţională, care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învăţământ de provenienţă, notele obţinute la fiecare probă scrisă, media sau menţiunile "absent"/"eliminat din examen", după caz.

(3)  În baza prevederilor art. 24 alin. (10) din Metodologia de organizare şi

desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010 - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010, şi ale Regulamentului general privind protecţia datelor, comisiile din unităţile de învăţământ - centre de examen afişează/postează, utilizând codurile individuale ale candidaţilor care au depus contestaţii, notele obţinute în urma rezolvării contestaţiilor, la loc vizibil, la avizier şi pe website-ul unităţii de

învăţământ.

(4)  Comisiile din unităţile de învăţământ - centre de examen tipăresc lista rezultatelor finale după contestaţii ale candidaţilor anonimizaţi şi o afişează, conform calendarului, cu semnătura preşedintelui şi a secretarului comisiei din centrul de examen, la avizierul unităţii de învăţământ şi pe website-ul acesteia.

(5)  Rezultatele examenului de evaluare naţională ale candidaţilor anonimizaţi sunt afişate şi pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei şi a inspectoratelor şcolare.

ART. 14

(1)  Candidatul major şi părinţii/reprezentanţii legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judeţene/Comisiei municipiului Bucureşti de organizare a

evaluării naţionale vizualizarea lucrării/lucrărilor propriului copil numai după afişarea rezultatelor finale, după etapa de soluţionare a contestaţiilor. La

vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoţit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

 

(2)  Solicitarea de vizualizare, menţionată la alin. (1), nu poate conduce la reevaluarea şi/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

(3)  Membrii comisiei judeţene/Comisiei municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale sau cei ai Comisiei naţionale de organizare a evaluării naţionale pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor şi a borderourilor de evaluare în scopul verificării/reevaluării acesteia/acestora, conform prevederilor art. 6 alin. (10) şi ale art. 9 alin. (25) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010 - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010.

ART. 15

Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul -

Direcţia minorităţi, Direcţia generală economică, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 16

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei, Gigel Paraschiv, secretar de stat

 

Bucureşti, 30 august 2021.

Nr. 5.149.

 

ANEXĂ la OME nr. 5.149

 

CALENDARUL

de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021 - 2022

 

30 mai - 3 iunie 2022     Înscrierea la evaluarea naţională

3 iunie 2022              Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

14 iunie 2022             Limba şi literatura română - probă scrisă

16  iunie 2022             Matematica - probă scrisă

17  iunie 2022             Limba şi literatura maternă - probă scrisă

23 iunie 2022             Afişarea rezultatelor înaintea (până la ora 14,00) contestaţiilor

23  iunie 2022

(ora 16,00 - ora 19,00)

24  iunie 2022             Depunerea contestaţiilor (ora 8,00 - ora 12,00)

24 iunie - 29 iunie 2022 Soluţionarea contestaţiilor

30 iunie 2022             Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

 

NOTĂ:

La solicitarea comisiilor judeţene/Comisiei municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a sau din proprie iniţiativă, Comisia naţională de organizare a evaluării naţionale poate aproba, în situaţii excepţionale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor.